Hotărârea nr. 60/2015

Hotarirea 60 - 31 martie 2015 - inventariere 6 stalpi din zona adapostului de caini

ROMAN IA

Județul Vâlcea MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.60

privind inventarierea în domeniul public al municipiului a 6 stâlpi de alimentare cu energie electrica din zona Adăpostului de Câini fără stăpân de la Fețeni

și a Stației de Compost

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară la data de 31 martie 2015, la care participă toți cej 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție raportul nr.11138 din 24.03.2015 întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune inventarierea în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea a 6 (șase) stâlpi de alimentare cu energie electrică (4 stâlpi racordați la sistemul de iluminat public al municipiului în zona adăpostului de câini fără stăpân de la Fețeni în valoare de 4.198,84 lei și 2 stâlpi neracordați la sistemul de iluminat public Ea Stația de Compost, in valoare de 1.276,15 lei), precum și completarea, în consecință, a listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură ;

Având în vedere că potrivit procesului verbal din data de 21.06.2005 au fost finalizate lucrările pentru organizarea de șantier de la depozitul ecologic deșeuri municipale solide Fețeni, în cadrul organizării de șantier fiind incluse și lucrări de alimentare cu energie electrică, iar potrivit poceșului verbal din data de 30.06.2005 au fost finalizate lucrările pentru organizarea de șantier de la Stația de Compost, in cadrul acesteia fiind incluse și lucrări de alimentare cu energie electrică ;

Ținând seama de adresa nr.4 din 24.03.2015 înregistrată la Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr. 11137 din 24.03.2015, prin care Monticava Strade SRL Italy a solicitat ca printr-un înscris șă șe consfințească transmiterea către, municipiu a dreptului de proprietate a celor 6 stâlpi de alimentare cu energie electric, aflati în posesia municipiului de la data de 16.10.2006;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art,36, alin.(2), lit.c), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se inventariază în domeniul public al municipiului 6 (șase) stâlpi de alimentare cu energie electrică din care 4 (patru) stâlpi racordați la sistemul de iluminat public al municipiului în zona adăpostului de căini fără stăpân de la Fețeni în valoare de 4.198,84 lei și 2 (doi) stâlpi neracordați la sistemul de iluminat public la Stația de Compost în valoare de 1.276,15 lei.

Art.2. Consecință a prevederilor art.1 se completează în mod corespunzător lista bunurilor cuprinzând domeniul public al municipiului, aprobată prin hotărârea nr. 30/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire: - Direcției Dezvoltare Locală ;

- Direcției Economico - Financiare.

Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2015