Hotărârea nr. 65/2015

Hotarirea 65 - 31 martie 2015 - rectificare buget si lista 2015

ROMÂNIA

Județul Vâlcea MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 65 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe total surse de finanțare pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2015, la careș participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 219716 din 23.03.2015 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local pentru anul 2015 și a listei de investiții pe total surse de finanțare, precum și completarea nr. 11715 din 27.03.2015;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2015 a fost aprobat bugetul local și listele de investiții pentru anul 2015;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea, domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de adresa nr. 52493 din 17 martie 2015 prin care Direcția Generală a Finanțelor Publice Craiova a comunicat modificarea repartizării pe trimestre a. sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2015 pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a ințrumentelpr structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015, în plus cu suma de 50.120 lei, atât La partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul pe anul 2015, rectificat conform alin. (1), va avea valoarea totală de 250.603.000 lei, la partea de venituri, din care 223.701.820 lei - venituri estimate pentru anul 2015 și 26.901.180 lei - excedent al anului 2014 și 250.603.000 lei, la partea de cheltuieli.

Art.2. Se rectifică lista cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 » în plus cu suma de 7.000 lei, ajungând la valoarea totală de 457.000 lei, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se rectifică lista de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local în plus cu suma de 38.370 lei, ajungând la valoarea totală de 28.087.370 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se rectifică lista de investiții pe anul 2015 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE prin modificări în structură, rămânând la valoarea totală de 34.871.000 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ârt.5. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1 - 4, iar anexă hr. 3 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015 rămâne nemodificată,

Art.6. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la

îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.

PREȘEDINTE DE/ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ P

ION GHFRjSffiNARU '                SECRETAF

ENTRU LEGALITATE, (MUNICIPIU.jurist Ion DIDOIU 7


Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2015

EC.

Anexa nr. 1 HCL nr*.


SITUAȚIA                 _

VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2U15

- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2015

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

250,603,000.00

92,843,780.00

61,782,150.00

49,662,570.00

46,314,500.00

1. VENITURI PROPRII

126,446,700.00

36,848,630.00

30,089.000.00

31,411,570.00

_ 28,097,500.00

A.VENITURI FISCALE

111,847,380.00

32,941,110.00

26,623,500.00

27,362,270.00

24,920,500.00

1

Impozit profit

010201

1,100,000.00

318,000.00

258,000.00

296,000.00

228,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

1,500,000.00

450,000.00

450,000.00

300,000,00

300,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

72,030,000.00

18,007,500.00

18,007,500.00

18,007,500.00

_J8,007,500.00

4

Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

7,200,000.00

3,600,000.00

1,500,000.00

1,200,000.00

900,000.00

6

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

15,538,000.00

5,238,000.00

3,110,000.00

4,490,000.00

2,700,000.00

7

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,574,000.00

872,000.00

239,000.00

278,000.00

185,000.00

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

1,827,000.00

675,000.00

482,000.00

250,000.00

420,000.00

9

Impozit teren extravilan

50,000.00

15,000.00

15,000.00

10,000.00

10,000.00

07020203

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,150,000.00

320,000.00

350,000.00

300,000.00

180,000.00

11

Sume din TVA pentru echilibrare

110206

793,380.00

235,610.00

334,000.00

223,770.00

0.00

12

Taxa hoteliera

120207

75,000.00

20,000.00

15,000.00

15,000.00

25,000.00

13

Impozit pe spectacol

150201

60,000.00

20,000.00

13,000.00

12,000.00

15,000.00

14

Impozit mijloacede transport p.fizice

16020201

4,290,000.00

1,690,000.00

850,000.00

900,000.00

850,000.00

15

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

2,700,000.00

900,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

16

Taxa eliberare autorizatii

160203

1,350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

300,000.00

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

330,000.00

120,000.00

90,000.00

70,000.00

50,000.00

18

Alte impozite si taxe

180250

280,000.00

110,000.00

60,000.00

60,000.00

50,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

14,309,320.00

3,817,520.00

3,397,500.00

3,962,300.00

3,132,000,00

^19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

2,989,520.00

879,520.00

__550iQD0.Q0

________830,000.00

730,000.00

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,900,000.00

900,000.00

650,000.00

700,000.00

650,000.00

21

Contribuție părinți - crase

330210

200,000.00

63,000.00

44,000.00

40,000.00

53,000.00

22

Contribuții cantina sociala

330212

15,000.00

4,000.00

4,000.00

3,000.00

4,000.00

23

Venituri din recuperare cheitjudecată

330228

5,800.00

2,000.00

1.500,00

2,300.00

0.00

24

Taxe extrajudiciare

340202

910,000.00

235,000.00

225,000.00

225,000.00

225,000.00

25

Alte venituri din taxe administrative

340250

130,000.00

35,000.00

33,000.00

32,000.00

30,000.00

26

Venituri din amenzi aplicate

350201

3,500,000.00

950,000.00

850,000.00

850,000.00

850,000.00

27

Taxe speciale

360206

1,400,000.00

410,000.00

350.000.00

340,000.00

300,000.00

28

Alte venituri

360250

2,259,000.00

339,000.00

690,000.00

940,000.00

290,000.00

29

Venituri din sponsorizări

370201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. VENITURI DIN CAPITAL

290,000.00

90,000.90

68,000.00

87,000.00

45,000.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

30,000.00

10,000.00

8,000.00

7,000.00

5,000.00

31

Venituri din vanzari locuințe

390203

260,000.00

80,000.00

60,000.00

80,000.00

40,000.00

32

Venituri din vanzarea unor bunuri

390207

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

19,901,180.00

9,000,030.00

10,901,150.00

0.00

0.00

III. VENITURICUDESTI NAȚIE SPECIALA

104,255,120.00

46,996,120.00

20,792,000.00

18,291,000.00

18,217,000.00

A. VENITURI DIN TVA

1102

91,096,000.00

33,866,000.00

20,792,000.00

18,251,000.00

18,187,000.00

1

Cheltuieli personal invatamant

110202

59,854,000.00

14,836,000.00

15,588,000.00

14,661,000.00

14,769,000.00

.2

Alte cheltuieli descentralizare;

110202

31,242,000.00

19,030,000.00

5,204,000.00

3,590,000.00

3,418,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

7,725,000.00

2,941,000.00

2,200,000.00

584,000.00

2,000,000.00

- hotărâri judecătorești învățământ

110202

13,085,000,00

13,085,000.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli personal crese

110202

1,098,000.00

252,000.00

252,000.00

254,000.00

340,000.00

- indemnizații însoțitori

110202

9,334,000.00

2,752,000.00

2,752,000.00

2,752,000.00

1,078,000.00

B. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

833,900.00

803,900.00

0.00

0.00

30,000.00

1

Subvenții de la BS pentru proiecte FEN

420220

773,900.00

773,900.00

0.00

0.00

0.00

2

Ajutoare incalzire-AJPIS

420234

60,000.00

30,000.00

... O.QO

0.00

30,000.00

C. SUBVENȚII ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Subvenție CJ Valcea

430208

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D. FONDURI EUROPENE

4502

5,325,220.00

5,325,220.00

0.00

0.00

0.00

1

FEDR - Rambursare

450201

5,275,100.00

5,275,100.00

0.00

0.00

0.00

2

FSE - Rambursare

450202

50,120.00

50,120.00

E. SUME DIN EXCEDENTUL 3.L.

400214

7,000,000.00

j.000,000.00

0.00

0.00

0.00

VICEFRIMAR,             DIRECTOR EXECUTIV, Ș

EC. VĂSI LEE COCOȘ                EC. IOrfte»ADAT

PREȘEDINȚIE ȘEDINȚA               SECRETAI

IONj^HE^IINARU X •                  JR. io


:f serv, contabilitate, EC. NARCISA COLȚOS

fionsjpiu, didoiuĂ


p.PRIMAR^^i^ /

EC. GIGIIGhKM

SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2015


- lei -

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2015

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

250,603,000

92,843,780

61,782,150

49,662,670

46,314,500

din care:

