Hotărârea nr. 73/2015

Hotarirea 73 - 29 aprilie 2015 - rectificare buget local si lista de investitii 2015

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.73 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe total surse de finanțare pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 226632 din 23.04.2015 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local pentru anul 2015 și a listei de investiții pe total surse de finanțare;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2015 a fost aprobat bugetul local și listele de investiții pentru anul 2015;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr, 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015 la partea de cheltuieli - anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, rămânând la valoarea totală de 250.603.000 lei, după cum urmează :

 • - CAP 67- Cultură, recreere și religie = + 55.000 lei Filarmonica Ion Dumitrescu -Fesivalul Muzical Internațional "Tinere Talente" ediția a XXXVI-a;

 • - CAP 70 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică" = + 20.000 lei - TVA la veniturile din concesiuni;

 • - CAP 74 "Protecția mediului" - + 5.000 lei TVA la veniturile din prestări servicii;

 • - CAP 81 - Combustibili și energie = + 44.000 lei TVA la veniturile din concesiuni;

 • - CAP 84 - Transporturi = + 1.000 lei TVA la veniturile din concesiuni;

 • - CAP 97 - Fond rezervă = -125.000 lei, din care:

• 70.000 lei - TVA concesiuni și prestări servicii;

55.000 lei - Filarmonica Ion Dumitrescu - Festivalul Muzical Internațional "Tinere Talente".

Art.2. (1) Se rectifică lista de investiții pe anul 2015 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE prin modificări în structură, în cadrul aceluiași capitol bugetar, rămânând la valoarea totală de 34.871.000 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Influențele constau în:

 • • se diminuează capitolul 84.02 - Dotări independente - 1.200.000 lei;

 • • se majorează capitolul 84.02 - Majorare capital social S.C. ETA SA + 1.200.000 lei. în situația în care suma alocată de 1.200.000 lei pentru achiziția celor două autobuze de capacitate mică nu va fi utilizată integral, diferența rămasă va fi alocată pentru plata ratelor la scadență la creditul contractat de S.C. ETA S.A. de la Banca Românească.

 • (2) Consecință a majorării capitalului social al Societății ETA SA conform alin.(1), se acordă mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA S.A, pentru a îndeplini atribuția prevăzută la art. 4.4.1 lit.f) din Actul Constitutiv al societății, respectiv «să majoreze capitalul social al societății cu suma de 1.200.000 lei».

Art.3. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1 - 2, iar anexele nr. 1 - Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2015, nr. 3 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015, nr. 4 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 » și nr. 5 - lista de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local rămân nemodificate.

 • Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

 • - Societății ETA SA;

 • - Filarmonicii Ion Dumitrescu.

- lei -

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2015

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. NI

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

250,603,000

97,893,780

60,014,150

48,044,570

44,650,500

din care:

DIN SURSE PROPRII

129,908,850

40,488,130

36,150,400

29,793,570

23,476,750

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

104,391,870

40,978,370

23,988,750

18,251,000

21,173,750

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

129,908,850

40,488,130

36,150,400

29,793,570

23,476,750

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

19,556,000

5,726,700

5,823,800

5,772,500

2,235,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP.51

6,380,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

980,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

48,000

15,000

15,000.

15,000

3,000

___3

Politia Locala

CAP.61

2,845,000

740,000

840,000

840,000

425,000

4

Aparate Civila

CAP.61

32,000

10,000

10,000

10,000

2,000

___5

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,701,000

500,000

500,000

500,000

201,000

......6

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

685,000

210,000

210,000

200,000

65,000

7

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,450,000

437,500

443,500

444,000

125,000

_ 8

Centrul Excelenta Handbal

CAP.67

157,000

50,000

50,000

50,000

7,000

9

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

805,000

250,000

250,000

250,000

55,000

10

DADP

CAP.67

385,500

115,700

115,800

124,000

30,000

11

Cantina ajutor social

CAP.68

141,000

40,000

40,000

50,000

11,000

12

DPS - salarii însoțitori persoane handicap

CAP.68

1,611,000

500,000

598,000

513,000

0

.....13

Serviciul public crese

CAP.68

1,009,000

355,000

248,000

246,000

160,000

14

DADP

CAP.70

1,276,500

385,500

385,500

405,500

100,000

15

DADP

CAP.74

124,000

37,000

37,000

40,000

10,000

16

DADP

CAP.84

908,000

281,000

281,000

285,000

61,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

75,479,850

19,983,660

19,835,000

21,440,850

14,220,350

din care:

1

Autoritati executive

CAP. 51

9,094,000

3,372,000

1,793,500

2,478,000

1,450,500

- aparat propriu

4,312,700

1,365,700

1,156,000

978,000

813,000

- rambursare imprumut

4,775,000

2,000,000

637,500

1,500,000

637,500

- despăgubiri civile

6,300

6,300

0

0

0

2

Dobanda

CAP. 55

2,186,000

565,000

540,000

540,000

541,000

- dobanda imprumut

2,100,000

525,000

525,000

525,000

525,000

- comisioane

86,000

40,000

15,000

15,000

16,000

3

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

580,000

129,000

179,000

169,000

103,000

- Politia Locala

500,000

100,000

150,000

150,000

100,000

- aparat propriu

80,000

29,000

29,000

19,000

3,000

5

Invatamant

CAP. 65

5,139,350

1,581,350

1,963,000

581,000

1,014,000

- cheltuieli funcționale -scoli

1,000,000

281,000

719,000

0

0

- reparatii curente scoli

2,291,000

570,000

570,000

581,000

570,000

- internate

560,000

230,000

180,000

0

150,000

- ajutoare sociale - sportivi

210,000

70,000

78,000

0

62,000

- ajutoare sociale - copii cu CES

600,350

260,350

258,000

0

82,000

- aj.sociale - copii cu CES (înv. particular)

