Hotărârea nr. 71/2015

Hotarirea 71 - 31 martie 2015 - acordare norma de hrana politie locala

ROMAN LA

Județul vâlcea MuNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul local


www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR. 71

privind aprobarea acordării normei de hrană personalului Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea și a regulamentului de acordare a normei de hrană

Consiliul Local ăl municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportuînr. 1690 din 25.03.2015, întocmit de Poliția Locală, prin care se propune acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale a municipiului Rm.Vâlcea, conform prevederilor O.G nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și aprobarea regulamentului de acordare a normei de hrană;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 249/2014 s-a aprobat acordarea normei de hrană polițiștilor locali, iar după aprobarea acesteia, art. 35A1 alin. (1) din Legea nr. 155/2010, în baza căruia s-a acordat această normă a fost modificat, prin Ordonanță de Urgența a Guvernului nr. 2/2015, în sensul acordării normei de hrană întreg personalului Poliției Locale;

în temeiul prevederilor art. 35A1 alin.(1) din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, așa cum a fost modificat prin O.U.G. nr.2/2015 coroborat cu prevederile Ordonaței Guvernului nr.26/1994 și ale Hotărârii Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor a drepturilor prevăzute la art. 35A1 alin.(1) din Legea nr. 155/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 198 din 25.03.2015;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acordă norma de hrană personalului Poliției Locale a municipiului Rm.Vâlcea, conform prevederilor O.G nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Se aprobă regulamentul de acordare a normei de tirană personalului Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3. începând cu data adoptării prezentei, prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 249/2014 și nr. 270/2014 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă ia îndeplinire:

 • - Poliției Locale a municipiului Rm.Vâlcea;

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Resurse Umane.

4

de acordare a normei de hrana personalul» Politiei Locale a Municipiului Rm. Valcea

CAPITOLUL I - SCOPUL

Art.L - în aplicarea dispozițiilor art.35Al din Legea Politiei Locale nr. 155/2010 (r) cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor HG nr.l71/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35A1, alin.l din Legea poliției locale nr. 155/2010 se stabilesc condițiile concrete de acordare a normei de hrană, precum și valoarea financiară a acesteia, de care beneficiază fiecare categorie de personal angajat la nivelul Poliției locale a municipiului Rm. Vâlcea.

CAPITOLUL II - DISPOZIȚII GENERALE

 • Art.2. - (1) Personalul Poliției locale a municipiului Rm. Vâlcea, încadrat potrivit dispozițiilor art. 14 din Legea poliției locale nr. 155/2010 (r), cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de hrană gratuită, pe timp de pace, în baza normei de hrană zilnică stabilită conform prezentului regulament.

 • (2) - în înțelesul prezentului regulament, norma de hrană reprezintă alocația de hrană zilnică de care beneficiază personalul poliției locale în activitate, în limita plafoanelor calorice.

Art.3. - Acordarea normei de hrană, se face in limita plafoanelor calorice zilnice diferențiate, pe categorii, in concordanta cu nevoile nutritive ale personalului Poliției locale, raportat la eforturile depuse in procesul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, condițiilor de mediu si altor factori specifici.

Art,4. - Norma de hrană se acordă în bani, respectiv alocație valorică zilnică, ce reprezintă valoarea financiară a normei de hrană.

Art.5.- Personalul prevăzut la art.2 beneficiază de valoarea financiara neimpozabila a normei de hrana la care are dreptul.

Art.6- (1) Valoarea financiară lunară a normei de hrană se calculează prin înmulțirea valorii financiare zilnice a normei de hrană cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă și nu poate depăși valoarea stabilită și actualizată, potrivit legii, prin ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

Art.7.- La nivelul Poliției locale Rm. Vâlcea normele de hrană zilnice sunt următoarele:

 • a) norma nr.6, potrivit anexei nr.l la Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliției locale în activitate prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare, și personalul de conducere;

 • b) norma nr.l, potrivit anexei nr.l la Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliției locale în activitate prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare;

 • c) norma nr.12 "B", potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, normă suplimentară pentru personalul poliției locale în activitate care lucrează în ture sau schimburi.

