Hotărârea nr. 50/2015

Hotarirea 50 - 31 martie 2015 - modificare stat de functii aparat propriu

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.50 privind modificarea statului de funcții a! aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 10421 din 18.03.2015, întocmit de Direcția Resurse Umane, prin care se propune modificarea, începând cu data de 01.04.2015, a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului prin transformarea postului de inspector, clasa 1, grad profesional superior din cadrul Direcției Dezvoltare Locală - Serviciul Relații, îndrumare Asociații Proprietari în post de inspector, clasa I, grad profesional asistent;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.61172008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01.04.2015, se modifică statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, aprobat prin anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2014, așa cum a mai fost modificat, prin transformarea postului de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Dezvoltare Locală - Serviciul Relații, îndrumare Asociații Proprietari în post de inspector, clasa I, grad profesional asistent.

  • (2) Modificarea prevăzută la alin.(1) se regăsește în anexa - Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului și al Direcției de_ Evidență a Persoanelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Arț.2. Prezența hotărâre șe comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Resurse Umane.ontrasemneazăVentru Regalitate,  SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA PRIMĂRIA MUN. RM. VALCEA

STAT DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Șl AL DIRECȚț£r DE^VIDENȚA A PERSOANELOR

Nr. crt.

STRUCTURA

. FUNCȚIA DE < DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

n

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

gjeuoiss^jd gțdeen hehspejQ

Nivel da salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

■e-

a

r ®- ■ i o

§

Z ■

de conducere

de execu^e/nlveiulde salallzareptr.hincțiHe de cdnducerefgradul)

î de conducere

de execuție

Total funcții

• 0

1

2

3

4

- 's

7

’■ 8"'

9

10

n

12

13

14

15

Q j                              J___________________ i_______________2 _ __        1_________________3i :               4           ■ l~ 5 I e-.        17         8 L i_____________9_______________l_ ________w . . . _____ ți__________       12 I _13_ I 14     ____________15

DEMNITARI                 _________________________________________________________________________________________________________________3

1

PRIMAR

S

1

2

VICEPRIMAR

S

1

3

VICEPRIMAR

I S

1

4

SECRETAR MUNICIPIU

II

85

S

1

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE, JURIDIC, CONTENCIOS

21

5

Director Executiv

II

80

S

1

SERVICIU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, REGLEMENTARI Șl APLICARE LEGEA 10/2001

9

6

Șef serviciu

II

I

76

S

1

7

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

S

1

8

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

9

CONS. JURIDIC

l

Principal

39

S

1

10

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

s

1

11

CONS. JURIDIC

I

Asistent

34

s

1

12

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

s

1

13

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

14

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

s

1

COMPARTIMENT ARHIVĂ Șl GESTIONARE DOCUMENTE

3

15

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

16

REFERENT

III

Superior

23

M

1

17

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS

8

18 I

Șef Serviciu

II

76

S

1

19

CONS. JURIDIC I Superior

50

S

1

20 |

CONS. JURIDIC l Superior

50

S

1

Nr. crt

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

!

Grad profesional

2.

9

3

3

T

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă . profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(grădul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

deconducere

de execuție/ntvejulde salalizareptr. funcțiile deconducerețgradul)

de conducere

"de execuție

1

2

3

4

5

6

7 '

8

9

10

11

12

13

14

15

21

CONS. JURIDIC

I

Asistent

34

S

1

22

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

s

1

23

CONS. JURIDIC

l

Principal

39

s

1

24

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

s

1

25

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

s

1

DIRECȚIA RESURSE UMANE

24

26

Director Executiv

II

80

s

1

BIROUL RESURSE UMANE

7

27

Șef Birou

II

74

s

1

28

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

29

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

30

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1...

31

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

32

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

33

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

BIROUL ADMINISTRATIV

14

34

Șef Birou

II

72

s

1

35

REFERENT

IA

21

M

1

36

ȘOFER

!