21,000

13,000

8,000

0

0

- burse elevi

457,000

157,000

150,000

0

150,000

6

Sanatate

CAP. 66

331,000

98,750

107,750

72,750

51,750

- dispensare medicale scoli

231,000

73,750

82,750

47,750

26,750

- dispensar TBC

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

7

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

10,246,000

2,680,500

2,691,500

2,488,500

2,385,500

DADP

1,400,000

350,000

350,000

350,000

350,000

aparat propriu

700,000

183,500

178,500

177,500

160,500

- cheltuieli din sponsorizări

0

0

0

0

0

- intretinere spatii verzi

2,976,000

744,000

744,000

744,000

744,000

- Clubul Sportiv Municipal

900,000

225,000

225,000

225,000

225,000

- Asoc. Handbal Club Municipal

2,200,000

550,000

550,000

550,000

550,000

- activitati tineret

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

- culte religioase

200,000

100,000

25,000

25,000

50,000

- alte acțiuni culturale

315,000

90,000

75,000

75,000

75,000

- Teatrul Municipal ARIEL

900,000

250,000

250,000

250,000

150,000

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

555,000

163,000

269,000

67,000

56,000

___8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

2,670,000

752,550

661,250

662,100

594,100

- aparat propriu

100,000

34,550

9,250

28,100

28,100

- Direcția de Protecție Sociala

300,000

93,000

80,000

80,000

47,000

- DPS - fundație

6,000

3,000

0

0

3,000

- crese - cheltuieli funcționale

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

- Cantina ajutor social

950,000

270,000

240,000

224,000

216,000

- ajutoare sociale crese - copii cu CES

4,000

2,000

2,000

0

0

- ajutoare sl indemnizații

250,000

20,000

60,000

80,000

90,000

- abonamente însoțitori

700,000

190,000

190,000

190,000

130,000

- indemnizații persoane handicap

60,000

60,000

0

0

0

___9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

9,259,000

2,610,500

2,339,500

2,264,500

2,044,500

-DADP

7,170,000

1,950.000

1,850,000

1,750,000

1,620,000

- aparat propriu

287,500

159,500

53,500

40,500

34,000

- asociatii de dezvoltare intracom unitara

289,500

80,000

75,000

75,000

59,500

- fond UD

1,512,000

421,000

361,000

399,000

331,000

10

Protecția mediului

CAP. 74

6,458,000

1,700,000

1,655,000

1,593,000

1,510,000

-DADP

675,000

250,000

200,000

115,000

110,000

- aparat propriu

183,000

50,000

55,000

78,000

0

- salubrizare

4,500,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

- cofinantare proiect APAVIL

1,100,000

275,000

275,000

275,000

275,000

11

Combustibili si energie

CAP. 81

144,000

45,000

69,000

30,000

0

- compensare preț energie

0

0

0

0

0

- TVA concesiune

144,000

45,000

69,000

30,000

0

12

Transporturi

CAP. 84

29,372,500

6,449,000

7,835,500

10,562,000

4,526,000

- DADP

22,410,000

4,528.000

6,054,000

8,912,000

2,916,000

- aparat propriu

502,500

161,000

181,500

100,000

60,000

- mobilier stradal

500,000

150,000

150,000

100,000

100,000

- despăgubiri civile

800,000

200,000

200,000

200,000

200,000

- rambursare credit intern

160,000

160,000

0

0

0

- subvenție ETA

5,000,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

C. CHELTUIELI INVESTI|II

70

34,871,000

14,777,780

10,491,600

2,580,220

7,021,400

din care

1

Autoritati executive

CAP, 51

429,200

77,000

120,000

120,000

112,200

2

Ordine publica

CAP. 61

179,600

45,000

45,000

45,000

44,600

3

Invatamant

CAP. 65

2,345,400

587,000

587,000

587,000

584,400

4

Sanatate

CAP. 66

161,200

41,000

41,000

41,000

38,200

5

Cultura recreere

CAP. 67

1,936,000

500,000

500,000

500,000

436,000

6

Asistenta sociala

CAP. 68

1,005,000

290,000

240,000

240,000

235,000

7

Dezvoltare publica

CAP, 70

18,437,100

9,359,780

5,373,600

462,220

3,241,500

8

Protectia mediului

CAP. 74

334,000

85,000

85,000

85,000

79,000

9

Străzi

CAP. 84

10,043,500

3,793,000

3,500,000

500,000

2,250,500

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

104,391,870

40,978,370

23,988,750

18,251,000

21,173,750

A. SUME DIN TVA

91,096,000

33,866,000

20,792,000

18,261,000

18,187,000

din care

1

Salarii invatamant

CAP.65

59,854,000

14,836,000

15,588,000

14,661,00C

14,769,000

2

Alte cheltuieli descentralizate

31,242,000

19,030,000

5,204,000

3,590,000

3,418,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

7,725,000

2.941.00C

2,200,000

584.00C

2,000,000

- hotararj judecătorești invatamant

CAP.65

13,085,000

13,085,00C

0

0

0

- salarii personal crese

CAP. 68

1,098,000

252,00C

252,000

254.00C

340,000

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

