Hotărârea nr. 64/2015

hotarirea 64 - 31 martie 2015 - trecere lacuri de la Piete Prest la municipiu

ROMAN LA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.64

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.244 din 31.08.2010 referitoare la delegarea gestiunii unor servicii de administrare ă domeniului public și privat de interes local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 11458 din 26.01.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care șe propune:

preluarea în administrarea Consiliului Local a Lacului de agrement Ostroveni, în suprafață de 27,71 ha., și a Lacului de agrement Nord, în suprafață de 4,8752 ha.;

pe cale de consecință, modificarea obiectului contractului de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public în sensul eliminării activității de amenajare, întreținere și exploatare a lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, precum și modificarea Listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului, concesionate către societatea PIEȚE PREST S.A. - anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat, contract aprobat prin articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.244/31.08.2010, în sensul radierii, din această listă, a bunurilor enumerate mai sus, preluate în administrarea Consiliului Local;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin hotărârea nr.244/31.08.2010, Consiliul Local a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către societatea PIEȚE PREST S.A, a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat după cum urmează: construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare și a Morii Goranu, a bazarelor, târgurilor și oboarelor; amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor șl a bazelor de odihnă și tratament; amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice și a locurilor de agrement; organizarea și exploatarea activităților de coșerit, administrarea cimitirelor, a grădinilor botanice și/sau zoologice, a WC-urilor publice; amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată; de asemenea, prin aceeași hotărâre a fost aprobat și contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat, în a cărui anexă sunt înscrise și cele două lacuri, ca bunuri aparținând domeniului public al municipiului, concesionate către societatea PIEȚE P.RESȚ Ș.A;

Ținând seama de faptul că atât Lacul de agrement Nord, cât și Lacul de agrement Ostroveni, reprezintă puncte de atracție pentru locuitorii municipiului, și nu numai, prezentând un potențial ridicat de dezvoltare a unor activități de turism și agrement, de petrecere în mod plăcut a timpului liber, și luând în considerare faptul că în prezent acestea sunt neîntreținute și insalubre, fapt ce impune găsirea unor soluții pentru punerea lor în valoare;

în baza art,36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local in funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului, de la societatea PIEȚE PREȘȚ SA, a Lacului de agrement Ostroveni, în suprafață de .27,71 ha,, și a Lacului de agrement Nord, în suprafață de 4,8752 ha.

Art.2. Consecință a prevederilor art 1, se modifică obiectul contractului de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public în sensul eliminării activității de amenajare, întreținere și exploatare a lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, precum și Lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului, concesionate către societatea PIEȚE PREST S.A. - anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat, contract aprobat prin articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.244/31.08.2010, în sensul radierii, din această listă, a bunurilor enumerate la art.1, preluate în administrarea Consiliului Local.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Societății PIEȚE PREST SA.

  PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ, Ion GHH&WINARU

  Z                    ff Cv

  ^£^1/    H°s

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR NiyNICIPIU, jurist Ion DIDOIU / /

  f fa / /& g

  Râmnicu Vâlcea 31 martie 2015