Hotărârea nr. 5/2015

Hotarirea 5 - 29 ianuarie 2015 - modificare stat de functii aparat primar

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local

www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR.5

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 2493 din 22.01.2015, întocmit de Direcția Resurse Umane, prin care se propune modificarea, începând cu data de 1 februarie 2015, a statului de funcții al aparatului de specialitate ai primarului, aprobat prin anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2014, așa cum a mai fost modificat, prin transformarea postului de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Relații îndrumare Asociații de Proprietari - Direcția Dezvoltare Locală în inspector, clasa I, grad profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu;

Ținând seama de raportele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr,2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și ale Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01 februarie 2015, se modifică statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, aprobat prin anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2014, așa cum a mai fost modificat, prin transformarea postului de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Relații îndrumare Asociații de Proprietari - Direcția Dezvoltare Locală în inspector, clasa I, grad profesional asistent.

  • (2) Modificările prevăzute la alin.(1) se regăsesc în anexa - Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului și al Direcției de Evidență a Persoanelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Resurse Umane.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚJ^^STOkrRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

GHEORGHE MIHĂIL^S


SECRETAR MUNICIPIU, /jurist Ion DIDOIU

:âmnicu Vâlcea, 29 ianuarie 2015

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA PRIMĂRIA MUN. RM. VALCEASTAT DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE ALPRIMARULU


IRECȚIEI DE EVIDENȚA A PERSOANELOR


Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE. DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

I • .■■■■■■, Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradui)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuțle/nivelul . de salallzare ptr.

funcțiile de conducere(gradul)

de conducere

de execuție

0 .

I

2 •• •

? 3’

4

5 ■"

■ 7 ' ■

; ■ 8 "

■ -.ic-- ■ ■

11

12

si •

Î4

15

DEMNITARI                       __________________________________________________________3

1

PRIMAR

s

I

1 ;

2

VICEPRIMAR

s

L

.1. ...J

3

VICEPRIMAR

s

____

r

*____I

4

SECRETAR MUNICIPIU

II

I

I

85

S

i i

_________। ,_j____

L ■>___

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE, JURIDIC, CONTENCIOS

21

5

I

Director Executiv

II

80

S

L._j____

SERVICIU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, REGLEMENTARI Șl APLICARE LEGEA 10/2001

9

6

Șef serviciu

II

I

76

S

1

7

CONS. JURIDIC

I Superior

50

S

1

8

INSPECTOR

I Superior

50

S

1

9

CONS. JURIDIC

I Principal

39

s

1

10

CONS. JURIDIC

I Superior

50

s

1

11

CONS. JURIDIC

I Asistent

34

S

i 1

12

CONS. JURIDIC

I Principal

39

S

1

13

INSPECTOR

I Superior

50

s

________-__

1

14

CONS. JURIDIC

I Principal

39

s

l I

r / J

COMPARTIMENT ARHIVĂ Șl GESTIONARE DOCUMENTE

3

15

INSPECTOR

I Asistent

34

s

1

1                                  >

16

REFERENT

III Superior

23

M

" 1 i

17

INSPECTOR

I Asistent

34

S

1 i

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS

n

18

Șef Serviciu

II

76

S

|

■"I

I

I i

1               i

19

CONS. JURIDIC

I Superior

50

S

I

I

-ZIJL.

1' ■ !

Nr. crt.

STRUCTURA

functlade . DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

. . . ■ ■ . 1 Nivel de salarizare • pentru funcțiile de conducereigradul)

Ciasă de salarizare

Nivel studii

Teta! funcții

de conducere

de execuție/nlvelul de salalizare pîr.

funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

0

1

' ■ 3 ■ '

.4

5

■ • ■’

