Hotărârea nr. 47/2015

Hotarirea 47 - 13 martie 2015 - mandatare reprezentant ADI APA Valcea pentru modificare statut


ROMÂN IA

JUDEȚUL VÂLCEA l NICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA CONSILIUL LOCAL


SR F.S 1SI 901)1:20141410/C/2012. SR EN ISO 14001:2005 223/M/20I2, SRISO/CEI 27001:2006 019/SI/2012, SROHSAS 1HOO1:2OOH 190/HS/2I)12


HOTĂRÂREA NR.47

privind mandatarea reprezentantului municipiului Rămnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VALCEA" pentru aprobarea modificării Statutului Asociației

și pentru semnarea Actului adițional la acesta

Consiliul Loca al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 13 martie 2015 la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.7641 din 10.03.2015, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001 prin care se propune mandatarea domnului Eduard Vîrlan, reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA” să aprobe modificarea Statutului Asociației de Dezvolta-e Intercomunitară ”APA VÂLCEA”, cu modificările și completările ulterioare, și să semneze, în numele și pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea, actul adițional, ce va fi înche at și autentificat de un notar public ; de asemenea, prin raportul mai sus menționat se propune ca Adunarea Generală a ADI "APA VÂLCEA” să împuternicească persoana care să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Statutului Asociației la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Râmnicu Vâlcea ;

Văzând raportul cuprinzând avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.264/2010 s-a aprobat asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", persoană jurd că de drept privat și de utilitate publică, iar potrivit prevederilor art.3 din hotărârea susmenționată, așa cum a fost modificat prin Hotărârea nr.34/2014, dl. Vîrlan Eduard, viceprimarul municipiului, a fost desemnat să reprezinte municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a acestei Asociații;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Guvernului nr.742/2014 a fost modificată anexa nr.4 - “Statutu -cadru al Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de a imentare cu apă și de canalizare ....... (denumirea asociației)” la

Hotărârea de Guvern nr.855/2008, fapt ce impune modificarea Statutului Asociației în conconcordanță cu noile reglementări legislative și pentru care este necesară împuternicirea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației să aprobe modificarea Statutului acesteia și să semneze, în numele și pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea, actul adițional la Statut;

în aplicarea prevederilor art.32, alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea”;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații și ale Hotărâ ii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, așa cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr.742/2014;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică ocală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează domnul Vîrlan Eduard - reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ’APA VÂLCEA”, cetățean român, născut la data de , în , județul , domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, , posesor al CI seria VX nr., eliberată de SPCLEP Râmnicu Vâlcea la data de ____________________„ CNP _________________________, să aprobe modificarea Statutului Asociației de Dezvotare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”, cu modificările și completările ulterioare, și să semneze, în numele și pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea, actul adițional, ce va fi încheiat și autentificat de un notar public.

Art.2. Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" va împuternici persoana care să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire :

 • • Direcției Economico - Financiare;

 • • Direcției Dezvoltare Locală;

 • • Societății APAVIL SA;

  • ADI APA VALCEA.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion GHeWGWNARPpj^ //' «m

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU /

  Râmnicu Vâlcea 13 martie 2015