Hotărârea nr. 52/2015

Hotarirea 52 - 31 martie 2015 - aprobare protocol Agentie Digitala

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


'.Jwn www.primariiivl.ro


HOTĂRÂREA NR. 52

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre MunicipîuIRm. Vâlcea si Agenția pentru Agenda Digitală a României in vederea înregistrării in PCUe (Punctul de

Contact Unic Electronic)

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 11082 din 24.03.2015, întocmit de Biroul Informatică și CIC prin care se propune aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Râmnicu Vâlcea si Agenția pentru Agenda Digitală a României in vederea înregistrării in Punctul de Contact Unic Electronic (PCUe);

Având în vedere raportul cuprinzând avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor-;

Ținând seama de adresa nr. 3868/30.01.2015, prin care Agenția pentru Agenda Digitală a României a solicitat analizarea propunerii de semnare a unui protocol de colaborare între cele două instituții, protocol ce prevede înrolarea municipiului în PCUe, platforma prin care se pot obține autorizații și avize pe cale electronică;

în temeiul prevederilor Odonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2009, privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Municipiul Râmnicu Vâlcea si Agenția pentru Agenda Digitală a României în vederea înregistrării în Punctul de Contact Unic Electronic (PCUe), conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește domnul viceprimar Gigi Ion Matei, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2014 să semneze protocolul, aprobat conform art.1.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Biroului Informatica si CIC.

  PREȘEDINTE IOHGHEW


NTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, \ SECRETAR MUNJCIPIUI jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, martie 2015

AGENȚIA PENTRU AGENDA DIGITALĂ A ROMÂNIEI

PROTOCOL DE COLABORARE MiU}

Având în vedere prevederile Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne (Directiva Servicii), ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1132 din 18 decembrie 2013 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României.

în aplicarea dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr.1132 /2013 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României, ale prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se încheie Protocolului de colaborare între Municipiul XXXXXXXX și Agenția pentru Agenda Digitală a României:

Agenția pentru Agenda Digitală a României denumită în continuare AADR, cu sediul în București

str. Italiană nr. 22, sector 2, reprezentată prin Doamna Delia Popescu în calitate de Președinte,

Ș«

Municipiul XXXXXX cu sediul în str.XXXXXXXX, nr.XXXX, reprezentat prin domnul XXXXXX în calitate de Primar, au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare.

 • I. TERMINOLOGIE

Art. 1. (1) în înțelesul cadrului legal mai sus menționat, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

: 1. stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European;

 • 2. serviciu - orice activitate economică independentă, prestată în mod obișnuit în schimbul unei remunerații;

 • 3. prestator - orice persoană fizică, cetățean al unui stat membru, sau orice persoană juridică stabilită într-un stat membru, care oferă ori prestează un serviciu;

 • 4, beneficiar - orice persoană fizică , sau orice persoană juridică stabilită într-un stat membru care, în scopuri profesionale ori nonprofesionale, utilizează sau intenționează să utilizeze un serviciu furnizat;

 • 5. stat membru de stabilire - statul membru pe ai cărui teritoriu este stabilit prestatorul de servicii în cauză;

 • 6. stabilire - exercitarea efectivă de către prestator, pe o perioadă nedeterminată, a unei activități economice cu caracter independent, având un sediu stabil, fără ca acesta să fie în mod necesar un sediu statutar;

 • 7. stat membru în care se prestează serviciul - statul membru în care serviciul este oferit de către un prestator stabilit într-un alt stat membru;

 • 8. autoritate competentă - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce privește activitățile de servicii, în special autoritățile administrative, precum și ordinele profesionale și asociațiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenței de autoreglementare, creează cadrul legal pentru accesul ia activitățile de servicii ori exercitarea acestora;

 • 9. regim de autorizare - orice procedura care obligă prestatorul sau beneficiarul la efectuarea anumitor formalități în vederea obținerii unei decizii din partea unei autorități competente pentru accesul la o activitate de servicii ori exercitarea acesteia;

 • 10. cerință - orice obligație, interdicție, condiție sau limitare impusă prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităților competente ori care rezultă din jurisprudență, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociațiilor profesionale ori ale altor organizații profesionale, adoptate în exercitarea competenței lor de autoreglementare;

$

 • 11. profesie reglementată - orice activitate profesională, astfel cum aceasta este definită în art. 3 alin. (1) din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare;

 • 12. registru - orice evidență sau bază de date administrată de o autoritate competentă, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informații cu privire la prestatorii de servicii în general sau prestatorii de servicii autorizați într-un domeniu specific;

 • 13. sistemul de informare al pieței interne (IMI) — platformă electronică prin intermediul căreia se realizează schimbul de informații și comunicarea între autoritățile competente, care decurg din obligațiile de cooperare administrativă conform OUG 49/2009.