9,334,000

2,752,CIOC

2,752,000

2,752,00C

1,078,000

8. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

60,000

30,000

0

0

30,000

din care

1

Ajutoare încălzire

CAP.68

60,000

30,000

0

0

30,000

C. FONDURI EUROPENE

13,235,870

7,082,370

3,196,750

0

2,956,750

FEDR

13,087,370

6,933,870

3,196,750

0

2,956,750

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

388,370

388,370

0

0

0

___2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

3,279,000

1,765,500

756,750

0

756,750

___3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 70

4,520,000

2,260,000

1,130,000

0

1,130,000

__4

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

4,900,000

2,520,000

1,310,000

0

1,070,000

FSE

148,500

148,500

0

0

0

1

Colegiul Economic

CAP. 65

110,800

110,800

0

0

0

2

CNI Matei Basarab

CAP. 65

20,000

20,000

0

0

0

3

Liceul Tehnologic Oltchim

CAP. 65

15,000

15,000

0

0

0

4

Municipiul Rm. Valcea

CAP. 65

2,700

2,700

0

0

0

0. REZERVE

CAP. 97

16,302,280

16,427,280

-125,000

0

0

MUNICIPIUL RM VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


Anex

HCL nr.


p. PRIMAR viceprimar Gigi Ion MAI


SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2015VICEPRIMAR, EC. VASILB'COCOS

DIRECTOR EXECUTIV, EC. ION LEPADAt

SEF SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOS
ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII - ANUL 2015 • TOTAL SURSE DE FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF11Nn crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2014

Cheltuieli totale 2015

FINANȚATE DIN

Ca pa ci tati

Ter men PIF

Sur se pro prii

Cred banc Int

Cred banc ext. *

Alte surse constituite potrivit legii**

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

TOTAL

80,336,946

158,161,836

10,046,241

34,871,000

0

0

0

0

34371,000

34,871,000

0

0

0

din care C+M

85,746,638

120,546,828

7,847,286

24,562,306

0

0

0

0

24,562,305

24,662,306

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

38,836,632

107,528,635

1,288,862

16,668,500

0

0

0

0

16,068,600

16,668,600

0

0

0

din cart C+M

35,714,626

83,011,138

346,524

16,708,386

0

0

0

0

15,709,386

15,709,386

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI-TOTAL

8,387,600

8,387,600

0

4,823,800

0

0

0

0

4,823,800

4,823,800

0

0

0

din care C+M

7,866,000

7,866,000

0

4,738,000

0

0

0

0

4,738,000

4,738,000

6

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL

33,113,614

42,234,701

8,745,279

13,377,700

0

0

0

0

13,377,700

13,377,700

0

0

0

din care C+M

22,175,912

28,878,488

7,500,772

4,114,820

0

0

0

0

4,114,920

4,114,820

0

0

0

Cap. 61.02. Autorități publice

428,200

429,200

0

428,200

0

0

0

0

429,200

428,200

0

0

0

din care C+M

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

428,200

429,200

0

428,200

0

0

0

0

429,200

429,200

0

0

0

din care C+M

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CI. Achiziția de Imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

428,200

428,200

0

428,200

0

0

0

0

428,200

429,200

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pL elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

178,600

178,900

0

178,600

0

0

0

0

179,900

179,600

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

36,000

36,000

0

36,000

0

0

0

0

36,000

36,000

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

1

Sistem supraveghere video in municipiul Rm. Valcea

35,000

35,000

0

35,600

0

0

0

0

35,000

35,000

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

144,600

144,900

0

144,800

0

0

0

0

144,600

144,600

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de Imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

144,600

144,900

0

144,800

0

0

0

0

144,500

144,600

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.66.02. - Invatamant

2,345,400

2,345,400

0

2,345,400

0

0

0

0

2,346,400

2,345,400

0

0

0

din care C+M

2,263,000

2,263,000

0

2,263,000

0

0

0

0

2,293,000

2,263,000

0

0

___0


4

LUCRĂRI JN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

1,942.500

1,942,500

6

1,942,600

0

0

0

0

1,942,600

1,942,500

0

0

0

din care C+M

1,930,000

1,930,000

0

1,930,000

0

0

0

0

1,930,000

1,930,000

0

0

0

2

Școala gimnaziala nr. 5 - acoperiș tip șarpanta

887,500

887,500

0

887,500

0

0

0

0

887,500

887,500

0

0

0

din care C+M

880,000

880,000

0

880,000

0

0

0

0

880,000

880.000

0

0

0

3

Scoaia gimnaziala Colonie - teren de sport cu suprafața sintetica, inclusiv împrejmuire

202,000

202.000

0

202,000

0

0

0

0

202,000

202,000

0

0

0

din care C+M

200,000

200.000

0

200,000

0

0

0

0

200,000

200,000

0

0

0

4

Liceu! Antim Ivireanu - construcție sala de sport

853,000

853.000

0

853,000

0

0

0

0

853,000

853,000

0

0

0

din care C+M

850,000

850,000

0

850,000

0

0

0

0

850,000

850,000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

402,900

402,900

0

402,900

0

0

0

0

402,900

402,900

0

0

0

din care C+M

333,000

333,000

0

333,000

0

0

0

0

333,000

333,000

0

0

0

C1. Achiziția de Imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2 Dotări Independente

39,000

39,000

0

39,000

0

0

0

0

39,000

39,000

0

0

0

C3. Consolidări

337,000

337,000

0

337,000

0

0

c

0

337,000

337,000

0

0

0

din care C+M

333,000

333,000

0

333,000

0

0

0

0

333, OM)

333,000

0

0

0

5

Colegiul National Al. Lahovari - reabilitare teren de sport

337,000

337,000

0

337.000

0

0

0

0

337,000

337,000

0

0

0

din care C+M

333.000

333.000

0

333,000

0

0

0

0

333,000

333,000

0

0

0

C4, Cheli de proiectare pt. elab, SPF si SF

26,900

29,900

0

29,900

0

0

0

b

29,900

26,900

0

0

0

C6, Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.69.02. - Sănătate

101,200

161,200

0

191,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NO!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

191,200

161,200

0

161,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de Imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

O

0

0

0

0

C2. Dotări independente

191,200

161,200

0

161,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pt elab. SPF st SF

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C6. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.87.02- Cultura, recreare sl religie

6,742,850

6,742,650

293,571

1,936,000

0

0

0

0

1,936,000

1,939,000

0

0

0

din care C+M

5,903,200

6,903,200

197,067

1,353,000

0

0

0

0

1,353,000

1,353,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2,710,240

2,710,240

228,713

147,000

0

0

0

0

147,000

147,000

0

0

0

din care C+M

2,696,000

2,695,000

197,057

133,000

0

0

0

0

133,000

133,000

0

0

0

6

Bazin de inot didactic - utilitati si sistematizare verticala

500,000

500.000

160

140,000

0

0

0

0

140,000

140,000

0

0

0

din care C+M

495,000

495,000

0

133,000

0

0

0

0

133,000

133,000

0

0

0

7

Alimentare cu energie electrica - Parc Zăvoi

210,240

210.240

197,484

5,000

0

0

0

0

S.OCXJ

5,000

0

0

0

din care C+M

200.000

200,000

197,057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Amenajare Arenele Traian

2,000,000

2,000.000

31,069

2,000

0

0

0

0

2,000

2,000

0

0

0

din care C+M

1,900,000

1,900,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

80,000

80,000

0

72,000

0

0

0

0

72,000

72,000

0

0

0

din care C+M

76,000

75,000

0

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

0

0

0

S

Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independentei

80,000

' 80,000

6

72,000

0

0

0

0

72,000

72,000

0

0

0

din care C+M

75,000

75.000

0

70,000

0

0

0

0

.70,000

70,000

0

0

0

c

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

3,962,310

3,962,310

64,858

1,717,000

0

0

0

0

1,717,000

1,717,000

0

0

0

din care C+M

3,233,200

3,233,200

0

1,160,000

0

0

0

0

1,150,000

1,160,000

0

0

0

C1. Achiziția de Imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

310,000

310,000

b

310,000

0

0

0

0

310,000

310,000

0

0

0

C3, Consolidări

3,331,310

3,391,310

64,855

1,166,000

0

0

0

0

1,166,000

1,156,000

0

0

0

din care C+M

3,233,200

3,233,200

0

1,160,000

0

0

0

0

1,150,000

1,160,000

0

0

0

10

înlocuire conducta apa sărată - ștrand Ostroveni

2,201,310

2,201,310

64,855

1,000

0

0

0

0

1,000

1,000

0

0

0

din care C+M

2,083,200

2,083,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Reabilitare bazine inot Baza de agrement Ostroveni

1,190,000

1,190.000

0

1,155,000

0

0

0

0

1,155,000

1,155,000

0

0

0

din care C+M

1,150,000

1,150.000

0

1,150,000

0

0

0

0

1,150,000

1,150,000

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt elab. SPF si SF

251,000

261,000

3

251,000

0

0

0

0

251,000

251,000

0

0

0

C6. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.58,02- Aslaurari.asfstsociala

8,143,740

11,391,743

4,663,450

1,006,000

0

0

0

0

1,005,000

1,006,000

0

0

0

din care C+M

7,106,789

9,675,281

3,660,999

903,100

0

0

0

0

903,100

903,100

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8,143,740

11,391,743

4,653,450

1,006,000

0

0

0

0

1,006,000

1,006,000

0

0

0

din care C+M

7,106,789

9,675,281

3,660,999

903,100

0

0

0

0

903,100

903,100

0

0

0

C1, Achiziția de Imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

60,000

60,000

0

50,000

0

0

0

0

60,000

60,000

0

0

0

C3. Consolidări

8,093,740

11,341,743

4,653,450

966,000

0

0

0

0

966,000

956,000

0

0

0

din care C+M

7,106,789

9,575,281

3,660,999

903,100

0

0

0

0

903,100

903,100

0

0

0

12

Cămin de batrani -corp A transf in ioc sociale (HCL nr.

