Hotărârea nr. 53/2015

Hotarirea 53 - 31 martie 2015 - actualizare ROF Filarmonica Ion Dumitrescu

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.53

privind actualizarea „Regulamentului de organizare și funcționare (R.O.F) al Filarmonicii «Ion Dumitrescu» Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.638 din 18.03.2015, întocmit de Filarmonica «Ion Dumitrescu», prin care se propune actualizarea „Regulamentului de organizare și funcționare (R.O.F) al Filarmonicii «Ion Dumitrescu » Râmnicu Vâlcea", ca urmare a modificărilor survenite în organigrama și statul de funcții ale acestei instituții, precum și a schimbărilor legislative aduse actelor normative aplicabile în domeniu ;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.246/2014, prin care s-au aprobat organigrama și statul de funcții ale Filarmonicii « Ion Dumitrescu »;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se actualizează „Regulamentul de organizare și funcționare (R.O.F) al Filarmonicii «Ion Dumitrescu» Râmnicu Vâlcea", conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data prezenței, Hotărârea Consiliului Local nr.46 din 2014 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: - Direcției Res.urse Umane;

- Filarmonicii ”lon Dumitrescu".


REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL FILARMONICII« ION DUMITRESCU » RAMNICU VALCEA

CUPRINS

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE.....................................pag. 3

CAPITOLUL II - OBIECTUL DE ACTIVITATE..............................pag. 3

CAPITOLUL III - PATRIMONIU SI FINANȚARE...........................pag. 4

CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICA.....................pag. 5

 • 1. Conducerea..................................................................pag. 6

 • 2. Personalul artistic (secțiunea orchestra simfonica, secțiunea cor

si compartimentul artistic)..............................................................pag. 9

 • 3. Biroul fînanciar-contabilitate resurse umane..........................pag.14

 • 4. Compartiment juridic......................................................pag.17

 • 5. Compartimentul administrativ...........................................pag. 18

CAPITOLUL V - DISPOZIȚII FINALE..^-.^«,«««.^«^...............pag.20

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art.L (1) Filarmonica “Ion Dumitrescu” din Ramnicu Valcea, denumita in continuare Filarmonica, este o instituție publica de concerte, cu personalitate juridica, care realizează si prezintă producții artistice si funcționează in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea, fiind finanțata din subvenții acordate de la bugetul local si din venituri proprii.

 • (2) Filarmonica “Ion Dumitrescu” din Ramnicu Valcea a luat flinta in baza Hotărârii nr,2 din 20.04.1995 a Consiliul Județean Valcea, iar conform Hoțararii nr,21_ din 31,03,1999 a Consiliului Județean Valcea a trecut sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea.

Art.2. Filarmonica “Ion Dumitrescu” isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonanței nr.21/2007 privind instituțiile și_ companiile de spectacole șau concerte, legislației romanești, strategiei promovate de Ministerul Culturii si Patrimoniului National, strategiei si hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea si ale prezentului regulament de organizare si funcționare.

Arț.3. (1) Filarmonica “Ion Dumitrescu” denumita in continuare Filarmonica are sediul in Ramnicu Valcea, strada Calea lui Traian, nr.138 B, județul Valcea.

 • (2) Pentru derularea operațiunilor de incasari si plati, filarmonica are cont propriu deschis la Trezoreria Municipiului Ramnicu Valcea.

 • (3) Toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, etc. vor conține denumirea completa a instituției și. indicarea sediului,

 • (4) Filarmonica isi desfasoara activitatea pe baza bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat anual de Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea.

 • (5) In cursul exercițiului bugetar se pot face rectificări ale bugetului de venituri si cheltuieli.

CAPITOLUL II - OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4. Obiectul principal de activitate al Filarmonicii “Ion Dumitrescu“ din Ramnicu Valcea este promovarea valorilor culturaLartistice autohtone si universale pe plan local, județean, național si internațional.

Art.S. (1) Obiectul de activitate al filarmonicii este realizarea si prezentarea către public de concerte simfonice si corale, pe stagiuni, in condițiile legii si prezentului regulament de organizare și funcționare, dispunând de o sala de spectacole cu 306 de locuri, dependințe si alte spatii, necesare desfășurării activitatii concertistice.

 • (2) Filarmonica are autonomie deplina in stabilirea si realizarea repertoriului, proiectelor, precum si a programelor cultural-artistice.

Art.6. In realizarea obiectului de activitate Filarmonica are in administrare bunuri mobile si imobile, sala de concerte si dotările tehnice aferente, in condițiile legii.

Art.7. (1) Filarmonica este o instituție de repertoriu si isi desfasoara activitatea pe stagiuni, constituite in concerte pentru care isi asuma întreaga responsabilitate privind producerea, conținutul, asigurarea mijloacelor materiale și financiare.

 • (2) Stagiunea este perioada in care Filarmonica pregătește si prezintă publicului concerte (simfonice, corale, vocal-simfonice, camerale, educative) sau recitaluri si cuprinde 10 luni consecutive, din 2 ani calendaristici.

 • (3) In cadrul fiecărei stagiuni se realizează cel puțin 10 lucrări (opusuri) in prima audiție care șe adauga portofoliului repertorial al Filarmonicii.

Art.8. (1) Concertele si celelalte activitati ale Filarmonicii se desfasoara la sediu, in localitățile județului, in tara sau in afara tarii.

 • (2) Participarea Filarmonicii la festivaluri, concursuri si/sau alte manifestări artistice internaționale, care implica costuri din partea instituției, precum si condițiile de participare se aproba prin Hotarare a Consiliului Local, la propunerea Consiliului Administrativ al instituției, cu cel puțin 30 zile inainte, in condițiile legii. Participările la festivaluri, concursuri si/sau alte manifestări artistice se onorează sub rezerva recuperării activității la sediu.

 • (3) In situatii de excepție (neprevăzute) deplasarea externa se realizează cu aprobarea ordonatorului principal de credite, prin dispoziție.

CAPITOLUL III-PATRIMONIU SI FINANȚARE

Art.9. (1) Patrimoniul Filarmonicii se constituie din bunurile mobile si imobile, conform evidentei la data prezentului Regulament de Organizare si Funcționare .

 • (2) Patrimoniul prevăzut la alin.(l) se intregeste prin achiziții, donatii, sponsorizări, transferuri, alte surse, potrivit legii.

Art.lO. (1) Finanțarea cheltuielilor Filarmonicii se asigura din următoarele surse:

 • a) subvențiile acordate de la bugetul local;

 • b) venituri proprii;

 • c) donatii, sponsorizări, alte surse, potrivit legii.

 • (2) Sponsorizările si donațiile in bani si natura făcute de persoanele fizice si juridice, pot fi folosite de către Filarmonica numai in scopul si destinația pentru care au fost acordate.

