Hotărârea nr. 70/2015

Hotarirea 70 - 31 martie 2015 - aprobare plan local pentru romi

ROMAN LA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.70

privind aprobarea Planului Local de Acțiune Ja nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015 în vederea aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 11792 din 27.03.2015, întocmit de Direcția Resurse Umane, prin care se propune aprobarea Planului Local de Acțiune la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015 în vederea aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020; acest plan a fost elaborat de către. Grupul de Lucru Local (GLL), constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 182/31/2012, modificată prin Hotărârea nr.272/2013, în temeiul prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 18/2015;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere faptul că Planul local de acțiune urmărește implicarea autorității locale, a romilor înșiși și a societății civile în activități care vizează creșterea incluziunii socioeconomice;

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 22 de voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Pianul Local de Acțiune la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015 în vederea aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezența hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • • Direcției Economico-Financiare.;

 • • Direcției Resurse Umane;

CONTRASEMNEAZĂ RENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPII), jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea 31 martie 2015


Anexa nr.


Planul Local de acțiune la nivelul Municipiului Rm. Valcea pentru anul 2015 in vederea aplicării Strategiei Guvernului apartinand minoritarii rromilor pentru perioada 2015 - 2020nr.#0fcB2O15


[qpletatenilor romani


A. Educație

Nr. Crt

Activitate

Instituții Responsabile

Tennen      -//Pi

de finanțare

1

Activitati de facilitare a accesului la educație, realizate de mediatorul școlar in instituțiile de invatamant din municipiul Rm. Valcea.

Creșterea de programe vizând sporirea accesului la educație a copiilor de etnie roma in crese, grădinițe, scoli, centre de zi, etc.

ISJ Valcea

ONG-urile implicate in problematica rromilor Expertul local pentru rromi GLL

Mediator școlar

Părinți de etnie rroma

Asociația Partida Rromilor

Pro-Europa

BJR

Comuni Uiți rromi

CJRAE Valcea

DGASPC Valcea

DSP Valcea

Permanent

Buget de stat Buget local Sponsorizări Buget propriu ONG-uri implicate in problematica rromilor Asociatii

Monitorizarea, mediatizarea, implementarea si finanțarea, după caz a programelor de sprijin pentru stimularea participării școlare, programe de tip:

 • - “Școala după școala”

 • - “A doua sansa”

 • - “Alfabetizarea funcționala”

 • - “Grădiniță de vara”

 • - 11 Prevenirea si reducerea riscului de părăsire timpurie a scolii”.

Aplicarea de masuri pentru acordarea locurilor speciale pentru elevii de etnie roma, admiterea in invatamantul liceal, profesional, postliceal si superior.

Organizarea de campanii de promovare a diversității, de prevenire si combatere a discriminării pe baze etnice.

Purtarea de discuții cu cadrele didactice in vederea acordării unei atentii mai mari pentru copiii care intampina dificultăți in procesul de invatare.

Realizarea unor programe de consiliere a părinților de etnie roma pentru creșterea interesului acestora pentru procesul educativ.

Organizarea de campanii/caravane in comunitățile de romi pentru informare asupra beneficiilor participării la educație si a consecințelor abandonului școlar.

Organizarea de intalniri parinti-profesori-mediator școlar rom pe teme precum dreptul la educație si importanta acesteia, oprtunutati de continuare a studiilor, orientare si consiliere școlara.


Reducerea cazurilor de discriminare și segregare școlară pe baze etnice, de statut social, dizabilități sau alte criterii care afectează copiii și tinerii proveniți din grupuri dezavantajate, inclusiv romi, prin realizarea de anchete sociale pentru copiii/tinerii cu cerințe speciale, în vederea obținerii certificatului de orientare școlară și/sau profesională cu scopul integrării școlare și socioprofesionale, precum și asigurării egalității de șanse

Direcția de Protecție Socială prin Serviciul Asistență Socială Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea ISJ Vâlcea

Permanent

Buget local

Reducerea abandonului școlar și stimularea finalizării educației obligatorii prin acordarea mesei prin Cantina de Ajutor Social și a altor beneficii sociale (alocația pentru susținerea familiei și ajutorul social) cu prioritate pentru persoanele de etnie romă care își înscriu și mențin copiii în procesul educațional, urmărindu-se astfel reducerea decalajului socio-economic între elevii romi și cei care nu aparțin acestei minorități prin furnizarea de suport pentru îmbunătățirea situației economice a familiei;

Direcția de Protecție Socială prin

 • 1. Serviciul Autoritate Tutelară și Protecția Copilului

 • 2. Serviciul Buget-Contabilitate

Cantina de Ajutor Social

ISJ Vâlcea

AJPIS Vâlcea

Permanent

Buget de stat Buget local

B. Sanatate

Nr. Crt

Activitate

Instituții Responsabile

Termen

Surse de finanțare

2

Identificarea persoanelor de etnie roma care nu simt înscrise la medicul de familie si demararea procedurilor de înscriere.

Stimularea masurilor de promovare a sanatatii pentru a permite accesul cetățenilor de etnie roma la servicii de sanatate si la creșterea speranței de viata.

Organizarea de campanii de educație sanitara privind: - prevenirea bolilor cu transmitere sexuala - educație sanitara privind TBC

 • - educație sanitara privind alimentația sanatoasa

 • - educație sanitara privind igiena primara in cadrul comunitarilor romani de etnie roma.

Expertul local pentru rromi Medicii de familie DSP Rm. Valcea Mediatorul sanitar DPS Rm. Valcea Asociația Partida Rromilor Pro-Europa BJR

ONG-uri implicate in problematica rromilor GLL

Comunitari rromi

Direcția de Sănătate Publică Vâlcea

ISJ Vâlcea Comunități rromi

Permanent

Buget de sat Buget local ONG-uri implicate in problematica rromilor Asociatii Fundatii

Facilitarea accesului la asigurări medicale prin acordarea venitului minim garantat.

Colaborarea cu cadrele medico-sanitare in activitatile legate de prevenirea sau controlul situațiilor epidemiologice.

Organizarea de caravane în comunitățile rome pentru informare și educare asupra: bolilor transmisibile, sănătății reproducerii, planificării familiale, metodelor contraceptive, importanței vaccinării și regulilor de igienă, importanței unui mod de viață sănătos. Realizarea unor programe de educație sanitară în școli

îmbunătățirea accesului cetățenilor români aparținând minorității rome la servicii de sănătate de bază, preventive și curative, prin facilitarea includerii în sistemul de asigurări medicale o dată cu acordarea venitului minim garantat.

Direcția de Protecție Socială prin Serviciul Buget-Contabilitate, Prestații sociale

Permanent

Buget de sat

Buget local

ONG-uri implicate in problematica rromilor Asociatii

Fundatii

C. Ocupare - Forța de Munca

Nr. Crt

Activitate

Instituiri Responsabile

Termen

Surse de finanțare

3

Organizarea unei burse a locurilor de muncă pentru romi.

Furnizarea de servicii de informare, consiliere, sprijin în găsirea unui loc de muncă.

Identificarea de agenți economici potențiali, angajatori ai tinerilor absolvenții de etnie romă.

Realizarea unor campanii in comunitățile de romi pentru a-i determina pe romi sa-si caute la rândul lor un loc de munca.

Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea Parteneri sociali AJOFM Valcea Asociația ANR/BJR, Expertul local pentru rromi Politia Locala a Municipiului Rm. Valcea DGASPC Valcea ISJ Valcea

ONG-uri implicate in problematica rromilor

Permanent

Fonduri europene

Buget local Buget de stat Fonduri structurale

Identificarea de programe de formare profesională în vederea asigurării mobilității și reintegrării romilor pe piața muncii.

Creșterea gradului de ocupare a persoanelor de etnie romă prin furnizarea de servicii gratuite de informare cu privire la piața muncii; consiliere și orientare profesională; îndrumare și sprijin în găsirea unui loc de muncă.

Direcția de Protecție Socială prin Centrul Social de Urgență «Ioana »;

Expertul local pentru rromi AJOFM Vâlcea

Comunitari rromi

Permanent

Buget local

Organizarea de cursuri de formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;

ONG-uri implicate in problematica persoanelor fără loc de muncă în parteneriat cu servicii din cadrul Primăriei Rm. Vâlcea

Expertul local pentru rromi BJR

Comunitari rromi

Centrul Regional de Formare a adulților Vâlcea

Permanent

Fonduri europene Buget local Buget de stat Fonduri structurale

Acordarea de consiliere și suport personalizat tinerilor romi cu risc de marginalizare socială prin încheierea de contracte de solidaritate și oferirea de servicii specifice gratuite de consiliere.

Direcția de Protecție Socială prin Serviciul Asistență Socială AJOFM Vâlcea

Permanent

Buget local Buget de stat

D. Locui re si Mica Infrastructura

Nr. Crt

Activitate

Instituții Responsabile

Termen

Surse de finanțare

4

Finanțarea programelor de dezvoltare a infrastructurii care vizeaza asigurarea unor condiții decente de locuit in zonele populate de romi prin:

 • - executarea unor lucrări de reabilitare a locuințelor aflate in proprietatea municipiului

 • - accesul la serviciile de utilitate publica: apa potabila, canalizare, salubrizare, energie electrica

 • - executarea unor lucrări de modernizare a rețelei de străzi.

Consiliul Local al Municipiului

Rm. Valcea

DPS Rm. Valcea

BJR

Guvern

ANR

Expertul local pentru rromi Asociația Partida Rromilor Pro-Europa

Permanent

Fonduri europene

Buget local Buget de stat

Repartizarea de către consiliul local, in condițiile legii, a locuințelor sociale de familii de etnie roma. Perfecționarea cadrului legislativ in domeniul locuirii astfel incat sa se poata asigura respectarea in totalitate a libertăților si drepturilor in materia siguranței si locuirii.

Identificarea eventualelor surse de finanțare cu fonduri europene pentru construirea de locuințe sociale

Reabilitarea locuințelor sociale care vor fi vândute familiilor dezavantajate.

E. Cultura

Nr. Crt

Activitate

Instituții Responsabile

Termen

Surse de finanțare

5

Inițierea unor proiecte culturale de reconstrucție si afirmare identitara a romilor.

Sprijinirea proiectelor culturale privind pastrarea si promovarea culturii cetățenilor de etnie roma si a evenimentelor cu specific inspirat din folclorul si cultura acestora.

Expert local pentru rromi BJR

ISJ Valcea

Asociația Partida Rromilor

Pro-Europa

ONG-uri implicate in problematica rromilor Comunitari rromi

Permanent

Fonduri europene, Bugetul local, Bugetul de stat

F. Infrastructura si Servicii Sociale

Nr. Crt

Activitate

Instituții Responsabile

Termen

Surse de finanțare

6

Protecția copilului - Asigurarea serviciilor de planificare familiala.

Asigurarea protecției speciale a copilului aflat in dificultate prin stabilirea masurilor de protecție sociala, potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului.

DPS Rm. Valcea

Expert local pentru rromi DGASPC

Permanent

Fonduri europene. Bugetul local, Bugetul de stat

Justiție si ordine - Inițierea si desfasurarea unor programe de educație juridica, civica si de prevenire, in colaborare cu mebrii minorității rome cuprinzând: - ore de legislație rutiera in scoli generale si grădinițe - combaterea violentei si a faptelor antisociale atat in

Politia Locala a Municipiului Rm. Valcea

Expert local pentru rromi ONG-uri implicate in problematica ironiilor

Permanent

Fonduri europene. Bugetul local, Bugetul de stat

scoli cat si in afara acestora

- respectarea unor norme de conduita in societate si a legilor in vigoare.