197/46/26.07.2012)

8,093,740

11,341,743

4,653,450

955,000

0

0

0

0

955,000

955,000

0

0

0

din care C+M

7,106,789

9,575,281

3,560,999

903,100

903,100

903.100

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02. Loculnte,serv.sl dezv.publica

48,813,468

65,140,198

4,360,221

18,437,100

0

0

0

0

18,437,100

18,437,100

0

0

0

din care C+M

41,199.829

46,661,278

3,817,751

13,618,955

0

0

0

0

13,618,966

13,818,955

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

27,349,358

27,662,668

617,821

10,316,500

0

0

8

0

10,316,500

10,316,500

b

0

0

din care C+M

24,995,426

25,210,218

149,467

9,827,635

0

0

0

0

9,827,636

9,827,835

0

0

0

13

Extindere rețea Iluminat zona str. Decebaî, Timiș

591,140

591,140

175,759

292,500

0

0

0

0

292.500

292,500

0

0

0

din care C+M

552,000

552,000

149,467

287,295

0

0

0

0

287,295

287,295

0

0

0

14

Gospodărie de producere, transport si punere in opera a mixturilor asfaltlce

8,100,000

8,100,000

0

10,000

0

0

0

0

10,000

10,000

0

0

0

din care C+M

8,091,000

8,091,000

0

0

0

Q

0

0

0

0

0

0

0

15

Sistem de irigații a spatiilor verzi in municipiu

200,000

513,310

35,555

461,000

0

0

0

0

461,000

461,000

0

0

0

din care C+M

195,000

409.790

0

448,000

0

0

0

0

448,000

448.000

0

0

0

16

Utiiltati si sistematizare verticala ANL Ostrovenl 5

2,612,030

2,612,030

59,247

2,553,000

0

0

0

0

2.553,000

2,553.000

0

0

0

din care C+M

2,152,340

2,152,340

0

2.152,340

0

0

0

0

2,152.340

2,152,340

0

0

0

17

Amenaiare Pista Centrală; (HCL 350/2008)

15,846,198

15,846,188

347,260

7,000,000

0

0

0

0

7.000,000

7,000,000

0

0

0

din care C+M

14,005,086

14,005,086

0

6,940,000

0

0

0

0

6,940.000

6,940,000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

6,061,000

6,061,000

0

2,586,000

0

0

0

0

2,588,000

2,586,000

0

0

0

din care C+M

6,833,000

5,833,000

0

2,621,000

0

0

0

0

2,621,000

2,521,000

0

0

0

18

Amenajare pare auto SC Piețe Prest

2,170,000

2,170,000

0

182,000

0

0

0

0

182,000

182,000

0

0

0

din care C+M

2,100,000

2,100.000

0

170,000

0

0

0

0

170,000

170,000

0

0

0

19

Extindere rețea iluminat public de la intersecția str, Posada cu Calea lui Traian, pana la sensul giratonu-Pasaj Raureni

1,100,000

1,100,000

0

745,000

0

0

0

0

745,000

745,000

0

0

0

din care C+M

1,040,000

1,040,000

0

720,000

0

0

0

0

720,000

720,000

0

a

0

20

Realizare branșamente la rețeaua de ape rece si canalizare, montarea de apometre individuale si amenajare puncte sanitare pentru baraca 28.29 - Colonia Nuci

400,000

400,000

0

400,000

0

0

0

0

400,000

400.000

0

a

0

din care C+M

394,000

394,000

0

394,000

0

0

0

0

394,000

394,000

0

0

0

21

Rețea de canalizare apa pluviala -Ostrovenl sat

600,000

600.000

0

74,000

0

0

0

0

74.000

74,000

0

0

0

din care C+M

540,000

540.000

0

68,000

0

0

0

0

68,000

68.000

0

0

___0

22

Rețea canalizare pluviala Eleodor Canstantinescu

436,000

436.000

0

416,000

0

0

0

0

416.000

416,000

0

0

0

din care C+M

412,000

412,000

0

412,000

0

0

0

0

412,000

412,000

0

0

0

23

Rețea canalizare pluviala Dan Basarab

155,000

155,000

0

149,000

0

0

0

0

149,000

149,000

0

0

0

din care C+M

147,000

147,000

0

147,000

0

0

0

0

147,000

147,000

0

0

0

24

Rețea canalizare str. Ion Creanaa

1,200,000

1,200.000

0

620,000

0

0

0

0

620,000

620,000

0

0

0

din care C+M

1,000,000

1,000.000

0

610,000

0

0

0

0

610,000

610,000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

15,403,100

21,416,630

3,732,400

5,534,500

0

0

0

0

6,634,600

5,534,500

0

0

0

din care C+M

10,571,403

16,808,060

3,888,284

1,270,320

0

0

0

0

1,270,320

1,270,320

0

0

0

C1 .Achiziții de imobile

185,000

196,000

0

196,000

0

0

0

0

196,000

196,000

0

0

0

C2. Dotări independente

2,034,000

2,034,000

0

2,034,000

0

0

0

0

2,034,000

2,034,000

0

0

0

C3. Consolidări

11,182,000

17,176,430

3,732,400

1,293,600

0

0

0

0

1,293,600

1,293,500

0

0

0

din care C+M

10,571,403

16,808,080

3,688,284

1,270,320

0

0

0

0

1,270,320

1,270,320

0

0

0

25

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum FT1 Ostroveni (ramura 3 bîc 80.A1.A2. B1,C16,C1TC2,C3,C4)

660,000

2,446.730

1,490,651

78,000

0

0

0

0

78,000

78,000

0

0

0

din care C+M

608,040

2,161,830

1,446.837

76,756

0

0

0

0

76,756

76,756

0

0

0

26

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2,C18,C19,C20,C24,C26,C27)

765,000

2,946.900

1,445,276

5.500

0

0

0

0

5,500

5,500

0

0

0

din care C+M

709,163

2,611,900

1,431,669

4.434

0

0

0

0

4,434

4,434

0

0

0

27

HeabiiităreTEtaislâffrtiâfe ihMisits si spă baiaa cie1 csfigurti piu Plata Centrala (ramura 2 bloc C.D,E,F,S1,S2,S3, A+B.o.p.R.VI-V2.V3.V6.I Piața)

737,000

2,781,800

796,473

1,200,000

0

0

0

0

1,200,000

1,200,000

0

0

0

din care C+M

683,200

2,463,330

789,778

1.189,130

0

0

0

0

1,189,130

1,189,130

0

0

0

28

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm, Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

9,000,000

9,000,000

0

10,000

0

0

0

0

10,000

10,000

0

0

0

din care C+M

8,571,000

8,571,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pt «lab. SPF si SF

2,012,100

2,012,100

0

2,012,100

0

0

0

0

2,012,100

2,012,100

0

0

0

C6. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

334,000

334,000

0

334,000

0

0

0

0

334,000

334,000

0

0

0

din care C+M

182,000

182,000

0

182,000

0

0

0

0

182,000

182,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

LUCRĂRI NOI

184,000

184,000

0

184,000

0

0

0

0

184,000

184,000

0

0

0

din care C+M

182,000

P       182,000

0

182,000

0

0

0

0

182,000

182,000

0

0

0

28

Lucrări de împrejmuire si împădurire, zona Feteni (11,0837 ha)

184,000

184,000

0

184,000

0

0

0

0

184,000

184.000

0

0

0

din care C+M

182,000

182.000

0

182,000

0

0

0

0

182,000

182.000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚIE

160,000

160,000

0

150,000

0

0

0

0

150,000

150,000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1 .Achiziții de Imobile

120,000

120,000

0

120,000

0

0

0

0

r 120,000

120,000

0

0

0

C2. Dotări Independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3, Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4 Chelt. de proiectare pt. elab, SPF si SF

30,000

30,000

0

30,000

0

0

0

0

30,000

30,000

0

0

0

CB. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transport urban

13,187,498

81,427,946

747,999

10,043,600

0

0

0

0

10,043,600

10,043,500

0

0

0

din care C+M

9,080,720

65,970,871

271,489

6,242,260

0

0

0

0

6,242,260

6,242,260

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

8,740,934

77,121,727

463,428

6,171,00)

0

0

0

0

6,171,000

5,171,000

0

0

0

din care C+M

8,124,200

66,205,923

0

5,748,750

0

0

0

0

5,748,750

6,748,760

0

0

0

29

Amenajare sens giratoriu int str. Republicii cu str. Decebal

640,032

640.032

34,032

606,000

0

0

0

0

606,000

606,000

0

0

0

din care C+M

566.000

586,000

0

586,000

0

0

0

0

586,000

586.000

0

0

0

30

Subtraversare pigtonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața OstrovenifHCL 18272013)

2,000,000

3,418,370

84,939

3,000,000

0

0

0

o!

3,000,000

3.000,0001

0

0

0

din care C+M

1,980,000

2,884.550

0

2,884,550

0

D

0

ol

2,884,550

2,884,550|

0

0

___0

31

Amenajare trotuare in cartier Copacelu-Cazanesti

2,600,902

2,600,902

42.550

2,550,000

0

.0

0

0

2,550,000

2,550,000

0

0

0

din care C+M

2.278,200

2,278,200

0

2,278,200

0

0

0

0

2.278,200

2,278,200

0

0

0

32

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - revizuire si completare

2,000,000

38,975,813

207,435

9,500

0

0

0

0

9,500

9,500

0

0

0

din care C+M

1,980,000

21,244,248

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun, Rm. ValceafHCL 183/2013)

1,500,000

31,486,610

84,472

5,500

0

0

0

0

5,500

5,500

0

0

0

din care C+M

1.300,000

28,212,925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

120,000

120,000

0

39,300

0

0

0

0

39,300

39,300

0

0

0

din care C+M

35,000

35,000

0

36,000

0

0

0

0

36,000

35,000

0

0

0

34

Relocare conducta distribuție gaze naturale din zona obiectiv Reabilitare pod peste râul Olt

120,000

120,000

0

39,300

0

0

0

0

39,300

39,300

0

0

0

din care C+M

35,000

35,000

35,000

0

0

0

0

35,000

35,000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

4,326,654

4,186,218

294,671

3,833,200

0

0

0

0

3,833,200

3,833,200

0

0

0

din care C+M

031,620

729,948

271,489

468,600

0

0

0

0

468,600

458,600

0

0

0

C1 Achiziții de Imobile

300.000

300,000

0

300,000

0

0

0

0

300,000

300,000

0

0

0

C2. Dotări independente

1,064,000

1,064,000

0

1,064,000

0

0

0

0

1,064,000

1,054,000

0

0

0

C3. Consolidări

968,664

828,218

294,670

476,200

0

0

0

0

476,200

476,200

0

0

0

din care C+M

931,620

729,948

271,489

468,600

0

0

0

0

468,600

458,500

0

0

0

35

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. OstrovenifHCL 179/2014)

