Hotărârea nr. 6/2015

Hotarirea 6 - 29 ianuarie 2015 - aprobare organigrama si stat de functii Politia Locala

ROMAN IA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.6

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 29 ianuarie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.158 din 13.01.2015, întocmit de Poliția Locală a municipiului, prin care se propune modificarea organigramei și a statului de funcții ale acesteia;

Ținând seama de raportele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.33/2011 s-a înființat Poliția Locală a municipiului, ca serviciu public cu personalitate juridică, a cărui structură actuală este de 115 posturi bugetate din care 104 posturi funcții publice și 11 posturi de natură contractuală;

Luând în considerare avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

în temeiul prevederilor art.107, art.111 și art.112 alin.(1) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 16 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică organigrama și statul de funcții al Poliției Locale a municipiului, al căror conțin unește prezentat în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Poliției Locale a municipiului.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^ GHEORGHE MIHĂILESCțLțȘ


^A^bNTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, J. SECRETAR MUNICIPIU,

fete ol \ /jurist lopjDIDOIU

^<^%Râmnîcu Vâlcea, 29 ianuarie 2015

Ok

GANIGRAMA

POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM.VALCEA


PRIMARCompartiment

Resurse Umane

2 fp


DIRE

CTOR EXECUTIV

1Biroul Financiar Contabilitate, Administrativ, SSM

7

1

4fp

2 pc


Compartiment

Ordine Publică Activitate Comerciale

6fp
Compar Sigun Circul pcDrur

Publ

Liment rnța ației aurite ice

13fp


Compartin

Ordine Pub

ent lied

37fp


Serviciul Disciplina in Construcții, Afișaj Stradal și Protecția Mediului

9

1

8fp


Compartiment Disciplina în Construcții

5fp


Compartimen Dispecerat Monitorizare

18fp
Compartiment Afișaj Stradal, Protecția Mediulu

3 fp


Total posturi din care:

115

Funcții publice (fp)

106

de conducere

5

de execuție

101

Personal contractual (pc)

9

de conducere

0

de execuție

9


it DIRECTOR EXECUTIV, Șef Serviciu Dispecerat, Monito vi Tndrniro 4

PQLITIA LOCALĂ RM.VALCEA

I


STATUL

DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE RM.VÂLT


Nr;

crt.

i NUMELE'

Șl PRENUMELE

Funct

a publică

Clasa

Grad profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesio-nala/grad

Nivelul studiilor

Observații

de conducere

de execuție

de cond.

de execuție

'                                                              i

CONDUCERE

1

1 ( ’

Director executiv

II

S

VACANT

COMPARTIMENTUL JURIDIC

2

Consilier ji

jrîdic

1

Superior

S

3

Consilier ji

jridic

1

Principal

S

ț

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

4

Referent

III

Princ pal

M

5

Referent

III

Sdperior

M

BIROUL F

NANCIAR CON'

fABIUȚATE/AD

MINISTRAT

V/SSM

:6

Sef birou

II

S

t

7

Inspector

1

Asistent

S

î

8

Referent

III

Superior

M

9

Referent

III

Superior

M

10

Referent

III

Superior

M

11

Cond. auto

M

12

1

Cond. auto

M

SERVICIU

DISCIPLIN

AINCO

NSTRUCTII/AflSAJ STRADAL Șl PROTECȚIA

MEDIULUI

13

Sef serviciu

S

i                                 CON

IPARTIMENTUL

DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII

14

.                             1

Politisț lOcc

1

1

Superior :

S

15

1                       '                       s

Polițist loca

1 :

1

Superior r

S

16

Polltisj loce

1

1

Principal ;

S

1

17

Polițist loca

1

1

principal :

ș

18

Polițist toca

1

|

principal '

S

VACANT

;     ’     :     :    .                     compari

ȚMENTUL AFIȘAI STRADAL/ PROTECTI

A MEDII

JLUI

19

Polițist loca

1

1

Debutant'

ș

20

Polițist loca

1

1

Principal .•

S

VACANT

2.1

Polițist loca

1

Principal ;

s

VACANT

COMPARTIMENTUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI PE DRUMURILE PUBLICE

22

-

Polițist local

1

Asistent

S

" i

23

Polițist local

1

Asistent

S

1

24

Polițist local

1

Asistent

S

J

Polițist local

1

Principal

s

r

26

Polițist local

III

Superior

M

jj

(                                        1                                                                             1

Polițist local

III

Superior

M

i                        j

Polițist local

III

Superior

M

29J

i                ;

Polițist local

III

Superior

M

30

Polițist local

III

Superior

M

31

1                    *

Polițist local

III

Principal

M

Temp. vacant

32

Polițist local

III

Principal

M

> '

Polițist local

III

Principal

M

VACANT

34

Polițist local

III

Principal

M

VACANT

SERVICIUL DISPECERAT/MONITORIZARE/PAZĂ Șl INSTRUIRE

35

1                       '

Sef serviciu

II

S

COMPARTIN

ENTUL DISPECERAT MONITORIZARE

36

Polițist local

IH

Superior

M

37

Polițist local

III

Superior

M

38

Polițist local

IEI

Superior

M

39

Polițist local

III

Superior

M

40

Polițist local

III

SUperior

M

41

Polițist local

III

Superior

M

42

Polițist local

III

Superior

M

1

Polițist Ideal

Iii

Superior

M

44

Polițist Ideal

III

Superior

M

45

ț                 *

Polițist Ideal

III

Superior

M

46

i .                                4                                                                                            .