DIN SURSE PROPRII

129,763,850

35,438,130

37,793,400

31,411,570

25,140,750

DlN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

104,391,870

40,978,370

23,988,760

18^2617000

21,173,750

1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

129,783,850

35,438,130

37,793,400

31,411,570

25,140,750

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

19,558,000

6,726,700

6,823,800

5,772,500

2,236,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP.51

6,380,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

980,000

T 2

Evidenta persoanei

CAP.54

48,000

15,000

15,000

15,000

3,000

3

Politia locala

CAP.61

2,846,000

740,000

840,000

840,000

425,000

4

Apărare Civila

CAP.61

32,000

10,000

10,000

10,000

2,000

5

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,701,000

500,000

500,000

500,000

201,000

__6

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

685,000

210,000

210,000

200,000

65,000

7

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,460,000

437,500

443,500

444,000

125,000

8

Centrul Excelenta Handbal

CAP.67

157,000

50,000

50,000

50,000

7,000

9

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

806,000

250,000

250,000

250,000

55,000

10

DADP

CAP.67

386,600

115,700

115,800

124,000

30,000

11

Cantina ajutor social

CAP.68

141,000

40,000

40,000

50,000

11,000

12

DPS - salarii însoțitori persoane handicap

CAP.68

1,611,000

500,000

598,000

513,000

0

13

Serviciul public crase

CAP.68

1,009,000

355,000

248,000

246,000

160,000

14

DADP

CAP.70

1,276,600

385,500

385,500

405,500

100,000

15

DADP

CAP.74

124,000

37,000

37,000

40,000

10,000

16

DADP

CAP.84

908,000

281,000

281,000

285,000

61,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

75,354,850

18,365,650

19,710,000

23,068,850

14,220,350

din care:

T 1

Autoritati executive

CAP. 51

9,125,000

3,372.000

1,840,500

2,478,000

1,434,600

- aparat propriu

4,343,700

1,365,700

1,203,000

978,000

797,000

- rambursare împrumut

4,776,000

2,000,000

637,500

1,500,000

637,500

- despăgubiri civile

6,300

6,300

0

0

0

2

Dobanda

CAP. 55

2,186,000

565,000

640,000

640,000

641,000

- dobanda împrumut

2,100,000

525,000

525,000

525,000

525,000

- comisioane

86,000

40,000

15,000

15,000

16,000

3

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

580,000

129,000

179,000

169,000

103,000

- Politia Locala

500,000

100,000

150,000

150,000

100,000

- aparat propriu

80,000

29,000

29,000

19,000

3,000

5

Invatamant

CAP. 65

5,139,350

1,581,350

1,947,000

581,000

1,030,000

- cheltuieli funcționale -scoli

1,000,000

281,000

719,000

0

0

- reparatii curente scoli

2,291,000

570,000

570,000

581,000

570,000

- internate

660,000

230,000

180,000

0

150,000

- ajutoare sociale - sportivi

210,000

70,000

70,000

0

70,000

- ajutoare sociale - copii cu CES

600,350

260,350

250,000

0

90,000

- aj.sociale - copii cu CES (inv. particular)

21,000

13,000

8,000

0

0

- burse elevi

457,000

157,000

150,000

0

150,000

6

Sanatate

CAP.66

300,000

98,750

76,750

72,750

51,750

- dispensare medicale scoli

200,000

73,750

51,750

47,750

26,750

- dispensar TBC

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

7

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

10,191,000

____2,680,500

2,636,500

2,488,500

2,385,500

-DADP

1,400,000

350,000

350,000

350,000

350,000

- aparat propriu

700,000

183,500

178,500

177,500

160,500

- cheltuieli din sponsorizări

0

0

0

0

0

- întreținere spatii verzi

2,976,000

744,000

744,000

744,000

744,000

- Clubul Sportiv Municipal

900,000

225,000

225,000

225,000

225,000

- Asoc. Handbal Club Municipal

2,200,000

550,000

550,000

550,000

550,000

- activitati tineret

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

____-culte religioase

200,000

100,000

25,000

25,000

50,000

- alte acțiuni culturale

315,000

90,000

75,000

75,000

75,000

- Teațru1_Municipal ARIEL

900,000

250,000

250,000

250,000

150,000

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

600,000

163,000

214,000

67,000

56,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

2,670,000

752,550

661,250

662,100

594,100

- aparat propriu

100,000

34,550

9,250

28,100

28,100

- Direcția de Protecție Sociala

300,000

93,000

80,000

80,000

47,000

- DPS - fundație

6,000

3,000

0

0

3,000

- crese - cheltuieli funcționale

300,000

80,000

80,000

80,000

80.000

- Cantina ajutor social

950,000

270,000

240,000

224,000

216,000

- ajutoare sociale crese - copii cu CES

4,000

2,000

2,000

0

0

- ajutoare sl Indemnizații

260,000

20,000

60,000

80,000

90,000

- abonamente insotitori

700,000

190,000

190,000

190,000

130,000

- indemnizații persoane handicap

60,000

60,000

0

0

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

9,239,000

2,610,500

2,319,500

2,264,500

2,044,500

-DADP

7,170,000

1,950,000

1,850,000

1,750,000

1,620,000

- aparat propriu

267,500

159,500

33,500

40,500

34,000

- cotizație zona metropolitana+ADI APA

289,500

80,000

75,000

75,000

59,500

-fond IID

1,512,000

421,000

361,000

399,000

331,000

10

Protecția mediului

CAP. 74

6,453,000

1,700,000

1,650,000

1,593,000

1,510,000

-DADP

675,000

250,000

200,000

115,000

110,000

- aparat propriu

178,000

50,000

50,000

78,000

0

- salubrizare

4,500,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

- cofinantare proiect APAVIL

1,100,000

275,000

275,000

275,000

275,000

11

Combustibili si energie

CAP. 81

100,000

35,000

35,000

30,000

0

- compensare preț energie

0

0

0

0

0

- TVA concesiune

100,000

35,000

35,000

30,000

0

12

Transporturi

CAP. 84

29,371,500

4,641,000

7,824,500

12,180,000

4,526,000

-DADP

22,410,000

2,910,000

6,054,000

10.530,000

2,916,000

- aparat propriu

501,500

171,000

170,500

100.000

60,000

- mobilier stradal

500,000

150,000

150,000

100,000

100,000

- despăgubiri civile

800,000

*200,000

200,000

200,000

200,000

- rambursare credit intern

160,000

160,000

0

0

0

- subvenție ETA

5,000,000

1,250.000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

C. CHELTUIELI INVESTI|II

70

34,871,000

11,345,780

12,259,600

2,580,220

8,686,400

din care

1

Autoritatl executive

CAP. 51

429,200

77,000

120,000

120.000

112,200

2

Ordine publica

CAP. 61

179,600

45,000

45,000

45,000

44.600

3

Invatamant

CAP. 65

2,345,400

587,000

587,000

587,000

584,400

4

Sanatate

CAP. 66

161,200

41,000

41,000

41,000

"38,200

5

Cultura recreere

CAP. 67

1,936,000

500,000

500,000

500,000

436,000

6

Asistenta sociala

CAP. 68

1,005,000

290,000

240,000

240,000

235,000

_ 7

Dezvoltare publica

CAP. 70

18,437,100

5,927,780

7,141,600

462,220

4,905,500

8

Protecția mediului

CAP. 74

334,000

85,000

85,000

85,000

79,000

__9

Străzi

CAP. 84

10,043,500

3,793,000

3,500,000

500,000

2,250,500

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

104,391,870

40,978,370

23,988,750

18,251,000

21,173,750

A. SUME DIN TVA

91,096,000

33,866,000

20,792,000

18,261,000

18,187,000

din care

1

Salarii invatamant

CAP.65

59,854,000

14,836,000

15,588,000

14,661,000

14,769,000

2

Alte cheltuieli descentralizate

31,242,000

19,030,000

5,204,000

3,690,000

3,418,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

7,725,000

2,941,000

2,200,000

584,000

2,000,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

13,085,000

13,085,000

0

0

0

- salarii personal crese

CAP.68

1,098,000

252,000

252.000

254,000

340,000

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

9,334,000

2,752,000

2,752,000

2,752,000

1,078,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

60,000

30,000

0

0

30,000

din care

1

Ajutoare încălzire

CAP.68

60,000

30,000

0

0

30,000

C. FONDURI EUROPENE

13,235,870

7,082,370

3,196,750

0

2,956,750

FEDR

13,087,370

6,933,870

3,196,750

0

2,956,750

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

388,370

388,370

0

0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

3,279,000

1,765,500

756,750

0

756,750

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 70

4,520,000

2,260,000

1,130,000

0

1,130,000

4

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

4,900,000

2,520,000

1,310,000

0

1,070,000

FSE

148,500

148,500

0

0

0

1

Colegiul Economic

CAP. 65

110,800

110,800

0

0

0

2

CNI Matei Basarab

CAP. 65

20,000

20,000

0

0

0

3

Liceul Tehnologic Oltchlm

CAP. 65

16,000

15,000

0

0

0

4

Municipiul Rm. Valcea,

CAP. 65

2,700

2,700

0

0

0

D. REZERVE     \

CAP. 97

16X27,280

/) 16,427,280

0

0

0

VICEPmMAR,            DIRECTOR EXE,E :UTIV, SEF SERV. CONTABILITATE,

EC. VASILgpOCOS          EC. lONlSlPÂDAT         EC. NARCISA COLȚOS

p. PRIMAR, VICEPRIMAR EC. GIGI ION MATEI


SITUAȚIE


privind repartizarea creditelor bugetare pe unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015

