Hotărârea nr. 51/2015

Hotarirea 51 - 31 martie 2015 - modificare anexe la Plan de analiza riscuri Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

ROMÂN IA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 51

privind modificarea unor anexe la Planul de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 10369 din 18.03.2014, întocmit de Compartimentul pentru Situații de Urgență, Sănătate și Securitate Muncă, prin care se propune modificarea anexelor nr.1, nr. 3, nr. 10 și nr. 11 din Planul de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat prin anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 31 martie 2014, ca urmare a faptului că de la data adoptării acesteia și până în prezent au intervenit modificări atât în structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului cât și La nivelul conducerii;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și. come.rț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

în temeiul prevederilor Legii nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.14, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 1492/2004, privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență p.rofesjoniște și ale art, 6, alin,(1) din Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 132/2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor;

în baza art.36, alin.(6), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001, a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se modifică anexele nr.1 - Lista autorităților și factorilor care au responsabilități. în analiza și acoperirea riscurilor în municipiul Râmnicu Vâlcea, nr. 3 - Tabel nominal cu încadrarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, nr. 10 - Locurile de dispunere a raioanelor în care putem organiza în situații de urgență tabere de șiniștrați și nr, 11 - Planificarea pregătirii pe niveluri de competență, structuri funcționale și categorii de personal din Planul de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Râmnicu Vâlcea», aprobat prin anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 31 martie 2014, ca urmare a faptului că de la data adoptării acesteia și până în prezent au intervenit modificări ațâț în structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului cât și la nivelul conducerii.

(2) Anexele prevăzute la alin. (1) vor înlocui anexele respective ale "Planului de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Râmnicu Vâlcea”, aprobat prin anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2014, și se păstrează la Compartimentul pentru Situații de Urgență, Sănătate și Securitate Muncă.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Situații de Urgență, Sănătate și Securitate Muncă.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Compartimentului pentru Situații de Urgență, Sănătate și Securitate Muncă;

  • - Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea.

?Nr,

Lista autorităților si factorilor care au res] analiza si acoperirea riscurilor in municipiul R;


Nr. crt.

Denumire autoritate

Coordonate

autoritate

Persoana(e) de contact

Atribuții in PAAR, conform fisei nr.

Primărie

Municipiul Ramnicu Valcea Str General Praporgescu nr. 14

p.Primar: Ec. Gigi Ion Matei Viceprimar: tel/fax/mobil:;

0722338833

0250731016

Fisanr.

1

Ing. Eduard Vîrlan

Viceprimar: tel/fax/mobil:

0250731016

0730045045

Fisa nr.

1

Ing. Vasile Cocoș

Viceprimar: tel/fax/mobil: 0250731016 0744537039

Fisa nr.

1

1

Jur. Ion Didoiu

- Secretar Municipiu tel/fax/mobil:

0250731016,074438223

Fisa nr.

Ing. Maria Feroiu

Dir. Direc. Gospodărie tel/fax/mobil: 0250731016

0250727184,0723862127

Fișa nr.

4

Ec. Ion Lepădat -Dir.

economic tel/fax/mobil: 0250735382 0720727966 0250735695,

Fisanr

6

ISUJ

Municipiul Ramnicu Val cea

Mr. Marian Mirica

Cdt. Detașament 1

Mr. Mirica Marian tel/fax/mobil: 0250748261

Fișa nr

7

- Politie locală

Municipiul Ramnicu Valcea Str.

Șef serviciu Ordine Publică Sîia Nicolae tel/fax/mobil: 0250710310 0250725757

Fișa nr

8

- Direcția de Sanatate Publica

Municipiul Ramnicu Valcea Str,

Dr. Danciu losefma tel/fax/mobil: 0250737221 0250743101

Fișa nr

9

Direcția Sanitar Veterinara Membru

Municipiul Ramnicu Valcea Str.

Dr. Vasiloiu Daniel tel/fax/mobil: 0250713836

Fișa nr

10

Garda de Mediu

Municipiul Ramnicu Valcea Str.

Ing. Adrian Hogea Comisar tel/fax/mobil: 0250735859 0746039851

Fișa nr

11

-S.C. DISTRIGAZ-SUD? Sucursala Rm.Vilcea

Municipiul Ramnicu Valcea Str.