7

10

n

12 p

n

14

20

CONS. JURIDIC

1

Superior

50

s

1

21

CONS. JURIDIC

1

Asistent

34

s

1

22

CONS. JURIDIC

1

Superior

50

s

1

23

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

s

1

24

CONS. JURIDIC

1

Superior

50

s

1

25

CONS. JURIDIC

1

Superior

50

s

1

DIRECȚIA RESU

RSE UMANE                                                   24

26

Director Executiv

li

80

s

1

BIROUL RESURSE UMANE

7

27

Șef Birou

II

74

S

1

28

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

29

CONSILIER

I

Superior

50

s

E

30

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

L 1_

31

INSPECTOR

I

Principal

39

s

-1 ____!-----

32

CONSILIER

I

Superior

50

s

33

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

BIROUL ADMINISTRATIV

14

34

Șef Birou

II

72

s

4 ____J----------

35

-

REFERENT

IA

21

M

' 1

36

ȘOFER

I

15

M

1

37

ȘOFER

I

15

M

1

38

ȘOFER

I

15

M

1

39

ȘOFER

I

15

M

1

40

MUNCITOR CALIFICAT

I

15

M

1

41

ÎNGRIJITOR

12

G

42

ÎNGRIJITOR

12

O

1

43

ÎNGRIJITOR

12

G

J____I

44

ÎNGRIJITOR

12

G

7

45

ÎNGRIJITOR

12

G

1

46

ÎNGRIJITOR

12

G

1

47

REFERENT

17

M

1

COMPARTIMENT RELAȚII CU ROMI

1

I 48j

j

CONSILIER

Debutant |

I

24 I

s I

1       .1

2

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII Șl CONTROL INTERN

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA. DE

DEMNITATE.

PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare _____________________________:____________________‘_______________________________1

Nivel studii

■ loial func*ii-

de conducere

de execuție/nivelul de salalizare ptr.

funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

0

î

• "V •

' 3 ' '

■ 4 . ■

5

6

7

8

' 9 • ' ' '

10

11

12

14

15

49

CONSILIER

1

Principal

39

s

1

50

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

BIROUL INFORMATICĂ Șl CENTRUL PENTRU INFORMAREA CETĂȚENILOR ________________ 7

51

Șef Birou

II

74

S

1

52

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

53

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

54

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

55

INSPECTOR

I

Superior

50

s

. 1

55

CONSILIER

I

Asistent

34

s

- 1

57

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

L- 1

COMPARTIMENT AUDIT INTERN                                                       4

58

AUDITOR

i

Superior

55

S

1

59

AUDITOR

I

Superior

55

S

1

60

AUDITOR

I

Superior

55

S

1

61

AUDITOR

I

Superior

55

S

__

CABINET PRIMAR                                                             4

62

CONSILIER

IA

48

S

1

63

CONSILIER

IA

48

S

1

64

CONSILIER

IA

48

S

1

65

CONSILIER

IA

48

S

1_________

BIROUL COMUNICARE, SPORT, CULTURA                __________________6

66

Șef Birou

II

74

S

1

67

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

68

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

69

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

70

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

71

INSP.SPEC.

II

33

s

__1

DIRECȚIA ECONOMICO -

FINANCIARA                                                   11

72

Director Executiv

II

80

S

I

1 j

73

Director Executiv Adjunct

II

78

S

I

..........i

I

1 i

SERVICIUL PERSOANE JURIDICE

10

1 i

74

Șef Serviciu

II

76

S

_      .J.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare ■ ■ ■■ : .

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

N;vel de salarizare pentru funcțiile de bonducere(gradui)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de salalizare ptr.

funcțiile de conducerefgradul)

de conducere

de execuție

a

1

'' 4

5

6

■ ■ i

B ■

' 9

10

11

12

13

14

15

75

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

76

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

77

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

78

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

79

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

80

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

81

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

82

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

83

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

SERVICIUL PERSOANE FIZICE                                                            16

84

Șef Serviciu

II

76

S

: 1

85

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

86

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

87

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

88

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

89

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

90

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

91

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

92

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

93

INSPECTOR

l

Superior

50

s

1

94

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

95

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

96

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

97

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

98

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

99

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1 ....

SERVICIUL JURIDIC, EXECUTĂRI SILITE                    16

100

Șef Serviciu

II

76

S

I

I

1

101

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

102

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

s

1

103

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

104

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

105

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

106

REFERENT

III

Superior

23

M

1

107

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1 i

Nr. cit.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA .

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

; Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de salalizare ptr. funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

0

1

•» .