Nr. crt

Denumire unitate

BUGET 2015

TRIMI

TRIM II

TRIM IV

0

1=2+3+4

2

3

4

1

Colegiul Economic

24,000

8000

8000

8,000

2

Colegiul Al. Lahovari

14,000

5000

5000

4,000

3

Colegiul Mircea cel Bâtrîn

110,000

37000

37000

36,000

4

Colegiul Matei Basarab

36,000

12000

12000

12,000

5

Colegiul Energetic

5,000

2000

2000

1,000

6

Colegiul Forestier

12,000

4000

4000

4,000

7

Liceul Ferdinand

5,000

2000

2000

1,000

8_

Liceul Antim Ivireanul

10,000

3000

3000

4,000

9 _

Liceul N.PIesoianu

13,000

4000

4000

5,000

10

Liceul G-ral Magheru

13,000

4000

4000

5,000

11

Liceul Henri Coandâ

10,000

8000

1000

1,000

12

Liceul Oltchim

17,000

6000

6000

5,000

13

Liceul de Arta

18,000

6000

6000

6,000

14

Școala Anton Pann

30,000

10P00

10000

10,000

15

Școala Take lonescu

28,000

9000

9000

10,000

16

Școala I.Gh. Duca

16,000

5000

5000

6,000

17

Școala nr. 4

15,000

5000

5000

5,000

18

Școala nr. 5

27,000

9000

9000

9,000

19

Școala Colonie

42,000

14000

14000

14,000

20

Școala nr. 10

6,000

2000

2000

2,000

21

Școala nr. 13

3,000

1000

.......„1000

1,000

22

Seminarul Teologic

3,000

1000

1000

1,000

TOTAL

457,000

157,000

150,000

150,000


Municipiul Rm. Valcea C.U.I. 2540813


Anexa 7.2 la HCL!

Anexa 1 b) din OG1169/1997

LISTA 2015

poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

CREDIT BANCAR INTERN 50.81


Nr. cri.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

7,800,000.00

din care C+M

7,000,000.00

1

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

0.00

III

CONSOLIDĂRI

7,800,000.00

din care C+M

7,000,000.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

0.00

din care C+M

0.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg.National A. Lahovari

buc

1

0.00

din care C+M

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

3,500,000.00

din care C+M

3,000,000.00

2

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

3,500,000.00

din care C+M

3,000,000.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

4,300,000.00

din care C+M

4,000,000.00

3

Reabilitare pod peste OLT

buc

1

4,300,000.00

din care C+M

4,000,000.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

0.00


P.Primar

Viceprimar

Gigi Ion Matei


Viceprimar /

Eduard Virlah*


DlraAtorExecutiv Adjunct

Mirata jTurcu


Director Executivjr.lon DidoiuSef Serviciu Contabilitate si Buget

Narcisa Colțos


ROMAN IA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA DIRECȚIA DEZVOLTARE llOCALA


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII-ANUL 2015 -FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COF1 NAN TARE BUGET LOCAL


Anexării? 1a hol 1 /       ............. -

j ANEXA Nr. 5* Ja •

CONSILIULUI LOCAL -

in 3/-£5.2^/5


lei RON

5

wHwt

tîfe ?t™ ics iVsj'Xi:             Ș ș

Mi

Hi

sșșfeî

SFtF-

SafcșjSEBKMHKIB

w

din care C+M

128,015,341.00

70,765,786.00

50,293,390.00

13,300)000.00

3,399,050.00

7,59i,6»Î0b

B'~"393,OOQAQ

0.00

0.00

0.00

A Lucrări in continuare

83,239,150.00

49*555,302.00

35,201,329.00

7,200)000.00

2,059,500.00

750,000.00

;—te«XL90

0.00

0.00

din care C+M

51,222,841)00

3^940,055.00

34,008,667.00

6,300)000.00

1,732,400.00

746,000.00

0.00

0.00

B.Lucrari'noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.09

0.00

0.00

C Alte chett de investiții

128,329,579)00

125,905,646.90

19,123,872.00

7,800,000.00

2,231,770.00

7,511,600.00

420,000.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

76,792,500.00

31’,825,731.00

16,284,723.00

<&.■)+*

7,000)000.00

1,666,650.00

6,845,600.00

393,000.00

0.00

0.00

0.00

bestii

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.90

0.00

A Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ff

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din careiC+M

0)00

0.00

0.00

izr" i ~TiKwi

0.00

0.00

S

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

iB. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bl

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din carelC+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

g

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.Aitechett de investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări independentei

0.00

0.00

0.00

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

lTA*L4IWli

<13,142M««

—am

5 -i . . . ..Mft

aoo

tericareC+JW

13,563,170.00

12*192,799.00

11,901,133.00

0.00

286,650.00

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A Lucrări In continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

k

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAIte chett de investiții

16,919,700.00

17.685,458.00

13,142,3*11.00

0.00

372,770.00

^^F^^MaWEBț

15,800.00

0.09

0.00

0.00

0.00

din care ,C+M

13,563,170.00

12192,799.00

11,901,133.00

SIMBIshII®

0.00

266,850.00

iW^^SIMuNI

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

16,919,700.00

17,685,458.00

13,142,311.00

0.00

372,770.00

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901,133.00

0.00

266,850.00

sdHE

15,600.00

9.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare el modernizare clădire Coleg.National A Lahovari

16,919,700.00

17,685,458.00

13,142,3*11.00

n

0,00

372,770.00

.£, *>șkta^|3

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901,133.00

0.00

266,650.00

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ow-mowwiM

jg^MvgMriraiawM

0.00

dtecareC+W

43,291,830)00

0.00

76,601.00

5,450,000.»

3,000)000.00

0.00

2,450,000.00

2,459,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din careC+M

0.00

0.00

0.00

iteMM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din careiC+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAIte chett de investitii

59,422,217:00

58)955,608.90

1,206,849.00

3,500,000.00

252,000.00

3,000,000.00

27,000.00

0.00

0.00

0.00

dincareC+M

43,291,830.00

0.00

76,601.00

3,000)000.00

0.00

2,450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări independente.

1,738,087)00

1*738,087.00

484,133.00

^SMBmUR

0.00

252,000.00

0.00

27,000.00

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

57,884,13a 00

57,217,521.90

722,716.00

•-wto

dincareC+M

43,291,830.00

491157,312.00

76,601.00

5,450,000.00

3,000)000.00

0.00

2,450,060.00

2,460,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Modernizare parc Zăvoi in Municipiul Rm Valcea

25,743,230.00

25,256,748.00

227,958.00

3,500,000.00

0.00

lo! BjRSi ifc

506,000.00

0.00

6.00

6.00

0.00

din care C+M

22,098,830.00

20,442,925.00

76,601.00

3.000)000.00

0.00

^^^iieSHBOlfiQ

456,000.00

0.60

0.60

0.00

0.00

3

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostrovenlin Municipiul Rm. Valcea

31,940,900.00

31,960,773.90

494,758.00

ȘHMB

0.00

0.00

Mg flii

2,506,000.00

0.00

0.60

0.00

0.00

din care C+M

21,193,000.00

28,714,387.00

0.00

0.00

s^irxaattaMK®

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4.Chettuieli de proiectate pt elab SPF si SF

0)00

0.00

0.00

0.00

0.00

;-¥W^?siSăi»

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cab.7am~rrmi^

zrxcm»

) ftJD»

BtL»

0.0M)

din care,C+M

23,916,494)00

23,915,494.00

0.00

0.00

0.00

4,380,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0)00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.bo

0.00

0.00

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAItechelt de investitii

27,444,102.00

27,444,102.00

224,255.00

0.00

0.00

4,529,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

23,915,494.00

231915,494.00

0.00

0.00

0.00

4,380,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C1 Achiziții de imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

C2. Dotări independente.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■'«Vc - a/A j              Jkn^A

0.00

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

27,444,102.00

27,444,102.00

224,255.00

0.00

0.00

4,520,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dincareC+M

23,915,494.00

231915,494.00

0.00

0.00

0.00

4,380,000.00

0.00|              0.00

0.00

0.00

■Ws

W

«

Rl’f

3

Op

S8t

SilfB

îOffcfg

M

4

4.1

4.2

4.3

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5

5.1

5.2

5.3

5.4

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

9,856,820.00

9,856,820.00

107,821.00

0.00

o.oo

2,495,000.00

0.00

0.00

9.00

0.00

din care C+M

8,648,420:00

8,648,420.00

0.00

0.00

0:00

2,450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc S3- str. Generat'Magheru nr.14

3,056,880:00

3,056,880.00

44,591.00

0.00

0.00

'^Mgl£H|9HEsK

705,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

2,671,838:00

21671,838.00

0.00

0.00

0.00

700,000.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Bloc H2-str.Repdbiicii. nr.18