 • (3) Participarea Filarmonicii la programele și proiectele cu finanțare externa se realizează cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea.

Art.il. Finanțarea de baza a Filarmonicii “Ion Dumitrescu” respecta următoarele reguli:

 • a) cheltuielile realizării programului minimal anual prevăzut in contractul de management se asigura din subvenții de la bugetul local al Municipiului Ramnicu Valcea și din venituri proprii;

 • b) cheltuielile realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se asigura din venituri proprii si din subvenții de la bugetul local al municipiului Ramnicu Valcea ;

 • c) cheltuielile de personal șe asigura din subvenții de la bugetul local al municipiului Ramnicu Valcea, precum si din venituri proprii. Pentru stimularea personalului pot fi utilizate fonduri din venituri proprii, in condițiile legii;

 • d) cheltuielile pentru întreținerea, reabilitarea si dezvoltarea bazei materiale se asigura din subvenții de la bugetul local al municipiului Ramnicu Valcea, din venituri proprii si din alte surse ;

 • e) cota de venituri proprii rezultate din exploatarea unor bunuri aflate in administrare se PQațe reține in procentul maxim prevăzut de lege; sumele astfel determinate șe gestionează in regim extrabugetar pentru necesitățile instituției, cu aprobarea Consilului Administrativ.

CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art.12. Pentru realizarea obiectivelor si obiectului de activitate, Filarmonica dispune de organigrama proprie, de structuri funcționale de specialitate si auxiliare.

Art.13. Organigrama, numărul de personal si statul de funcții al Filarmonicii “Ion Dumitrescu” șe aproba de către Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea.

Art.14. (1) Personalul Filarmonicii “Ion Dumitrescu” este constituit din :

 • • Personal cu funcții de conducere (manager si contabil sef) = 2 posturi

 • • Compartiment juridic = 1 post;

 • • Birou financiar-contabilitate resurse umane = 6 posturi, din care 1 post de conducere (sef birou);

 • • Compartiment artistic ~ 5 posturi

 • • Secțiunea orchestra simfonica = 29 posturi;

 • • Secțiunea cor = 23 posturi;

 • • Compartiment administrativ = 4 posturi,

Total posturi                                             = 70 posturi.

 • (2) Personalul prevăzut la alin.(l) are statut de personal contractual si îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii, Codului de Conduita a personalului contractual din instituții publice si celelalte dispoziții legale specifice sectorului bugetar, cu excepția managerului. Managerul este persoana fizica sau juridica ce a castigat concursul de proiect de management organizat de către autoritate si a încheiat un contract de management, in condițiile OUG nr. 189/2008.

 • (3) Activitatea fiecărui salariat al Filarmonicii se normează potrivit fisei postului, in raport de care se evalueaza activitatea; fisa postului si evaluarea performantelor profesionale șe aproba de către manager, in condițiile legii.

 • (4) Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate angajat in Filarmonica poate încheia contracte conform prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe. Cumulul de funcții in cadrul altor instituții sau companii de spectacole sau concerte, poate fî posibil numai cu acordul Consiliului Administrativ.

 • (5) Cumulul de funcții șe poațe face, pentru personalul artistic de specialitate, si in cadrul Filarmonicii cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

 • (6) Pentru personalul Filarmonicii, contractele individuale de munca se pot încheia, de regula, pe durata nedeterminata sau, datorita specificului activitatii, in conformitate cu prevederile art.82 si art.83 lit.(h) din Legea 53/20.03 - Codul Muncii, republicata, pe durata determinata, inclusiv pe stagiune, ori. producție artistica.

 • (7) In cazul contractelor individuale de munca încheiate pe durata determinata, angajarea se poate face si in mod direct, prin acordul pârtilor, conform prevederilor art.13 alin.(3) si (4) din Ordonanța nr.21/2007 privind instituțiile si companiile de spectacole sau concerte.

Art.15. Funcționarea Filarmonicii se asigura si prin activitatea unor persoane care participa la realizarea actului artistic, in baza unor contracte încheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autori si drepturile conexe sau in baza unor convenții civile reglementate de Codul Civil.

Artl6. Personalul Filarmonicii se angajeaza prin concurs sau examen, organizat in condițiile legii, iar contractele individuale de munca se încheie potrivit Codului. Muncii si legii instituțiilor de spectacole si concerte.

1. CONDUCEREA

Art.17. (1) Filarmonica “Ion Dumitre seu” este condusa de un manager, care este subordonat Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea si Primarului Muncipiului Ramnicu Valcea.

Managerul Filarmonicii se numește prin dispoziție emisa de către Primarul Municipiului. Ramnicu Valcea, prin concurs, in baza unui contract de management, potrivit legii.

 • (2) Managerul si contabilul sef reprezintă conducerea Filarmonicii. Contabilul sef se numește, prin concurs, conform legii, de către manager.

Artl8, (1) Potrivit reglementarilor legale, managerul Filarmonicii numește prin decizie, in conformitate cu art.19 alin. (1) din Ordonanța nr.21/2007, un Consiliu Administrativ, organism cu rol deliberativ, format din: a) președinte - managerul Filarmonicii b) membrii:   - reprezentantul Consiliului Local, desemnat prin Hotarare a acestuia;

 • - contabilul șef și/șau, după caz, șefii compartimentelor funcționale ;

 • - consilierul juridic;

 • - delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta sau, după caz, reprezentantul salariatilor;

 • (2) Prin decizie a managerului se constituie si se numește Consiliu Artistic al filarmonicii, organism cu rol consultativ,

 • (3) Consiliul Administrativ si Consiliul Artistic se organizează si funcționează in baza regulamentului elaborat si aprobat in conformitate cu dispozițiile art.4 alin.(2) din Ordonanța nr.21/31.01.2007 privind instituțiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activității de impresariat artistic.

Art.19. (1) Consiliul Administrativ isi desfasoara activitatea după cum urmeaza:

 • a) Consiliul Administrativ se intruneste la sediul Filarmonicii, lunar sau de cate ori este nevoie;

 • b) Consiliul Administrativ este legal intrunit in prezenta a 2/3 din numărul total al membrilor șal și. ia hotarari CU majoritatea simpla din. numărul total al. membrilor prezenti; la adoptarea hotărârilor Consiliului Administrativ este obligatorie prezența reprezentantului Consiliului Local în Consiliul Administrativ;

 • c) Consiliul Administrativ este prezidat de Președinte ;

 • d) dezbaterile Consiliului Administrativ au loc potrivit ordinii de zi, comunicata membrilor sai cu cel puțin 2 zile inainte de data desfășurării ședințelor ;

 • e) dezbaterile se consemnează in procesul verbal de ședința inserat in registrul de ședințe potrivit legii;

 • f) procesul verbal de ședința șe șemneaza de către toți, participantii la lucrările Consilului.