3 -

4 •

5

•7- "

a""

. ; 9

:-w

n

12

13

1+

15

108

REFERENT

III

Superior

23

M

1

109

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

110

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

111

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

112

CONS. JURIDIC

1

Superior

50

S

1

113

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

114

REFERENT

III

Superior

23

M

1

115

REFERENT

III

Superior

23

M

1

SERVICIUL ÎNREGISTRĂRI FISCALE , OPERATORI GHIȘEU                                                13

116

Șef Serviciu

11

76

S

1

117

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

118

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1               i

119

REFERENT

III

Superior

23

M

1

120

REFERENT

III

Superior

23

M

1

121

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

122

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1_____

123^

REFERENT

III

Superior

23

M

1

124

REFERENT

III

Superior

23

M

1

125

REFERENT

III

Superior

23

M

1

126

REFERENT

III

Superior

23

M

1

127

CONSILIER

1

Superior

50

S

1

128

REFERENT

III

Superior

23

M

1

SERVICIUL CONTABILITATE Șl BUGET                                     _______ 12

129

Șef Serviciu

II

76

S

1

130

CONSILIER

1

Superior

50

S

1

131

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

132

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

133

CONSILIER

1

Superior

50

8

1

134

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

135

REFERENT

III

Superior

23

M

1

136

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

137

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

138

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

139

REFERENT

III

Superior

23

M

1

140

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, REGISTRATURĂ                                               3

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publică

3 JS o

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de condu cer e(g radul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuțle/nlvelul de salalizare ptr.

funcțiile de conducere(gradul)

: de conducere

de execuție

0

1

;                 3

4

&

6

7

8

3

11

12

13

u

15

141

REFERENT

IA

21

M

1

142

ÎNGRIJITOR

12

G

1

143

ARHIVAR

13

M

1

DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALZ

l                                                                           53

144

Director Executiv

li

80

s

1 I

145

Director Executiv Adiunct

II

78

S

1

COMPARTIMENTUL DE TRANSPORT LOCAL

146

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1________

147

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

SERVICIUL CADASTRU, AGRICULTURĂ Șl REGISTRUL AGRICOL

8

148

Șef Serviciu

II

76

s

1

149

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

150

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

151

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

152

INSPECTOR

|

Asistent

34

s

1

153

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

154

REFERENT

III

Superior

23

M

_____1____

155

INSP.SPEC.

I

38

S

d

SERVICIUL RELAȚII, ÎNDRUMARE ASOCIAȚII PROPRIETARI

8

156

Șef Serviciu

II

76

s

1

157

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

158

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

159

REFERENT

III

Superior

23

M

1

160

REFERENT

III

Superior

23

M

1

161

REFERENT

III

Superior

23

M

1

162

INSPECTOR

l

Superior

50

S

1 ...............

163

REFERENT

IA

21

M

1

SERVICIUL EVIDENȚĂ Șl GESTIUNE PATRIMONIU

8

164

Șef Serviciu

II

74

S

1

165

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

166

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

167

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

168

REFERENT

III

Superior

23

M

1

169

REFERENT

III

Superior

23

M

1 I

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚÎADE

DEMNITATE PUBLICĂ.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

; o Grad sau treaptă profesională

: Nivel de salarizare pentru funcțiile de conduce re(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

........            .....1                                                1

Total funcții

de conducere

de execuțle/nivelul de salalizare ptr.

funcțiile de conducerefgradul)

de conducere

de execuție

0

i

' • 4

5 ’■

6

■ t

B

9

10

ir

12

13

14

(5

170

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

171

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

s

1

COMPARTIMENT CONTRACTE                                                     3

172

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

173

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

174

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

UNITATEA LOCALA DE MONITORIZARE                                                    3

175

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

176

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

177

CONSILIER

I

Principal

39

S

1

COMPARTIMENTUL ENERGETIC

1

i 178

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

12

179

Șef Serviciu

II

76

s

1

180

CONSILIER

I

Asistent

34

s

1

181

CONSILIER

I

Debutant

24

s

1

182

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

183

CONSILIER

I

Asistent

34

s

1

184

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

185

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

186

INSP.SPEC.

I

38

s

1

187

INSP.SPEC.

IA

48

s

1

188

INSP.SPEC.

II

33

S

1

189

INSP.SPEC.

I

38

S

1

190

-----

INSP.SPEC.

II

33

S

1

BIROUL PROIECTE, PROGRAME__

191

—---.-----------------■

---

Șef Birou

II

74

S

J___1_J

192

CONSILIER

I

Superior

50

S

i

1

193

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

194

CONSILIER

I

Principal

39

S

1

195

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

196

INSPECTOR

l

Principal

39

S

1

197

INSP.SPEC.