1,421,350:00

1,421,350.00

15,467.00

0.00

0:00

305,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care G+M

1.246,687:00

1,246,687,00

0.00

0.00

0.00

306,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Btoc R4- str.Henri Coanda, nr.7

722,300.00

722,300.00

3,281.00

0.00

0.00

155,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

627,525:00

627,525.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Btoc 51 A-str. Radu de la Afumati,nr.1

346,970.00

346,970,00

5,471.00

0.00

0.00

105,000.00

0.00

0.DO

0.00

0,00

din care C-rM

300,090.00

300,090.00

0.00

0.00

0.00

10O.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc 113-str,Matei iBasarab, nr.28

918,350.00

918,350.00

5,953.00

0.00

0.00

285,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

825,276.00

825,276.00

0.00

0.00

0.00

286,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc129-stnMatei Basarab, nr.17

409,040.00

409.040.00

3,176.00

isosffig

0.00

0.00

125,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

360,310.00

360,310.00

0.00

0.00

0.00

126,000.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Bloc 131-str,Matei Basarab, nr.21

470,830.00

470,830,00

3,201.00

0.00

0.00

145,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

421,990.00

421,990.00

0,00

0.00

0.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc 132-str, Matei Basarab, nr.23

1,160,690.00

1,160,690.00

13,017.00

0.00

0.00

285,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

978,412:00

978,412.00

0.00

0.00

0.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BlocAI- stnDoctor Hacman, nr.2

1,350,410.00

1.350.410.00

13,674.00

0.00

0.00

SW2?îsaMsteiBB8

385,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

1,216,292:00

1,216,292.00

0.00

0.00

0.00

380,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

4,140,500:00

<140,500.00

24,780.00

0.00

0.00

1,050,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

3,594,410:00

31594,410.00

0.00

0.00

0.00

1,030,000.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Bloc 88- str.Doctor Hacman

1,139,890:00

1,139,890.00

6,656.00

0.00

0.00

305,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

995,030:00

995.030.00

0.00

0.00

0.00

300.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

iQloc S7/2 - Calea lui Traian

1,017,620.00

1,017,620.00

5,592.00

0.00

0.00

255,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

889,650:00

889,650.00

0,00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc 04- str.Nicoiae Balcescu 34

1,115,860:00

1,115,860.00

6,739.00

0.00

0.00

285,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

983,910.00

983,910.00

0.00

teWjMjEte

0.00

0.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc 20- Călea iui Traian nr 175

867,130.00

867,130.00

5,793.00

te

0.00

0.00

205,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

725,826.00

725,826.00

0.00

te

0.00

0.00

so

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

13,446.782:00

131446,782.00

91,654.00

0.00

0.00

975,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cfin care C+M

11,672,664:00

11,672,664.00

0.00

0.00

0.00

OSMI £

900.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc- 123

485,893.00

485,893.00

4,722.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

402.588:00

402,588.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Btoc-P1

1,201,912:00

1,201,912.00

7,360.00

0.00

0.00

^âWswiltete

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

1,043,256.00

1,043,256.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Btoc-P4

637,476:00

637,476.00

4,853.00

j                           s

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

545,435:00

545,435.00

. 0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Btoc-P5

783.215.00

783,215.00

5,938.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

669,741:00

669,741,00

0.00

!

0.00

0.00

I

60.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc-24

884,750.00

864,750.00

6,494.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

754,884:00

754,884.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Btoc - A37/1

985,853.00

985,853.00

6,783.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

857,779.00

857,779,00

0.00

0.00

0.00

68,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc - 98

1,286,734:00

1,286,734.00

7,844.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

1,127,505.00

1,127,505.00

0.00

0.00

0.00

69,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Btoc-N9

1,052,068.00

1,052,068.00

6,991,00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

918,834.00

918,834.00

0.00

0.00

0.00

69,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc-NIO

535,474.00

535,474.00

5,332.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

458,185.00

458,185.00

0.00

0.00

0.00

69,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc - 15

2,179,771.00

2,179,771.00

9,193.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

1,919,524.00

1,919,524.00

0,00

0.00

0.00

69,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc - 03

778,727.00

778,727,00

5,661.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(fin care C+M

676,624,00

676,624.00

0.00

0.00

0.00

69,000.00

0.00

0.00

9.00

0.00

Bloc - 06

501,569.00

501,569.00

4,562.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

429,584.00

429,584.00

0,00

glULWtl ।

0.00

0.00

69,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc-07

818,053.00

818,053.00

5,678.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

712,435.00

712,435.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc-08

824.643:00

824.643.00

5,678.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

719,499.00

719,499.00

0.00

0.00

0.00

69,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Btoc-18

519.644.00

510,644.00

4,565.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

436,791:00

436,791.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4.Cheltuieli de proiectare pt elab SPF si SF

0:00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i TllWijWlO

hmwwm

jWMM

AM

.ȘAM

1W

dincareC+M

71,160,341:00

58,572,987.00

38,315,656.00

10,3001000.00

3,132,400.00

748,000.00

393,000.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrări In continuare

63,239,150.00

491555,302.00

35,201,329.00

7,200,000.00

2,059,500.00

750,000.00

14,500.00

0.00

0.00

0.00

dincareC+M

51,222,841:00

38,940,055.00

34,008,667.00

6,300,000.00

1,732,400.00

748,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Pasaj denivelat suprateran pe B-dul Tudor Vladimir.

40,029,640.00

34,281,921.00

26,473,905.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

WSiw

lip

■i-inen ^pfF

H

din care C+M

35.301.860.00

30,259,927.00

25.735.467.00

i.8oo;ooo.oo

1,724.400.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

7

Prelungire.b-dj Tineretului spre sud cu bdul Dem Radulescu de la krt. cu str. Ostroyeni pana la int cu DN 67

23,209,510; 00

15,273,381.00

8,727,4^4.00

o.oo

59,500.00

0.00

14,500.00

0.00

0.00

0.00

din careG+M

15.920,981.00

8;680,128.00

8,273,180.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Reorganizarea ;și amenajarea spațiului public central dip mun. Rm. Valcea

31.198,450,00

65,807,864.00

1,243.408.00

5.2OO.OQO.OO

0.00

750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

30,390,450.00

56,506.899.00

4,500.000.00

0.00 ^^^9niia6

745,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

iB. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care.C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oog^03ra&|BB

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.Afte cheft de investttiii

22,543,560.00

21:820,478.00

4,550,457.00

4,300,000.00

1,6O7,00O.00B^;^HH||lM

76,000.00

393,000.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

19,937,500.00

19,632,932.00

4,306,989.00

4,000,000.00

1,400,000.00 |--'z^14SHHK

0.00

393,000.00

0.00

0.00

0.00

CI Achiziții de Imobile

0.00

0.00

0.00

șfifeUffiMi          0.00

o.oog&^^assFfw

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

22,467,580.00

21*744,478.00

4,560,457.00

6,300,000.00        4,300,000.00

1,607,OOO.OOi^^^^^^Bi         0.00

393,000.00

0.00

0.00

0.00

dincareiC*M

19,937,500.00

19(632,932.00

4,306,989.00

5,793,000.00        4,000,000.00

1,400.000.00^^^H^^^H        0.00

393,000.00

0.00

0.00

0.00

9

Reabilitare pod peste OLT

22,467,560;00

21,744,478.00

4.550,467.00

4,300,000.00

1,607,000.00

0.00

393.000.00

0.00

0.00

0.00

' dlpcareiC+M

19,937,500-.00

19i632,932.00

4,306,989.00

4,000,000.00

1,400,000.00 BsmMSK

0.00

393,000.00

0.00

0.00

0.00

C4.Cheftuleli de proiectare pt elab SPF si SF sl alte cheli aferente obiectivelor de Investiții

76,000.00

76,000.00

*!:/f zî/jr^^r j'l

76,000.00

0.00

0.00

0.00

o ■ 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Municipiul Rm. Valcea C.U.L 2540813


L1STĂ261S


poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări ii repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

z

o

a

Nominalizarea achiz. debunurisiaaltorchelt. de Investiții

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

10,263,370.00

din care C+M

8,905,250.00

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

279,000.00

Cap. 51.02. Autorltati publice

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

279,000.00

1

Promovarea potențialului turistic ecleziastic la nivelul municipiului Rm Valcea

157,000.00

2

Promovarea potențialului turistic cultural si de agrement la nivelul municipiului Rm Valcea

122,000.00

III

CONSOLIDĂRI

9,908,370,00

din care C+M

8,905,250.00

Cap. 65.02. 1NVATAMANT

388,370.00

din care C+M

282,250.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg. National A.Lahovari

buc

1

388,370.00

din care C+M.