Ing. Crinu Capezan tel/fax/mobil: 0250745867

Fișa nr

12

Agrochimice-SC OLTCHIM SA

Municipiul Ramnicu Valcea Str.

Ing. Veronica Proteasa tel/fax/mobil: 0250701201

Fișa nr

13

SC ETA SA.

Municipiul Ramnicu Valcea Str.

Ing. Nicolae Șovar dir.

tel/fax/mobil:

0250730951

Fișa nr

14

Ocol Silvic Valcea

Municipiul Ramnicu Valcea Str.

Ing. Dumitru Guiu Sef. Ocol silvic tel/fax/mobil: 0250735840 0250860947

Fișa nr.

15

Inspectoratul de prot. consumatorului

Municipiul Ramnicu Valcea Str.

Ing. Cristina Tataru tel/fax/mobil: 0250747120 0250749942

Fișa nr.

16

S.G.A.

Municipiul Ramnicu Valcea Str.

Ing. Dorin Constantin tel/fax/mobil: 0250730415 0742026169

Fișa nr.

17

SC Apavil

Municipiul Ramnicu Valcea Str.

ing. Jianu Cristian dir.

tel/fax/mobil:

Fișa nr.

NOTA: Autoritățile si factorii cu responsabilități in analiza și acoperirea riscurilor in unitatea administrativ teritoriala sunt, după caz:

  • a) autoritatile publice locale (primar, consilii locale/consilii județene, servicii publice deconcentrate/descentralizate);

  • b) statii (puncte) de măsurători a parametrilor meteorologici, seismici, hidrografici, de mediu etc.

  • c) institute de cercetări științifice;

  • d) organizatii nonguvemamentale (Crucea Roșie, SALVAMONT, etc)

’                           a •<>*         / i

Anexa nr.3

TABEL


CU ÎNCADRAREA NOMINALĂ^


SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SIla

HSii.Hil.Ul i.qcâL

Tlln


II DE URGENT


Nr crt.

Numele și prenumele

Funcția

Locul de muncă

Adresa

Telefon acasă

Telefon serviciu

SEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENTA

1

Pnea Eugen

Șef serviciu

Compartiment Situații de Urgență

Com. Bunești, sat. Teiușu nr. 101

fix -

mob 0721941195

0250733623

COMPARTIMENT PENTRU PREVENIRE :

1

Belețescu Clement Florin

Sef compartiment prev

Corp control primar

Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr.144, bl.4, scB,ap.5

fix

mob.0723256552

0250731221

2

Ion Bebe Liviu

Specialist prevenire

Corp control primar

Rm. Vâlcea, str.Caiselor, nr. 34

fix

mob.0720727983

0250731221

3

Bolgar Adriana Irena

Specialist prevenire

Corp control primar

Rm, Vâlcea, str.         Tineretului,

nr.14, bl.S2, scG,ap.42

fix 035401855

mob.0740122900

0250731221

4

Legănam Mihail

Adrian

Specialist prevenire

Corp control primar

Rm. Vâlcea, str.        A. Ivireanu,

nr.56, bl.28, sc S,ap.6

fix

mob. 0745176554

0250731221

5

Nistoroiu Maria Denisa

Specialist prevenire

Dir. Resurse Umane

Rm. Vâlcea, str.Calea lui Traian, nr.148, bl.8, scA,ap.lO

fix

mob. 0729121276

0250731221

6

Nicu Monica Malvina

Specialist prevenire

Corp control primar

Rm. Vâlcea, str. M. Eminescu, nr.47, bl.CI 3, scJ,ap.l6

fix

mob. 0728978269

0250734271

7

Urșeanu Valeriu

Specialist prevenire

Direcție economica

Rm. Vâlcea, str.N. Bălcescu, nr.15. bl. 12, scG, ap 7.

fix

mob. 0744322159

0250734271

Nr crt.

