Hotărârea nr. 48/2015

Hotarirea 48 - 13 martie 2015 - mandatare reprezentant ADI APA aprobare tarife

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 48

privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", pentru aprobarea prețurilor și tarifelor unice la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare, furnizate de către Societatea APAVIL SA pe întreaga arie de delegare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 13 martie 2015, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 7641 10.03.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul APL, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001 prin care șe propune mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", prețurile și tarifele unice la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare, furnizate de către Societatea APAVIL SA pe întreaga arie de delegare;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;.

Ținând seama de faptul că prin hotărârea nr. 264 din 21 septembrie 2010, Consiliului Local a aprobat asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", persoană juridică de drept privat și de utilitate publică;

Având în vedere că prin adresa nr. 132 din 27.02.105, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.7641 din 02.03.2015, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA VALCEA a solicitat mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VALCEA” pentru aprobarea prețului la apă potabilă și a tarifului la serviciile de canalizare pe întreaga arie de operare a Societății APAVIL SA VÂLCEA pentru anul 2015; prețurile și tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare propuse de operator au obținut Avizul nr. 227815 din 11.12.2014 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

Luând în considerare prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/18.11.2008, modificat prin Actul Adițional nr. 13/2012, precum și ale art.16, alin.(3) lit.d) coroborat cu art.21 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare intercomunitară APA VALCEA;

în temeiul prevederilor art.8, alin.(3), lit.k), coroborat cu prevederile art.1O, alin.(5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.35, alin.(5) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36, alin.(2), lit.d), alin.(6), lit.a), pct.14, art. 45, alin. (1) și art 115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează domnul Eduard Vîrlan, reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", prețurile și tarifele unice la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare, furnizate de către Societatea APAVIL S.A. pe întreaga arie de delegare, după cum urmează:

Specificație

Preț/Tarif pentru populație lei/m.c. (cu TVA inclus)

Preț/Tarif pentru rest utilizatori lei/m.c. (fără TVA)

Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare

4,79

3,86

Canalizare - epurare pentru întreaga arie de operare

3,94

3,18

Canalizare pentru municipiul Râmnicu Vâlcea

1,43

1,15

Epurare pentru municipiul Râmnicu Vâlcea

2,52

2,03

Canalizare pentru municipiul Drăgășani

1,91

1,54

Epurare pentru municipiul Drăgășani

2,03

1,64

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Societății Apavil SA;

  • - ADI APĂ Vâlcea ;

  • - Dlui Vîrlan Eduard.


CONTRASEMNEAZĂ tfENTRU LEGALITATE, SECRETAR^WNICIAU, jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 13 martie 2015