 • Art.8. - Normele de hrană zilnice pe categoriile de personal, potrivit art.7 din prezentul Regulament, sunt stabilite astfel:

Norma de hrană

Total     calorii

om/zi

Categorii de personal

Valoarea financiară/zi

Norma nr.6

5.010 calorii/om

Personalul prevăzut la art.7, lit a din Regulament

241ei/zi calendaristică

Norma nr. 12B

660 calorii/om

Personalul care lucrează în ture/schimburi

21ei/zi lucrătoare

Norma nr. 1

4.300 calorii/om

Personalul prevăzut la art.7, lit.b din Regulament

181ei/zî calendaristică

CAPITOLUL III - MODALITATEA CONCRETA DE ACORDARE

 • Art.9. (1) - La nivelul Politiei Locale a Municipiului Rm. Valcea, personalul angajat beneficiază de valoarea financiară a normelor de hrană zilnice, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat anual, prin Hotărârea Consiliului Local a municipiului Rm. Vâlcea, în condițiile art.8 din prezentul Regulament.

 • (2) -Valoarea financiară nominală zilnică a normelor de hrană este cea stabilită conform art.8 din prezentul Regulament.

(3)-Valoarea financiară a normelor de hrană zilnice nu se acordă in următoarele situații:

 • - concediu medical, cu excepția concediilor medicale de accidente de muncă;

 • - concediu fără plată;

 • - concediu de studiu;

 • - pe timpul participării la cursuri organizate în cadrul instituțiilor de învățământ din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, sau cursuri de pregătire profesională urmate de personalul contractual și de cel care ocupă funcții publice generale de execuție și/sau conducere;

 • - concediu pentru ingrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, 3 ani, respectiv 7 ani, reglementat de OUG nr.l 11/2010, cu modificările si completările ulterioare;

 • - raportul de serviciu/muncă este suspendat, în condițiile legii;

 • - raportul de serviciu/muncă a încetat.

Art.10. - Pe perioada concediului de odihnă personalul angajat, beneficiază de valoarea financiară a normei nr.6 sau a normei nr.l, potrivit art.7, lit a și b, din prezentul Regulament, tară emiterea unei alte decizii, proporțional cu numărul de zile de concediu efectuate în luna respectivă.

Art.ll - (1) Alocarea sau scoaterea de la drepturile de hrană, precum și stabilirea normelor de hrană care se acordă, se va face nominal, pentru fiecare categorie de personal prevăzută în prezentul Regulament, prin decizia Directorului Executiv al Poliției locale a municipiului Rm. Vâlcea

 • (2) - Alocarea/scoaterea de la drepturile de hrană se efectuează pe baza unuia din următoarele documente:

 • a) . Decizia de numire în funcția publică/contractuală, de încetare sau suspendare a rapelului de serviciu/muncă;

 • b) . Decizia de mutare temporară/definitivă în alt compartiment al instituției;

 • c) . Decizia de transfer în altă instituție/autoritate publică locală;

 • d) . Certificatul medical, biletul de internare/ieșire din spital;

 • (3) . Pe timpul participării la cursuri organizate în cadrul instituțiilor de învățământ din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranța națională, sau cursuri de pregătire profesională urmate de personalul contractual și de cel care ocupă funcții publice generale de execuție și/sau conducere, angajatorul, Poliția Locală, suportă integral contravaloarea cheltuielilor cu hrana ( masa servită).

 • (4) . Drepturile de hrană nu se acordă în toate situațiile în care se acordă diurnă de delegare.

 • (5) . De prevederile prezentului Regulament beneficiază și personalul încadrat pe o perioadă determinată pe posturi devenite temporar vacante, ca urmare a suspendării, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu ale personalului poliției locale.

 • Art .12.- Calculul cuantumului lunar al valorii financiare a normelor de hrana datorate fiecărei categorii de personal, se face de către persoana cu atribuții pe salarizare din cadrul Compartimentului Resurse umane, pe baza foii colective de prezență, prin determinarea zilelor calendaristice aferente perioadei lucrate si ajustate cu limitările de la art.9 alin.(3) si inmultite cu valoarea financiara a nomei de hrana stabilita in condițiile art.9 alin.(2) din prezentul Regulament.

 • Art .13 - Plata valorii financiare a normelor de hrană se realizează lunar, în decada a IlI-a pentru luna în curs.

CAPITOLUL IV-ALTE PREVEDERI

 • Art .14. - în limita fondului de salarii repartizat, sumele necesare aplicării prezentului Regulament se includ în bugetul de venituri si cheltuieli al Poliției locale a municipiului Rm. Vâlcea, care se aprobă anual de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea.