Hotărârea nr. 69/2015

Hotarirea 69 - 31 martie 2015 - organizare concurs asociatii proprietari

ROMAN IA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul Local

iri:HOTĂRÂREA NR. 69

privind organizarea concursului cu tema "împreună pentru un oraș mai curat"

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară Ea data de 31 martie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.11617 din 26.03.2015 întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală prin care se propune organizarea unei competiții între asociațiile de proprietari din municipiu, cu tema “împreună pentru un oraș mai curat”, ce se va desfășură în perioadă 15-29 aprilie 2015, aprobarea regulamentului de organizare a acestui concurs, precum și desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local care să facă parte din comisia pentru desemnarea câștigătorilor concursului;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și ca urmare a propunerilor formulate în plenul ședinței cu privire la desemnarea următorilor consilieri în comisia pentru desemnarea câștigătorilor concursului, respectiv: doamna Preda Maria Carmen, doamna Dobrete Florentina Adina și domnul Pruteanu Costel Bogdan;

Având în vedere că majoritatea locuitorilor din municipiu sunt organizati în asociații de proprietari pe condominiu, iar în scopul îndeplinirii, atât de către autoritatea locală, cât și de către persoanele fizice și juridice a obligațiilor mai sus menționate, este necesară implicarea acestor asociații în acțiunile de curățenie și asigurare a unui mediu ambiental plăcut, inițiate și susținute de Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale și ale Hotărârii Consiliului Local nr.50/2006 privincț Normele de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea, care stabilesc obligații în sarcina administrației publice locale cu privire la păstrarea curățeniei în localitate, refacerea și protecția mediului înconjurător;

în baza art.36, alin.(2), art.45 alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organizarea unei competiții între asociațiile de proprietari din municipiu, cu tema “împreună pentru un oraș mai curat”, ce se va desfășura în perioada 15-29 aprilie 2015.

Art.2. (1) Se aprobă Regulamentul privind organizarea concursului „împreună pentru un oraș mai curat”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) în urma evaluării finale de către Comisia ce va fi numită prin Dispoziția Primarului municipiului, a activităților desfășurate de asociațiile de proprietari participante în concurs și a rezultatului acestor activități, ținând seama de criteriile de departajare stabilite prin regulamentul aprobat conform art.1, un număr de maxim 50 de asociații de proprietari vor beneficia de premii în valoare totală de 6500 iei, constând în material dendrofloricol, scule și unelte pentru întreținerea spațiilor verzi și materiale pentru curățenie.

 • (3) Cheltuielile aferente premiilor acordate conform alin.(2) vor fi suportate din bugetul local, cap. 51 - Cheltuieli materiale.

Art.3. Se desemnează 3 (trei) membri ai Consiliului Local care să facă parte din Comisia pentru desemnarea câștigătorilor concursului cu tema "împreună pentru un oraș mai curat", ce va fi constituită prin dispoziție a primarului, după cum urmează:

doamna Preda Maria Carmen;

doamna Dobrete Florentina Adina;

domnul Pruteanu Costel Bogdan.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • • Direcției Dezvoltare Locală;

.• Direcției Economico Financiare;

 • • Persoanelor nominalizate la art.3.

  PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ, ION GHEraBHINARU

  / AJfTU/        z -

  ui

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU] jurist Ion DÎDOIU /

  N /X                /

  —/

  SSjraX                                     ii

  WOJ AM

  ..._

  Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2016

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.____£2015

REGULAMENT

privind organizarea concursului „împreună pentru un oraș maftJira^S____

ART.L DISPOZIȚII GENERALE

 • (1) Scopul concursului este de îmbunătățire a aspectului urbanistic al Municipiului Râmnicu Vâlcea și a condițiilor de habitat.

 • (2) Prin lansarea acestui concurs se urmărește formarea administratorilor în vederea competitivității rezolvării problemelor gospodărești, comunicării și colaborării cu autoritățile locale.

ART.2. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

 • (1) Concursul va fi organizat și coordonat de către Serviciul Reiatii îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • (2) La concurs pot participa toate asociațiile de proprietari din cartierele municipiului Râmnicu Vâlcea care nu înregistrează restanțe mai vechi de 90 de zile către furnizorii de utilități. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica la furnizorii de utilități corectitudinea celor declarate de reprezentantul Asociației.

 • (3) Acțiunea va avea la baza voluntariatul sub coordonarea conducerii asociațiilor și administratorilor.

 • (4) Perioada de desfășurare a concursului este 15 aprilie -29 aprilie 2015.

 • (5) înscrierea în concurs se va realiza în baza unei cereri depusă la Serviciul Relații îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea (sediul din bdul. Tudor Vladimirescu nr. 15 - Casa Căsătoriilor) până la data de 25 aprilie 2015. Telefon contact si informatii: 0250730079.

 • (6) Monitorizarea concursului se va face de către comisia desemnată prin Dispoziția Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea pe perioada de desfășurare a acestuia, conform criterilor prevăzute la art.3.

 • (7) Pe parcursul derulării concursului, acțiunile se vor populariza în mass-media locală (TV, radio și presa scrisă).

 • (8) Se vor acorda premii pentru cele mai îngrijite zone aferente asociațiilor de proprietari din fiecare cartier al municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • (9) Comisia poate identifica și nota orice alte aspecte care concură la buna gospodărire și administrare.

 • (10) Evaluarea finală se va face de către comisia desemnată care se va deplasa la asociațiile de proprietari înscrise în concurs, la solicitarea acestora și care va face departajarea în baza punctajului obținut, conform criterilor de departajare. Rezultatele concursului vor fi comunicate participantilor în termen de 7 zile de la finalizarea concursului.

 • (11) Vor fi premiate circa 50 asociații de proprietari, premiile constând în material dendrofloricol, scule și unelte pentru întreținerea spațiilor verzi și materiale pentru curățenie, după cum urmează.

Coasa manuala --2 bucăți

 • > Furtun pentru udat - 3 seturi;

 • > Foarfecă electrică tuns gardul - 3 bucăți;

 • > Foarfecă manuală de tuns gardul - 30 bucăți;

 • > Foarfecă tuns copaci - 20 bucăți;

 • > Set curățenie (mop, găleată, mătură interior, fărăș, mătură exterior, soluții curățenie)

Art. 3 CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA CONCURENTILOR

Se acordă puncte pe o scară de la 1 la 10 astfel:ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.

Nr. crt.

Criterii

Perioada 15.04-25.04.2015

Total

Procdnț

W# Punctaj .Final. < 4-; a T/i

Note (detaila 10)

1.

Aspectul privind spațiul verde aferent blocului (flori plantate, gazonul, gardul viu, arbuști, toaletare arbori)

30%

2.

Curățenia în spațiul aferent (alei, spații verzi, teren de joacă pentru copti, parcări, puncte de colectare deșeuri)

15%

3.

Fațada, lucrări de reabilitare termică

15%

4.

întreținerea terasei și a subsolului

20%

5.

Aspectul căilor de acces în bloc, casa scării, boxe, uși, cutii poștale, aviziere.

20%

TOTAL

100%