 • (2) Părțile pot defini și alți termeni dacă situația o impune, în funcție de procedurile care vor face obiectul protocolului de colaborare.

 • II. OBIECTIVELE PROTOCOLULUI DE COLABORARE

Art. 2 Obiectivele prezentului protocol de colaborare constau în stabilirea cadrului procedural de cooperare între AADR și Municipiul XXXXXX privind:

 • a) transpunerea procedurilor si formalităților asociate Municipiului XXXXXXX în PCU electronic pentru a fi accesate de la distanță prin mijloace electronice;

 • b) publicarea și actualizarea informațiilor cu privire la înregistrarea/autorizarea în domeniul administrației publice locale, precum și a formalităților și a procedurilor de înregistrare/autorizare din acest domeniu, în cadrul PCU electronic;

 • c) instruirea personalului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului XXXXXXX desemnat prin dispoziție, care va desfășura activități în cadrul PCU electronic;

 • d) informarea și instruirea utilizatorilor finali/prestatorilor;

 • e) acordarea de servicii de consultanță și suport tehnic pe perioada de realizare, operaționalizare și administrare a PCU electronic;

 • f) informarea reciprocă între AADR și Municipiul XXXXXX în ceea, ce privește modificările legislative din domeniul administrației publice locale, cu privire ia procedurile și formalitățile disponibile în PCU electronic ca rezultat al prezentului protocol de colaborare.

 • III. STRUCTURI RESPONSABILE

Art. 3 - Structurile responsabile desemnate de către părți pentru aplicarea prevederilor prezentului protocol sunt AADR și persoanele împuternicite din aparatul de specialitate al primarului Municipiului XXXXXX.

 • IV. COMPETENȚELE părților

Art. 4 - AADR îndeplinește funcția de realizare, operaționalizare și administrare a PCU electronic.

Art 5 - Conform dispozițiilor legale, AADR în procesul de organizare și funcționare a PCU electronic, este responsabil pentru buna funcționare, din punct de vedere tehnic, a acestuia.

Art. 6 - (1) AADR pune la dispoziție utilizatorilor finali/ prestatorilor, mijloacele electronice necesare pentru transmiterea de către aceștia, prin intermediul PCU electronic a informațiilor necesare, conform procedurilor și informațiilor publice ale autorității competente responsabile cu tratarea solicitării, în condițiile legii.

 • (2) AADR pune la dispoziție pentru Municipiul XXXXXX mijloacele tehnice necesare pentru comunicarea de către aceasta a răspunsului, semnat electronic, prin intermediul PCU electronic.

 • (3) AADR pune la dispoziție pentru Municipiul XXXXXXX mijloacele tehnice necesare pentru implementarea procedurilor de lucru agreate între autoritățile competente implicate în rezolvarea unei solicitări.

Art. 7 - (1) Municipiul XXXXXXX este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca domeniu de activitate totalitatea acțiunilor și activităților privind administrația publică locală.

 • V. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

 • V.1. Publicarea și actualizarea informațiilor

Art. 8 - AADR asigură disponibilitatea informațiilor și documentelor în PCU electronic, prin Internet, la adresa dedicată www.edirecte-guvernare.ro(www.edlrect.gov.ro, prin redirecționare) Art. 9 - (1) Municipiul XXXXXXXX

 • (a) - va asigura transmiterea și punerea la dispoziția AADR, în limba română a informațiilor necesare operaționalizării procedurilor necesare accesului prestatorilor din domeniul administrației publice locale, pentru ca acestea să poată fi accesate în cadrul PCU electronic.

 • (b) - va furniza AADR conținut actualizat pentru partea informativă a portalului, care conține informații specifice domeniului său de activitate.

 • (c) - va stabili în termen de 20 de zile de la data semnării prezentului protocol, procedurile care fac obiectul acestui protocol de colaborare și le va comunica AADR. Ulterior, Municipiul XXXXXXXX, poate stabili și alte proceduri care să fie incluse în obiectul prezentului protocol de colaborare.

