Hotărârea nr. 72/2015

Hotarirea 72 - 29 aprilie 2015 - executie buget local trim I 2015

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.72 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I al anului 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.226465 din data de 23.04.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune aprobarea contului de execuție al bugetului local, precum și execuția bugetului la «Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare », pe trimestrul I al anului 2015;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2015 au fost aprobate bugetul local și listele de investiții pe anul 2015, iar prin hotărârea nr.20/2015 s-au aprobat bugetul și lista de investiții aferentă contului 50.76 "Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare" pentru anul 2015;

în temeiul prevederilor art.49, alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit. a), art. 45, alin. (2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului local pe trimestrul I al anului 2015, cu o valoare de 86.059.249,28 lei - la partea de venituri și 49.422.121,00 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un excedent în sumă de 36.637.128,28 lei, conform anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă execuția bugetului contului « Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare » pe trimestrul I al anului 2015, cu o valoare de 1.087.086,59 lei - la partea de venituri, rezultând un sold în sumă de 1.087.086,59 lei, conform anexei nr.5, care face parte


Anexa nr.1 la raport


SITUAȚIE privind execuția de casă a veniturilor bugetului local la data de 31.03.2015 SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

Nr.

cod bugetar

PREVEDERI

PREVEDERI

încasări

%

crt

sursa

2015

TRIM.I

31.03.2015

1

2

3

4

5

6

7=6/5X100

TOTAL BUGET

201,107,190.00

75,679,190.00

74,829,206.54

98.88

TOTAL VENITURI

217,312,700.00

75,704,660.00

74,829,206.54

98.84

I.VENITURI PROPRII

126,156,700.00

41,808,660.00

41,006,432.54

98.08

A. VENITURI FISCALE

111,847,380.00

37,576,110.00

37,087,685.57

98.70

1

Impozit profit

010201

1,100,000.00

318,000.00

94,578.00

29.74 -

2

impozit venit din transf. propr. imobiliare

030218

1,500,000.00

450,000.00

451,055.50

100.23'