 • (2) La ședințele Consilului Administrativ pot fi invitati salariati din cadrul instituției, delegati ai Primăriei Municipiului Ramnicu Valcea si ai Consilului Local al Municipiului Ramnicu Valcea;

 • (3) Consilul Administrativ va verifica semestrial, modul de ducere la îndeplinire de către manager a hotărârilor adoptate de către Consiliul Administrativ.

Art.20.Consiliul Administrativ are următoarele atribuții principale:

 • a) avizeaza Regulamentul Intern al instituției;

 • b) avizeaza proiectul RQF, organigrama și statul de funcții al instituției și după caz, propunerile de actualizare ale acestora si il supune aprobării Consiliul Local al Muncipiului Ramnicu Valcea;

 • c) avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al instituției si il supune aprobării Consiliul Local al Muncipiului Ramnicu Valcea ;

 • d) aproba programul anual al achizițiilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;

 • e) elaborează si supune aprobării Consilului Local al Muncipiului Ramnicu Valcea programele anuale de investitii si reparatii curente necesare instituției;

 • f) analizeaza periodic activitatea Filarmonicii si propune masuri;

 • g) stabilește tarifele pentru accesul la concertele susținute de instituție si le supune aprobării Consiliului Local al. Municipiului Ramnicu Valcea ;

 • h) stabilește onorariile nete ale colaboratorilor externi si tarifele practicate pe cod civil; i) soluționează contestațiile in legătură cu acordarea premiilor si alte drepturi salariale;

 • j) avizează organizarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant;

 • k) avizează organizarea examenului de promovare in grade/trepte profesionale imediat superioare și trecerea de pe șțudii. medii, pe studii superioare, in urma absolvirii studiilor superioare;

 • 1) decide, conform legii, aspura modului de acordare a premiului trimestrial/anual pentru intreg personalul instituției.

Art.2L Consiliul Artistic are urmațoarele atribuții principale:

 • a) formulează propuneri de programe si proiecte culturale:

 • b) avizeaza programul stagiunilor, din punct de vedere artistic;

 • c) prezintă Consiliului Administrativ propuneri pentru imbunatatirea activitatii Filarmonicii;

 • d) îndeplinește orice alte atribuții cu valoare consultativa pentru activitatea Filarmonicii.

Art.22. (1) Managerul are următoarele atribuții principale:

 • • asigura managementul general si răspunde de întreaga activitate a Filarmonicii conform normelor legale, hotărârilor Consiliului Local, dispozițiilor ordonatorului principal de credite, contractului de management si prezentului ROF;

 • • decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituției» conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru bugetul acesteia ;

 • • adopta masuri in vederea indeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri si cheltuieli al instituției, pentru dezvoltarea si diversificarea surselor de venituri extrabugetare, in condițiile reglementarilor legale in vigoare ;

 • • selectează, angajeaza, promovează, sancționează si concediază personalul salariat, in condițiile legii;

 • • elaborează si propune spre aprobare autoritatii proiectul de buget al instituției;

 • • negociază clauzele contractelor de munca, in condițiile legii;

 • • dispune, in funcție de rezultatele evaluării performantelor profesionale ale salariatilor, menținerea, diminuarea sau creșterea drepturilor salariate ale acestora, precum si alte masuri legale care se impun ;

 • • Stabilește atribuțiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat al instituției, conform prezentului regulament, precum si obligațiile profesionale individuale de munca ale personalului de specialitate, aprobate prin fisele de post;

 • • reprezintă instituția in raporturile cu tertii;

 • • incheie acte juridice de conservare, administrare sau dispoziție in numele si pe seama instituției, in condițiile legii;

 • • dispune efectuarea evaluărilor anuale ale performantelor salariatilor, in condițiile legii;

 • • negociază clauzele contractelor incheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, conform legilor speciale ;

 • • poate delega personalului din subordine sarcini si responsabilități cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;

 • • alte competente încredințate prin dispoziție a ordonatorului principal de credite;

 • • fundamentează strategia programelor culturale ale instituției;

 • • aproba, prin decizie, regulamentul intern;

 • • fundamentează impreuna cu Consiliul Artistic programul stagiunilor;

 • • fundamentează impreuna cu contabilul sef organigrama, numărul de personal, statul de funcții, bugetul de venituri si cheltuieli, pe care le propune spre aprobare Consiliului Local, potrivit legii, după avizarea acestora de către Consiliul Administrativ;

 • • răspunde de execuția bugetului de venituri si cheltuieli, după aprobarea acestuia;

 • • participa la ședințele Consiliului Local, atunci când se dezbat probleme legate de activitatea instituției;

 • • coordonează activitatea de achiziții publice desfășurate in cadrul instituției in

conformitatea cu legislația in vigoare ;

 • • coordonează activitatea de elaborare/revizuire a documentațiilor Sistemului de

Control Intern Managerial;

 • • coordonează activitatea de insusire si respectare, de către tot personalul din

subordine, a prevederilor legale si masurilor Întreprinse privind securitatea si sanantatea in

munca, prevenirea si stingerea incediilor ;

 • • coordonează si asigura completarea, in termenele prevăzute de lege, a declarațiilor de avere si de interese ale personalului de conducere din cadrul instituției;

 • • fundamentează cererile pentru deschiderea de credite bugetare;

 • • hotărăște organizarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant;

 • • hotărăște organizarea examenului de promovare in grade_/tiepte_ profesionale imediat superioare si trecerea de pe studii medii pe studii superioare, in urma absolvirii studiilor superioare.

 • (2) Pe langa atribuțiile prevăzute la alin.(l), managerul indeplineste si atribuțiile stabilite prin contractul de management si prin actele normative specifice.

 • (3) Managerul este obligat sa presteze activitatea care face obiectul contractului de management in interesul instituției. Managerului ii sunt interzise orice activitati si manifestări de natura șa prejudicieze interesul și. prestigiul instituției.

 • (4) Managerul este obligat sa presteze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor si informațiilor referitoare la activitatea instituției, care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca avand acest caracter de către autoritate.

 • (5) In exercitarea atribuțiilor managerul Filarmonicii emite decizii care devin obligatorii după aducerea la cunoșțijnta.

 • (6) In absenta managerului, atribuțiile si competentele acestuia vor fi delegate unei persoane din cadrul instituției, ce va fi nominalizata prin decizie.