Politia Municipilui Rm. Valcea

Derularea unor programe de informare pentru identificarea si soluționarea corecta a cazurilor de discriminare.

Identificarea, prevenirea si rezolvarea operativa prin medierea comunitara a stărilor conflictuale susceptibile a genera violenta familiala, comunitara sau interetnica.

Protecția copilului - Prevenirea separării copilului de etnie romă de familie în vederea asigurării accesului nediscriminatoriu la toate serviciile sociale;

Evaluare inițială a copilului și a familiei acestuia și elaborarea planului de servicii, acolo unde situația o impune.

Oferirea de servicii de consiliere juridică cu privire la prevederile Codului civil și a Codului familiei.

Acordarea beneficiilor prevăzute de legislația în vigoare (Legea 272/2004; Legea 416/2001);

Direcția de Protecție Socială prin Serviciul Autoritate Tutelară și Protecția Copilului

Permanent

Bugetul local

Prevenirea și combaterea discriminării

Susținerea unor acțiuni de prevenire și combatere a exploatării copiilor/tinerilor romi prin muncă Oferirea de servicii de consiliere a familiilor rome cu copii, aflate în evidențele DPS în vederea asumării responsabile a obligațiilor de părinte;

Realizarea de întâlniri periodice cu reprezentanții comunității rome pe teme sociale - legislație din domeniul social;

Susținerea de campanii pentru promovarea egalității de șanse și combaterea discriminării;

Monitorizarea copiilor cu părinți plecați din țară și lipsiți de ocrotire;

Direcția de Protecție Socială prin

 • 1. Serviciul Asistență Socială

 • 2. Centrul Social de Urgență «Ioana »;

 • 3. Serviciul Autoritate Tutelară și Protecția Copilului Inspectoratul Teritorial de Muncă AJOFM

ISJ Valcea

ONG-urile implicate in problematica rromilor Asociația Partida Rromilor Expert local pentru rromi BJR

Comunități rromi

Permanent

Fonduri europene Buget local Buget de stat

îmbunătățirea standardului de viață pentru persoanele vârstnice de etnie romă prin furnizarea de suport informațional și consiliere suportivă în vederea prevenirii și combaterii situațiilor de risc ce ar putea conduce la marginalizarea sau excluziunea socială a persoanelor vârstnice de etnie romă ;

Direcția de Protecție Socială prin Serviciul Asistență Socială ONG-urile implicate in problematica rromilor Asociația Partida Rromilor Expert local pentru rromi Comunități rromi

Permanent

Bugetul local

Activitate

Instituții Responsabile

Termen

Surse de finanțare

Administrație si dezvoltare comunitara

Identificarea persoanelor de etnie rroma fara acte de identitate si/sau fara certificate de stare civila. în vederea emiterii acestora.

Primăria Mim. Rm. Valcea -Direcția de Evidență a Persoanelor

Poliția Municipiului Rm. Valcea Politia Locala a Municipiului Rm. Valcea

Expert local pentru rromi ONG-uri implicate in problematica rromilor Asociația Partida Rromilor Pro-Europa

BIR

Permanent

Bugetul local. Bugetul de stat

Realizarea unor parteneriate viabile intre autoritatile locale si reprezentantii societății civile, in scopul aplicării unor programe specifice, menite sa asigure imbunatatirea substanțiala a situației nomilor, in vederea obținerii de rezultate sustenabile.

Organizarea de intalniri intre autoritatile locale si reprezentantii cetățenilor de etnie rroma, in scopul identificării si rezolvării problemelor cu care aceștia se confrunta.

întocmirea raportului semestrial privind stadiul

Îndeplinirii obiectivelor din Planul local de acțiune


întocmit, Expert local pe problemele rromilor Costache Anda