Numele și prenumele

Funcția

Locul de muncă

Adresa

Telefon acasă

Telefon serviciu

FORMAȚIE DE INI

fERVENTIE:

ECHiPL WLU iZ V FK

■’i i: /         ? ■ - ;                                      : ■ J                             •                              ■ ?! '                            .... :l-                                                  :7 ;r : ■ ■                 1                        J                      ? ■                                                                                 • r ' •                                                          1 : ■

1

Ungureanu Laurențiu

Șef echipă specializată

Poliție Locală

Rm. Vâlcea, str, M. Eminescu, nr.47, bl. C 13. sc S I,ap.l9

fix

mob.0720592950

025071.1401

2

Tudose Nicolae

servant

Poliție Locală

Rm. Vâlcea. str.C Brîncus nr 2 bl.M2, sc A ,ap,14.

fix

mob. 0767131308

0250711401

3

lonescu Vasile

servant

Poliție Locală

Rm. Vâlcea, str. Inătești. nr.15

fix

mob. 0720737670

0250711401

4

Dragnea Octavian

servant

Poliție Locală

Rm. Vâlcea, str. Dacia, nr.24, bl.A2, sc A,ap. 2 8

fix

mob. 0767131393

0250711401

5

Udubașa Aurel

servant

Poliție Locală

Rm. Vâlcea, str.Decebal, nr.4, bl.G159, scA,ap.61

fix

mob. 0757020770

0250711401

6

Caba Claudiu

servant

Poliție Locală

Rm. Vâlcea, str. Al. Narciselor, nr.2, bl.C 28, sc D,ap.7

fix

mob. 0761834426

0250711401

7

Danciu Florinei

servant

Poliție Locală

Rm. Vâlcea, str. Al. Narciselor, nr.2, bl.C 28, sc B,ap. 14

fix

mob.0749962053

0250711401

8

Dragomir Valerică

servant

Poliție Locală

Rm. Vâlcea, str. Al. Panseluțelor, bl.C32, sc F, ap.8

fix

mob. 0766278454

0250711401

9

Dina Constantin

servant

Poliție Locală

Rm. Vâlcea, str. Al.Doinei, nr.2. bl.Nl, scD,ap.l6

fix

mob. 0746921070

0250711401

10

Tiripoi Gabriel

servant

Poliție Locală

Rm. Vâlcea, str. Libertății, nr., bl.A16, scB,ap.l2

fix

mob. 0751892896

0250711401

11

Diaconu Marius

servant

Poliție Locală

Rm. Vâlcea, str.IC Brătianu,, bl.A 70, sc B.ap.l 14

fix

mob.0766233944

0250711401

12

Radu Cosmin

servant

Poliție Locală

Rm. Vâlcea, str.Al. Cocorilor, nr,5, bl.25, sc D,ap.7

fix

mob. 0766233 944

0250711401

13

Voiculescu Viorel

servant

Poliție Locală

Rm. Vâlcea, str.M Eminescu, bl.B 12. sc C,ap.37

fix

mob. 0722436279

0250711401

14

Zarioiu Florin

servant

Poliție Locală

Rm. Vâlcea, str.Calea București, nr.38.

fix

mob.0752116569

0250711401

Nr crt.

Numele și prenumele

Funcția

Locul de muncă

Adresa

Telefon acasă

Telefon serviciu

15

Dumitrescu Vali

servant

Poliție Locală

Rm. Vâlcea, str.Dacia, nr.5, bl. 16, sc

B,ap.7

fix

mob.0769509303

0250711401

16

Donțu Nicolae

servant

Poliție Locală

Rm. Vâlcea. str.N. lorga, bl.N7/l, sc

D,ap. 12

fix

mob. 0764072934

0250711401

17

Gheorghe Marian

servant

Poliție Locală

Rm. Vâlcea, str.Procopiu, nr.35, bl.Gl, scB.ap.17

fix

mob.0744284971

0250711401

18

Marin Marian

servant

Poliție Locală

Rm. Vâlcea, str.G. Stoianovici, bl.T2, sc A,ap.8

fix

mob 0720561048

19

Niță Adrian

servant

Poliție Locală

Rm. Vâlcea, str. Rapsodiei, nr.18 bl.DL scA,ap.8

fix

mob 0747847165

20

Popescu Cristian

servant

Poliție Locală

Rm. Vâlcea, str.CLT, nr. 88, bl.S5, sc

D,ap.9

fix

mob 0754050262

P1 f 4 j < P

\                                           =           Ș 4       ■- j ■           - ■

' ș ■ FU J‘

1

Filip Costel

Șef echipă specializată

A.DP.