Art-10 - Municipiul XXXXXXXX, prin structura funcțională denumită în continuare Primăria, va asigura transmiterea informațiilor actualizate și a documentelor disponibile în PCU electronic, din domeniul administrației publice locale pentru procedurile stabilite și va trata solicitările aferente parvenite prin sistemul PCU electronic.

 • V.2. Atribuții specifice Municipiul XXXXXXXX

Art. 11 - Municipiul XXXXXX, prin primar, are atribuții stabilite conform prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • V.3. instruirea utilizatorilor finali/prestatorilor și configurarea procedurilor în PCUe

Art. 12 (1) AADR, prin mijloacele tehnice, materiale și personalul propriu, poate oferi la cerere servicii de instruire pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului Municipiului XXXXXXX cu privire la ;            modul de funcționare și utilizare a PCU electronic,

।       >   (2) Pentru serviciile de instruire a personalului din aparatul de specialitate al primarului Municipiului

|            XXXXXXX, cu privire la funcționalități le disponibile în cadrul PCUe, modul de lucru în cadrul acestuia,

I            stabilirea atribuțiilor ce le revin operatorilor, precum și etapele necesare a fi parcurse în vederea soluționării

solicitărilor prin platformă, se va percepe un tarif în cuantum de 250 lei/cursant, tarif la care se adaugă TVA, (3) în cadrul sesiunilor de instruire se vor identifica ansamblul procedurilor administrative și formalităților necesare pentru accesul la activitățile de servicii ale acestora asociate Municipiului XXXXXXX.

Art. 13 - în organizarea cursurilor de pregătire, AADR va asigura mijloacele tehnice și materiale necesare.

!              Art. 14 - (1) în urma desfășurării sesiunilor de instruire, personalului din aparatul de specialitate al

!            primarului Municipiului XXXXXXXX i se va elibera certificate care să ateste participarea și asimilarea

।             cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor instituționale în raport cu sistemul PCU electronic.

|            (2) Serviciile de instruire se organizează la cerere scrisă, fundamentată în baza prezentului protocol și se

|            vor realiza cu respectarea unui calendar agreat de ambele părți, sub rezerva constituirii de grupe cu 10

'            participanți, indiferent de autoritatea competentă reprezentată.

j

|            (3) Serviciile de instruire vin în completarea serviciilor de consultanță și suport tehnic pe perioadă de

!            realizare, operațîonalizare și administrare a PCU electronic.

Art. 15 - AADR poate configura în PCUe, la cerere, ansamblul procedurilor administrative și a formalităților necesare pentru accesul la activitățile de servicii ale acestora,conform informațiilor furnizate de către autoritatea competentă, pentru care va percepe un tarif în cuantum de 100 lei pentru fiecare procedură, tarif la care se adaugă TVA.

Art. 16 - AADR asigură mijloacele tehnice pentru ca prestatorii să poată formula cereri pentru informare din partea Municipiului XXXXXXX, constând în informații asupra modului în care sunt interpretate și aplicate i             cerințele impuse prestatorilor stabiliți pe teritoriul României, în special cele cu privire la procedurile și

[             formalitățile care trebuie îndeplinite pentru a avea acces la activitățile de servicii din domeniul administrației

!:             publice locale și pentru a le exercita.

j            Art. 17 - Municipiul XXXXXXX prin intermediul platformei PCU electronic, în calitate de autoritate

|            competentă în domeniul administrației publice locale, va oferi informații prestatorilor conform celor enunțate

i             mai sus.

I            Art. 18 - Asistența, conform cadrului legal în vigoare, nu implică acordarea de consiliere juridică în cazuri

l!            individuale, ci vizează doar furnizarea de informații generale asupra modului în care cerințele sunt

;             interpretate sau aplicate.

f I! p

j                                                                  4/6

ii II

V.4. Acordarea de servicii de consultanță și suport tehnic

Art. 19 - AADR acordă la cerere, servicii de consultanță și suport tehnic pe perioada de realizare, operaționalizare și administrare a PCU electronic.

Art. 20 - Serviciile de consultanță și suport tehnic acoperite sunt strict legate de funcționalitățile și specificațiile tehnice ale platformei PCU electronic.

Art. 21 - Timpul de răspuns la solicitări va fi în funcție de complexitatea solicitării și de disponibilitatea personalului de specialitate. Răspunsul va fi comunicat în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.

Art. 22 - Serviciile de consultanță și suportul tehnic se vor realiza prin e-maii, telefonic sau în scris, după caz.