 • Art .23. Contabilul sef este subordonat managerului si are următoarele atribuții principale:

 • • organizează, conduce si coordonează direct biroul financiar-contabil, resurse umane si compartimentul administrativ;

 • • elaborează impreuna cu managerul bugetul de venituri si cheltuieli si răspunde de execuție după aprobarea acestuia;

 • • verifica dările de seamă contabile proprii lunare, trimestriale si anuale;

 • • organizează si răspunde de evidenta financiar-contabila, pentru intreaga activitate a Filarmonicii in conformitate cu prevederile legislației in vigoare;

 • • răspunde de organizarea acțiunii de inventariere anuala si urmărește valorificarea rezultatelor acestei acțiuni;

 • • răspunde de intocmirea la termen si cu respectarea cadrului legal a raportărilor contabile;

 • • stabilește proceduri interne privind organizarea si funcționarea biroului fmanciar-contabilitate resurse umane si administrativ, precum si alte proceduri necesare pentru desfasurarea activitatii instituției;

 • • intocmeste fisele anuale de evaluare pentru personalul din subordine ;

 • • răspunde de intocmire.a statelor de functiv statelor de plata si statelor de_ concedii medicale;

 • • urmărește respectarea actelor normative privind salarizarea personalului, asigura si răspunde de aplicarea stricta a prevederilor legale, privind Încadrarea si salarizarea personalului instituției;

 • • răspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de achiziție bunuri, servicii sau lucrări, sau cea de achiziție directa;

 • • efectuează controlul in totalitate sau prin sondaj in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, posibilităților de sustragere, condițiile de păstrare si gestionare, cuprinzând un număr reprezentativ de repere si documente care sa permită tragerea unor concluzii temeinice asupra respectării actelor normative din domeniul financiar si de gestiune;

 • • propune masuri pentru imbunatatirea activitatii financiar contabile, resurse umane si administrativ;

 • • realizează si celelalte atribuții ce deriva din normele legale, hotarari ale Consiliului Local, dispoziții ale ordonatorului principal de credite si prezentul ROF.

 • 2. PERSONALUL ARTISTIC (ORCHESTRA SIMFONICA, COR SI ARTISTIC)

Art.24. (1) Personalul artistic cuprinde: secțiunea orchestra simfonica (concert maestru, șefii de partida, artiștii instrumentiști si instrumentiștii), secțiunea cor (coriștii cu studii superioare si medii) si compartimentul artistic (dirijorii orchestra, dirijorul cor, consultantul artistic, bibliotecarul - muzical).

 • (2) Personalul de specialitate artistica este subordonat managerului Filarmonicii.

Art.25. (1) Dirijorii (orchestrei simfonice) sunt subordonați managerului si au următoarele atribuții principale:

 • • exercita controlul activitatii socio-profesionale a șefilor de partida, artiștilor instrumentiști si instrumentiștilor din colectivul pe care il conduc, răspund de starea disciplinara a fiecărui artist instrumentist/ instrumentist din cadrul secțiunii orchestra simfonica-,

 • • participa la efectuarea programelor de repetiții si concerte aprobate de conducerea Filarmonicii;

 • • manifesta o grija deosebita pentru o cat mai elevata tinuta profesionala si morala, avand un comportament civilizat si respectând normele de disciplina a muncii, in felul acesta asigurând un repertoriu de calitate.

 • • intocmesc, in condițiile legii, referate de promovare in funcție, grade/trepte profesionale imediat superioare a concert maestrului, in baza unui Raport de evaluare;

 • • dirijorii Îndeplinesc in cadrul Filarmonicii, sarcini complexe de creație, in conducerea procesului de pregătire si reprezentare a creațiilor muzicale;

 • • intocmesc fisele de post pentru personalul din subordine.

 • (2) Dirijorul cor este subordonat managerului si are următoarele atribuții principale :

 • • exercita controlul activitatii socio-profesionale a coriștilor (studii superioare si medii) din colectivul pe care il conduce, răspunde de starea disciplinara a fiecărui corist din cadrul secțiunii cor;

 • • participa la efectuarea programelor de repetiții si concerte aprobate de conducerea Filarmonicii;

 • • manifesta o grija deosebita pentru o cat mai elevata tinuta profesionala si morala, avand un comportament civilizat si respectând normele de disciplina a muncii, in felul acesta asigurând un repertoriu de calitate.

 • • intocmesc, in condițiile, legii, referate, de promovare in funcție, grade/trepte profesionale imediat superioare a coriștilor cu studii superioare si medii, in baza unui Raport de evaluare;

 • • dirijorul Îndeplinește in cadrul Filarmonicii, sarcini complexe de creație, in conducerea procesului de pregătire si reprezentare a creațiilor muzicale ;

 • • intocmeste fisele de post pentru personalul din subordine.

 • (3) Concert maestru si șefii de partida sunt subordonati managerului instituției si au următoarele atribuții principale:

 • • exercita controlul activitatii socio-profesionale a artiștilor instrumentiști si instrumentiștilor din colectivul pe care il conduc, răspund de starea disciplinara a fiecărui artist instrumentist/ instrumentist din cadrul secțiunii orchestra simfonica;

 • • participa la efectuarea programelor de repetiții si concerte aprobate de conducerea Filarmonicii;

 • • manifesta o grija deosebita pentru o cat mai elevata tinuta profesionala si morala, avand un comportament civilizat si respectând normele de disciplina a muncii, in felul acesta asigurând un repertoriu de calitate.

 • • întocmesc, in condițiile legii, referate de promovare in funcție, grade/trepte profesionale imediat superioare a artiștilor instrumentisti/instrumentisti, in baza unui Raport de evaluare.

Art-26. (1) Artiștii instrumentiști (studii superioare) fac parte din secțiunea orchestra simfonica, se subordonează managerului, dirijorilor, concert maestrului si șefilor de partida si au următoarele atribuții principale:

 • • susțin pasaje solistice ale lucrărilor din repertoriul concertelor prin rotatie cu șeful de partida sau la solicitarea acestuia;

 • • participa la repetiții, concerte sau alte activități artistice in care este implicata orchestra, respectând programul de lucru conform graficului de activitate a acestuia;

 • • răspund prompt la sarcinile de serviciu trasate de către șefii ierarhici;

 • • se prezintă la prima repetiție cu materialul pregătit si asimilat tehnic si intonational;

 • • răspund personal de nerespectarea acestei condiții, instituția obligandu-se sa pună la dispoziție toate materialele cu minimum 3 zile înainte de prima repetiție;

 • • la solicitarea șefului de partida, a concert maestrului sau a dirijorilor are obligația de a participa la repetiții pe partide sub conducerea acestora ori de cate ori se considera necesar;

 • • respecta distribuția stabilita de șeful ierarhic superior;

 • • îndeplinesc cu responsabilitate profesională sarcinile ce revin in cadrul formației stabilite prin fisa postului, respectând regulile de disciplina si comportament stabilite in regulamentul de ordine interioară, contractul colectiv de munca, cat si orice alta dispoziție data de către conducera instituției;

 • • vor urmări in permanenta prin studiul individual, perfecționarea pregătirii profesionale;

 • • vor prelua profesional si organizatoric, atunci când se va solicita de șeful ierarhic, funcția de sef de partida, in cazul in care acesta lipsește de la program;

 • • răspund pentru executarea lucrărilor conform obligațiilor stipulate in fisa postului, la termenele fixate de șeful direct sau conducerea instituției.