IA

48

S

1

198

INSP.SPEC.

II

33

S

1

199

INSP.SPEC. |

IA

48

S

1

Nr. cri.

STRUCTURA

FUNCȚ1A-DE DEKINITATE PUBLICĂ

Funcția pubJic-ă

Clasa

Grad profesional

Clasă de salariza©

Nivel studii

Grad sau treapl profesională

Nivel de salarizan pentru funcțiile d« co ndiicerefg radii |

Clasă de salarizau

npnțs p/UN

Total funcții

de conducere

de execuțle/nivelul de salalizare ptr.

funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

0

t' '

■' 3 7

■4

5-

6

7

8

" ■            -."9 ■'

11

12

tl

14

15

200

INSP.SPEC.

1

38

s

1

201

INSP.SPEC.

II

33

s

1

DIRECȚIA URBANISM _____________________________________________________19

202

Arhitect Șef

il

81

S

1

203

Director Executiv

II

80

S

1

SERVICIUL AUTORIZARE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl RE]

ELE EDILITARE                                           9

204

Șef Serviciu

II

76

S

1

205

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

206

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

207

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

208

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

209

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

210

REF DE SPEC

II

Superior

39

SSD

1

211

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

212

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

BIROUL PROIECTARE, DEZVOLTARE URBANĂ Șl G.l.S.                                                  6

213

Șef Birou

II

74

s

1

214

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

215

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

216

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

217

CONSILIER

I

Principal

39

s

__J____

218

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, INFORMAREA Șl CONSULTAREA PUBLICULUI           ___________ 2

219

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

220

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

DIRECȚIA DE INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII PUBLICE                                                     19

221

Director Executiv

II

80

s

1

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE         __________________________8

222

Șef Serviciu

II

76

S

1

223

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

224

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

225

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

226

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel st udii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de salalizare ptr. funcțiile de conducere(gradul)

de conducere

de execuție

0

1

3

4

fi

fi

•-. -

B

a

ib

11

12

13

14

15

227

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

228

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

229

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

COMPARTIMENT URMĂRIRE LUCRĂRI REPARAȚII_________________________________________________2

230

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

231

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE          ________________________ 8

232

Șef Serviciu

II

76

S

1

233

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

234

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

235

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

236

CONS,JURIDIC

I

Principal

39

S

1

237

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

238

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

239

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

SERVICIUL CORP CONTROL PRIMAR, INSPECTORI ZONALI_______ 13

240

Șef Serviciu

II

76

S

1

241

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

242

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

243

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

244

CONS. JURIDIC

1

Superior

50

S

1

245

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

246

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

247

INSPECTOR

1

Asistent

34

S

1

248

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

249

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

250

INSPECTOR

1

Asistent

34

S

1

251

INSPECTOR

|

Debutant

24

S

1

1

/

252

INSPECTOR

1

Debutant

24

S

1

1

1

COMPARTIMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA , SANATATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ__2

253

REFERENT

III

Superior

23

M

1

254

MUNCITOR CALIFICAT

I

15

M

1

DIREC1

FIA DE EVIDENB

tAPERSOAN

ELOF

t                                                                        23

255

Director Executiv

II

80

S

BIROUL STARE CIVILA

8

Nr. crt.

STRUCTURA

. m-JCȚIADE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa ■___________•                _____________L_____________

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

1. Nivel de salarizare ; pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare |

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuțle/nivelul de salalizare ptr. funcțiile de conducere{gradul)

de conducere

de execuție

0

1

*1.

4

■5.

6

■. 7 7

8

■ 9

10

11

12

B

14

15

256

Șef Birou

II

74

s

1

257

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

258

REFERENT

III

Superior

23

M

1

259

REFERENT

III

Superior

23

M

1

260

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

261

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

262

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

263

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR ____________________________________________ 14

264

Șef Serviciu

II

76

S

1

265

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

266

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

267

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

268

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

269

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

270

INSPECTOR

I

Superior

50

S

271

REFERENT

III

Superior

23

M

J_

272

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

273

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

274

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

275

INSP.SPEC.

IA

48

S

1

276

REFERENT

IA

21

M

1

277

REFERENT

II

13

M

r__l__

NR. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

3

SECRETAR MUNICIPIU

1

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

32

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

3

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

202

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

17

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

38

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

3

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN PRIMĂRIE

277


p. PRIMAR