282,250,00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

3,000,000.00

din care C+M

2,450,000.00

2

Modernizare parc Zăvoi iri muri. Rrii Valcea

buc

1

500,000.00

din care C+M

450,000.00

3

4

4.1

4.2

4.3

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5

| 5.1

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni in Municipiul Rm. Valcea

buc

1

2,500,000.00

din care. C+M

2,000,000.00

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

4,520,000.00

din care C+M

4,380,000.00

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

2,495,000.00

din care C+M

2,450;000.00

Bloc S3- str.General Magheru nr.14

buc

1

705,000.00

din care C+M

700,000.00

Bloc H2-str.Republicii, rTtTB

buc-

1

305,000:00

din care C+M

300,000.00

Bloc R4- str.Henri Coanda, nr.7

buc

1

155,000.00

din care C+M

150,000.00

Bloc 51A-str.Radu de la Afumati,nr.1

buc

1

105,000.00

din care C+M

100,000.00

Bloc 113-str.Matei Basarab, nr.28

buc

1

285,000.00

dincare C+M

280,000:00

Bloc 129-str.Matei Basarab, nr.17

buc

1

125,000.00

din care C+M

120,000.00

Bloc 131-str.Matei Basarab, nr.21

buc

1

145,000.00

din care C+M

140,000.00

Bloc 132-str.Matei Basarab, nr.23

buc

1

285,000.00

din care C+M

280,000.00

Bloc A1- str. Doctor Hăcmăn, nr.2

buc

1

385,000:00

din care C+M

380,000.00

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

1,050.000:00

din care C+M

1,030,000.00

Bloc 88- str.Doctor Hacman

buc

1

305,000.00

___ din care C+M

300,000.00

5.2

Bloc S7/2 - Calea lui Traian

buc

1

255,000.00

din care C+M

250,000.00

5.3

Bloc 04- str.Nicolae Balcescu 34

buc

1

285,000.00

din care C+M

280,000.00

5.4

Bloc 20- Calea lui Traian nr 175

buc

1

205,000.00

«Hn care G+M

200,000.00

6

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

975,000.00

din care C+M

— 900,000 00

6.1

Bloc-123

buc

T

Bsiooo.ob

din care C+M

60,000.00

6.2

Bloc - P1

buc

1

65;000.00

din care C+M

60,000.00

6.3

Bbc-P4

buc

1

>    66W.Q0

din care C+M

eoiooo.oo

6.4

Bloc - P5

buc

1

65,000.00

din care C+M

60,000.00

6.5

Bloc - 24

buc

1

65,000.00

din care C+M

60,000.00

6.6

Bloc - A37/1

buc

T

.   65,000.00

din care C+M

. SOiOQOiOO

6.7

Bloc - 98

buc

1'

65,000.00

din care C+M

. 60,000,00

6.8

Bloc - N9

buc

1

,65;000.00

din care C+M

: ■■■'■ 60;000.00

6.9

Bloc-N10      _________

buc

1

: ;?65î000;00

din care C+M

; / - ; 60;000.00

6.10

Bloc -15

buc

i

. ssimoo

din care C+M

60,000.00

6.11

Bloc - 03

buc

1

.     65i000.00

din care C+M

. 60,000.00

6.12

Bloc - 06

buc

1

65,000.00

_ _din_care_C+M___        ____

601000:00

6.13

Bloc - 07

buc

1

.65,000.00

din care C+M

bo.ooo.oo

6.14

Bloc - 08

buc

î

65,000.00

din care C+M

60,000.00

6.15

Bloc -18

buc

1

65,000.00

din care C+M

60.000.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

2,000,000.00

din care C+M

1,793,000.00

7

Reabilitare pod peste OLT

buc

1

2,000,000.00

din care C+M

1,793,000.00

IV

CHELTUIELI DEPROIECTARE pt ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE CHELT. AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTIT!!

76,000.00

1

Supraveghere arheologica a obiectivului" Reorganizare si amenajare spațiul public.central io.mun.Rm.Valcea”

buc

1

14,000.00

2

Monitorizarea incintei si a construcțiilor învecinate in cadrul obiectivului "Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea"

buc

1

62,000.00

Viceprimar

Privind Influentele valorice In Lista de Investiții - martie 2015 ca urmare a rectificării de buget teci

Nr. crt.

Nominalizarea achlz. de bunuri si a altor chelt. de Investiții

Progr.llsta 11.03.2015

Inf^a^^^

'""'II

0

1

2

HA

LUCRĂRI

257.000

-20J00

<5T/ .236-300

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.pubilca

130.000

; S^QOQ

821000

1

Amenajare parc auto SC Piețe Prest

130.000

52.000

„   \ ^fB2.000

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

127.000

-72.708

54.300

2

Relocare conducta distribuție gaze naturale din zona obiectiv Reabilitare pod peste râul Olt

112.000

-72.700

39.300

3

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

10.000

-500

9.500

4

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea

5.000

500

5.500

Plusuri

52.500

-20.700

Minusuri

-73.200

TOTAL I

257.000

-20.700

236.300

III

CONSOLIDĂRI

255.500

82.700

338.200

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.pubilca

0

10.000

10.000

3

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

0

10.000

10.000

Cap.84.02 Transport urban

255.500

72.700

328.200

4

Modernizare tronson str. Patr, l. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

122.500

700

123.200

5

Modernizare str.Toamnei

133.000

72.000

205.000

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATEA PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

62.000

-62.000

0

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.pubilca

62.000

-62.000

0

6

Monitorizarea lucrărilor aferente obiectivului "Reorganizarea si amenajarea spațiului public central"

62.000

-62.000

0

Plusuri

82.700

20.700

Minusuri

-62.000

TOTAL II

317.500

20.700

338.200

TOTAL l+ll

574.500

0

574.500


p. Pri

Vicepri GigiIng. Liviu^ifftodb
Vibebrimar


Director Economic

Ec. Ion fcfedbt


Sef Serviciu investitii

Ing. Cocina Torna
ROMAN IA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL INVESTIT» PUBLICE


_____la j

•HOTÂRÂSEâ CONSILIULUI LOCA!.;

3f- Oi. 2ofâ


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII-ANUL 2015 • TOTAL SU CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZOAnexa la HCL..


ieîRON

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2014

Cheltuieli totale 2015

,Rl'H4WTATE din

Ca pa ci lati

Ter men PIF

Sur se pro prii

Cred banc int

Cred banc ext. *

AU^surse constituite potrivit legii**

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de ia buget Stat

TOTAL

80,336,646

158,151,836

10,045,241

34,871,000

0

0

0

0

34,871,000

34,871,000

0

0

0

din care C+M

65,745,538

120,545,628

7,847,296

24,562,305

0

0

0

0

24,562,305

24,562,305

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

38,835,532

107,529,635

1,299,962

16,669,500

0

0

0

0

16,669,500

16,669,500

0

0

0

din care C+M

35,714,626

83,011,139

346,524

15,709,385

0

0

0

0

15,709,385

15,709,385

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI - TOTAL

8,387,500

8,387,500

0

4,823,800

0

0

0

0

4,823,800

4,823,800

0

0

0

din care C+M

7,855,000

7,855,000

0

4,738,000

0

0

0

0

4,738,000

4,738,000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL

33,113,614

42,234,701

8,745,279

13,377,700

0

0

0

0

13,377,700

13,377,700

0

0

0

din care C+M

22,175,912

29,679,489

7,500,772

4,114,920

0

0

0

0

4,114,920

4,114,920

0

0

0

Cap. 51.02. Autoritari publice

429,200

429,200

0

429,200

0

0

0

0

429,200

429,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

429,200

429,200

0

429,200

0

0

0

0

429,200

429,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

429,200

429,200

0

429,200

0

0

0

0

429,200

429,200

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Cheft. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap,61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

179,600

179,600

0

179,600

0

0

0

0

179,600

179,600

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

35,000

35,000

0

35,000

0

0

0

0

35,000

35,000

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

1

Sistem supraveghere video in municipiul Rm. Valcea

35,000

35,000

0

35.000

0

0

0

0

35,000

35,000

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

8

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

144,600

144,600

0

144,600

0

0

0

0

144,600

144,600

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

144,600

144,600

0

144,600

0

0

0

0

144,600

144,600

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.65.02. - Invatamant

2,345,400

2,345,400

0

2,345,400

0

0

0

0

2,345,400

2,345,400

0

0

0

din care C+M

2,263,000

2,263,000

0

2,263,000

0

0

0

0

2,263,000

2,263,000

0

0

0


A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

B

LUCRĂRI NOI

1,942,500

1,942,500

0

1,942,500

0

0

0

0

1,942,500

1,942,500

0

0

0

din care C+M

1,930,000

1,930,000

0

1,930,000

0

0

0

0

1,930,000

1,930,000

0

0

0

2

Școala gimnaziala nr. 5 - acoperiș tip șarpanta

887.500

887.500

0

887,500

0

0

0

0

887,500

887,500

0

0

0

din care C+M

880.000

880.000

0

880.000

0

0

0

0

880.000

880,000

0

0

0

3

Școala gimnaziala Colonie - teren de sport cu suprafața sintetica, inclusiv împrejmuire