(2) Instrumentiștii (studii medii) fac parte din secțiunea orchestra simfonica, se subordonează managerului, dirijorilor, concert maestrului si șefilor de partida si au următoarele atribuții principale:

 • * participa la repetiții, concerte sau alte activitati artistice in care este implicata orchestra, respectând programul de lucru conform graficului de activitate a acestuia;

 • • răspund prompt la sarcinile de serviciu trasate de către șefii ierarhici;

 • • șe pre.zința la prima repetiție cu materialul pregătit și asimilat tehnic și intonational;

 • • răspund personal de nerespectarea acestei condiții, instituția obligandu-se sa pună la dispoziție toate materialele cu minimum 3 zile înainte de prima repetiție;

 • • la solicitarea șefului de partida, a concert maestrului sau a dirijorilor are obligația de a participa la repetiții pe partide sub conducerea acestora ori de cate ori se considera necesar;

 • • respecta distribuția stabilita de șeful ierarhic superior;

 • • îndeplinesc cu responsabilitate profesionala sarcinile ce revin in cadrul formației stabilite prin fisa postului, respectând regulile de disciplina si comportament stabilite in regulamentul de ordine interioara, contractul colectiv de munca, cat si orice alta dispoziție data de către conducera instituției;

 • • vor urmări in permanenta prin studiul individual, perfecționarea pregătirii profesionale;

 • • răspund pentru executarea lucrărilor conform obligațiilor stipulate in fisa postului, la termenele fixate de șeful direct sau conducerea instituției.

Art27. (1) Coriștii (studii superioare) fac parte din secțiunea cor, se subordonează managerului si dirijorilor si au următoarele atribuții principale :

 • • susțin pasaje solistice ale lucrărilor din repertoriul concertelor ;

 • • participa la repetiții, concerte sau alte activitati artistice in care este implicat corul, respectând programul de lucru conform graficului de activitate a acestuia;

 • • răspund prompt la sarcinile de serviciu trasate de către șefii ierarhici;

 • • se prezintă la prima repetiție cu materialul pregătit și_ asimilat tehnic și intonational;

 • • răspund personal de nerespectarea acestei condiții, instituția obligandu-se sa pună la dispoziție toate materialele cu minimum 3 zile inainte de prima repetiție;

 • • respecta distribuția stabilita de șeful ierarhic superior;

 • • Îndeplinesc cu responsabilitate profesionala sarcinile ce revin in cadrul formației stabilite prin fisa postului, respectând regulile de disciplina si comportament stabilite in regulamentul de ordine interioara, contractul colectiv de munca, cat si orice alta dispoziție data de către conducera instituției;

 • • vor urmări in permanenta prin studiu individual, perfecționarea pregătirii profesionale;

 • • vor respecta cadrul ierarhic al funcțiilor, răspunzând direct de mentinera unui climat civilizat de lucru atat la sediul instituției cat si la orice deplasare in interes de serviciu;

 • • răspund pentru executarea lucrărilor comform obligațiilor stipulate in fisa postului, la termenele fixate de șeful direct sau conducerea instituției,

 • (2) Coriștii (studii medii) fac parte din secțiunea cor, se subordonează managerului si dirijorilor si au următoarele atribuții principale :

 • • participa la repetiții,. concerte șau alte activitati artistice in care este, implicat corul, respectând programul de lucru conform graficului de activitate a acestuia;

 • • răspund prompt la sarcinile de serviciu trasate de către șefii ierarhici;

 • • se prezintă la prima repetiție cu materialul pregătit si asimilat tehnic si intonational;

 • • răspund personal de nerespectarea acestei condiții, instituția obligandu-se sa pună la dispoziție toate materialele cu minimum 3 zile inainte de prima repetiție;

 • • respecta distribuția stabilita de șeful ierarhic superior;

 • • indeplinesc cu responsabilitate profesionala sarcinile ce revin in cadrul formației stabilite prin fisa postului, respectând regulile de disciplina si comportament stabilite in regulamentul de ordine interioara, contractul colectiv de munca, cat si orice alta dispoziție data de către conducera instituției;

 • • vor urmări in permanenta prin studiul individual, perfecționarea pregătirii profesionale;

 • • vor respecta cadrul ierarhic al funcțiilor, răspunzând direct de mentinera unui climat civilizat de lucru atat la sediul instituției cat si la orice deplasare in interes de serviciu;

 • • răspund pentru executarea lucrărilor comform obligațiilor stipulate in fisa postului, la termenele fixate de șeful direct sau conducerea instituției.

 • (3) Consultantul artistic face parte din compartimentul artistic, se subordonează managerului avand următoarele atribuții principale:

 • • programează eficient concertele, repetițiile si urmărește consecventa cu care se desfasoara intreaga activitate aferenta acestora si încadrarea in termenele stabilite;

 • • tine evidenta concertelor, a repetițiilor si programărilor;

 • • face propuneri de noi proiecte artistice, noi modalitati de lucru, coproducții, îmbogățirea continua a repertoriului cu noi lucrări muzicale;

 • • redactează materiale de specialitate pentru tipărirea afișelor, panourilor publicitare, pliantelor, programelor de sala, a altor tipărituri legate de viata artistica si istoricul Filarmonicii;

 • • răspunde de redactarea si apariția la timp a afișelor;

 • • face propuneri managerului Filarmonicii cu privire la colaborarea cu artiștii din tara si străinătate;

 • • asigura legătură cu mass-media, Uniunea Compozitorilor, instituțiile artistice de spectacole din tara;

 • • stabilește cu artiștii invitati data si ora sosirii si plecării acestora precum si condițiile de cazare;

 • • elaborează calendarul general al stagiunii de concerte;

 • • Stabilește repertoriul de ansamblu in concordanta cu programul minimal anual;

 • • răspunde de actualizarea datelor existente pe pagina de internet - agenda de concerte, fotografii, extrase de presa;

 • • răspunde de arhivarea informațiilor (afișe, programe de sala, extrase din mass media) privind activitatea artistica a instituției;

 • • este prezent la toate concertele instituției;

 • • colaborează cu dirijorii, maeștrii de cor, corepetitorii, concert maestru, șefii de partida, soliștii vocali, inclusiv personalul tehnic de scena pentru buna desfășurare a activitatii;

 • (4) Bibliotecarul (muzical) face parte din compartimentul artistic, se subordonează managerului avand următoarele atribuții principale:

 • • răspunde de arhivarea partiturilor muzicale privind activitatea artistica a instituției și arhivarea înregistrărilor audio-video (DVD-uri);