Rm. Vâlcea, str.Tneretului, nr.9, bl. A

54., scA,ap.7

fix 0250726360

mob.074075 8446

0250734271

2

Otofrai Gheorghe

servant

Comp. Situații de Urgență

Rm. Vâlcea, str Henri Coandă, nr.40, bl.N14, scB,ap.ll

fix 0350407820

mob. 0726347958

0250733623

3

Nania Nicolae

servant

A.D.P.

Rm. Vâlcea, str.Tineretului, nr.3 A, bl A13., sc B, ap. 2.

fix

mob. 0743286961

0250734271

iu j- n r.. v s n1 ■ * b p . • i., : v pipi r. i••. !■.         i lph

i

Eftimie Mirela

Camelia

Șef echipă specializată

Direcția socială

Corn. Daiești,sat Fedeleșoiu

fix 0350419301

mob.0726100329

0250741088

2

Mihâescu Leonora

servant

Direcția socială

Rm. Vâlcea, str, Dr. Hacman, nr.7, bl.28, sc S,ap.6

fix

mob.0745506037

0250741088

3

Eftimie Ion

servant

Direcția socială

Corn. Dăiești,sat Fedeleșoiu

fix 0350419301

mob. 0723690063

0250741088

'                                  ■ P / ■ :                 : P : f . ' ! .                             P ■? p

1

Stănculescu Gheorghe

Șef echipă specializată

Direcția socială

Rm. Vâlcea, Str. Grigore.

Procopiu, nr.35, bl.Gl, scB,ap.l7

fix 0350412333

mob. 0723161642

0250741088

2

Ungureanu Ovidiu Constantin

servant

Direcția socială

Rm. Vâlcea, Ale. Narciselor, nr.2, bl.C28, scF,ap.!9

fix 0350410318

mob. 0726100331

0250741088

3

Ciobanu Elena

servant

Direcția socială

Rm. Vâlcea, str.Dr. Hacman, nr.13.

fix 035080446

0250741088

Nr ort.

Numele și prenumele

Funcția

Locul de muncă

Adresa

Telefon acasă

Telefon serviciu

bi.98, scD,ap.l7

mob. 0724080212

4

Mitu Mihaela

servant

A.D.P.

Rm. Vâlcea, str. Dr. Hacman, nr,3, bl.27, sc A,ap. 13

fix 0250740843

mob.0727024631

0250734271

5

Dicu Gheorghe

servant

A.D.P.

Rm. Vâlcea, str. M. Basarab, nr.15, bl,128, scA,ap.l6

fix 0350401539

Mob 0746180044

0250734271

6

lorgu Comeliu

servant

A.D.P.

Rm. Vâlcea, str. Regina Maria, nr.16, bl.C8, scB,ap.!4

fix mob

0250734271

întocmit

Agent de inundații

Eugen Ponea

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RIMNICU VILCEA COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA


1, Locurile de dispunere al raioanelor in care putem organiza, in situatii de urgenta, tabere de sinistrati, stabilit de Comitetul Local pentru Situa|ii de Urgenta și care indeplinesc condițiile prevăzute la articolele 6-10 din O.M.A.I. nr. 1494/2006, sunt:

  • - Stadionul central de fotbal al municipiului Ramnicu Valcea - pentru toate situațiile de urgenta care pot avea loc pe raza municipiului.

  • - Izlazul de la Malul Alb - pentru toate situațiile de urgența care pot avea loc pe raza municipiului, mai puțin - inundatii.

1. Fondurile financiare prevăzute in bugetul anual local pentru desfășurarea și organizarea activitatilor de evacuare in anul 2015 sunt de 25 000 RON.

Anexa nr. 11

IV. PLA NIFICĂREA

PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENȚĂ, STRUCTURI FUNO^NAEfe^Âț^QRII DE PERSONAL, IN ANUL 2015

Nr. ort.

