Hotărârea nr. 46/2015

Hotarirea 46 - 13 martie 2015 - rectificare buget local si lista de investitii 2015

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIP1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.46

privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 13 martie 2015, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.216393 din 10.03.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară, precum și raportul de completare nr.9252 din 11.03.2015, prin care se propune rectificarea bugetului local pentru anul 2015, precum și înlocuirea anexei nr.6 -« Lista de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare »;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2015 a fost aprobat bugetul local, precum și listele de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2015, valoarea totală a bugetului aprobat fiind de 250.552.880 lei;

Ținând seama de adresa nr.40314 din 02.03.2015, prin care Direcția Generală a Finanțelor Publice Craiova ne-a comunicat repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2015, precum și de adresa MFP nr.415699 din 26.02.2015 referitoare la modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015 ;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015 în sensul transferării sumei de 4.034.000 lei din trimestrul IV, astfel:

 • - suma de 2.007.000 lei se transferă în trimestrul I;

 • - și suma de 2.027.000 lei - cod sursă 11.02.02 șe transferă în trimestrul II.

 • (2) Modificările prevăzute la alin.(1) se regăsesc în anexele nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Bugetul pe anul 2015, rectificat conform alin.(1), va rămâne la valoarea totală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.19/2015, de 250.552.880 lei, la partea de venituri, din care 223.651.700 lei - venituri estimate pentru anul 2015 și 26.901.180 lei -excedent al anului 2014, și 250.552.880 lei, la partea de cheltuieli.

Art.2. (1) Se înlocuiește anexa nr.6 - « Lista de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare.» ca urmare a :

rectificării denumirii obiectivului de investiții cuprins în aceasta din «Amenajare și modernizare piața Centrală» în «Amenajare Piața Centrală », așa cum s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.42/2015;

reîncadrării obiectivelor de investiții “Reabilitare bazine înot Bază de Agrement Ostroveni" și “Colegiul National Alexandru Lahovari - reabilitare teren de sport" din “LUCRĂRI NOI” în “CONSOLIDĂRI”;

corectării aritmetice a valorii inițiale și valorii totale actualizate a listei obiectivelor de investiții.

 • (2) Valoarea totală a « Listei de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare » rămâne la valoarea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.19/2015, respectiv 34.871.000 lei.

Art.3. Modificările din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1 - 2, iar anexele nr.3 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015, nr.4 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 și nr.5 - Lista de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local rămân nemodificate.

 • Art .4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion GH8RGHINARU-1 //1 /