3

Cote defalcate impozit venit

040201

72,030,000.00

18,007,500.00

17,966,962.25

99.77 >

4

Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

7,200,000.00

4,800,000.00

4,727,076.69

98.48-

6

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

15,538,000.00

7,300,000.00

7,209,539.03

98.76

7

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,574,000.00

1,050,000.00

1,045,512.70

99.57

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

1,827,000.00

715,000.00

712,454.00

99.64

9

Impozit teren extravilan

07020203

50,000.00

50,000.00

58,713.00

117.43

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,150,000,00

320,000.00

309,822.28

96.82

11

Sume din TVA pt. echilibrare

110206

793,380.00

235,610.00

235,610.00

100.00

12

Taxa hotelieră

120207

75,000.00

20,000.00

14,008.95

70.04

13

Impozit pe spectacol

150201

60,000.00

20,000.00

10,550.00

52.75

14

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,290,000.00

2,500,000.00

2,498,292.62

99.93

15

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

2,700,000.00

960,000,00

951,572.18

99.12

16

Taxă eliberare autorizatii

160203

1,350,000.00

520,000.00

519,229.72

99.85

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

330,000.00

120,000.00

96,335.95

80.28

18

Alte impozite și taxe

180250

280,000.00

190,000.00

186,372.70

98.09

B. VENITURI NEFISCALE

14,309,320.00

4,232,550.00

3,918,746.97

92.59

19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

2,989,520.00

879,550.00

767,109.42

87.22

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,900,000.00

900,000.00

666,592.64

74.07

21

Contribuție părinți - creșe

330210

200,000.00

63,000.00

47,464.50

75.34

22

Contribuți cantină socială

330212

15,000.00

9,000.00

8,730.50

97.01

23

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

5,800.00

2,000.00

728.08

36.40

24

Taxe extrajudiciare

340202

910,000.00

235,000.00

208,216.58

88.60

25

Alte venituri din taxe

340250

130,000.00

35,000.00

25,284.00

72.24

26

Venituri din amenzi

350201

3,500,000.00

950,000.00

1,006,176.62

105.91

27

Taxe speciale

360206

1,400,000.00

820,000.00

816,582.50

99.58

28

Alte venituri

360250

2,259,000.00

339,000.00

371,862.13

109.69

29

Venituri din sponsorizări

370201

0.00

0.00

0.00

0.00

Vărsăminte pt. secțiunea de dezvoltare

370203

-16,205,510.00

-25,470.00

0.00

VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

91,156,000.00

33,896,000.00

33,822,774.00

99.78

A. VENITURI DIN TVA

1102

91,096,000.00

33,866,000.00

33,821,000.00

99.87

1

Cheltuieli personal învățământ

110202

59,854,000.00

14,836,000.00

14,836,000.00

100.00

2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

31,242,000.00

19,030,000.00

18,985,000.00

99.76

- cheltuieli personal creșe

110202

1,098,000.00

252,000.00

252,000.00

100.00

- indemnizații insotitori

110202

9,334,000.00

2,752,000.00

2,752,000.00

100.00

- chelt. materiale invatamant

110202

7,725,000.00

2,941,000.00

2,941,000.00

100.00

- hotarari jud.invatamant

110202

13,085,000.00

13,085,000.00

13,040,000.00

99.66

B. SUBV. DE LA BUGETUL DE STAT

4202

60,000.00

30,000.00

1,774.00

5.91

1

Ajutoare încălzire

420234

60,000.00

30,000.00

1,774.00

5.91

C. SUBV. DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

0.00

1

Subvenții de la Consiliul Județean

430208

0.00

0.00

0.00

_

...

Președinte d' Ion Gneag
Director Executiv, Ec. lonlLecădat


Șef Serv.Contabilitate, Ec. Narcjaș/Colțoș

cretar municipiu, Jr Jon Didolu


SITUAȚIE
privind execuția de casă a veniturilor bugetului local la data de 31.03.2015 SECȚIUNEA DEZVOLTARE

Nr. crt

cod bugetar sursa

PREVEDERI

PREVEDERI

încasări 31.03.2015

%

2015

TRIMI

1

2

3

4

5

6

7=6/5X100

TOTAL BUGET

49,495,810.00

22,214,620.00

11,230,042.74

50.55

TOTAL VENITURI

22,594,630.00

6,214,590.00

4,681,082.74

75.32

I.VENITURI PROPRII

16,495,510.00

115,470.00

454,141.87

393.30

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

16,205,510.00

25,470.00

0.00

0.00

A.VENITURI DIN CAPITAL

3902

290,000.00

90,000.00

454,141.87

504.60

1

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

30,000.00

10,000.00

3,454.87

34.55

2

Venituri din vânzări locuințe

390203

260,000.00

80,000.00

450,687.00

563.36

3

Venituri din vânzări bunuri

390207

0.00

0.00

0.00

II. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

6,099,120.00

6,099,120.00

4,226,940.87

69.30

A. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

773,900.00

773,900.00

1,055,103.45

136.34

1

Subv. BS pentru proiecte FEN

420220

773,900.00

773,900.00

937,974.44

121.20

2

Corecții financiare

420262

0.00

0.00

117,129.01

0.00

B. FONDURI EUROPENE

4502

5,325,220.00

5,325,220.00

3,171,837.42

60.13

2

FEDR - Rambursare

450102

5,275,100.00

5,275,100.00

3,171,837.42

60.13

FSE - Rambursare

450202

50,120.00

50,120.00

0.00

0.00

Sume excedent 2014

400213

26,901,180.00

16,000,030.00

6,548,960.00

40.93


Șef Serv. Contabilitate, Ec. Narcisa Colțos

(T

Secretar municipiu, JrXlon Didoki

privind execuția de casă a cheltuielilor prin bugetul local la data de 31.03.2015
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICĂ

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2015

PREVEDRERI

Plăți la 31.03.2015

%

TRIM. I

1

2

3

4

5

6

7=6/5x100

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

201,106,630.00

75,678,630.00

47,459,271.00

62.71

din care:

DIN SURSE PROPRII

109,950,630.00

41,782,630.00

16,167,492.00

38.69

DIN VENITURI CU DESTIN. SPECIALĂ

91,156,000.00

33,896,000.00

31,291,779.00

92.32

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

93,523,350.00

25,355,350.00

16,167,492.00

63.76

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

19,558,000.00

5,726,700.00

5,187,223.00

90.58

din care;