15

M

1

37

ȘOFER

1

15

M

1

38

ȘOFER

1

15

M

1

39

ȘOFER

1

15

M

1

40

MUNCITOR CALIFICAT

1

15

M

1

41

ÎNGRIJITOR

12

G

1

42

ÎNGRIJITOR

12

G

1

43

ÎNGRIJITOR

12

G

1

44

ÎNGRIJITOR

12

G

1

45

ÎNGRIJITOR

12

G

1

46

ÎNGRIJITOR

12

G

1

47

REFERENT

1

17

M

1

COMPARTIMENT RELAȚII CU ROMII

1

| 48

I

I

I

CONSILIER

Debutant

24

S

1

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII Șl CONTROL INTERN______

2

| 49

I

I

__

i CONSILIER

I

Principal

39

s

1

Pagn 2 din 10

Nr. cri.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE . DEMNITATE

PUBLICĂ

Funcția publici

' '' Clasa . ■

Grad profesional

Clasa desalarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

, Grad sautreaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conduceref gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere.

de execuție/niveiul de saiatizare ptr. funcțiile deî conducerețgradui)

~ de conducere

de execuție

1

2

3'

5

a’

-7 '

a

9

10

11

12

13-

14

16

50

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

BIROUL INFORMATICĂ Șl CENTRUL PENTRU INFORMAREA CETĂȚENILOR                                       7

51

Șef Birou

II

74

s

1

52

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

53

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

54

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

55

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

56

CONSILIER

I

Asistent

34

s

1

57

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

COMPARTIMENT AUDIT INTERN                                                       4

58

AUDITOR

I

Superior

55

s

1

59

AUDITOR

I

Superior

55

s

1

60

AUDITOR

I

Superior

55

s

1.

61

AUDITOR

I

Superior

55

s

1

CABINET PRIMAR                                                             4

62

CONSILIER

IA

48

s

1

63

CONSILIER

IA

48

s

1

64

CONSILIER

IA

48

s

1

65

CONSILIER

IA

48

s

1

BIROUL COMUNICARE, SPORT, CULTURĂ                                                    6

66

Șef Birou

II

74

s

1

67

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

68

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

69

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

70

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

71

INSP.SPEC.

II

33

s

1

DIRECȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ                                                  72

72

Director Executiv

II

80

s

1

73

Director Executiv Adjunct

II

78

S

1

SERVICIUL PERSOANE JURIDICE                                                        10

74

-------—_——-----

Șef Serviciu

II

76

s

1

75

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

10

Nr. cri

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publici

■ ■Clasa

Gradprofesional

£ »-

■ ■ 'E '

; -

■,-J "O

1

■. -z :

Funcția contractuală

, Grad sau treaptă profesională

(inpeuB)ejeonpuoo epeifflounj ruțuad BjezUeiBs ep leiftfN

Clasă de salarizare

: Nivel studii

Total funcții

de conducere

deexecuție/myBiulde salaHaueptrfuncțiite de cooducero(gfadut)

j do conducere

de execuție

0

1

2

3

4 T

5

e

7 .

B

9

10

11

12

13

14

15

76

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

77

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

78

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

79

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

80

CONSILIER

|

Superior

50

s

1

81

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

82

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

83

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

SERVICIUL PERSOANE FIZICE                                                            16

84

Șef Serviciu

II

76

S

1

85

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

86

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

87

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

88

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

89

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

90

INSPECTOR

I

Principal

39

S

____1

91

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

92

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

93

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

94

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

95

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

96

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

97

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

98

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

99

INSPECTOR

I

Superior

50

s

.1

SERVICIUL JURIDIC, EXECUTĂRI SILITE ______________________________ 16

100

Șef Serviciu

II

76

S

1

101

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

102

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

S

1

103

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

104

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

105

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

106

REFERENT

III

Superior

23

M

1

107

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

108

REFERENT

III

Superior

23

M

1

109

INSPECTOR

I

Principal

39

S

_____ -

1

Pagina 4 din 10

. Nr. crt.

STRUCTURA

EUNCȚ1ADE DEMNITATE ' PUBLICĂ

Funcția publică

.Ț o

1

1 i

. ■ o

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grafi sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

deexecuție/nivelulde salaltzarvptr. funcțiile de conducerețgraduO

■ . _• ■ . ......... .

de conducere

■<ie execuție

0

1

2

3

■ 4

5

7

8 -

9

w

ii

12

13

14

15

110

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

111

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

112

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

s

1

113

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

114

REFERENT

III

Superior

23

M

1

115

REFERENT

III

Superior

23

M

1

SERVICIUL ÎNREGISTRĂRI FISCALE , OPERATORI GHIȘEU________________________________________________13

116

Șef Serviciu

II

76

S

1

117

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

118

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

119

REFERENT

III

Superior

23

M

1

120

REFERENT

III

Superior

23

M

1

121

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

122

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

123

REFERENT

III

Superior

23

M

1

124

REFERENT

III

Superior

23

M

1

125

REFERENT

III

Superior

23

M

1

126

REFERENT

III

Superior

23

M

1

127

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

128

REFERENT

III

Superior

23

M

1

SERVICIUL CONTABILITATE Șl BUGET _____________________________ 12

129

Șef Serviciu

II

76

S

1

130

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

131

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

132

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

133

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

134

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

135

REFERENT

III

Superior

23

M

1

136

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

137

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

138

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

139

REFERENT

III

Superior

23

M

1

140

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, REGISTRATURA_______________________________________________3

141

........