Polițist Ideal

III

SUperior 1

M

47

Polițist Ideal

III

SUperior !

M

48

4                               ।

Polițist local

III

Superior:

M

49

Polițist Ideal

III

Superior ’

M

50

1                              1                             1

i

Polițist Ideal

III

"principal ;

M

31

1 *

Polițist local

III

principal '

M

52

,i                        ’                       1

Polițist Ideal

III

SUperior ;

M

VACANT

53

1                               F

Politisț local

III

principal ;

M

-

VACANT

COMPARTIMENTUL OPERATORI SISTEM SUPRAVEGHERE

54

Polițist local

1

Principal

S

55

Polițist local

1

Asistent

S

56

Polițist local

III

Superior

M

^7

Polițist local

III

Superior

M

58

Polițist local

III

Superior

M

Ș9

Polițist local

III

Superior

M

60

Polițist local

III

Superior

M

61

Polițist local

III

Superior

M

62

e

Polițist local

III

Asistent

M

63

Polițist local

III

Principal

M

Temp. ocupat

COMPARTIMENTUL PAZA

64

referent

1

M

65

referent

II

M

66

... ,

referent

II

M

67

referent

II

M

68

1

referent

II

M

Temp. vacant

69

referent

II

M

70

referent

II

M

SERVICIUI

_ ORDINE PUBL

CA

71

Sef serviciu

II

s

COMPARTIMENTUL ORDINE PUBLICA ACTIVITATE COMERCIALA             ______________________

72

Polițist local

1

Principal

S

73

Polițist local

1

Principal

S

74

1

Polițist local

III

Superior

M

75

Polițist local

III

Superior

M

76

Polițist local

III

Superior

M

77

Polițist local

III

Superior

M

COMPĂRU

MENIU

L EVIDENTA PE

«OANELOf

!

78

Polițist local

III

Superior

M |

COMPARTIME

NTUL ORDINE PUBLICA

79

Polițist local

1

Asistent

S

qo

Polițist local

III

Superior

M

81

Polițist local

III

Superior

M

82

Polițist local

III

Superior

M

83

Polițist local

III

Superior

M

84

Polițist local

III

Superior

M

$5

Polițist local

III

Superior

M

«6

Polițist local

III

Superior

M

47

Polițist local

III

Superior

M

48

—----»■- . , ---------

Polițist local

III

Superior

M

89

Polițist local

III

Superior

M

go

*

Polițist local

III

Superior

M

Si

Polițist local

III

Superior

M

ii

- ' * ■ ■ ' ■ -----

Polițist Ideal

III

Superior

M

43

Polițist local

III

Superior

M

94

Polițist local

III

Superior

M

95

Polițist local

III

Superior

M

96

Polițist local

III

Superior

M

97

Polițist local

III

Superior

M

98

Polițist local

III

Superior

M

99

Polițist local

III

Superior

M

ido

Polițist local

III

Superior

M

101

Polițist local

III

Superior

M

102

Polițist local

III

Superior

M

103

Polițist local

III

Superior

M

104

Polițist local

III

Superior

M

105

Polițist local

III

Superior

M

106

Polițist local

III

Superior

M

107

Polițist local

III

Superior

M

108

Polițist local

III

Superior

M

169

Polițist local

III

Superior

M

110

““-1---------■! " ‘ ' .......

Polițist local

III

Superior

M

111

Polițist local

III

Principal

M

112

Polițist local

III

Principa

M

113

Polițist local

III

Principa

M

114

*

Polițist local

III

Principa

M

115

‘ ‘ • ■ - — ? L ------J

Polițist local

III

Principa

M

1

I

Funcția Număr posturi

Ocupate

Vacante

Totai _ .

Nr. total de funcții publice

98

8

106    '

Nr. total de îpalți funcționari publici

0

0

0

Nr. total de funcții publice de conducere

4

1

5

Nr. total de funcții publice de execuție

94

7

101

Nr. total de funcții contractuale de execuție

9

0

9

Nr total de ppstdri potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea șl completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare

0

0

0

Nr. total de funcții din instituție

107

8

115

* sub fiecare șef de structură se vor trece toate funcțiile publice și tot personalul contractual