 • • este prezent la toate concertele instituției;

 • • colaborează cu dirijorii, maeștrii de cor, corepetitorii, concert maestru, șefii de partida, soliștii vocali, inclusiv personalul tehnic de scena pentru buna desfășurare a activitatii;

 • • multiplica materialul muzical pentru fiecare concert in vederea asigurării in timp util a partiturilor necesare desfășurării activitatii colectivelor artistice din instituția noastra;

 • • colaborează cu alte instituții similare din tara sau străinătate in vederea procurării partiturilor muzicale pentru fiecare concert;

 • • răspunde de intreaga gestiune a bibliotecii muzicale, potrivit dispozițiilor legale in vigoare;

Art.28. Personalului de specialitate artistica al Filarmonicii i se completează atribuțiile de munca din prezentul ROF, cu drepturile si obligațiile ce-i revin din aplicarea prevederilor contractului colectiv de munca pentru instituție, coroborat cu regulamentul intern cat si cu alte acte normative si decizii interne emise de conducerea unitarii sub rezerva legalității.

3.BIROUL FINANCIAR-CONTABILITATE RESURSE UMANE

Art.29. (l)Biroul financiar-contabilitate, resurse umane este subordonat contabilului sef. Acest birou este condus de un sef birou, iar atribuțiile generale ale biroului sunt stabilite prin prezentul regulament.

 • (2) Atribuțiile legate de activitatea de contabilitate si buget:

 • • răspunde de întocmirea, circulația si pastrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitate;

 • • răspunde de înregistrarea cronologica a tuturor operațiunilor privind mișcarea bunurilor si valorilor patrimoniale;

 • • răspunde de respectarea cadrului legal privind operațiunile financiar - contabile ;

 • • răspunde de înregistrarea corecta in patrimoniu a tuturor valorilor materiale și bănești pe baza de documente legal întocmite și asigură integritatea bunurilor patrimoniale;

 • • verifică deconturile privind deplasările interne si externe ale salariatilor ;

 • • întocmește si depune lunar raportările privind contul de execuție al bugetului instituției, principalii indicatori din bilanț si plățile restante, monitorizarea cheltuielilor de personal;

 • • întocmește balanța de verificare lunara, dările de seama lunare, trimestriale si anuale ;

 • • întocmește si depune lunar Declarația 100 la ANFP, Declarația Timbrului Monumente Istorice la Institutul National al Patrimoniului;

 • • tine evidenta furnizorilor si debitorilor prin înregistrări cronologice si urmărește clarificarea eventualelor diferente in interiorul termenului de prescriere ;

 • • întocmește situatii si rapoarte conform machetelor transmise de Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Județeană a Finanțelor Publice Valcea si Direcția Județeană de Statistica Valcea - pe financiar-contabilitate;

 • • întocmește ordinele de. plata privind virarea drepturilor salariale pe cârd pentru salariati, reținerile din salarii, obligațiile si altele (rate, propriri, garantii materiale gestionari etc) si întocmește toate documentele necesare efectuării platii acestora in termenele legale ;

 • • întocmește ordinele de plata privind plata utilităților, achizițiilor de bunuri, servicii sau lucrări, drepturi conexe de autor, cod civile, alte taxe si impozite, etc ;

 • • întocmește execuția zilnica a contului de cheltuieli conform clasificatiei bugetare elaborata de Ministerul de Finanțe;

 • • tine permanent legătură cu ANFP si cu Trezoreria municipiului in vederea verificării, încadrării cheltuielilor in creditele aprobate si urmărește zilnic execuția de casa elaborata de Trezoreria Rm. Valcea atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli;

 • • colaborează cu furnizorul softului informatic pentru întreținerea si actualizarea programelor informatice de contabilitate, buget, mijloace fixe si inventariere ;

 • • asigura înregistrarea tuturor operațiunilor contabile in Registrele obligatorii de contabilitate (Registrul jurnal, Registrul inventar);

 • • tine evidenta și asigura ordonarea,. depozitarea, pastrarea și conservarea documentelor de plati si încasări;

 • • tine evidenta deschiderilor de credite: cont 8060 - “Credite bugetare aprobate”, cont 8066 - “Angajamente bugetare”, cont 8067 - “ Angajamente legale “;

 • • întocmește registre cu numere de inventar a mijloacelor fixe;

 • • tine evidenta valorilor materiale de orice fel, declasează si caseaza bunurile aflate in patrimoniul instituției;

 • • exercita viza de control financiar preventiv propriu (CFPP) in conformitate cu legislația in vigoare;

 • • Stabilește zilnic soldul de casa; verifica inainte de inceperea activității zilnice,

 • • integritatea Încuietorilor si sigiliilor casieriei;

 • • intocmeste borderou! de vanzari bilete/concert;

 • • tine evidenta cantitativ valorica a biletelor/abonamentelor aflate in gestiune;

 • • intocmeste borderoul lunar de vanzari bilete, calculează si vireaza impozitul pe spectacole, timbrul muzical, timbrul Crucea Roșie, timbrul Monumente Istorice;

 • • intocmeste propunerea de angajare, angajamentul bugetar, ordonantarea de plata;

 • • la primirea bunurilor în magazie, întocmește împreuna cu comisia de recepție nota de recepție si constatare diferente, actul de primire în custodie (daca este cazul) pe care le preda la compartimentul fmânciăr-eontabil;

 • • gestionează formularele cu regim special și le pregătește în vederea eliberării din

 • • magazie, întocmește periodic, la solicitarea conducerii, lista cu materialele fără mișcare sau cu mișcare lentă, precum și propuneri de scoatere din uz a materialelor degradate;

 • • elaborează si/sau modifica Programul anual al achizițiilor publice si il supune spre aprobare conducerii instituției;

 • • Stabilește un responsabil cu achizițiile publice sau un înlocuitor al acestuia;

 • • responsabilul cu achizițiile publice răspunde de aplicarea întocmai a prevederilor legale privind achiziția dc bunuri, servicii si lucrări;

 • • primește si analizeaza existenta documentelor de inițiere a procedurii (referate aprobate de manager) întocmite de către compartimentele din cadrul instituției;

in baza documentelor primite elaborează documentele de atribuire si demareaza

 • • procedurile de achiziție definite de legislația in vigoare, sau cea de achiziție directa, in vederea încheierii contractelor de furnizare, prestări servicii sau executare lucrări.

