Hotărârea nr. 68/2015

hotarirea 68 - 31 martie 2015 - schimbare denumire strada Episcopiei in strada Arhiepiscopiei

ROMAN LA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.68

privind schimbarea denumirii unei căi de comunicație pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 31 martie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcției;

Luând în discuție Raportul nr.10656 din 18.03.2015, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune schimbarea denumirii arterei de circulație « strada Episcopiei » în « strada Arhiepiscopiei » și stabilirea unei noi delimitări a traseului acestei artere prin includerea a două segmente de stradă, perpendiculare pe Calea lui Traian;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de solicitarea Arhiepiscopiei Râmnicului nr.9943 din 16.03.2015 privitoare la schimbarea denumiri arterei de circulație susamintite, ca urmare a faptului că, în data de 14 noiembrie 2009, Episcopia Râmnicului a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 165/52 din 31 august 2004 prin care s-ă atribuit denumirea « strada Episcopiei » segmentului de stradă cuprins între intersecția străzii Cârol I și aleea Castanilor, până la intersecția cu strada Calinic ;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(5), lit.d), art.45, alin. (1) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local în funcția,

HOTĂRĂȘTE'

Art.1. Denumirea arterei de circulație « strada Episcopiei » se schimbă în « strada Arhiepiscopiei », iar noua delimitare a traseului acestei artere, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, este următoarea:

  • - din Calea lui Traîan nr.153 spre vest, până la intersecția cu strada Carol I, și spre nord, până la intersecția cu intrarea Sf. Calinic, inclusiv segmentul de stradă spre est, până la intersecția cu strada Calea lui Traian nr.169 (sensul giratoriu).

  • Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Evidență a Persoanelor;

  • - Serviciului Sport, Cultură, Mass-Media;

  • - Serviciului Administrație Publică Locală.

9

PREȘEDINȚE^ȘEDINTĂ^T^ Ion GHER^INARlLC^-i^

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, X      SECRETAR MUNICIPIU, ]

jurist Ion DiBOIU I

/ /f

/

Râmnicu Vâlcea 31 rffartie 2015