  «Bl ti

  V A    a? V

  i u

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU /

  Râmnicu Vâlcea 13 martie 2015

  MUNICIPIUL RM VÂLCEA

  DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA  SITUAȚIA


VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2015

din care

TR. 1

TR. II

TR. III

TR. IV

__TOTAL VENITURI ■ BUGET LOCAL

250,552,880.00

88,432,660.00

66,143,150.00

49,662,570.00

46,314,500.00

I. VENJȚURI PROPRII

126,446,700.00

36,848,630.00

30,089,000.00

31,411,570.00

28,097,500.00

___A.VENITURI FISCALE

111,847,380.00

32,941,110.00

26,623,500.00

27,362,270.00

24,920,500.00

___1 Impozit profit                     ______

010201

1,100,000.00

318,000.00

258,000.00

296,000.00

228,000.00

___2 Imp. ven. din transf propr. imob

030218

1,500,000.00

450,000.00

450,000.00

300,000.00

300,000.00

3 Cote defalcate impozit venit

040201

72,030,000.00

18,007,500.00

18,007,500.00

18,007,500.00

18,007,500.00

___4 Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5 Impozit clădiri pers.fizice

07020101

7,200,000.00

3,600,000.00

1,500,000.00

1,200,000.00

900,000.00

6 impozit clădiri pers.juridice

07020102

15,538,000.00

5,238,000.00

3,110,000.00

4,490,000.00

2,700,000.00

7 Impozit teren pers.fizice

07020201

1,574,000.00

872,000.00

239,000.00

278,000.00

185,000.00

8 Impozit teren pers .juridice

07020202

1,827,000.00

675,000.00

482,000.00

250,000.00

420,000.00

9 Impozit teren extravilan

07020203

50,000.00

15,000.00

15,000.00

10,000,00

10,000.00

10 Taxe judiciare de timbru

070203

1,150,000.00

320,000.00

350,000.00

300,000.00

180,000.00

11 Sume din TVA pentru echilibrare

110206

793,380.00

235,610.00

334,000.00

223,770.00

0.00

12 Taxa hoteliera

120207

75,000.00

20,000.00

15,000.00

15,000.00

25,000.00

13 Impozit pe spectacol

150201

60,000.00

20,000.00

13,000.00

12,000.00

15,000.00

14 Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,290,000.00

1,690,000.00

850,000.00

900.000.00

850,000.00

15 Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

2,700,000.00

900,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

16 Taxa eliberare autorizatii

160203

1,350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000,00

300,000.00

17 Alte taxe utilizare bunuri

160250

330,000.00

120,000.00

90,000,00

70,000.00

50,000.00

18 Alte impozite si taxe

180260

280,000.00

110,000.00

60,000.00

60,000.00

50,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

14,309,320.00

3,817,520.00

3,397,500.00

3,962,300.00

3,132,000.00

19 Venituri concesiuni - închirieri

300205

2,989,520.00

879,520.00

550,000.00

830,000,00

730,000.00

20 Venituri din prest. servicii

330208

2,900,000.00

900,000.00

650,000.00

700,000.00

650,000.00

21 Contribuție părinți - crese

330210

200,000.00

63,000.00

44,000.00

40,000.00

53,000.00

22 Contribuții cantina sociala

330212

15,000.00

4,000.00

4,000.00

3,000.00

4,000.00

23 Venituri din recuperare chelt.judecatâ

330228

5,800.00

2,000.00

1,500.00

2,300.00

0.00

24 Taxe extrajudiciare

340202

910,000.00

235,000.00

225,000.00

225,000.00

225,000.00

25 Alte venituri din taxe administrative

340250

130,000.00

35,000.00

33,000.00

32,000.00

30,000.00

26 Venituri din amenzi aplicate

350201

3,500,000.00

950,000.00

850,000,00

850,000.00

850,000.00

27 Taxe speciale

360206

1,400,000.00

410,000.00

350,000.00

340.000.00

300,000.00

28 Alte venituri

360250

2,259,000.00

339,000.00

690,000.00

940,000.00

290,000.00

29 Venituri din sponsorizări

370201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. VENITURI DIN CAPITAL

290,000.00

90,000.00

68,000.00

87,000.00

45,000.00

30 Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

30,000.00

10,000.00

8,000.00

7,000.00

5,000.00

31 Venituri din vanzari locuințe

390203

260,000.00

80,000.00

60.000.00

80,000.00

40,000.00

32 Venituri din vanzarea unor bunuri

390207

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.___________

400214

19,901,180.00

9,000,030.00

10,901,150.00

0,00

0.00

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

104,205,000.00

|   42,584,000.00

25,153,000.00

18,251,000.00

18,217,000.00

A. VENITURI DIN TVA

1102

91,096,000.00

29,505,000.00

25,153,000.00

18,251,000.00

18,187,000.00

1

Cheltuieli personal invatamant

110202

59,854,000.00

14,836,000.00

15,588,000.00

14,661,000.00

14,769,000.00

2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

31,242,000.00

14,669,000.00

9,565,000.00

3,590,000.00

3,418,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

7,725,000.00

2,941,000.00

2,200,000.00

584,000.00

2,000,000.00

- hotărâri judecătorești învățământ

110202

13,085,000.00

8,724,000.00

4,361,000.00

0.00

0.00

- cheltuieli personal crese

110202

1,098,000.00

252,000.00

252,000.00

254,000.00

340,000.00

- indemnizații însoțitori

110202

9,334,000.00

2,752,000.00

2,752,000.00

2,752,000.00

1,078,000.00

B. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

833,900.00

803,900.00

0.00

0.00

30,000.00

1

Subvenții de la BS pentru proiecte FEN

420220

773,900.00

773,900.00

0.00

0.00

0.00

2

Ajutoare rncalzire-AJPIS

420234

60,000.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

C. SUBVENȚII ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Subvenție CJ Valcea

430208

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D. FONDURI EUROPENE

4502

5,275,100.00

5,275,100.00

0.00

0.00

0.00

1

FEDR - Rambursare

450201

5,275,100.00

5,275,100.00

0.00

0.00

0.00

2

FSE - Rambursare

450202

0.00

E. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00


SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2015

- lei -

Nr. cri

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2015

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

260,552,880

86,425,660

64,116,150

49,662,570

50,348,500

din care:

DIN SURSE PROPRII

129,776,500

35,430,780

37,793,400

31,411,570

25,140,750

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIAL

A

104,333,600

34,552,000

26,322,750

18,251,000

25,207,760

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

129,776,500

35,430,780

37,793,400

31,411,570

25,140,750

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

19,558,000

5,726,700

5,823,800

5,772,500

2,236,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP.51

6,380,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

980,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

48,000

15.000

15,000

15,000

3,000

3

Politia Locala

CAP.61

2,845,000

740,000

840,000

840,000

425,000

4

Aparare Civila

CAP.61

32,000

10,000

10,000

10,000

2,000

5

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,701,000

500,000

500,000

500,000

201,000

6

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

685,000

210,000

210,000

200,000

65,000

7

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,450,000

437,500

443,500

444,000

125,000

8

Centrul Excelenta Handbal

CAP.67

157,000

50,000

50,000

50,000

7,000

9

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

805,000

250,000

250,000

250,000

55,000

10

DADP

CAP.67

385,500

115,700

115,800

124,000

30,000

11

Cantina ajutor social

CAP.68

141,000

40,000

40,000

50,000

11,000

12

DPS - salarii însoțitori persoane handicap

CAP.68

1,611,000

500,000

598,000

513,000

0

13

Serviciul public crese

CAP.68

1,009,000

355,000

248,000

246,000

160,000

14

DADP

CAP.70

1,276,500

385,500

385,500

405,500

100,000

15

DADP

CAP.74

124,000

37,000

37,000

40,000

10,000

16

DADP

CAP. 84

908,000

281,000

281,000

285,000

61,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

75,347,500

18,358,300

19,710,000

23,058,850

14,220,350

din care;

1

Autoritati executive

CAP. 51

9,125,000

3,372,000

1,840,600

2,478,000

1,434,500

- aparat propriu

4,350,000

1,372,000

1,203,000

978,000

797,000

- rambursare imprumut

4,775,000

2,000,000

637,500

1,500,000

637,500

2

Dobanda

CAP. 55

2,186,000

665,000

540,000

540,000

541,000

- dobanda imprumut

2,100,000

525,000

525,000

525,000

525,000

- comisioane

86,000

40,000

15,000

15,000

16,000

3

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

580,000

129,000

179,000

169,000

103,000

- Politia Locala

500,000

100,000

150,000

150,000

100,000

- aparat propriu

80,000

29,000

29,000

19,000

3,000

5

Invatamant

CAP. 65

5,132,000

1,574,000

1,947,000

581,000

1,030,000

- cheltuieli funcționale -scoli

1,000,000

281,000

719,000

0

0

- reparatii curente scoli

2,291,000

570,000

570,000

581,000

570,000

- internate

560,000

230,000

180,000

0

150,000

- ajutoare sociale - sportivi

210,000

70,000

70,000

0

70,000

- ajutoare sociale - copii cu CES

600,000

260,000

250,000

0

90,000

- aj.sociale - copii cu CES (înv. particular)