 • • operează in SEAP achizițiile publice;

 • • răspunde, de pasțrarea dosarele de. achiziții publice;

 • • tine evidența declarațiilor de interese care se consemnează intr-un registru special denumit “Registrul declarațiilor de interese4';

 • • pastreaza declarațiile de avere ale funcțiilor de conducere din cadrul instituției si eliberează acestora dovezile de primire, luând totodată măsuri pentru asigurarea publicării acestora conform dispozițiilor legale;

 • • intocmeste propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de întreținere si curățenia, accesorii muzicale, piese de schimb, inventar gospodăresc si rechizite de birou necesare instituției;

 • • răspunde de implementarea prevederilor legale referitoare la colectarea selectiva a deșeurilor in instituție,

 • • intocmeste si transmite lunar Registrul de evidenta a deșeurilor colectate selectiv ;

 • • intocmeste si transmite lunar Raport cuprinzând baza de calcul a remunerațiilor aferente concertelor (drepturi autor);

 • • intocmeste si transmite lunar Decontul de impunere privind stabilirea impozitului pe spectacole;

 • • intocmeste cererile de deschidere credite bugetare;

 • • intocmeste dispozițiile bugetare (ordinele de plata) pentru repartizarea creditelor bugetare;

 • • întocmește documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare;

 • • întocmește documentul pentru efectuarea virărilor de credite de la un capitol la altul al

clasificațieî bugetare;

 • • întocmește documentul pentru efectarea virărilor de credite intre subdiviziunile clasificației bugetare,

 • • întocmește ori de cate ori este nevoie, in condițiile stabilte de lege, actele si documentele necesare pentru rectificarea bugetului,

 • • pregătește documentele pentru arhivare conform legislației in vigoare

 • (3) Atribuții legate de activitatea de Resurse Umane:

 • • respectarea legislației normative privind salarizarea personalului;

 • • întocmește documentația de aprobare sau modificare a organigramei Filarmonicii si statul de funcții si le inainteaza spre aprobare;

 • • organizează, în condițiile legii, concursul de ocupare a unui post vacant si temporar vacant si promovarea in grade/trepte profesionale imediat superioare a personalului din cadrul instituției;

 • • asigura secretariatul examenelor sau concursurilor;

 • • pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examinare, întocmește referatul privind încadrarea sau după caz, promovarea salariaților și stabilirea salariilor de bază și a indemnizațiilor de conducere;

 • • întocmește referate cu privire la numire, angajare, promovare, avansare, suspendare, încetare a activității, pensionare si orice alte modificări aparate in raporturile de serviciu/munca;

 • • întocmește statul de funcții, actualizeaza anual structura organizatorica;

 • • urmărește si consiliază modul de completare a fișelor de poșt ce_ cuprind sarcinile de serviciu ale fiecărui angajat pe birouri/compartimente;

 • • aplica indexările, majorările si orice modificări privind salarizarea personalului;

 • • actualizeaza in baza de date operațiunile privind încadrarea, drepturile salariate si orice modificare intervenita pe parcursul desfășurării activității pentru personalul din cadrul instituției;

 • • verifica lunar sporurile de vechime ale personalului angajat;

 • • coordonează activitatea de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale salariatilor instituției;

 • • tine evidenta cererilor de concedii de odihna, medicale, de studii, fara plata, de maternitate;

 • • întocmește si gestionează dosarele profesionale ale personalul instituției, conform prevederilor legale în vigoare;

 • • actualizeaza si transmite in format electronic aplicația REVISAL, conform legii, pentru personalul instituției;

 • • asigura consilierea etica a personalului din cadrai instituției;

 • • in colaborare cu compartimentele funcționale, întocmește si urmărește programarea si efectuarea concediilor de odihna, conform prevederilor legale;

 • • urmărește aplicarea sancțiunilor disciplinare conform deciziilor emise de manager;

 • • întocmește situatii statistice si rapoarte conform machetelor transmise de Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Județeană a Finanțelor Publice Valcea si Direcția Județeană de Statistica Valcea - pe personal;

 • • întocmește statul de plata, statul de concedii medicale, pe baza pontajelor de prezenta, in conformitate cu prevederile legale aflate in vigoare, calculează si retine din salarii obligațiile si altele (rate,propriri, garantii materiale gestionari etc);

 • • intocmeste si depune lunar Declarația 112;

 • • intocmeste si eliberează adeverințe de salarizare si adeverințe de vechime in munca;

 • • intocmeste planul anual de perfecționare a a salariatilor în raport cu prevederile bugetare anuale;

 • • intocmeste dosarele pentru pensionare ale salariatilor din cadrul instituției pentru incapacitate de munca sau limita de varsta;

 • • intocmeste si depune la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca ofertele pentru posturile vacante scoase la concurs;

 • • colaborează cu furnizorul softului informatic pentru întreținerea si actualizarea programelor informatice de personal si salarii;

 • • pregătește documentele pentru arhivare conform legislației in vigoare.

4. COMPARTIMENTUL JURIDIC

Art30. (1) Compartimentul juridic este subordonat managerului instituției.

 • (2) Consilierul juridic are următoarele atribuții:

 • • redactează si avizeaza, sub aspectul legalității, deciziile emise de managerul instituției;

 • • redactează si avizeaza lucrările de specialitate ce tin de domeniul juridic;

 • • redactează si avizeaza contractele individuale de munca si acte adiționale la contract, se preocupă de semnarea acestora de către angajator și angajat;

 • • redactează si avizeaza deciziile de angajare, de incetare a raporturilor de munca, de suspendare, deciziile privind acordarea salariilor de merit, sporului de vechime, promovarea in funcții, promovarea in grade/trepte profesionale imediat superioare si acordarea altor drepturi salariale prevăzute de legislația in vigoare;

 • • redactează și avizeaza deciziile de sancționare emise, de manager si tine evidenta acestora;

 • • reprezintă instituția in/si pe baza împuternicirii date de manager, in fata autoritarilor, instanțelor judecătorești, organelor jurisdictionale, precum si in făta organelor de urmărire penala;

 • • avizeaza acțiunile, întâmpinările, actele specifice cailor de atac si orice alt act care se depune la dosarul unei cauze pe rolul instanțelor de judecata;

 • • participa la lucrările Consiliului Administrativ, Comsiei de atribuire a achizițiilor publice si al Comisiei de Disciplina;

 • • acorda consultatii juridice compartimentelor din cadrul instituției in legătură cu problemele de serviciu, in realizarea atribuțiilor ce le revin potrivit legii;

 • • studiază, pastreaza si tine evidenta actelor normative publicate in Monitorul Oficial si/sau le comunica compartimentelor interesate in desfasurarea activității;

 • • colaborează cu compartimentele din cadrul instituției pentru desfasurarea in condiții optime a activităților ce decurg din atribuțiile sale specifice;

 • • verifica legalitatea actelor emise de biroul resurse umane;

 • • redactează Regulamentul Intern si ROF al instituției;

 • • constituie si gestionează fondul arhivistie al instituției si baza de data a acestuia, cu excepția bibliotecii muzicale, colaborează cu Arhivele Naționale pentru aplicarea regimului juridic in instituție;

