Hotărârea nr. 63/2015

Hotarirea 63 - 31 martie 2015 - inchiriere spatiu PC

ROMAN IA

Județul vâlcea

MuNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local

1!9

www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR. 63 privind închirierea unui spațiu către Partidul Conservator

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 11461 din 26.03.2015, întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune închirierea spațiului, « Clădire centru contoare termice - bl.22", în suprafață de 98,66 mp situat la demisolul blocului 22 Decembrie, str. Mihai Viteazul, pentru sediul Filialei Vâlcea a Partidului Conservator, condiționat de menținerea calității de formațiune politică a acestuia, pe o perioadă de 5 (cinci) ani; de asemenea, se propune ca Partidul Conservator să execute pe cheltuiala proprie eventualele lucrări de reamenajare a spațiului închiriat, fără pretenții de despăgubire la încetarea din orice cauză a locațiunii;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere cererea înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 6467/19.02.2014, prin, care dna. Predescu Ana Loredana, în calitate de Președinte al Filialei Vâlcea a Partidului Conservator, a solicitat atribuirea unui spațiu pentru desfășurarea activităților specifice ale partidului la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea;

în temeiul prevederilor art.21 din Legea nr. 334/2006, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(5), lit."a", art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 16 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă închirierea spațiului "Clădire centru contoare termice -bL22", în suprafață de 98,66 mp, situat la demisolul blocului 22 Decembrie, str. Mihai Viteazul, identificat prin planul de situație - anexa nr.1, pentru sediul Filialei Vâlcea a Partidului Conservator, condiționat de menținerea calității de formațiune politică a acestuia.

(2) Spațiul închiriat conform alin.(1), nu va face obiectul vânzării, conform Legii nr. 90/2003 actualizată, privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului, a unităților administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) închirierea spațiului prevăzut la alin.(1) se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul Consiliului Local, iar cuantumul chiriei lunare este de 284 lei, conform fișei de calcul - anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Ârt.2. Partidul Conservator va executa pe cheltuiala proprie eventualele lucrări de reamenajare a spațiului închiriat, fără pretenții de despăgubire Ea încetarea din orice cauză a locațiunii.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Partidului Conservator.
• -'                       LOCAL;

fișa de calcul

pentru stabilirea chiriei lunare

Nr.

Elementele componente pentru calculul chiriei

Suprafața

Tarif

suma

crt.

mp

lei/mp

col.2 x coL3

1.

Suprafața locuibilă plătită cu tariful de bază

95,06

0,84

79,85

2.

Reducerea cu 15% a tarifului de baza ce se aplică la suprafața locuibilă a camerelor situate la subsol sau în mansarde aliate direct sub acoperiș

3.

Reducerea cu 10% a tarifului de baza ce se aplică la suprafața locuibilă a locuinței lipsite de instalație de apă, calai, electricitate sau numai de una ori uneia dintre ele

4.

deducerea cu 10% a tarifului de baza ce se aplică la suprafața locuibilă a locuinței construită din materialele inferioare ca: paianta

5.

TOTAL II (rândurile 1,2,3,4(1-2x3x4)

79,85

6.

Dependințele locuinței (bucărărie, camara, baie, debara, oficiu, vestibul, culoar, veranda, chicinetă, antreu, tindă, coridor, closetul din interiorul apartamentului, marchiza)

3,60

0,34

1,22

7.

Alte dependințe ale locuinței: terasa acoperită, logia, boxa, pivnița, spălătorie, uscatorie

0,00

0,00

0,00

8.

Suprafață garaje

9.

Suprafață dotări speciale: piscină, saună, seră, crama și alte asemenea

10.

Suprafața anexelor gospodărești aferente locuințelor din mediul rural

11.

Suprafața curțile și grădinile aferente suprafețelor locative

12.

TOTAL III (rândurile 6,7,8,9,10,11)

1,22

13.

TOTAL IV (rândurile 5+12)

81,07

14.

Majorarea conform art.26. alin.2 din OG nr.40/1999 și Legea nr.241/2001 conform criteriilor stabilite prin HCL nr.252/28.12.2006, Hotărârea Guvernului nr.310/2007

81,07

3,5

283,76

15.

Venitul mediu net familie

16.

Venitul mediu net pe membrii familie

17.

Salariu mediu net pe economie

18.

Se încadrează în prevederile art,31 alin.2 (15 -25% din venitul mediu net pe familie

19.

TOTAL CHIRIE LUNARĂ LEI

284

Director Executiv Adjunct,

Mirela TURCII