1

Autorități executive

CAP.51

6,380,000.00

1,800,000.00

1,753,402.00

97.41

2

Evidența persoanei

CAP.54

48,000.00

15,000.00

14,082.00

93.88

3

Poliția Locală

CAP.61

2,845,000.00

740,000.00

674.578.00

91.16

4

Apărare Civilă

CAP.61

32,000.00

10,000.00

9,450.00

94.50

5

Cabinete medicale școli

CAP.66

1,701,000.00

500,000.00

427,706.00

85.54

6

Teatrul ARIEL

CAP.67

685,000.00

210,000.00

210,000.00

100.00

7

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,450,000.00

437,500.00

437,500.00

100.00

8

Centrul Excelenta Handbal

CAP.67

157,000.00

50,000.00

27,674.00

55.35

g

Cultură, recreere, religie - DADP

CAP.67

385,500.00

115,700.00

104,857.00

90.63

10

Direcția de Protecție Socială

CAP.68

805,000.00

250,000.00

236,461.00

94.58

11

Cantină ajutor social

CAP.68

141,000.00

40,000.00

35,219.00

88.05

12

DPS indemnizații însoțitori

CAP.68

1,611,000.00

500,000.00

453,756.00

90.75

13

Salarii personal creșe

CAP.68

1,009,000.00

355,000.00

209,117.00

58.91

14

Dezvoltare publică - DADP

CAP.70

1,276,500.00

385,500.00

316,541.00

82,11

15

Protecția mediului - DADP

CAP.74

124,000.00

37,000.00

29,538.00

79.83

16

Străzi - DADP

CAP.84

908,000.00

281,000,00

247,342.00

88.02

B. CHELTUIELI MATERIALE

73,965,350.00

19,628,650.00

10,980,269.00

55.94

din care:

1

Autorități executive

CAP. 51

9,125,000.00

3,372,000.00

2,547,584.00

75.55

- aparat propriu

4,343,700.00

1,365,700.00

788,050.00

57.70

- rambursare împrumut

4,775,000.00

2,000,000.00

1,759,534.00

87.98

- despăgubiri civile

6,300.00

6,300.00

0.00

2

Dobândă împrumut

CAP. 55

2,186,000.00

565,000.00

239,408.00

42.37

- dobândă împrumut

2,100,000.00

525,000.00

239,408.00

45.60

- comisioane

86,000.00

40,000.00

0.00

0.00

3

Ordine publică

CAP. 61

580,000.00

129,000.00

35,882.00

27.82

- Poliția Locală

500,000.00

100,000.00

35,882.00

35.88

- aparat propriu

80,000.00

29,000.00

0.00

0.00

4

învățământ

CAP. 65

5,139,350.00

1,581,350.00

507,763.00

32.11

- cheltuieli funcționale - școli

1,000,000.00

281,000.00

0.00

0.00

- reparații curente școli

2,291,000.00

570,000.00

0.00

0.00

- internate

560,000.00

230,000.00

230,000.00

100.00

- ajutoare sociale sportivi

210,000.00

70,000.00

54,650.00

78.07

- ajutoare sociale copii cu CES

600,350.00

260,350.00

106,455.00

40.89

- ajutoare copii cu CES (inv. particular)