 • • redactează si avizeaza contractele pentru drepturile conexe de autor si cod civil, anexele la contracte, urmărește încheierea acestora pe calea investirii cu semnătură pârtilor;

 • • redactează si avizeaza contractele de achiziții bunuri, servicii sau lucrări, de închiriere, concesionare, colaborare, asociere si altor tipuri de contracte si colaborează cu compartimentele interne pentru stipularea clauzelor variabile din contracte, cat si in general pentru soluții juridice optime la problemele ridicate pentru soluționare, avizand pentru legalitate contractele astfel încheiate;

 • • avizeaza pentru legalitate actele de imputare emise pentru antrenarea răspunderii materiale prin grija biroului financiar-contabilitate si urmărește recuperarea pagubelor conform legii;

 • • avizeaza referatele, rapoartele si alte materiale supuse analizei Consiliului Local sau Primarului, in vederea adoptării hotărârilor sau a emiterii dispozițiilor;

 • • vizeaza pentru conformitate a unor copii de pe acte, documente care intra in circuitul de activitate al instituției;

 • • participa in comisiile de examinare, încadrarea si promovarea personalului;

 • • avizeaza notele de fundamentare si procesele verbale ale achizițiilor publice;

 • • pregătește documentele pentru arhivare conform legislației in vigoare si face parte din Comisia de arhivare la nivel de primărie.

5.COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

Art.31. Compartimentul Administrativ este subordonat direct contabilului sef si are următoarele atribuții principale:

 • • răspunde de buna executare a lucrărilor de întreținere, de utilizare raționala si de evidenta a imobilelor, instalațiilor aferente altor mijloace fixe si obiectelor de inventar aflate in administrarea filarmonicii;

 • • răspunde de îngrijirea si curățenia tuturor spatiilor, incintelor in care isi desfasoara activitatea filarmonica;

 • • completează fisele de evidenta a obiectelor de inventar in folosința, urmărește mișcările mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, tine evidenta mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, administrarea acestuia la alte unitati, întocmind documentele necesare;

 • • întocmește propuneri pentru planul de aprovizionare tehnico-materiala privind utilaje, mijloace fixe, accesorii, materiale pentru stingerea incendiilor, precum si pentru asigurarea fondurilor necesare realizării acestui plan si a altor masuri;

 • • inscripționează numerele de inventar pe toate mijloacele fixe apartinand instituției;

 • • asigura ordinea si curățenia in instituție, in vederea desfășurării activităților in condiții optime;

 • • asigura colaborarea cu operatorii de telefonie pentru utilizarea serviciilor puse la dispoziție de acestea (înființarea, mutarea sau desființarea numerelor de telefon interioare, directe sau faxuri, roaming);

 • • asigură evidenta, utilizarea, depozitarea si manipularea in deplina siguranța si securitate a bunurilor din inventarul gospodăresc, se îngrijește de pastrarea in condiții optime a acestora, face propuneri de casare, declasare sau transferare a inventarului gospodăresc motivând luarea acestor masuri;

 • ♦ verifica starea de funcționare a instalațiilor sanitare, electrice, de incalzire etc.

 • • sesizează conducerea instituției despre defecțiunile care apăr si ia masuri, conform aprobării primite pentru repararea si reglementarea deficientelor;

 • • asigura serviciul de paza a clădirii, urmărind cu strictete accesul personalului si persoanelor străine in incinta instituției;

 • • asigura curățenia si întreținerea incintei instituției, a scenei, mobilierului si spatiilor unde isi desfasoara activitatea personalul angajat;

 • • asigura curățenia si întreținerea fațadelor, a curții, anexelor;

 • • desfasoara activitate de sala, in funcție de necesitățile curente ale instituției, angajatii indeplinind atribuții fie de verificator bilete, plasatoare sau garderobiera;

 • • controlează biletele, tîchetele sau invitațiile, intampina, îndruma si plaseaza spectatorii

in sala, la locurile indicate pe bilete, primesc si pastreaza in garderoba îmbrăcămintea incredintata de publicul spectator, asigurând aceste activitati de sala pentru fiecare spectacol in parte;

 • • realizează, la fiecare spectacol in parte, verificarea si supravegherea menținerii corespunzătoare a aspectului sălii de concerte, a anexelor si spațiului din jur, primirea si îndrumarea spectatorilor inca de la intrare, pastrarea linistei si ordinea in sala si holuri;

 • • se adapteaza la activitatea intensa din timpul festivalurilor si a altor manifestări artistice si culturale in interesul instituției, la strategia manageriala a instituției;

 • • răspunde pentru modul in care isi îndeplinește atribuțiile de serviciu, pentru reușita desfășurării spectacolelor din punct de vedere al păstrării, menținerii si supravegherii ordinei si linistei in sala de spectacol.

 • • asigura activitatea de curierat a instituției;

 • • răspunde de asigurarea cazarii colaboratorilor;

 • • asigura, manipulează si gestionează materiale de recuzita necesare desfășurării manifestărilor artistice;

 • • cunoaște desfasurarea manifestărilor artistice si asigura toate materialele necesare;

 • • asigura si întreține obiectele de recuzita din depozit, transporta, incarca-descarca si asigura obiectele de recuzita in timpul deplasărilor si turneelor;

 • • asigura instalarea si montarea microfoanele pentru diverse înregistrări sau manifestări stabilite de conducerea instituției

 • • colaborează cu toate compartimentele executive ale instituției;

 • • pregătește documentele pentru arhivare conform legislației in vigoare

CAPITOLUL V - DISPOZIȚII FINALE

Art.32. Prezentul regulament va fi adus la cunoștința salariatilor instituției prin grija Biroului Financiar- Contabilitate, Resurse Umane.

Art33. Atribuțiile si sarcinile de serviciu pentru fiecare salariat sunt înscrise in fisa postului si se comunica angajatului. Sarcinile si atribuțiile de serviciu vor fî completate sau modificate in raport cu schimbările ce survin. Salariatii din Filarmonica sunt obligați sa cunoască si sa respecte întocmai prevederile prezentului regulament, cat si orice alte prevederi legale emise de către conducerea instituției.

Art34. (1) Prevederile prezentului regulament se completează de drept cu toate normele legale aplicabile, cu fisele posturilor si cu Regulamentul Intern al Filarmonicii “Ion Dumitrescu”.

 • (2) Managerul Filarmonicii “Ion Dumitrescu”, in baza prezentului regulament si cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare, aproba Regulamentul Intern al instituției.

 • (3) Orice modificare si completare a prezentului regulament vor fi propuse de manager, in vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea.

MANAGER,

Dirijor Mihail STEFANESCU

CONTABIL SEF, Ec. Clauclia BUNI


ia BUNEA


CONSILIER JURIDIC Irina STIRBAN