300,000

367,218

211,258

123,200

0

0

0

0

123,200

123,200

0

0

0

din care C+M

360,000

318,444

199,357

119,100

0

0

0

0

119,100

119,100

0

0

0

36

Modernizare str.ToamneifHCL 226/2011)

495,564

288,000

83,312

205,000

0

0

0

0

205,000

205,000

0

0

0

din care C+M

431,520

271,504

72,132

199,400

0

0

0

0

199,400

199,400

0

0

0

37

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

80,000

80,000

0

72,000

0

0

0

0

72,000

72,000

0

0

0

din care C+M

70,000

70,000

0

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

0

0

0

38

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

93,000

93,000

0

75,000

0

0

0

0

75,000

75,000

0

0

0

din care C+M

70,000

70.000

0

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

0

0

0

C4. Chett, de proiectare pt. elab. SPF sl SF

437,000

437,000

0

437,000

0

0

0

0

437,000

437,000

0

0

0

CS. Majorare capital         ț

1,667,OM

1,567,000

1

1,687,000

0

0

0

0

1,567,000

1,587,000

0

0

0

Municipiul Rm. Valcea

C.U.I. 2540813LISTA

poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetare

Nr. crt.

Nominalizarea achiz, de bunuri si a altor chelt de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

Plati efectuate *)

documentului

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

13,377,700

Din care C+M

4,114,920

I

ACHIZIȚII IMOBILE

615,000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

195,000

1

Amenajare cimitir Raureni 22000mp

buc

1

180,000

2

Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

15,000

Cap. 74.02. Protecția mediului

120,000

3

Depozit ecologic Feteni - despăgubiri proprietari imobile afectate

buc

1

120,000

Cap.84.02 Transport urban

300,000

4

Bretele de lagatura la Pasaj denivelat T. Vladimirescu

buc

1

200,000

5

Terenuri propuse ca străzi prin PUZOstroveni

100,000

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

4,222,000

Cap. 51.02 Autoritati publice

429,200

1

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

37,000

2

Up-grade modul juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

12,400

3

Echipament de comunicatii voce

buc

1

5,000

4

PLOTTER

buc

1

35,000

5

Pachet GPS

buc

1

100,000

6

Program informatic gestionare contracte de închiriere si concesiune • completare

buc

1

30,000

7

Licența antivirus

buc

1

15,000

8

Routere rețea fibra optica transfer date criptate-3buc

buc

3

9,000

9

Licențe sistem de operate si editare text

buc

1

100,000

10

Calculatoare de proces

buc

2

10,000

11

Calculator tip iaptop

buc

2

7,000

12

Imprimanta laser

buc

3

10,500

13

Scaner A3

buc

1

6,300

14

Videoproiector cu ecran de proiecție

buc

1

3,000

15

Sistem electronic de dirijare si ordonare plati

buc

1

49,000

Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranța naționala

144,600

16

Licențe LPR

buc

4

16,900

17

Licențe server

buc

1

6,200

18

Fibra optica

buc

1

7,000

19

Controller/SAN

buc

1

10,800

20

Grup electrogen pentru alimentare echipamente electronice (9kW)

buc

1

13,700

21

Autospeciale Politia locala

buc

2

90,000

Cap.65.02. - Invatamant

39,000

22

Elevator Liceul Henri Coanda

buc

1

9,000

23

Dotări Grădiniță pp Ostroveni 2

buc

1

30,000

Cap.66.02. - Sanatate

161,200

24

Canapele consultații

buc

3

31,000

25

Unituri dentare

buc

2

74,400

26

Aparat de sterilizat

buc

1

55,800

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

310,000

27

Maimuța Macac Japonez

buc

2

10,000

28

Lama

buc

1

6,000

29

Foisoarezona agrement

buc

24

144,000

30

Locuri de joaca

buc

3

150,000

Cap.68.02- Asigurări, asist.sociala

50,000

31

Autoturism Direcția protecție sociala

buc

1

50,000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

2.034,000

32

Autoutili. cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

1

253,000

33

încărcător multifuncțional DADP

buc

1

300,000

34

Motocompresor

buc

1

85,000

35

Generator de curent

buc

1

4,000

36

Mașina de găurit cu percuție

buc

1

3,500

37

Mașina pentru trasat marcaje transversale

buc

1

120,000

38

Rezervor pentru transport si depozitare emulsie

buc

1

11,000

39

Autoutilitare transport materiale si lucratori

buc

1

691,000

40

Generator de curent monofazat

buc

1

15,000

41

Autogunoiera

buc

1

540,000

42

Stâlpi iluminat Calea lui Traian

buc

15

11,500

Cap.84.02 Transport urban

1,054,000

43

Sistem informatic e-Tiketing

buc

1

1,054,000

HI.

