Hotărârea nr. 49/2015

Hotarirea 49 - 13 martie 2015 - mandatare reprezentant ADI APA aprobare cotizatie

ROMAN IA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 49

privi ndmandata rea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA” pentru aprobarea cotizației aferente anului 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 13 martie 2015, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție raportul nr. 9232 din 11.03.2015, întocmit de Serviciul APL, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001 prin care se propune mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", să aprobe cotizația aferentă anului 2015 pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, în sumă de 178.000 lei/an;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Ținând seama de faptul că prin hotărârea nr. 264 din 21 septembrie 2010, Consiliului Local a aprobat asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", persoană juridică de drept privat și de utilitate publică;

Având în vedere că prin adresa nr. 142 din 05.03.2015 înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 9232 din 11.03.2015, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA" a propus pentru anul 2015 o reducere de cca 10% la cotizațiile plătite de membri asociați, solicitând totodată și mandatarea reprezentantului municipiului pentru aprobarea cotizației;

Luând în considerare prevederile art.16, alin.(2) litk) coroborat cu art.21 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA VALCEA, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36, alin.(2), lit.e), alin.(7), lit.c), art. 45, alin. (2) și art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează domnul Eduard Vîrlan, reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", să aprobe cotizația aferentă anului 2015, în sumă de 178.000 lei/an.

Art. 2.Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire: - Direcției Economico - Financiare;

- Direcției Dezvoltare Locală;

- ADJ APA Vâlcea; - D-lui Eduard Vîrlan.

PREȘEDINTĂ ĂE

ION               *\

Ti

/ li jKFM          1*^1

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU/

Râmnicu Vâlcea, 13 martie 2015