Hotărârea nr. 57/2015

Hotarirea 57 - 31 martie 2015 - aprobare concesiune teren

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local

îl



1:

www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR.57

privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acestora

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 10383 din 18.03.2015, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unui teren în suprafață de 6,40 m.p. și aprobarea concesionării directe a acestuia;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.13, alin.(1) și art.15, lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și nr. 177/64/2004;.

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.252/2006, prin care s-au stabilit zonele în intravilanul municipiului, în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale;

în baza art.36, alin.(2), lit.e), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 6,40 m.p.(rot-), sjtuat în b-dul Țudor Vladimireșcu nr.30, blocul 4, sc.A, ap.2, parter, identificat în planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă concesionarea directă a suprefeței de teren prevăzută la alin.(1), respectiv 6,40 m.p., pentru coproprietarii apartamentului, în vederea amenajării unui acces din exterior, din pavele înierbate, fără închideri. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. -echivalent în lei la d.ața încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

 • (3) Cheltuielile aferente întabulării în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 6,40 m.p.(rot) vor fi suportate de către concesionar.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de concesiune directă pentru suprafața de teren prevăzute la art.1.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • • Direcției Urbanism;

 • • Direcției Dezvoltare Locală;

 • • Direcției Economico - Financiare.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, IonGHERfiWINARU

  M./ l i

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU REGALITATE, secretarmunicipIu, ...                jurist Ion DIDOIU /

  </      Râmnicu Vâlcea 31 martie 2015





  -6» -Wc-L irt. oS.Wff'



  ACCES LTARI


  DORMITOR J fWROUffi


  SUFRAGERIE ASlftJHĂftf)


  sn»



  ,         LEGENDA

  PARAPET] FERESTRE CE SE VOR DESFIINȚA


  PEREȚI NESTRL'CTLRaLI DIN ZIDĂRIE DE B C A. CE SE VOR DESFIINȚA


  NOTA

  SLPRAFATA DE TEREN CE SE VA CONCESIONA ESTE :

  ACCES BALCON 2 FAȚADA NORD = (ZOOx l .00/A3.65x 120) = 638 mp


  TROTUAR PIETONI


  E-DUL TUDOR VLADIM1RESCU



  cHe

  ' 55cx



  REFERAT EXPERTIZA

  gEOHCATg

  VERRCATOR

  VȘVICATOR

  EXPBIT        ,


  BBB&1CMR:   ___ ____

  TCMMR «e»OHB-v»re. NĂhaănU WUA4.AWNA ■■mwwwm mbauaimi

  PR.NR;

  .2013

  OUttCM MIHAI

  ciuNmnB

  jB&LâELSafiMJSa*.

  SPECnCATE |mume

  SCARA

  TITLU PfKMECT

  FAZA

  SffHKXECT LriLHhMitRvMcu

  1:100

  CU.

  PfKMECTAT    UtL Mtaaii PnriILu

  DATA

  TITLU FLAMBA

  PLANȘA

  DESENAT     |Mh. MWwl Butoi

  W2L13

  PLAN CU STTUATU PROPUSA

  A3’