21,000

13,000

8,000

0

0

- burse elevi

450,000

150,000

150,000

0

150,000

6

Sanatate

CAP. 66

300,000

98,750

76,750

72,750

51,750

- dispensare medicale scoli

200,000

73,750

51,750

47,750

26,750

I

- dispensar TBC

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

i 7

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

10,191,000

2,680,500

2,636,500

2,488,500

2,385,500

-DADP

1 ann nnn

nnn

iun nnn

qcn nnn

OCA AAA

- aparat propriu

700,000

183,500

178,500

177,500

160,5001

__- cheltuieli din sponsorizări_______

0

0

0

0

0

__- întreținere spatii verzi_________________

2,976,000

744,000

744,000

744,000

744,000

__- Clubul Sportiv Municipal__

900,000

225,000

225,000

225,000

225,000

__- Asoc. Handbal Club Municipal

2,200,000

550,000

550,000

550,000

550,000

___________- activitati tineret_______________________________

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

__- culte religioase_____________

200,000

100,000

25,000

25,000

50,000

__- alte acțiuni culturale________________________

316,000

90,000

75,000

75,000

75,000

________, - Teatrul Municipal ARIEL_________________

900,000

250,000

250,000

250,000

150,000

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"____________

500,000

163,000

214,000

67,000

56,000

___8 Asigurări si asistenta sociala _________

CAP. 68

2,670,000

752,550

661,250

662,100

594,100

__- aparat propriu _________________

100,000

34,550

9,250

28,100

28,100

_________- Direcția de Protecție Sociala______________

300,000

93,000

80,000

80,000

47,000

____    - DPS - fundație

6,000

3,000

0

0

3,000

__    - crese - cheltuieli funcționale

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

_____- Cantina ajutor social

950,000

270,000

240,000

224,000

216,000

____    - ajutoare sociale crese - copii cu CES

4,000

2,000

2,000

0

0

- ajutoare sl indemnizații

260,000

20,000

60,000

80,000

90,000

_    - abonamente însoțitori

700,000

190,000

190,000

190,000

130,000

___- indemnizații persoane handicap

60,000

60,000

0

0

0

9 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

9,239,000

2,520,500

2,373,500

2,294,500

2,050,500

-DADP

7,170,000

1,928,000

1,866,000

1,750,000

1,626,000

- aparat propriu

267,500

91,500

71,500

70,500

34,000

- cotizație zona metropolitana+ADI APA

289,500

80,000

75,000

75,000

59,500

- fond UD

1,512,000

421,000

361,000

399,000

331,000

10 Protecția mediului

CAP. 74

6,453,000

1,700,000

1,650,000

1,593,000

1,510,000

-DADP

675,000

250,000

200,000

115,000

110,000

- aparat propriu

178,000

50,000

50,000

78,000

0

- salubrizare

4,500,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

- cofinantare proiect APAVIL

1,100,000

275,000

275,000

275,000

275,000

11 Combustibili si energie

CAP. 81

100,000

35,000

35,000

30,000

0

- compensare preț energie

0

0

0

0

0

- TVA concesiune

100,000

35,000

35,000

30,000

0

12 Transporturi

CAP. 84

29,371,500

4,931,000

7,770,500

12,150,000

4,520,000

-DADP

22,410,000

3,000,000

6,000,000

10,500,000

2,910,000

- aparat propriu

501,500

171,000

170,500

100,000

60,000

- mobilier stradal

500,000

150,000

150,000

100,000

100,000

- despăgubiri civile

800,000

200,000

200,000

200,000

200,000

- rambursare credit intern

160,000

160,000

0

0

0

,           - subvenție ETA

5,000,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

C. CHELTUIELI 1NVESTI|II

70

34,871,000

11,345,780

12,259,600

2,580,220

8,685,400

din care

1 Autorități executive

CAP. 51

429,200

77,000

120,000

120,000

112,200

2 Ordine publica

CAP. 61

179,600

45,000

45,000

45,000

44,600

3 Invatamant

CAP. 65

2,345,400

587,000

587,000

587,000

584,400

4 Sanatate

CAP. 66

161,200

41,000

41,000

41,000

38,200

5 Cultura recreare

CAP. 67

1,936,000

500,000

500,000

500,000

436,000

6 Asistenta sociala

CAP. 68

1,005,000

290,000

240,000

240,000

235,000

7 Dezvoltare publica

CAP. 70

18,437,100

5,927,780

7,141,600

462,220

4,905,500

8 Protecția mediului

CAP. 74

334,000

85,000

85,000

85,000

79,000

9 Străzi

CAP. 84

10,043,500

3,793,000

3,500,000

500,000

2,250,500

11. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

104,333,500

34,552,000

26,322,750

18,251,000

25,207,750

A. SUME DIN TVA

91,096,000

27,498,000

23,126,000

18,251,000

22,221,000

din care

1 Salarii invatamant

CAP.65

59,854,000

14,836,000

15,588,000

14,661,000

14,769,000

2 Alte cheltuieli descentralizate

31,242,000

12,662,000

7,538,000

3,590,000

7,452,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

7,725,000

2,941,000

2,200,000

584,000

2,000,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

13,085,000

6,717,000

2,334,000

0

4,034,000

- salarii personal crese

CAP.68

1,098,000

252,000

252,000

254,000

340,000

- indemnizații persoane handicap

CAP .68