 • V .5. Informarea reciprocă

Art. 23 - AADR și Municipiul XXXXXXXX vor depune diligențele necesare înștiințării părților cu privire ia orice modificare care intervine în legătură cu asumarea obligațiilor legale și a celor care rezultă din prezentul protocol de colaborare, în cel mai scurt timp posibil.

Art. 24 - AADR și Municipiul XXXXXXXX vor schimba informații:

în scopul de a asigura îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor legale ce le revin în respectarea cadrului legal ce stă la baza prezentului protocol;

Cu privire la datele și informațiile furnizate, precum și măsurile stabilite în cadrul aplicării prevederilor prezentului protocol, care sunt supuse regimului confidențialității și care nu pot fi făcute publice decât în cadrul și în condițiile convenite de părți;

Art. 25 -AADR și Municipiul XXXXXXXX se vor informa reciproc asupra inițiativelor legislative în domeniile comune de activitate în vederea realizării unei armonizări adecvate, precum și asupra evoluțiilor care pot prezenta importanță pentru oricare dintre părți.

 • V. 6. Litigii

Art 26 - Orice litigiu decurgând din/în legătură cu prezentul protocol de colaborare, inclusiv cel referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau anularea lui, se va soluționa cu precădere pe cale amiabilă, care prevalează, în raport cu alte soluții posibile.

Art. 27 - în cazul în care soluționarea pe cale amiabilă nu se realizează, competența de soluționare a litigiilor aparține instanței judecătorești competente de pe teritoriul administrativ al Municipiului XXXXXXXX.

 • VI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 28 - AADR și Municipiul XXXXXXXX vor conlucra la elaborarea de reguli și reglementări specifice care să răspundă intereselor comune, cu privire la drepturile și interesele utilizatorilor platformei PCU electronic.

Art. 29 - Pentru realizarea obiectivelor prezentului protocol de colaborare, AADR și Municipiul XXXXXXX vor desemna reprezentanți în vederea constituirii de grupuri de lucru, după caz.

Art. 30 ~ Ori de câte ori părțile prezentului protocol de colaborare vor considera necesar, reprezentanții desemnați ai AADR și Municipiului XXXXXXX vor avea întâlniri de lucru și vor informa conducerile celor două instituții cu privire ia problemele apărute și soluțiile propuse.

5/6

Art. 31 - Nici o prevedere a prezentului protocol de colaborare nu poate prejudicia drepturile, îndatoririle și responsabilitățile niciuneia dintre instituții, așa cum ele decurg din prevederile legislației în vigoare în baza căreia sunt înființate și își desfășoară activitatea.

Art. 32. - Municipiul XXXXXXX notifică AADR orice modificare sau completare a legislației privind înregistrarea/autorizarea din domeniul administrației publice locale, pentru a putea fi actualizate în mod corespunzător procedurile care fac obiectul prezentului protocol.

Art. 33, - Părțile semnatare vor aduce la cunoștința personalului conținutul protocolului de colaborare și modul de lucru stabilit prin intermediul acestuia.

Art. 34. - (1) Prezentul protocol de colaborare se încheie pentru o perioadă de 1 an și intră în vigoare la data semnării de către părți.                                                            s

 • (2) Prezentul protocol se reînnoiește în mod tacit, pentru perioade succesive de câte 1 an, dacă nictuna dintre părți nu notifică celeilalte părți încetarea valabilității acestuia, cu minimum 30 de zile înaintea expirării termenului.

 • (3) Protocolul de colaborare se poate modifica și/sau completa prin act adițional semnat de ambele părți la inițiativa oricăreia dintre acestea. Partea care are inițiativa modificării și/sau completării protocolului de colaborare va transmite celeilalte părți spre analiză propunerile sale motivate cu minimum 30 de zile

  înaintea expirării prezentului protocol de colaborare. Prezentul protocol de colaborare se încheie astăzi____________

  de original, câte un exemplar pentru fiecare parte.

  AGENȚIA PENTRU AGENDA DIGITALĂ

  A ROMÂNIEI

  Președinte Delta POPESCU

  Compartiment Juridic Mîrela Cristina ANDREESCU

  Șef serviciu I.S.A.D

  Maria PERHAIȚA

  fatali f/t

  /r ’ujK'          w°j

  Iz                 -

  __în două exemplare, ambele cu valoare

  Municipiul XXXXXXXXXX

  Primar

  ► /