REFERENT I IA

21

M

1

142

ÎNGRIJITORI

12

G

1

Pegir^ IU

Nr, crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE.

PUBLICĂ

Funcția publică

'■ Clasa '':

Grad profesional /

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

GraClsay.țre^ță profesională

Nivel de salarizare pentrufuncțiilede conducere(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel ștudji

; Total funcții

de conducere ■

deexacuție/nivelulde saiaiizareptnfuncțiHe deconducerețgraduQ

. de conducere .

de execuție

2     ?

3

4

a'

■ ’-a .

■< ■                a .

10

11

12

137

U

143

ARHIVAR

13

M

1

DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCAL/

\                                                                     58

144

Director Executiv

II

80

s

1

145

Director Executiv Adjunct

II

78

S

1

COMPARTIMENTUL DE TRANSPORT LOCAL                                                2

146

INSPECTOR

I ;

Superior

50

s

1

147

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

SERVICIUL CADASTRU, AGRICULTURĂ Șl REGISTRUL AGRICOL                                           8

148

Șef Serviciu

II

76

S

1

149

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

150

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

151

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

152

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

153

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

154

REFERENT

III

Superior

23

M

1

155

INSP.SPEC.

1

38

S

1

SERVICIUL RELAȚII, ÎNDRUMARE ASOCIAȚII PROPRIETARI                                                8

156

Șef Serviciu

II

76

S

1

157

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

158

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

159

REFERENT

III

Superior

23

M

1

160

REFERENT

III

Superior

23

M

1

161

REFERENT

III

Superior

23

M

1

162

INSPECTOR

1

Asistent

34

S

1

163

REFERENT

IA

21

M

_J____

SERVICIUL EVIDENȚĂ Șl GESTIUNE PATRIMONIU

8

164

Șef Serviciu

II

74

S

1

165

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

166

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

167

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

168

REFERENT

III

Superior

23

M

1

169

REFERENT

III

Superior

23

M

1

170

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

171

CONS, JURIDIC

1

Principal

39

S

1

PeținiSdin 10

Nr. crt

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ-

Funcția publică

3-

- țr

• CD '•

■ .

1

■ •© &

- 0

Ciasăde salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau .treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conduce re(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel sttidil

Total funcții

de conducere

de execuție/nlvelulde saiatizarepCr. funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

0

1

2

3

• "              4 '• ■’ ■

5

■ ■ ■■ ■ ■

7 '

r

0

10

Î1

12

1S

' M

15

COMPARTIMENT CONTRACTE                                                     3

172

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

173

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

174

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

UNITATEA LOCALA DE MONITORIZARE                                                     3

175

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

176

INSPECTOR

|

Principal

39

S

1

177

CONSILIER

I

Principal

39

S

1

COMPARTIMENTUL ENERGETIC

1

178

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

12

179

Șef Serviciu

II

76

s

1

180

CONSILIER

I

Asistent

34

s

1

181

CONSILIER

I

Debutant

24

s

1

182

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

183

CONSILIER

1

Asistent

34

s

1

184

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

185

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

186

INSP.SPEC.

1

38

s

1

187

INSP.SPEC.

IA

48

s

1

188

INSP.SPEC.

II

33

s

1

189

INSP.SPEC.

1

38

s

1

190

INSP.SPEC.

II

33

s

1

BIROUL PROIECTE, PROGRAME                                                       11

191

Șef Birou

II

74

S

1

192

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

193

REF. DE SPEC.

tl

Superior

39

SSD

1

194

CONSILIER

I

Principal

39

S

1

195

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

196

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

197

INSP.SPEC.

IA

48

s

1

198

INSP.SPEC.

II

33

S

1

199

INSP.SPEC.

IA

48

s

1

200

INSP.SPEC.

I

38

S

1

201

INSP.SPEC.

