Hotărârea nr. 56/2015

Hotarirea 56 - 31 martie 2015 - aprobare PUD str Nicolae Titulescu nr. 19A,investitor Vlajnita Viorel

ROMAN LA


Județul vâlcea


MuNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

consiliul Local

HOTĂRÂREA NR.56

privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu “Construire spațiu comercial și locuință”, strada Nicolae Titulescu nr.19A, investitori Vlajniță Viorel Alexandru și Vlajniță Elena Adelina

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 10302 din 18.03.2015, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire spațiu comercial și locuință”, strada Nicolae Titulescu nr.19A, investitori Vlajniță Viorel Alexandru și Vlajniță Elena Adelina;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere avizul favorabil nr,220 din 20.05.2014 al Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și ținând cont că au fost obținute, în vederea aprobării, avizele și acordurile prevăzute de legislația în vigoare și în certificatul de urbanism emis;

Respectându-se prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(5), lit.c), art. 45, alin.(2), lit. e) și art.115 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire spațiu comercial și locuință”, strada Nicolae Titulescu nr.19A, investitori Vlajniță Viorel Alexandru și Vlajniță Elena Adelina, cu respectarea condiției ca aprovizionarea spațiului comercial să se asigure fără ocuparea și obstrucționarea circulației și accesului în parcarea publică existentă.

 • (2) Termenul de valabilitate al documentației aferentă Planului Urbanistic de Detaliu "Construire spațiu comercial și locuință”, strada Nicolae Titulescu nr.19A, investitori Vlajniță Viorel Alexandru șj Vlajniță Elena Adelina, aprobată conform a|in.(1), este de 2 (doi) ani de la data aprobării.

 • (3) Documentația aferentă Planului Urbanistic de Detaliu "Construire spațiu comercial și locuință", strada Nicolae Titulescu nr.19A, investitori Vlajniță Viorel Alexandru și Vlajniță Elena Adelina, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

 • (4) Responsabilitatea privind calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparține specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației.

 • Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie :

 • - Direcției Urbanism;

 • - Direcției de Investiții și Achiziții Publice.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion GHER^INARU

  / //ilrnr--un<l

  CONTRASEMNEAZĂ RENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU J z\          jurist Ion DIDOIU /

  vA              /

  \ * 'A                                     /

  fa 8                       gr-'

  Râmnîcu Vâlcea 31 martie 2015