Hotărârea nr. 74/2015

Hotarirea 74 - 29 aprilie 2015 - modificare HCL 259 din 2014 de aprobare a impozitelor si taxelor locale

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.74

privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.259/2014, cap.IV, pct.13 referitoare la stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 222667 din 06.04.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune înlocuirea taxei de 80 de lei pentru eliberarea certificatului de producător, prevăzută la cap.IV, pct.13 din anexa nr,2 la Hotărârea Consiliului Local nr.259/2014 referitoare la stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 201, cu două taxe, după cum urmează: Taxa pentru eliberarea atestatului de producător - 30 de lei și Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare - 50 de lei;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.259/2014 au fost stabilite și aprobate nivelurile impozitelor și taxelor locale aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2015 și ținând seama de adresa Serviciului Cadastru, Agricultură și Registru Agricol nr.11482 din 25.03.2015, înregistrată la Direcția Economico-Financiară sub nr.220861 din 27.03.2015, referitoare la aprobarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.20/208/13.01.2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art.9, alin.(1) din Legea nr.145/2014 ;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Taxa de 80 de lei pentru eliberarea certificatului de producător, prevăzută la cap.IV «Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor », pct.13, din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.259/2014 referitoare la stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 se înlocuiește cu:

  • - Taxa pentru eliberarea atestatului de producător - 30 de lei și

  • - Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare - 50 de lei.

  • A rt.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Serviciului Cadastru, Agricultură și Registrul Agricol.