CONSOLIDĂRI

4,216,700

din care C+M

4,114,920

Cap.65.02. - Invatamant

337,000

din care C+M

333,000

1

Colegiul National Al, Lahovari - reabilitare teren de sport

buc

337,000

din care C+M

333,000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

1,156,000

din care C+M

1,150,000

2

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

ml

3200

1,000

din care C+M

0

3

Reabilitare bazine înot Baza de agrement Ostroveni

buc

1,155,000

din care C+M

1,150,000

Cap.66.02-Asigurări .asist.sociala

955,000

din care C+M

903,100

4

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

955,000

din care C+M

903,100

Cap.70.02, Locuințe,serv.si dezv,publica

1,293,500

din care C+M

1,270,320

5

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni (ramura 3 blc B0,A1,A2, B1,C16,C1,C2,C3,C4)

ml

890

78,000

din care C+M

76,756

6

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2,C18,C19,C20lC24,C26lC27)

ml

1038

5,500

din care C+M

4,434

7

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,S2,S3, A+B,O,P,R,V1-

ml

1000

1,200,000

din care C+M

1,189,130

8

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

buc

1

10,000

din care C+M

0

Cap.84.02 Transport urban

475,200

din care C+M

458,500

9

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

mp

1972

123,200

din care C+M

119,100

10

Modernizare str.Toamneî

ml

800

205,000

din care C+M

199,400

11

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

ml

20

72,000

din care C+M

70,000

12

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

ml

10

75,000

din care C+M

70,000

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. elab.st, cfe pretez, fezaWfttete a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

2,757,000

Cap. 65.02. Invatamant

26,900

1

Școala gimnaziala nr. 5 - acoperiș tip șarpanta

buc

1

10,000

2

Liceul Antim Ivi rea nu - construcție sala de sport

buc

1

16,900

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

251,000

3

Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independentei

buc

1

8,000

4

Amenajare Arenele Traian

buc

1

148,000

5

Reabilitare bazine înot Baza de agrement Ostroveni

buc

1

35,000

6

Bazin de înot didactic - utilitati si sistematizare verticala

buc

1

60,000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

2,012,100

7

Reactualizare PUZ Central

buc

1

40,000

8

Actualizare "Strategia de dezvoltare locala a municipiului Rm. Valcea 2014-2020"

buc

1

40,000

9

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi

buc

1

660,000

10

Reactualizare PUZ Goranu 2

buc

1

57,200

11

PUZ Zona comerciala Dovali

buc

1

37,000

12

Gospodărie de producere, transport si punere in opera a mixturilor asfaltice

buc

1

100,000

13

Utilitati si sistematizare verticala ANL Ostroveni 5

buc

1

77,000

14

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

buc

1

500

15

Migrare in subteran a fibrei optice aferente Calea lui Traian

buc

1

34,600

16

PUZ Dealul Malului (100 ha)

buc

1

85,000

17

Actualizare suport topografic

buc

1

148,800

18

Amenajare parc auto SC Piețe Prest

buc

1

70,000

19

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

buc

1

350,000

20

Extindere rețea iluminat public de la intersecția str. Posada cu Calea lui Traian, pana la sensul giratoriu-Pasaj Raureni

buc

1

30,000

21

PUZ zona agrement Nord

buc

1

40,000

22

Keanzare Branșamente ia rețeaua ae apa fete Si cahenZare, montarea de apometre individuale si amenajare puncte sanitare pentru baraca 28,29 - Colonia Nuci

buc

1

6,000

23

Rețea de canalizare apa pluviala -Ostroveni sat

buc

1 .

180,000

24

Rețea canalizare pluviala Eleodor Constantinescu

buc

1

20,000

25

Rețea canalizare pluviala Dan Basarab

buc

1

6,000

26

Rețea de canalizare str. Ion Creanga

buc

1

30,000

Cap. 74.02. Protecția mediului

30,000

27

Strategia privind serviciul de salubrizare

buc

1

30,000

Cap.84.02 Transport urban

437,000

28

Artera de legătură intre Dd n Baicescu si bd I ineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - revizuire si completare

buc

1

170,000

29

Amenajare sens giratoriu int. str. Republicii cu str. Decebal

buc

1

3,000

30

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

buc

1

8,000

31

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

buc

1

18,000

32

Relocare conducta distribuție gaze naturale din zona obiectiv Reabilitare pod peste râul Olt

buc

1

8,000

33

Plan de mobilitate urbana in municipiul Rm, Valcea

buc

1

100,000

34

Amenajare trotuare str. Ștrandului, zona Ambient-Boromir

buc

1

50,000

35

Prelungirea bulevardului Tineretului, spre nord, intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății

buc

1

80,000

MAJORARE CAPITAL

1,567,000

Cap.84.02 Transport urban

1,567,000

1

Majorare capital SC ETA SA

1,567,000Director Investiții

Ing. Liviu Miftode
Secr

Jr. Ion Didoiu


p. Primar                    \                           \

Viceprimar f* /                                    vLeprimar

r *    1               1  ^1                                        i \1

Gigi Ion Mațeiî   \ vîțSJ A. 3/                       Vasilb Cocos

Director 1 rrvestltfr^Jl șMjgX                                1 v

Ing. Liviu Miftodte                                                         *

Președinte sedmta

/Aii /

/ u                J *!

' ĂJnTi /            l

Director Econopiic

Ec. Ion Lep^M

Sef Serviciu investitii

Ing. Corina Tomâ/Xv^

SecretarMunicifXu

Jr. Ion Didoiu )