Hotărârea nr. 66/2015

Hotarirea 66 - 31 martie 2015 - ajustare tarife practicate de societatea PIETE PREST SA

ROMAN LA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.66

privind ajustarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală, precum și a celor pentru lucrările de întreținere a spațiilor verzi și a mobilierului stradal

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.3031 din 17.03.2015, întocmit de societatea PIEȚE PREST S.A., prin care se propune ajustarea tarifelor practicate de această societate pentru activitatea de salubrizare stradală, precum și pentru lucrările de întreținere a spațiilor verzi și a mobilierului stradal; necesitatea ajustării acestor tarife este cauzată, în principal, de următoarele motive:

modificarea costurilor de operare ca urmare a schimbărilor legislative ce au intervenit în stabilirea salariului minim garantat în plată: de la 650 de lei (cât era la data aprobării tarifelor mai sus amintite) la 975 de lei, începând cu anul 2015;

cheltuielile cu materiile prime, materiale, consumabile etc., aferente activităților de prestare a serviciilor de interes public, au suferit creșteri considerabile față de calculația făcută în urmă cu trei ani;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-șociale și nr.3,_ pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.244/2010 s-a aprobat delegarea directă, prin concesiune, a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat către societatea PIEȚE PREST S.A., printre care și activitatea de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice și a locurilor de agrement, fiind aprobate, totodată, și tarifele pentru această activitate; ulterior, prin Hotărârea nr.47/2011, Consiliul Local a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către aceeași societate, și a gestiunii următoarelor servicii: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; montat și întreținere mobilier stradal, tarifele pentru aceste activități fiind aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.84/2011, modificată prin hotărârea nr;242/2011;

în aplicarea prevederilor art.6, alin.(2), lit.b) din Contractul nr.28077 din 20.09.2010, având ca obiect delegarea, gestiunii, unor s_e_rvicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificat prin Actul adițional nr. 1/2011, contract încheiat cu societatea PIEȚE PREȘȚ ȘA, în calitate de concesionar, potrivit cărora aceașța din urmă are dreptul să propună autorității publice locale ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor în funcție de influențele intervenite în costurile de operare;

Respectându-se prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională din admnistrația publică;

în temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, ale Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, și ale Ordinului nr. 109/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilități publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.2157200i, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 1 aprilie 2015, se ajustează tarifele practicate de societatea PIEȚE PREȘȚ ȘA pentru activitatea de salubrizare stradală, precum și pentru lucrările de întreținere a spațiilor verzi și a mobilierului stradal, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Serviciului Corp Control Primar, Inspectori Zonali;