202.000

202.000

0

202,000

0

0

0

0

202,000

202,000

0

0

0

din care C+M

200,000

200,000

0

200,000

0

0

0

0

200,000

200,000

0

0

0

4

Liceul Antim Ivireanu - construcție sala de sport

853.000

853.000

0

853,000

0

0

0

0

853,000

853,000

0

0

0

din care C+M

850,000

850.000

0

850,000

0

0

0

0

850,000

850,000

0

0

___0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

402,900

402,900

0

402,900

0

0

0

0

402,900

402,900

0

0

0

din care C+M

333,000

333,000

0

333,000

0

0

0

0

333,000

333,000

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2 Dotări independente

39,000

39,000

0

39,000

0

0

0

0

39,000

39,000

0

0

0

C3. Consolidări

337,000

337,000

0

337,000

0

0

0

0

337,000

337,000

0

0

0

din care C+M

333,000

333,000

0

333,000

0

0

0

0

333,000

333,000

0

0

0

5

Colegiul National Al. Lahovari - reabilitare teren de sport

337,000

337,000

0

337,000

0

0

0

0

337.000

337,000

0

0

0

din care C+M

333,000

333,000

0

333,000

0

0

0

0

333,000

333,000

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pL elab. SPF si SF

26,900

26,900

0

26,900

0

0

0

0

26,900

26,900

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.66.02. • Sa na ta te

161,200

161,200

0

161,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

_0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

_0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

161,200

161,200

0

161,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

161,200

161,200

0

161,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

__0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4, Chelt. de proiectare pt elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.67.02* Cultura, recreere si religie

6,742,550

6,742,550

293,571

1,936,000

0

0

0

0

1,936,000

1,936,000

0

0

0

din care C+M

5,903,200

5,903,200

197,057

1,353,000

0

0

0

0

1,353,000

1,353,000

0

0

0

A

LUCRARE IN CONTINUARE

2,710,240

2,710,240

228,713

147,000

0

0

0

0

147,000

147,000

0

0

0

din care C+M

2,595,000

2,595,000

197,057

133,000

0

0

0

0

133,000

133,000

0

0

0

6

Bazin de înot didactic - utilitati si sistematizare verticala

500.000

500,000

160

140,000

0

0

0

0

140,000

140,000

0

0

0

din care C+M

495,000

495,000

0

133,000

0

0

0

0

133,000

133,000

0

0

0

7

Alimentare cu energie electrica - Parc Zăvoi

210,240

210,240

197,484

5.000

0

0

0

0

5,000

5.000

0

0

0

din care C+M

200,000

200,000

197,057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Amenajare Arenele Traran

2,000,000

2,000,000

31,069

2,000

0

0

0

0

2,000

2,000

0

0

0

din care C+M

1,900.000

1,900,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fi

LUCRĂRI NOI

80,000

80,000

0

72,000

0

0

0

0

72,000

72,000

0

0

0

din care C+M

75,000

75,000

0

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

0

0

0

9

Amenajare teren de sport-zona Splaiul Independentei

80.000

80,000

0

72.000

0

0

0

0

72,000

72,000

0

0

0

din care C+M

75,000

75,000

0

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

3,952,310

3,952,310

64,858

1,717,000

0

0

0

0

1,717,000

1,717,000

0

0

0

din care C+M

3,233,200

3,233,200

0

1,150,000

0

0

0

0

1,150,000

1,150,000

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

__jO

C2, Dotări independente

310,000

310,000

0

310300

0

0

0

0

310,000

310,000

0

0

0

C3, Consolidări

3,391,310

3,391,310

64,855

1,156,000

0

0

0

0

1,156,000

1,156,000

0

0

0

din care C+M

3,233,200

3,233,200

0

1,150,000

0

0

0

0

1,150,000

1,150,000

0

0

0

10

înlocuire conducta apa sarata • ștrand Ostrovenî

2,201,310

2,201,310

64,855

1,000

0

0

0

0

1,000

1.000

0

0

0

din care C+M

2,083,200

2,083,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Reabilitare bazine inot Baza de aqrement Ostrovenî

1,190,000

1,190,000

0

1,155.000

0

0

0

0

1,155,000

1,155,000

0

0

0

din care C+M

1.150.000

1.150,000

0

1.150,000

0

0

0

0

1,150,000

1,150,000

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

251,000

251,000

3

251,000

0

0

0

0

251,000

251,000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.68.02- Asigurări, asist.sociala

8,143,740

11,391,743

4,653,450

1305,000

0

0

0

0

1,005300

1,005,000

0

0

0

din care C+M

7,108,789

9,575,281

3,560,999

903,100

0

0

0

0

903,100

903,100

0

0

0

A

LUCRĂRI H CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8,143,740

11,391,743

4,653,450

1,005,000

0

0

0

0

1305,000

1,005,000

0

0

0

din care C+M

7,106,789

9,575,281

3360,999

903,100

0

0

0

0

903,100

903,100

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

0

0

C2. Dotări independente

50,000

50,000

0

50,000

0

0

0

0

50,000

50,000

0

0

0

C3. Consolidări

8,093,740

11,341,743

4,653,450

955,000

0

0

0

0

955,000

955,000

0

0

0

din care C+M

7,106,789

9,575,281

3360,999

903,100

0

0

0

0

903,100

903,100

0

0

0

12

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale (HOL nr. 197/46/26.07.2012)

8,093,740

11,341,743

4,653,450

955,000

0

0

0

0

955,000

955,000

0

0

0

din care C+M

7,106,789

9,575,281

3,560,999

903,100

903,100

903,100

0

0

0

04. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

48,813,458

55,140,196

4,350,221

18,437,100

0

0

0

0

18,437,100

18,437,100

0

0

0

din care C+M

41,199,829

46,651,276

3,817,751

13,618355

0

0

O

0

13,618355

13318,955

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

27349,358

27,662,668

617321

10316300

0

0

0

0

10316300

10316,500

0

0

0

din care C+M

24,995,426

25,210,216

149,467

9,827,635

0

0

0

0

9,827,635

9327,635

0

0

0

13

Extindere rețea iluminat zona str. Oecebal, Timiș

591,140

591,140

175.759

292,500

0

0

0

0

292,500

292,500

0

0

0

din care C+M

552,000

552,000

149,467

287,295

0

0

0

0

287,295

287,295

0

0

0

14

Gospodărie de producere, transport si punere in opera a mixturilor asfaltice

8,100,000

8,100,000

0

10,000

0

0

0

0

10.000

10,000

0

0

0

din care C+M

8,091,000

8,091.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Sistem de iriqatii a spatiilor verzi in municipiu

200,000

513,310

35,555

461,000

0

0

0

0

461,000

461,000

0

0

0

din care C+M

195,000

409,790

0

448,000

0

0

0

448,000

448,000

0

0

0

16

Utilitati si sistematizare verticala ANL Ostrovenî 5

2,612,030

2,612,030

59,247

2,553,000

0

0

0

0

2.553,000

2.553,000

0

0

0

din care C+M

2.152.340

2,152,340

0

2,152,340

0

0

0

0

2,152,340

2,152,340

0

0

0

17

Amenajare Piața Centrală; (HCL 350/2008)

15,846,188

15.846,188

347,260

7,000,000

0

0

0

0

7,000,000

7,000,000

0

0

0

din care C+M

14,005,086

14,005,086

0

6,940,000

0

0

0

0

6,940,000

6,940,000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

6,061,000

6,061,000

0

2,586,000

0

0

0

0

2386300

2386,000

0

0

0

din care C+M

5,633,000

5,633,000

0

2,521,000

0

0

0

0

2321300

2321,000

0

0

0

18

Amenajare parc auto SC Piețe Prest

2,170,000

2,170,000

0

182,000

0

0

0

0

182,000

182,000

0

0

0

din care C+M

2,100,000

2,100,000

0

170,000

0

0

0

0

170,000

170,000

0

0

0

19

Extindere rețea iluminat public de la intersecția str. Posada cu Calea lui Traian, pana la sensul qiratoriu-Pasai Raureni

1,100,000

1,100,000

0

745,000

0

0

0

0

745,000

745,000

0

0

0

din care C+M

1,040,000

1,040,000

0

720.000

0

0

0

0

720,000

720,000

0

0

0

20

Realizare branșamente la rețeaua de apa rece si canalizare, montarea de apometre individuale si amenajare puncte sanitare pentru baraca 28,29 - Colonia Nuci