21,000.00

13,000.00

10,771.00

82.85

- burse elevi

457,000.00

157,000.00

105,887.00

67.44

5

Sănătate

CAP. 66

300,000.00

98,750.00

28,274.00

28.63

- dispensare medicale școli

200,000.00

73,750.00

3,274.00

4.44

- dispensar TBC

100,000.00

25,000.00

25,000.00

100.00

6

Cultură și recreere

CAP. 67

10,191,000.00

2,680,500.00

1,849,517.00

69.00

- DADP

1,400,000.00

350,000.00

83,611.00

23.89

- aparat propriu

700,000.00

183,500.00

84,326.00

45.95

- întreținere spații verzi

2,976,000.00

744,000.00

379,928.00

51.07

- Club Sportiv Municipal

900,000.00

225,000.00

225,000.00

100.00

- Asoc. Handbal Club Municipal

2,200,000.00

550,000.00

550,000.00

100.00

- activități tineret

100,000.00

25,000.00

8,000.00

32.00

- cheltuieli din sponsorizări

0.00

0.00

0.00

0.00

- culte religioase

200,000.00

100,000.00

86,652.00

86.65

- alte acțiuni culturale

315,000.00

90,000.00

19,000.00

21.11

- Teatrul ARIEL

900,000.00

250,000.00

250,000.00

100^00

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

500,000.00

163,000.00

163,000.00

100.00

7

Asigurări și asistență socială

CAP. 68

2,670,000.00

752,550.00

464,651.00

61.74

- aparat propriu

100,000.00

34,550.00

1,426.00

4.13

- Direcția de Protecție Socială

300,000.00

93,000.00

50,847.00

54.67

- creșe - cheltuieli funcționale

300,000.00

80,000.00

50,464.00

63.08

- Cantină ajutor social

950,000.00

270,000.00

143,455.00

53.13

- DPS - fundație

6,000.00

3,000.00

3,000.00

100.00

- ajutoare sociale copii cu CES

4,000.00

2,000.00

930.00

46.50

- ajutoare șl indemnizații

250,000.00

20,000.00

20,000.00

100.00

- abonamente însoțitori

700,000.00

190,000.00

179,925.00

94.70

- indemnizații persoane handicap

60,000.00

60,000.00

14,604.00

24.34

8

Dezvoltare publică

CAP. 70

8,949,500.00

2,530,500.00

1,574,513.00

62.22

-DADP

7,170,000.00

1,950,000.00

1,397,168.00

71.65

- aparat propriu

267,500.00

159,500.00

71,075.00

44.56

-fond IID

1,512,000.00

421,000.00

106,270.00

25.24

9

Protecția mediului - DADP

CAP. 74

5,353,000.00

1,425,000.00

1,179,951.00

82.80

-DADP

675,000.00

250,000.00

141,468.00

56.59

- aparat propriu

178,000.00

50,000.00

47,749.00

95.50

- salubrizare

4,500,000.00

1,125,000.00

990,734.00

88.07

10

Compensare preț energie

CAP. 81

100,000.00

45,000.00

r         42,107.00

93.57

- TVA concesiune

100,000.00

45,000.00

42,107.00

93.57

11

Transporturi

CAP. 84

29,371,500.00

6,449,000.00

2,510,619.00

38.93

- străzi - DADP

22,410,000.00

4,528,000.00

1,193,517.00

26.36

- aparat propriu

501,500.00

161,000.00

3,904,00

2.42

- mobilier stradal

500,000.00

150,000.00

63,198.00

42.13

- despăgubiri civile

800,000.00

200,000.00

0.00

0.00

- rambursare credit intern

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

- subvenție ETA

5,000,000.00

1,250,000.00

1,250,000.00

100.00

II. CHELT. DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

91,156,000.00

33,896,000.00

31,291,779.00

92.32

A. SUME DIN TVA

91,096,000.00

33,866,000.00

31,290,379.00

92.39

din care

1

Cheltuieli de personal

CAP.65

59,854,000.00

14,836,000.00

14,554,709.00

98.10

2

Alte cheltuieli descentralizate

31,242,000.00

19,030,000.00

16,735,670.00

87.94

- cheltuieli materiale învățământ

CAP.65

7,725,000.00

2,941,000.00

1,826,997.00

62.12

- hotărâri judecătorești învățământ

CAP.65

13,085,000.00

13,085,000.00

12,526,874.00

95.73

- salarii personal creșe

CAP.68

1,098,000.00

252,000.00

252,000.00

100.00

- indemnizații însoțitori

CAP.68

9,334,000.00

2,752,000.00

2,129,799.00

77.39

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALĂ

60,000.00

30,000.00

1,400.00

4.67

din care

1

Ajutoare încălzire

CAP.68

60,000.00

30,000.00

1,400.00

4.67

III REZERVE

CAP.97

16,427,280.00

16,427,280.00

0.00

0.00

16,427,280.00

16,427,280.00

0.00

0.00

NOTĂ: In PLĂȚILE NETE este inclusă și valoarea de 80.787 lei, sumă recuperată din fin anțarea


exa nr. 4 $a hport


SITUAȚIE
privind execuția de casă a cheltuielilor prin bugetul local la data de 31.03.2015 SECȚIUNEA DEZVOLTARE


Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICĂ

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2015

PREVEDERI

Plăți la 31.03.2015

%

TRIM. I

1

2

3

4

5

6

7=6/5x100

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

49,496,370.00

22,215,150.00

2,044,200.00

9.20

din care:

DIN SURSE PROPRII

36,260,500.00

15,132,780.00

826,184.00

5.46

DIN VENITURI CU DESTIN. SPECIALĂ

13,235,870.00

7,082,370.00

1,218,016.00

17.20

1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

36,260,500.00

15,132,780.00

826,184.00

5.46

A. CHELTUIELI MATERIALE

1,389,500.00

355,000.00

4,500.00

1.27

din care:

1

Asociații de dezvoltare intracomunitară

CAP. 70

289,500.00

80,000.00

4,500.00

5.63

2

Cofinanțare proiect ISPA

CAP. 74

1,100,000.00

275,000.00

0.00

0.00

B. CHELTUIELI INVESTIȚII

34,871,000.00

14,777,780.00

821,684.00

5.56

din care:

1

Autorități publice

CAP. 51

429,200.00

77,000.00

13,050.00

16.95

2

Ordine publică

CAP. 61

179,600.00

45,000.00

0.00

0.00

3

învățământ

CAP. 65

2,345,400.00

587,000.00

0.00

0.00

4

Sănătate

CAP. 66

161,200.00

41,000.00

0.00

0.00

5

Cultură, recreere

CAP. 67

1,936,000.00

500,000.00

1,500.00

0.30

6

Asistență socială

CAP. 68

1,005,000.00

290,000.00

0.00

0.00

7

Dezvoltare publică

CAP. 70

18,437,100.00

9,359,780.00

361,085.00

3.86

8

Protecția mediului

CAP. 74

334,000.00

85,000.00

0.00

0.00

9

Străzi

CAP. 84

10,043,500.00

3,793,000.00

446,049.00

11.76

10

Restituiri sume din ani precedenți

0.00

II. CHELT. DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

13,235,870.00

7,082,370.00

1,218,016.00

17.57

A. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALĂ

CAP. 70

0.00

0.00

0.00

B. FONDURI EUROPENE -FEDR

13,087,370.00

6,933,870.00

1,218,016.00

17.57

1

Fondul European de Dezvoltare Regională

CAP.65

388,370.00

388,370.00

115,625.00

29.77

2

Fondul European de Dezvoltare Regională

CAP. 67

3,279,000.00

1,765,500.00

331,012.00

18.75

3

Fondul European de Dezvoltare Regională

CAP. 70

4,520,000.00

2,260,000.00

4,378.00

4

Fondul European de Dezvoltare Regională

CAP.84

4,900,000.00

2,520,000.00

767,001.00

30.44

B. FONDURI EUROPENE - FSE

CAP.65

148,500.00

148,500.00

0.00

0.00

NOTĂ: în PLĂȚILE NETE este inclusă și valoarea de 563 lei, sumă recuperată din finanțarea

Municipiul Rm.Valcea


ANEXA 5


;Wr, 72situațieV^

privind execuția de casă la data 06-31^63:2015

pentru Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (IID)

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod buget

PREVEDERI BUGET 2015

REALIZĂRI TRIM I

2015

%

1

2

3

4

5

6=5/4*100

TOTAL BUGET

3,852,500.00

1,087,086.59

28.22

1

Disponibil in sold

980,571.03

980,571.03

100.00

2

TOTAL VENITURI

2,871,928.97

106,515.56

3.71

3

Dobanda

31.11

2,628.97

245.54

9.34

4

Total

36.11

2,869,300.00

106,270.02

3.70

5

Impozit profit

36.11.50

1,100,000.00

0.00

0.00

6

Redeventa din contr.de conces.a serv.public

36.11.50

412,000.00

106,270.02

25.79

7

Cota IID de încasat

36.11.50

1,357,300.00

0.00

0.00

8

TOTAL CHELTUIELI

2,882,700.00

0.00

0.00

9

CHELTUIELI CURENTE

1,215,000.00

0.00

0.00

10

TITLUL III DOBÂNZI

30

1,215,000.00

0.00

0.00

11

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

1,215,000.00

0.00

0.00

12

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02.02

1,215,000.00

0.00

0.00

13

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

14

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

15

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

16

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

17

TITLUL XVI

81

1,667,700.00

0.00

0.00

18

Rambursare credit extern

81.01

1,667,700.00

0.00

0.00

19

Rambursare credit extern

81.01.05

1,667,700.00

0.00

0.00

20

REZERVE

91

969,800.00

1,087,086.59

112.09

21

REZERVE - SOLD FINAL

91.11

969,800.00

1,087,086.59

112.09
VICEPRflMAR

Ec.Vasile CocosDIRECTOR EXECUT Ec. Ion Lepăd


SEF SERV. CONTABILITATE SI BUGET Ec Narcisa Col


PREȘEDINȚI

Ion Gherghfn;