  • - Societății PIEȚE PREST S.A. 3                   3' Ai’«HA/'\ Nf, / iu .1

JHOTĂHÂSEâ CONSILIUmOCAL L

ANEXA NR. 1


CENTRALIZATOR TARIFE SALUBRIZARE STRADALA

Nr. crt

Denumire operațiune

UM

TARIFE APROBATE Lei / UM

fara TVA

inclusiv TVA

1

Maturat manual carosabil si trotuare

1000 mp

21.49

26.64

2

Maturat mecanic cu autospeciala la limita bordurii

1000 mp

18.94

23.48

3

Maturat mecanic cai pietonale

1000 mp

39.14

48.53

4

Spalat mecanic cu autostropitoarea

1000 mp

22.47

27.86

5

Spalat manual cai publice cu furtunul montat la cisterna

1000 mp

138.21

171.38

6

Stropit cai publice cu autostropitoarea

1000 mp

7.06

8.75

7

întreținere manuala a curățeniei stradale

1000 mp

7.01

8.69

8

Curatat manual carosabil de aluviuni ta limita bordurii

1 ml

3.22

3.99

9

Curatarea de aluviuni a rigolelor si transport

1 ml

17.79

22.06

10

Golit coșuri de gunoi

1 buc

1.85

2.29

11

Transport deșeuri cu auto

tona

306.98

380.66

12

Incarcat manual deșeuri stradale

tona

33.23

41.21

13

Incarcat mecanic deșeuri stradale

tona

6.91

8.57

14

Incarcat manual zapada

mc

5.65

7.00

15

Incarcat zapada mecanizat

mc

7.53

9.34

16

Curatat zapada afanata cu grosimea intre 1 - 15 cm

1 mp

0.24

0.30

17

Curatat zapada afanata cu grosimea intre 15- 30 cm

1 mp

0.27

0.33

18

Curatat zapada afanata cu grosimea mai mare de 30 cm

1 mp

0.38

0.47

19

Curatat zapada bătătorită cu grosimea intre 1 - 15 cm

1 mp

0.36

0.45

20

Curatat zapada bătătorită cu grosimea intre 15 - 30 cm

1 mp

0.45

0.56

21

Curatat zapada bătătorită cu grosimea mai mare de 30 cm

1 mp

0.71

0.88

22

împrăștiat manual material antiderapant

1000 mp

41.70

51.71

23

împrăștiat semimecanizat material antiderapant

1000 mp

20.48

25.39

24

Curatat zapada mecanizat cu autospeciala + imprastiat antiderapant

1000 mp

18.90

23.43

25

Curatat zapada mecanizat - carosabil

1000 mp

7.45

9.24

26

Combatere polei mecanizat cu autospeciala

1000 mp

13.75

17.05

27

Curatat zapada mecanizat - cai pietonale

1000 mp

37.74

46.80

28

Spalare coșuri de gunoi

1 buc

4.27

5.26

29

Dezinfectat cosui de gunoi

1 buc

4.20

5.20

30

Curatat gheata

1 mp

2.29

2.84
CENTRALIZATOR TARIFE ÎNTREȚINERE SPATII VERZI si MOBILIER STRAD

Nr. crt

DENUMIRE TARIF

UM

TARIFE APROEft&k^

Deviz nr.

Fara TVA

Cu TVA

Lei/UM

SPATII VERZI

1

Asternere pamant vegetal pe teren cu panta mai mica de 20%, uniform cu grosimea de 20 cm