400,000

400,000

0

400,000

0

0

0

0

400,000

400,000

0

0

0

din care C+M

394,000

394,000

0

394,000

0

0

0

0

394,000

394,000

0

0

0

21

Rețea de canalizare apa pluviala -Ostroveni sat

600,000

600,000

0

74,000

0

0

0

0

74,000

74,000

0

0

0

din care C+M

540,000

540,000

0

68,000

0

0

0

0

68,000

68,000

0

0

____0

22

Rețea canalizare pluviala Eleodor Constantinescu

436,000

436,000

0

416.000

0

0

0

0

416,000

416,000

0

0

0

din care C+M

412,000

412.000

0

412,000

0

0

0

0

412,000

412,000

0

0

0

23

Rețea canalizare pluviala Dan Basarab

155.000

155.000

0

149,000

0

0

0

0

149,000

149,000

0

0

0

din care C+M

147,000

147,000

0

147,000

0

0

0

0

147,000

147,000

0

0

0

24

Rețea canalizare str. Ion Creanga

1.200,000

1,200.000

0

620,000

0

0

0

0

620,000

620,000

0

0

0

din care C+M

1,000,000

1,000.000

0

610,000

0

0

0

0

610,000

610.000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

15,403,100

21,416,530

3,732,400

5,534,600

0

0

0

0

5,534,600

5,534,600

0

0

0

din care C+M

10,571,403

15,808,060

3,668,284

1,270,320

0

0

0

0

1,270,320

1,270,320

0

0

0

C1 Achiziții de imobile

195,000

195,000

0

195,000

0

0

0

0

195,000

195,000

0

0

0

C2. Dotări independente

2,034,000

2,034,000

0

2,034,000

0

0

0

0

2,034,000

2,034,000

0

0

0

C3. Consolidări

11,162,000

17,175,430

3,732,400

1,293,500

0

0

0

0

1,293,500

1,293,500

0

0

0

din care C+M

10,571,403

15,808,060

3,668,284

1,270,320

0

0

0

0

1,270,320

1,270,320

0

0

0

25

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT1 Ostroveni (ramura 3 bic B0.A1.A2, B1,C16,C1,C2,C3,C4)

660,000

2,446,730

1,490,651

78,000

0

0

0

0

78,000

78,000

0

0

0

din care C+M

608,040

2,161,830

1,446,837

76,756

0

0

0

0

76,756

76,756

0

0

0

26

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2,C18,C19.C2O,C24,C26,C27)

765,000

2,946,900

1,445,276

5,500

0

0

0

0

5.500

5,500

0

0

0

din care C+M

709,163

2.611,900

1,431,669

4,434

0

0

0

0

4,434

4,434

0

0

0

27

Keabilrtare reteie termice încălzire si apa calda de consum r i id Piața Centrala (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,S2,S3, A+B,O,P,R,V1-V2,V3,V6,I Piața)

737,000

2,781.800

796,473

1,200,000

0

0

0

0

1,200,000

1,200,000

0

0

0

din care C+M

683,200

2,463.330

789,778

1,189,130

0

0

0

0

1,189,130

1,189,130

0

0

0

28

Reabilitare iluminat pubiic in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

9,000,000

9,000.000

0

10,000

0

0

0

0

10,000

10,000

0

0

0

din care C+M

8,571,000

8,571,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chett. de proiectare pt elab. SPF si SF

2,012,100

2,012,100

0

2,012,100

0

0

0

0

2,012,100

2,012,100

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

334,000

334,000

0

334,000

0

0

0

0

334,000

334,000

0

0

0

din care C+M

182,000

182,000

0

182,000

0

0

0

0

182,000

182,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

184,000

184,000

0

184,000

0

0

0

0

184,000

184,000

0

0

0

din care C+M

182,000

182,000

0

182,000

0

0

0

0

182,000

182,000

0

0

0

28

Lucrări de împrejmuire si împădurire, zona Feteni (11,0837 ha)

184,000

184,000

0

184,000

0

0

0

0

184,000

184,000

0

0

0

din care C+M

182,000

182,000

0

182,000

0

0

0

0

182,000

182,000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

150,000

150,000

0

150,000

0

0

0

0

150,000

150,000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1 Achiziții de imobile

120,000

120,000

0

120,000

0

0

0

0

120,000

120,000

0

0

0

C2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4 Chelt. de proiectare pt etab. SPF si SF

30,000

30,000

0

30,000

0

0

0

0

30,000

30,000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transport urban

13,187,498

81,427,945

747,999

10,043,500

0

0

0

0

10,043,500

10,043,500

0

0

0

din care C+M

9,090,720

55,970,871

271,489

6,242,250

0

0

0

0

6,242,250

6,242,250

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

8,740,934

77,121,727

453,428

6,171,000

0

0

0

0

6,171,000

6,171,000

0

0

0

din care C+M

8,124,200

55,205,923

0

5,748,750

0

0

0

0

5,748,750

5,748,750

0

0

0

29

Amenajare sens giratoriu int str. Republicii cu str. Decebal

640,032

640,032

34,032

606.000

0

0

0

0

606,000

606.000

0

0

0

din care C+M

586,000

586,000

0

586.000

0

0

0

0

586,000

586,000

0

0

0

30

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața OstrovenifHCL 182/2013)

2,000,000

3,418,370

84.939

3,000.000

0

0

0

0

3.000,000

3,000,000

0

0

0

din care C+M

1,980,000

2,884,550

0

2,884,550

0

0

0

0

2.884,550

2,884,550

0

0

0

31

Amenajare trotuare in cartier Copacelu-Cazanesti

2,600.902

2,600,902

42.550

2,550,000

0

0

0

0

2,550,000

2,550,000

0

0

0

din care C+M

2,278,200

2.278.200

0

2,278,200

0

0

0

0

2.278,200

2,278,200

0

0

0

32

Artera de legătura intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - revizuire si completare

2,000,000

38,975,813

207,435

9,500

0

0

0

0

9.500

9.500

0

0

0

din care C+M

1,980,000

21,244,248

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun, Rm. ValceafHCL 183/2013)

1,500,000

31,486,610

84,472

5,500

0

0

0

0

5,500

5,500

0

0

0

din care C+M

1,300,000

28,212,925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

120,000

120,000

0

39,300

0

0

0

0

39,300

39,300

0

0

0

din care C+M

35,000

35,000

0

35,000

0

0

0

0

36,000

36,000

0

0

0

34

Relocare conducta distribuție gaze naturale din zona obiectiv Reabilitare pod peste râul Olt

120,000

120,000

0

39,300

0

0

0

0

39,300

39,300

0

0

0

din care C+M

35,000

35.000

35.000

0

0

0

0

35,000

35,000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

4,325,564

4,186,218

294,671

3,833,200

0

0

0

0

3,833,200

3,833,200

0

0

0

din care C+M

931,620

729,948

271,489

468,500

0

0

0

0

458,600

468,500

0

0

0

C1 .Achiziții de imobile

300,000

300,000

0

300,000

0

0

0

0

300,000

300,000

0

0

0

C2. Dotări Independente

2,254,000

2,254,000

0

2,264,000

0

0

0

0

2,264,000

2,264,000

0

0

0

C3. Consolidări

965,664

828,218

294,670

476,200

0

0

0

0

476,200

475,200

0

0

0

din care C+M

931,520

729,948

271,489

458,600

0

0

0

0

468,600

468,600

0

0

0

35

Modernizare tronson str. Patr, I. Marina intre bd D Radulescu si str. OstrovenifHCL 179/2014)

300,000

367,218

211,258

123,200

0

0

0

0

123,200

123,200

0

0

0

din care C+M

360,000

318,444

199.357

119.100

0

0

0

0

119,100

119,100

0

0

0

36

Modernizare str.ToamneifHCL 226/2011)

495,564

288,000

83,312

205,000

0

0

0

0

205,000

205,000

0

0

0

din care C+M

431.520

271,504

72.132

199.400

0

0

0

0

199,400

199,400

0

0

0

37

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

80,000

80,000

0

72.000

0

0

0

0

72,000

72,000

0

0

0

din care C+M

70,000

70,000

0

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

0

0

0

38

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

93.000

93,000

0

75,000

0

0

0

0

75,000

75,000

0

0

0

din care C+M

70.000

70,000

0

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

437,000

437,000

0

437,000

0

0

0

0

437,000

437,000

0

0

0

C6. Majorare capital

367,000

367.000

1

367,000

0

0

0

0

367,000

367,000

0

0

0

Municipiul Rm. Vaicea

C.U.I. 2540813LISTA

poziția "Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetare


Nn crt

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UNI

CANTITATE

Valoare

Plati efectuate *)

