Hotărârea nr. 59/2015

Hotarirea 59 - 31 martie 2015 - reglementare contracte de concesiune incheiate pentru exploatarea Parcului Industrial

ROMAN LA

Județul vâlcea

MuNICIP1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local

%S3i£



www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR.59 privind reglementarea unor contracte de concesiune încheiate pentru exploatarea Parcului Industrial

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.11331 din 25.03.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune prelungirea, până la data de 23 iunie 2015, a termenului pentru obținerea autorizației de construire și începerea lucrărilor, conform destinației prevăzută în Planul Urbanistic de Zonă, prevăzut în contractele de concesiune nr.1679/23.12.2014, încheiat cu societatea KATIA S.R.L., și nr. 1680/23.12.2014, încheiat cu societatea CONPHYS S.R.L., precum și împuternicirea d-lui Gigi Ion Matei - viceprimarul municipiului, ca, prin serviciile de specialitate, să întocmească și să semneze actele adiționale la contractele de concesiune susamintite ;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că prin hotărârea nr. 149/2003, Consiliul Local a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 144.954 mp, situat între stația de epurare și drumul național 7A, în partea de sud a orașului, urmând ca acesta să fie folosit în conformitate cu prevederile legale, inclusiv prin vânzarea unor părți din acesta potențialilor investitori, în baza unui plan urbanistic zonal, aprobat prin hotărârea nr.224/111/2004; de asemenea, prin hotărârea nr.262/149/22.12.2004, completată prin hotărârea nr. 16/2008, a fost aprobat studiul de oportunitate și caietul de sarcini pentru concesionarea și vânzarea terenului aparținând Parcului Industrial, iar în urma licitațiilor organizate până în prezent, au fost încheiate contracte de concesiune cu câștigătorii acestora, pentru fiecare lot în parte; potrivit prevederilor caietului de sarcini și ale studiului de oportunitate, durata de realizare a investițiilor este de maxim 2 ani de la obținerea autorizației de construire, iar termenul de începere a lucrărilor de maxim 6 luni de la data încheierii contractului de concesiune:

Ca urmare a faptului că din totalul celor 36 de loturi concesionate din Parcul Industrial, doar pentru o parte dintre acestea concesionarii au obținut autorizații de construire în termenul prevăzut în documentația de atribuire și au realizat lucrările în termenul prevăzut în autorizație, alții au obținut autorizație de construire după expirarea termenului prevăzut în contract, respectiv 6 luni de la data încheierii acestuia, iar alții nu au întreprins niciun demers pentru îndeplinirea obiectivului din contract, respectiv acela de realizare a investiției, prin Hotărârea Consiliului Local nr.82/2012 s-a acordat concesionarilor terenurilor din Parcul Industrial un nou termen, de maxim 12 luni, în vederea obținerii autorizației de construire și începerii lucrărilor; ținând cont de faptul că după expirarea termenului acordat prin hotărârea mai susmenționată, pentru concesionarii care nu au respectat termenul și condițiile impuse, au fost reziliate contractele de concesiune, rămânând disponibile 8 (opt) loturi, pentru trei dințre acestea, în urma organizării unei noi licitații publice, fiind încheiate două contracte de concesiune, după cum urmează :

pentru lotul nr.14, în suprafață de 2.755,51 m.p., a fost încheiat contractul de concesiune nr.1679 din 23.12.2014 cu societatea KATIA S R L ;

pentru loturile nr.12, în suprafață de 2.880,02 m.p., și nr.13, în suprafață de 2.879,99 m.p., a fost încheiat contractul de concesiune nr.1680 din 23.12.2014 cu societatea CONPHYS S R L. ;

Ținând seama de faptul că, potrivit prevederilor art.7, alin.(6) din contractul de concesiune nr.1679 din 23.12.2014 încheiat pentru lotul nr.14, concesionarul se obliga, conform ofertei prezentată în licitație, să obțină autorizația de construire și să înceapă lucrările până cel mai târziu la data de 1 martie 2015, și având în vedere adresele înregistrate la Primăria municipiului sub nr.7312/26.02.2015 și nr.9376/11.03.2015, prin care reprezentantul legal al societății KATIA S.R.L. a solicitat prelungirea termenului de obținere a autorizației de construire și începerii execuției lucrărilor până la data de 01.09.2016 și, pe cale de consecință decalarea termenului de realizare a investiției, motivat de faptul că nu au putut fi obținute toate avizele menționate în Certificatul de Urbanism ;

De asemenea, potrivit prevederilor art.7, alin.(6) din contractul de concesiune nr. 1680/23.12.2014, concesionarul loturilor nr.12 și 13 se obliga, conform ofertei prezentată în licitație, să obțină autorizația de construire în termen de maxim 120 de zile de la data semnării contractului, și având în vedere adresele înregistrate la Primăria municipiului sub nr.5497/12.02.2015 și nr.10111/17.03.2015, prin care reprezentantul legal al societății CONPHYS S.R.L. a solicitat prelungirea termenului de obținere a autorizației de construire întrucât nu se încadrează în perioada asumată prin contract cu obținerea tuturor avizelor și acordurilor prevăzute în Certificatul de Urbanism și întocmirea documentației pentru autorizația de construire ;

în considerarea prevederilor caietului de sarcini pentru concesionarea terenului din Parcul Industrial, potrivit cărora termenul de începere a lucrărilor este de maxim 6 luni de la data încheierii contractului de concesiune ;

în baza art.36, a1in.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanaim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se prelungește, până la data de 23 iunie 2015 (6 luni de la data de 23.12.2014, ce reprezintă data încheierii contractelor de concesiune), termenul pentru obținerea autorizației de construire și începerea lucrărilor, conform destinației prevăzută în Planul Urbanistic de Zonă, prevăzut în contractele de concesiune nr.1679/23.12.2014, încheiat cu societatea KATIA S.R.L., și nr.1680/23.12.2014, încheiat cu societatea CONPHYS S.R.L.

Art.2. Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1, se împuternicește d-l Gigi Ion Matei - viceprimarul municipiului, ca, prin serviciile de specialitate, să întocmească și să semneze actele adiționale la contractele de concesiune susamintite.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcfiei Ecbhbmicb-Fihăhciăre;

  • - Direcției Urbanism;

  • - Societății KATIA S.R.L. ;

  • - Societății CONPHYS S.R.L.

V