1 mp

1.46+VM

1.81+VM

1/SV

2

Cosire manuala a gazonului pe suprafețe orizontale sau in panta sub 30%

100 mp

8.50

10.54

2/SV

3

Cosire mecanica a gazonului pe suprafețe orizontale sau in panta sub 30%

100 mp

27.58

34.20

3/SV

4

Tăieri de corecție arbori cu H < 7 m

1 buc

19.09

23.68

4/SV

5

Tăieri de corecție arbori cu H > 7 m

1 buc

31.61

39.20

5/SV

6

Incarcat si transportat masa vegetala si material lemnos

lto

262.82

325.89

6/SV

7

Tăieri formare coroane prin tăieri succesivea ramurlor

1 buc

59.66

73.98

7/SV

8

Degajare teren de frunze, crengi, strângerea in grămezi

100 mp

53.57

66.43

8/SV

9

Mobilizare manuala teren

1 mp

4.29

5.31

9/SV

10

Plivirea buruienilor in peluze

100 mp

26.45

32.79

10/SV

11

Scoatere cioate arbori

1 buc

41.15

51.03

12 /SV

12

Defrișarea terenului fara scoterea rădăcinilor

100 mp

138.09

171.23

13/SV

13

Doborârea arborilor mecanizat Dn > 50 cm

1 buc

114.43+VU

141.89 + VU

14/SV

14

Doborâre arbori Dn < 50 cm

1 buc

75.16+VU

93.20+ VU

66/SV

15

Sapat gropi

1 mc

28.78

35.69

15/SV

16

Semanarea gazonului

100 mp

50.38+VU

62,47+ VM

16/SV

17

Udarea suprafețelor cu furtunul de la hidrant

100 mp

14.43

17.90

17/SV

18

Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna

100 mp

75.42

93,52

18/SV

19

Tundere gard viu H>1.2m

1 mp

1.65

2.05

19/SV

20

Tundere gard viu H<1.2m

1 mp

1.00

1.24

22/SV

21

Tăieri corecție trandafiri

1 buc

0.70

0.87

23 /SV

22

Plantat plante florale H< 15 cm

100 buc

26.89+VM

33.34 + VM

24/SV

23

Plantat flori in jardiniere si vase decorative

100 buc

40.37+VM

50.06 + VM

25 /SV

24

Plantat gard viu - Buxus pe un rând

1 ml

3.21+VM

3.97 +VM

26/SV

25

Plantat gard viu - arbuști coniferi pe un rând

1 ml

4.91+VM

6.09 +VM

27/SV

26

Plantat gard viu - arbuști foiosi pe un rând

1 ml

6.32+VM

7.84 +VM

28/SV

27

Plantat puieti de arbori foiosi fara balot

1 buc

8.27+VM

10.26+VM

29/SV

28

Transplantări de arbuști cu balot de pamant

1 buc

15.83+VM

19.63 +VM

30/SV

29

Plantat trandafiri si arbuști cu ghimpi fara balot

1 buc

5.45+VM

6.76 +VM

31/SV

30

Plantat arbuști fara balot

1 buc

3.78+VM

4.68+ VM

32/SV

31

Extragere arbuști cu ghimpi fara balot

1 buc

4.08

5.05

33/SV

32

Extragere arbuști fara balot

1 buc

3.55

4.41

34/SV

33

Extragere manuala a puietilor de arbori fara balot

1 buc

4.29

5.31

35/SV

34

Extragere manuala a tufelor de arbuști si rasinoase cu H<2m cu balot de pamant la rădăcină ( plasa )

1 buc

31.84

39.48

36/SV

35

Extragere manuala a tufelor de arbuști si rasinoase cu H<2m cu balot de pamant la rădăcină ( panza sac)

1 buc

33.99

42.14

37/SV

36

Plantare puieti arbori cu groapa inclusa

1 buc

37.05+VM

45.94+ VM

38/SV

37

Scoaterea manuala a plantelor florale din teren

100 buc

15.68

19.44

39/SV

38

Golirea coșurilor de gunoi stradal

1 buc

1.85

2.29

40/SV

39

|~înlăturarea zăpezii de pe conifere, garduri vii, tufe,etc

1 ml

1.88

2.33

41/SV

40

Varuire tulpina arbori

1 buc

2.74+VM

3.40 +VM

42/SV

41

Vopsire manuala borduri

1 mp

6.41 +VM

7.94 +VM

43/SV

42

Administrarea îngrășămintelor chimice complexe

1 tona

840.09+VM

1041.72+VM

44/SV

43

Tundere in forme a esențelor foioase

1 mp

0.60

0.74

45/SV

44

Tundere borduri, chenare de buxus

1 mp

1.49

1.85

46/SV

45

Vopsit borduri galben - negru

1 mp

6.34+VM

7.87 +VM

47/SV

46

Combatere boli si dăunători in plantatii executate manual prin stropire

100 buc

176.97+VM

219.44 + VM

48/SV

47

Combatere dăunători la flori executat manual cu praf

10 mp

2.09+VM

2.59 + VM

49/SV

48

Combatere dăunători la flori executat manual cu soluție

10 mp

1.77+VM

2.19+ VM

50/SV

49

Combatere dăunători arbuști si trandafiri

100 buc

17.70+VM

21.94 +VM

51 /SV

50

Combatere dăunători la arbori

100 buc

20.80+VM

25.79 + VM

52/SV

51

Extragere pamant pentru amenajari spatii verzi -teren tare-fara transportul pământului

1 mc

28.75

35.64

53/SV

52

Extragere pamant pentru amenajari spatii verzi -teren mijlociu - fara transportul pământului