Nr. si data documentului

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

13,377,700

Din care C+NI

4,114,920

I

ACHIZIȚII IMOBILE

615,000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

195,000

1

Amenajare cimitir Raureni 22000mp

buc

1

180,000

2

Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

15,000

Cap. 74.02. Protecția mediului

120,000

3

Depozit ecologic Feteni - despăgubiri proprietari imobile afectate

buc

1

120,000

Cap.84.02 Transport urban

300,000

4

Bretele de lagatura la Pasaj denivelat T. Vladimirescu

buc

1

200,000

5

Terenuri propuse ca străzi prin PUZ Ostroveni

100,000

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

5,422,000

Cap. 51.02 Autoritati publice

429,200

1

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

37,000

2

Up-qrade modul juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

12,400

3

Echipament de comunicatii voce

buc

1

5,000

4

PLOTTER

buc

1

35,000

5

Pachet GPS

buc

1

100,000

6

Program informatic gestionare contracte de închiriere si concesiune -completare

buc

1

30,000

7

Licența antivirus

buc

1

15,000

8

Routere rețea fibra optica transfer date criptate-3buc

buc

3

9,000

9

Licențe sistem de operate si editare text

buc

1

100,000

10

Calculatoare de proces

buc

2

10,000

11

Calculator tip laptop

buc

2

7,000

12

Imprimanta laser

buc

3

10,500

13

Scaner A3

buc

1

6,300

14

Videoproiector cu ecran de proiecție

buc

1

3,000

15

Sistem electronic de dirijare si ordonare plati

buc

1

49,000

Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranța naționala

144,600

16

Licențe LPR

buc

4

16,900

17

Licențe server

buc

1

6,200

18

Fibra optica

buc

1

7,000

19

Controller/SAN

buc

1

10,800

20

Grup electrogen pentru alimentare echipamente electronice (9kW)

buc

1

13,700

21

Autospeciale Politia locala

buc

2

90,000

Cap.65.02. - Invatamant

39,000

22

Elevator Liceul Henri Coanda

buc

1

9,000

23

Dotări Grădiniță pp Ostroveni 2

buc

1

30,000

Cap.66.02. - Sanatate

161,200

24

Canapele consultatii

buc

3

31,000

25

U nituri dentare

buc

2

74,400

26

Aparat de sterilizat

buc

1

55,800

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

310,000

27

Maimuța Macac Japonez

buc

2

10,000

28

Lama

buc

1

6,000

29

Foisoare zona aqrement

buc

24

144,000

30

Locuri de joaca

buc

3

150,000

Cap.68.02- Asigurări,asist sociala

50,000

31

Autoturism Direcția protecție sociala

buc

1

50,000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv. publica

2,034,000

32

Autoutili. cu tract 4x4 cu echîp. speciale

buc

1

253,000

33

încărcător multifuncțional DADP

buc

1

300,000

34

Motocompresor

buc

1

85,000

35

Generator de curent

buc

1

4,000

36

Mașina de găurit cu percuție

buc

1

3,500

37

Mașina pentru trasat marcaje transversale

buc

1

120,000

38

Rezervor pentru transport si depozitare emulsie

buc

1

11,000

39

Autoutilitare transport materiale si lucratori

buc

1

691,000

40

Generator de curent monofazat

buc

1

15,000

41

Autogunoiera

buc

1

540,000

42

Stâlpi iluminat Calea lui Traian

buc

15

11,500

Cap.84.02 Transport urban

2,254,000

43

Autobuze capacitate mica

buc

2

1,200,000

44

Sistem informatic e-Tiketing

buc

1

1,054,000

III.

CONSOLIDĂRI

4,216,700

din care C+M

4,114,920

Cap.65.02. - Invatamant

337,000

din care C+M

333,000

1

Colegiul National AL Lahovari - reabilitare teren de sport

buc

337,000

din care C+M

333,000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

1,156,000

din care C+M

1,150,000

2

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

ml

3200

1,000

din care C+M

0

3

Reabilitare bazine inot Baza de agrement Ostroveni

buc

1,155,000

din care C+M

1,150,000

Cap.68.02- Asigurări, asist.sociala

955,000

din care C+M

903,100

4

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

955,000

din care C+M

903,100

Cap.70.02. Locui nte,serv.si dezv.publica

1,293,500

din care C+M

1,270,320

5

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni (ramura 3 blc B0,A1 ,A2, B1 ,C16,C1 ,C2,C3,C4)

ml

890

78,000

din care C+M

76,756

6

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2.C18,C19,020,024,026,027)

ml

1038

5,500

din care C+M

4,434

7

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala (ramura 2 blocC,D,E,F,S1,S2,S3, A+B,O,P,R,V1-

ml

1000

1,200,000

din care C+M

1,189,130

8

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

buc

1

10,000

din care C+M

0

Cap.84.02 Transport urban

475,200

din care C+M

458,500

9

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

mp

1972

123,200

din care C+M

119,100

10

Modernizare str.Toamnei

ml

800

205,000

din care C+M

199,400

11

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

ml

20

72,000

din care C+M

70,000

12

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

ml

10

75,000

din care C+M

70,000

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. elab.st. de pretez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

2,757,000

Cap. 65.02. Invatamant

26,900

1

Școala gimnaziala nr. 5 - acoperiș tip șarpanta

buc

1

10,000

2

Liceul Antim Ivireanu - construcție sala de sport

buc

1

16,900

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

251,000

3

Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independentei

buc

1

8,000

4

Amenajare Arenele Traian

buc

1

148,000

5

Reabilitare bazine înot Baza de agrement Ostroveni

buc

1

35,000

6

Bazin de înot didactic - utilitati si sistematizare verticala

buc

1

60,000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

2,012,100

7

Reactualizare PUZ Central

buc

1

40,000

8

Actualizare "Strategia de dezvoltare locala a municipiului Rm. Valcea 2014-2020"

buc

1

40,000

9

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi

buc

1

660,000

10

Reactualizare PUZ Goranu 2

buc

1

57,200

11

PUZ Zona comerciala Dovali

buc

1

37,000

12

Gospodărie de producere, transport si punere in opera a mixturilor asfaltice

buc

1

100,000

13

Utilitati si sistematizare verticala ANL Ostroveni 5

buc

1

77,000

14

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

buc

1

500

15

Migrare in subteran a fibrei optice aferente Calea lui Traian

buc

1

34,600

16

PUZ Dealul Malului (100 ha)

buc

1

85,000

17

Actualizare suport topografic

buc

1

148,800

18

Amenajare parc auto SC Piețe Prest

buc

1

70,000

19

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

buc

1

350,000

20

Extindere rețea iluminat public de la intersecția str. Posada cu Calea lui Traian, pana la sensul giratoriu-Pasaj Raureni

buc

1

30,000

21

PUZ zona agrement Nord

buc

1

40,000

22

Realizare branșamente la rețeaua de apa rece si canalizare, montarea de apometre individuale si amenajare puncte sanitare pentru baraca 28,29 - Colonia Nuci

buc

1

6,000

23

Rețea de canalizare apa pluviala -Ostroveni sat

buc

1

180,000

24

Rețea canalizare pluviala Eleodor Constantinescu

buc

1

20,000

25

Rețea canalizare pluviala Dan Basarab

buc

1

6,000

26

Rețea de canalizare str. Ion Creanga

buc

1

30,000

Cap. 74.02. Protecția mediului

30,000

27

Strategia privind serviciul de salubrizare

buc

1

30,000

Cap.84.02 Transport urban

437,000

28

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - revizuire si completare

buc

1

170,000

29

Amenajare sens giratoriu int. str. Republicii cu str. Decebal

buc

1

3,000

30

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

buc

1

8,000

31

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

buc

1

18,000

32

Relocare conducta distribuție gaze naturale din zona obiectiv Reabilitare pod peste râul Olt

buc

1

8,000

33

Plan de mobilitate urbana in municipiul Rm. Valcea

buc

1

100,000

34

Amenajare trotuare str. Ștrandului, zona Arnbient-Boromir

buc

1

50,000

35

Prelungirea bulevardului Tineretului, spre nord, intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății

buc

1

80,000

MAJORARE CAPITAL

367,000

Cap.84.02 Transport urban

367,000

1

Majorare capital SC ETA SA

367,000

p. Primar                                           1

Viceprimar                S                     wiceprimar

Gigi lonV4atei           z                      VMj^e ^°°°S

Președinte                 \                f

/* /3SM \ w

i          -51

J                                /

Director Economic                                 Director Investiții                             / Sef serviciul Investiții

Ec.TOTyfeiadat                                   Ing, LMu Miftode                                Ing. Corir» Tornfi z

r

Secretar Municipiu \

"                                              Jr Ion Elidoiu         \

/tiv                             'Viceprimar


VasilejCocos


Director Economi

Ec. Ion Lepaox '7