9,334,000

2,752,000

2,752,000

2,752,000

1,078,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

60,000

30.000

0

0

30.000

am care

1

Ajutoare încălzire

CAP.68

60,000

30,000

0

0

30,000

C. FONDURI EUROPENE

13,177,500

7,024,000

3,196,750

0

2,956,750

FEDR

13,049,000

6,895,500

| 3,196,750

0

2,956,750

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

350,000

350,000

I                    o

0

0

> 2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

3,279,000

1,765,500

756,750

0

756,750

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 70

4,520,000

2,260,000

1,130,000

0

1,130,000

4

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

4,900,000

2,520,000

i 1,310,000

0

1,070,000

FSE

128,500

128,500

0

0

0

1

Colegiul Economic

CAP. 65

110,800

110,800

0

0

0

2

Liceul Tehnologic Oltchim

CAP. 65

15,000

15,000

!                    o

0

0

3

Municipiul Rm. Valcea

CAP. 65

2,700

2,700

I                    0

0

0

. i

D.REZERVE

CAP. 97

16,442,8Ș0

16,442,880

0

0

0

i

i

i

VICERRIMAR, EC. VASWE COCOS

DIRECTOR EXECUTIV, EC. lO^Ef^ADAT

' SEF SERV. CONTABILITATE, EC. NAF^IȘA COLȚOSSECREȚAR1MUNICIP

JRJiON'ISIDOIU

VICEPÂ

EC. VASII.1director Executiv,

EC.kWLEPADAT


ȘEF SERV. CONTABILITATE,


EC. NARCISA COLȚOS
SECRETAR MUNIO4PIU,

JR. IONTIDOIUROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIT»-ANUL 2015 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE            '

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRINr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare Inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2014

Cheltuieli totale 2015

FINANȚATE DIN

Ca pa ci tati

Ter men PI F

Sur se pro prii

Cred banc int.

Cred banc ext. *

Alte surse constituite potrivit legii **

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

TOTAL

71.398.646

149.213.836

10.045.241

34.871.000

0

0

0

0

34.871.000

34.871.000

0

0

0

din care C+M

57.239.538

112.039.628

7.847.296

24.500.205

0

0

0

0

24.500.205

24.500.205

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

38.835.532

107.529.635

1.299.962

16.669.500

0

0

0

0

16.669.500

16.669.600

0

0

____0

din care C+M

35.714.626

83.011.139

346.524

15.709.385

0

0

0

0

15.709.385

15.709.385

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI-TOTAL

8.387.500

8.387.500

0

4.844.500

0

0

0

0

4.844.500

4.844.500

0

__0

0

din care C+M

7.920.000

7.920.000

0

4.748.000

0

0

0

0

4.748.000

4,748.000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL

24.175.614

33.296.701

8.745.279

13.357.000

0

0

0

0

13.357.000

13.357.000

0

0

0

din care C+M

13.604.912

21.108.489

7.500.772

4.042.820

0

0

0

0

4.042.820

4.042.820

0

0

0

Cap. 51.02. Autorități publice

429.200

429.200

0

429.200

0

0

0

0

429.200

429.200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

429.200

429.200

0

429.200

0

6

0

0

429.200

429.200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de Imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

429.200

429.200

0

429.200

0

0

0

0

429.200

429.200

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. etab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

.. .2

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

179.600

179.600

0

179.600

0

0

0

0

179.600

179.600

0

0

0

din care C+M

33.000

33,000

0

33.000

0

0

0

0

33.000

33.000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

35.000

35.000

0

35.000

0

0

0

0

35.000

35,000

0

0

0

din care C+M

33.000

33.000

0

33.000

0

0

0

0

33.000

33,000

0

0

0

1

Sistem supraveghere video in municipiul Rm. Valcea

35.000

35.000

0

35.000

0

0

0

0

35.000

35.000

0

0

0

din care C+M

33.000

33.000

0

33.000

0

0

0

0

33.000

33.000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

144.600

144.600

0

144.600

0

0

0

0

144.600

144.600

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

____0

CI. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

144.600

144.600

0

144.600

0

0

0

0

144.600

144.600

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.65.02. - Invatamant

2.345.400

2.345.400

0

2.345.400

0

0

0

0

2.345.400

2.345.400

0

0

0

din care C+M

2.263.000

2.263.000

0

2.263.000

0

0

0

0

2.263.000

2.263.000

0

0

0


A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

LUCRĂRI NOI

1.942.500

1.942.500

0

1.942.500

0

0

0

0

1.942.500

1.942.500

0

0

0

din care C+M

1.930.000

1.930.000

0

1.930.000

0

0

0

0

1.930.000

1.930.000

0

0

0

2

Școala gimnaziala nr. 5 - acoperiș tip șarpanta

387.500

887.500

0

887,500

0

0

0

0

887,500

887.500

0

0

0

din care C+M

380.000

880.000

0

880.000

0

0

0

0

880.000

880.000

0

0

0

3

Școala gimnaziala Colonie - teren de spori cu suprafața sintetica, inclusiv împrejmuire