1 mc

10.24

12.70

54/SV

53

Maturat alei dalate si asfaltate si locuri de joaca

100 mp

6.96

8.64

55/SV

54

Curatat manual zapada de pe alei dalate si asfaltate -grosime pana la 15 cm

100 mp

24.20

30.00

56/SV

55

Degajare teren de corpuri străine

100 mp

73.88

91.61

57/SV

56

împrăștiat manual material antiderapant

100 mp

9.51+VM

11.79 + VM

58/SV

57

îngropat pe timp de iarna trandafiri

1 buc

1.71

2.13

59/SV

58

Dezgropat tulpina trandafirilor si imprastiat pamantul

1 buc

1.88

2.33

60/SV

59

Tundere gard viu in repaus vegetativ - manual

1 mp

5.02

6.22

61/SV

60

Vopsire cioate

1 buc

1.99+VM

2.46 + VM

62/SV

61

Confecționare tutori

1 buc

0.71+VM

0.89 + VM

63/SV

62

Spargere gheata cu grosimea de 1 - 5 cm

1 mp

2.30

2.85

64/SV

63

Spargere gheata cu grosimea de 5 -10 cm

1 mp

3.66

4.54

65/SV

64

Taiere succesiva arbori Dn 11 - 30 cm

1 buc

209.37+VU

259.62 +VU

67/SV

65

Taiere succesiva arbori Dn 31 - 60 cm

1 buc

343.25+VU

425.64 + VU

68/SV

66

Taiere succesiva arbori Dn 61 -100 cm

1 buc

524.39+VU

650.25 +VU

69 /SV

67

Lucrări neprevăzute spatii verzi { manopera )

lora

10,45+VM

12.96 + VM

70/SV

68

Curatat locuri de joaca

1 mp

0.84

1.04

71/SV

MOBILIER STRADAL

1

Montat gard metalic protecție spatii verzi

100 m

1696.06

2103.12

1/MS

2

Manopera execuție lucrări S.C. PIEȚE PREST S.A.

( pentru deviz de lucrări aferent mobilier stradal)

1 ora

11.49

14.25

2/MS

3

Tarif curatat afișe si inscripții

1 mp

15.66

19.42

3/MS

MAȘINI SI UTILAJE

1

Tarif MOTOCOPRESOR

1 ora

44.59

55.29

2

Tarif Generator de curent

1 ora

33.52

41.56

3

Tarif TRACTOR + REMORCA

1 ora

49.56

61.45

4

Tarif-Autoutilitare 3.5 to

1 km

2.10

2.60

Nota 1. - Calcularea tarifelor supuse aprobării s-a făcut avand la baza „ Indicatoarele pentru norme de deviz pentru lucrări " elaborat de Ministerul Transporturilor si Institutul de proiectare Car ferate ediția 1981 actualizata 1989, retipărit de MATRIX ROM -1997 cu acordul elaboratorului.

Nota 2 , - Pentru operațiile la care norma de deviz nu cuprinde si utilizarea unui utilaj, s-a creat o norma locala cu preluarea manoperei de la norma de baza si adaugarea utilajului.

Nota 3. - valoare material ( V.M.), valoarea materialului utilizat in aplicarea tarifului va fi după caz:

> valoarea reieșita din calculatia de preț pentru arbori, arbuști si flori ( Analiza de preț) a plantelor rezultate din producția proprie sau producția rasad a S.C . PIEȚE PREST S.A., aprobata sau din valoarea de achiziție a plantelor conform prevederilor legale.

> Valoarea materialelor utilizate in realizarea operațiilor conform consum deviz insotite de factura de achiziție valoare utilaj (V.U.) - se include cheltuiala cu închirierea unor utilaje specifice (gen macara ) pentru lucru la înălțime, inclusiv echipele de alpinistl autorizati in activitati de lucru la înălțime, după caz.

Nota 4. - Cotele de închidere de deviz aplicabile sunt:

Cheltuieli indirecte = 10%

Profit = 5%

Nota 5. - Pentru lucrările complexe se vor întocmi devize situație de lucrări si/sau devize oferta, după caz, la care se vor aplica valorile aprobate ale tarifelor pentru manopera, utilaj sau transport, La acestea se va adauga valoarea de material rezultata la prețul de achiziție la momentul întocmirii devizului.