Participanți

Forma de pregătire (durata)

Cine organizează pregătirea/cine răspunde

Person al planific at

t        V9 7 /EU’NA

IAN

FEB

MART

APR

MAI

W X-

Total -

Sem. r

AUG

SEPT

OCT

NOV

DEC

Total

Sem. II

Total General

P | R

P | R

P [ R

P | R

P | R

P | R

P I R

: P [ R

P | R

P | R

P j R

P | R

P i R

P | R

P | R j %

I. PR

EGĂTIF

IEA PE

RSC

INA

LULUIC

IE CON

DUCERE           —--—

$

1

Președintele C.L.S.U.

Un curs de pregătire cu scoatere de la locul de muncă, 5 zile

CNPPMSU/ Centrul Zonal de Pregătire Craiova

1

i

AN

tx

4 )

_z

a

U ti

tl tu

2

Vicepreședintele

C.L.S.U.

1

1

nO

Nr

rAfi

AC

'Uri

LUI

IO

jAL

3

Vicepreședintele

C.L.S.U.

1

1

=—-

4.

Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență

Un instructaj de pregătire, anual, cu durata de 4 ore

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului

1

1

II. PR

EGĂTIREA»

OBF

ULC

IR CON

ITETULUI

LOCAL Șl Ș

ÎEFI

UL CENTRU

LUI OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ

4

Membrii comitetului pentru situați de urgență

Un instructaj de pregătire, semestrial, cu durata de 2-3 ore

Comitetul Local pentru Situatii de Urgență

33

33

33

5

Șeful centrului operativ cu activitate temporară / inspector de protecție civila

0 convocare de pregătire, anual, cu durata de 6 ore

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului

1

1

1

1

1

1

1

6

Un instructaj de pregătire, trimestrial, cu durata de 2-3 ore

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului

7

Cadru tehnic cu atribuții in domeniul sit. de urg. încadrați potrivit OMAI 106/2007

Un instructaj de pregătire, anual, cu durata de 4 ore

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ai Județului

Nr.

crt.

Participanti

Forma de pregătire {durata)

Cine organizează pregătirea/cine răspunde

Person al planific at

LUNA

IAN

FEB

MART

APR

MAI

IUN

Total

Sem. 1

AUG

SEPT

OCT

NOV

DEC

Total Sem. II

Total General

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

%

8

Personalul centrului operativ cu activitate temporară

Antrenament de specialitate, bilunar, cu durata de 24 ore

Centrul Operațional Județean

6

6

6

III.

PREGĂT1R

EA SERVtC

UL

UI V

ou

JNTAR PEN

TR

J SITUAȚII DE l

RG

ENTĂ

1

9

Șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență

Una convocare de pregătire, trimestrial, cu durata de 6 ore

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului

1

10

Un instructaj de pregătire, semestrial, cu durata de 24 ore

Președinții comitetului pt. situatii de urgenta

1

11

Specialiști din compartimentul de prevenire al SVSU

Un curs de pregătire cu durata de 4 zile,

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului

3

12

Personalul component al serviciului voluntar pentru situații de urgență

Una ședință teoretic aplicativă, lunar, cu durata de 2-3 ore

Șeful serviciului voluntar pentru

40

40

40

40

40

40

40

240

40

40

40

40

40

40

240

480

Una ședință practic-demonstrativă lunar, cu durata de 2-3 ore

situatii de urgență

40

40

40

40

40

40

40

240

40

40

40

40

40

40

240

480

IV. PREGĂTIREA SALARIAȚILOR Șl POPULAȚIEI

Nr. crt.

Participanti

Forma de pregătire (durata)

Cine organizează pregătirea/cine răspunde

Person al planific at

LUNA

IAN FEB

MART

APR

MAI

IUN

Total

Sem. I

AUG

SEPT

OCT

NOV

DEC

Total

Sem. II

Total General

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

%

13

Salariații primăriei

instructaj de pregătire(cf.

OMAI nr.712/2005 completat și modificat cu

OMAI nr.786/2005

Comitetul Local pentru Situații de Urgență

254

254

14

Un antrenament, anual, cu durata de 30 min.-1 oră.

254

254

15

Populația

Comitetul Local pentru Situații de Urgență

întocmit, ȘefS.V.S.U. PONEA Eugen

QtJeck'ode faâliccf/pi