II

33

s

1

din 10

Nr. crt

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Grad profesional'.i

Ciasăde salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

. Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funiile de condu cere(gradul)

Sî 3

8? %

O '

Nivel studii

Total funcții

deconducere

deexecuție/nîvelulde salaHzareptntuncțlile de conducerefgradul)

ii de conducere

de execuție

O

1

■ 2

3

5

•• 7 e

■7

8

<             9

10 -

11

12

13 '

-J4

...         15_____________

DIRECȚIA U

%BANISM                                                          19

202

Arhitect Șef

II

81

s

1

203

Director Executiv

II

80

s

1

SERVICIUL AUTORIZARE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl RE1

FELE EDILITARE                                            9

204

Șef Serviciu

II

76

S

1

205

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

206

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

207

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

208

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

209

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

210

REF DE SPEC

II

Superior

39

SSD

1

211

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

212

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

BIROUL PROIECTARE, DEZVOLTARE URBANA ȘIG.I.S.___________ ________ 6

213

Șef Birou

II

74

S

1

214

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

215

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

216

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

217

CONSILIER

I

Principal

39

S

1

218

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

COMPARTIMENT REGISTRATURA, INFORMAREA Șl CONSULTAREA PUBLICULUI                   _____ 2

219

------------------—

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

220

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

DIRECȚIA DE INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII PUBLICE                                                     19

221

Director Executiv

II

80

S

1

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE                                                                8

222

Șef Serviciu

II

76

S

1

223

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

224

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

225

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

226

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

227

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

228

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

Ptgina R Cin 16

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE ■ . DEMNITATE • PUBLICĂ :

Funcția publică

iii;

T-Is

1 .3

o ,o

î

; ’ z .

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nh/el de salarizare pentru funcțiile de conducera(gradul);

erezLiejeș bp fcseip

Nivel stiidii.

Total funcții

de conducere

deexecuția/niveluide salalizareptr. funcțiile de cpnducere{graduf)

3 de conducere

; dărexecuție;

0

1

2

.. 3 .

« ■

':7

8

10

ii

12

ta

14

15

229

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

COMPARTIMENT URMĂRIRE LUCRĂRI REPARAȚII

2

230

CONSILIER

1

Superior

50

S

1

231

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

8

232

Șef Serviciu

II

76

s

1

233

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

234

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

235

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

236

CONS.JURIDIC

1

Principal

39

s

1

237

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

238

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

239

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

SERVICIUL CORP CONTROL PRIMAR, INSPECTORI ZONALI                                              13

240

Șef Serviciu

II

76

S

1

241

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

242

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

243

INSPECTOR

l

Principal

39

S

1

244

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

S

1

245

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

246

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

247

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

248

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

249

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

250

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

251

INSPECTOR

I

Debutant

24

S

1

252

INSPECTOR

I

Debutant

24

S

1

COMPARTIMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ , SĂNĂTATE Șl SECURITATE IN MUNCĂ                                2

253

REFERENT

III

Superior

23

M

1

254

MUNCITOR CALIFICAT

I

15

M

1

______DIREC]

FIA DE EVIDENȚA A PERSOANELOR                                               23

255

Director Executiv

II

80

S

1

BIROUL STARE CIVILĂ                                                               8

256

Șef Birou

II

74

S

1

257

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

Nr. crt. .

STRUCTURA

- FUNCȚIA DE •DEMNTFATE PUBLICĂ

Funcția publică

.3

5

I h.®

£ 1 s

o

Nivel studii.

'.Fuocțlt contractuală

...... Grad sau treaptă ' profesională"

,jț « O . st

ist/ •

O 8

Clasăde salarizare.

Nivel șțudli

Total funcții

■ ■< " •?-A

deconducere

deexecuțte/myelulde safaliteareptr.fpncțflte deconducere^gradul)

de conducere ;

de execuție

0

\   Z-.      -   t

2        '

'     3        7

-            e:.      ■

< ’7

■■= ' 8.

0

10

fi

258

REFERENT

III

Superior

23

M

1

259

REFERENT

III

Superior

23

M

1

260

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

261

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

262

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

263

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR__ 14

264

Șef Serviciu

II

76

S

1

265

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

266

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

267

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

268

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

269

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

270

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

271

REFERENT

IU

Superior

23

M

1

272

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

273

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

274

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

275

INSP.SPEC.

IA

48

S

1

276

REFERENT

IA

21

M

1

277

REFERENT

II

13

M

1

NR. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

3

SECRETAR MUNICIPIU

1

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

32

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

3

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

202

din care ta DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

17

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

38

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

3

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN PRIMĂRIE

277


p. PRIMAR

VICEțRIMAR


DIRECȚIA RESURSE UMANE, Ec. loa BORLEANU