Hotărârea nr. 67/2015

Hotarirea 67 - 31 martie 2015 - achizitionare autoturism DPS prin Programul Rabla 2015

ROMAN LA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIP1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.67

privind aprobarea participării Municipiului Rm.Vâlcea la « Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național » - "Programul Rabla 2015 ”, în vederea achiziționării unui autoturism nou și casarea celui aflat în dotare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2015, la care participa toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție raportul nr.1455 din 23.03.2015, întocmit de Direcția de Protecție Socială, prin care se propune participarea municipiului Rm.Vâlcea la « Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național » pe anul 2015, casarea autoturismului uzat marca Dacia R5A715 Solenza - VL 10 DPS, din parcul propriu al municipiului, achiziționarea unui autovehicul nou prin « Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național», precum și asigurarea diferenței de preț dintre valoarea totală a finanțării solicitate prin Programul Rabla 2015 și valoarea de achiziție a noului autoturism din bugetul propriu de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al municipiului Rm.Vâlcea, în limita sumei alocate cu această destinație;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de bugeLfinanțe, prognoze economico-sociale ;

Având în vedere că prin hotărârea nr.19/2015 Consiliul Local a aprobat bugetul municipiului pentru anul 2015, iar în Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2015 - total șurs_e de_ finanțare la poziția 31 este prevăzută achiziționarea unui autoturism nou pentru Direcția de Protecție Socială, suma alocată fiind de 50.000 lei;

în temeiul prevederilor art.24, _alin.(3), l.ite, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.5, alin.8 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, ale art.21 și 22 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificariel și completările ulterioare și ale art. 123 din Legea nr. 215/2001, a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001, a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Râmnicu Vâlcea la « Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național » pe anul 2015.

Art.2. Se aprobă casarea autoturismului uzat marca Dacia R5A715 Solenza, din parcul propriu al municipiului, având următoarele date de identificare :

Nr. crt.

Categoria

Marca și modelul

Număr înmatriculare

Număr de identificare

Anul de fabricație

Anul primei înmatriculări în Romania

Numărul și, seria certificatului de înmatriculare

Număr de inventar

1.

Autoturism

Dacia R5A71.5 Solenza

VL10DPS

UU1R5A71543405838

2004

2004

V00075163L

2023

Art.3 Se aprobă achiziționarea unui autovehicul nou prin "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național" pe anul 2015.

Art.4 Se aprobă asigurarea diferenței de preț dintre valoarea totală a finanțării solicitate prin Programul Rabla 2015 (reprezentând prima de casare corespunzătoare autoturismului uzat în cuantum de 6500 lei) și valoarea de achiziție a noului autoturism, din bugetul propriu de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al municipiului Rm. Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2015, în limita sumei alocate cu această destinație.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției de Protecție Socială ;

  • - Direcției Economico - Financiare.