202.000

202.000

0

202.000

0

0

0

0

202.000

202.000

0

0

0

din care C+M

200.000

200.000

0

200.000

0

0

0

0

200.000

200.000

0

0

0

4

Liceul Antim Ivireanu - construcție sala de sport

853.000

853.000

0

853.000

0

0

0

0

853,000

853.000

0

0

0

din care C+M

850.000

850.000

0

850.000

0

0

0

0

850.000

850.000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

402.900

402.900

0

402.900

0

0

0

0

402.900

402.900

0

0

0

din care C+M

333.000

333.000

0

333.000

0

0

0

0

333.000

333.000

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2 Dotări independente

39.000

39.000

0

39.000

0

0

0

0

39.000

39.000

0

0

0

C3, Consolidări

337.000

337.000

0

337.000

0

0

0

0

337,000

337.000

0

0

0

din care C+M

333.000

333.000

0

333.000

0

0

0

0

333.000

333.000

0

0

0

5

Colegiul National Al, Lahovari - reabilitare teren de sport

337.000

337.000

0

337.000

0

0

0

0

337.000

337.000

6

0

0

din care C+M

333.000

333.000

0

333.000

0

0

0

0

333.000

333.000

0

0

0

C4. Chett. de proiectare pt, elab. SPF si SF

26.900

26.900

0

26.900

0

0

0

0

26,900

26.900

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.66.02. - Sanatate

161.200

161.200

0

161.200

0

0

0

0

161.200

161.200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

161.200

161.200

0

161.200

0

0

0

0

161.200

161.200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

161.200

161.200

0

161.200

0

0

0

6

161.200

161.200

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.67.02" Cultura, recreere si religie

6.742.550

6.742.560

293.571

1.936.000

0

0

0

0

1.936.000

1.936.000

0

0

0

din care C+M

6.903.200

5.903.200

197.057

1,353.000

0

0

0

0

1.353.000

1.353.000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2.710.240

2.710.240

228.713

147.000

0

0

0

0

147.000

147.000

0

0

0

din care C+M

2.595.000

2.595.000

197.057

133.000

0

0

0

0

133.000

133.000

0

0

0

6

Bazin de înot didactic - ulilitati si sistematizare verticala

500.000

500.000

160

140.000

0

0

0

0

140.000

140.000

0

0

0

din care C+M

495.000

495.000

0

133.000

0

0

0

0

133.000

133.000

0

0

0

7

Alimentare cu energie electrica - Parc Zăvoi

210.240

210.240

197.484

5.000

0

0

0

0

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

200.000

200.000

197.057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e

Amenajare Arenele Traian

2.000.000

2.000.000

31.069

2.000

0

0

0

0

2.000

2.000

0

0

0

din care C+M

1,900.000

1.900.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

80.000

80.000

0

72.000

0

0

0

0

72.000

72.000

0

0

0

din care C+M

76,000

75.000

0

70.000

0

0

0

0

70,000

70.000

0

0

0

9

Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independentei

80,000

80.000

0

72.000

0

0

0

0

72.000

72.000

0

0

0

din care C+M

75.000

75.000

0

70.000

0

0

0

0

70.000

70.000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

3.952.310

3.952.310

64.858

1.717.000

0

0

0

0

1.717.000

1.717.000

0

0

0

din care C+M

3.233.200

3.233.200

0

1.150.000

0

0

0

0

1.150.000

1.150.000

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

310.000

310.000

0

C3. Consolidări

3.391.310

3.391.310

64.855

din care C+M

3.233.200

3.233.200

0

10

înlocuire conducta apa sărată - ștrand Ostroveni

2.201.310

2.201.310

64.855

din care C+M

2.083.200

2.083.200

0

11

Reabilitare bazine înot Baza de agrement Ostroveni

1.190.000

1.190.000

0

din care C+M

1.150.000

1.150.000

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

251.000

251.000

3

C5. Majorare capital

0

0

0

Cap.68.02- Asigurări, asist.sociala

8.143.740

11.391.743

4.653.450

din care C+M

7.106.789

9.575.281

3.560.999

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

din care C+M

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

din care C+M

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

8.143.740

11.391.743

4.653.450

din care C+M

7.106.789

9.575.281

3.560.999

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

C2. Dotări independente

50.000

50.000

0

C3. Consolidări

8.093.740

11.341.743

4.653.450

din care C+M

7.106.789

9.575.281

3.560.999

12

Cămin de bairani -corp A transf in loc sociale (HCL nr.

197/46/26.07.2012)

8.093.740

11.341.743

4.653.450

din care C+M

7.106.789

9.575.281

3.560.999

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

39.875.458

46.202.198

4.350.221

din care C+M

32.628.829

38.080.276

3.817.751

ZI

LUCRĂRI IN CONTINUARE

27.349.358

27.662.668

617.821

din care C+M

24.995.426

25.210.216

149.467

13

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

591.140

591.140

175.759

din care C+M

552.000

552.000

149.467

14

Gospodărie de producere, transport si punere in opera a mixturilor asfaltice

8.100.000

8.100.000

0

din care C+M

8.091.000

8.091.000

0

15

Sistem de irigatii a spatiilor verzi in municipiu

200.000

513.310

35.555

iar; nnn

jna 7<an

0

16

Utilitati st sistematizare verticala ANL Ostroveni 5

2.612.030

2.612.030

59.247

din care C+M

2.152.340

2.152.340

0

17

Amenajare Pia|a Centrală; (HCL 350/2008)

15.846.188

15.846.188

347.260

din care C+M

14.005.086

14.005.086

0

B

LUCRĂRI NOI

6.061.000

6.061.000

0

din care C+M

5.633.000

5.633.000

0

18

Amenajare parc auto SC Piețe Presl

2.170.000

2.170.000

0

din care C+M

2.100.000

2.100.000

0

19

Extindere rețea iluminai public de la intersecția str. Posada cu Calea lui Traian. pana la sensul giratoriu-Pasaj Raureni

1.100.000

1.100.000

0

din care C+M

1.040.000

1.040.000

0

20

Realizare branșamente la rețeaua da apa rece si canalizare, montarea de apometre individuale si amenajare puncte sanitare pentru baraca 28,29 - Colonia Nuci

400.000

400.000

0

din care C+M

394.000

394,000

0

21

Rețea de canalizare apa pluviala 'Ostroveni sat

600.000

600.000

0

din care C+M

540.000

540.000

0

310.000

0

0

0

0

310.000

310.000

0

0

0

1.156.000

0

0

0

0

1.156.000

1.156.000

0

0

0

1.150.000

0

0

0

0

1.150.000

1.150.000

0

0

0

1.000

0

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.155.000

0

0

0

0

1.155.000

1.155.000

0

0

0

1.150.000

0

0

0

0

1.150.000

1.150.000

0

0

0

251.000

0

0

0

0

251.000

251.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.005.000

0

0

0

0

1.006.000

1.005.000

0

0

0

903.100

0

0

0

0

903.100

903.100

o’

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.005.000

0

0

0

0

1.005.000

1.006.000

0

0

0

903.100

0

0

0

0

903.100

903.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

955.000

0

0

0

0

955.000

955.000

0

0

0

903.100

0

0

0

0

903.100

903.100

0

0

0

955.000

0

0

0

0

955.000

955.000

0

0

0

903.100

903.100

903.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.437.100

0

0

0

0

18.437.100

18.437.100

0

0

0

13.563.955

0

0

0

0

13.563.955

13.563.956

0

0

0

10.316.500

0

0

0

0

10.316.500

10,316.500

0

0

0

9.827.635

0

0

0

0

9.827.635

9.827.635

0

0

0

292.500

0

0

0

0

292.500

292.500

0

0

0

287.295

0

0

0

0

287.295

287.295

0

0

0

10.000

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461.000

0

D

0

0

461.000

461.000

0

0

0

. 44R fl(Xl

..._o

0

0

0

448.000

____448.000

0

0

0

2.553.000

0

0

0

0

2.553.000

2.553.000

0

0

0

2.152.340

0

0

0

0

2.152.340

2.152.340

0

0

0

7.000.000

0

0

0

0

7.000.000

7.000.000

0

0

0

6.940.000

0

0

0

0

6.940.000

6.940.000

0

0

0

2.534.000

0

0

0

0

2.534.000

2.534.000

0

0

0

2.466.000

0

0

0

0

2.466.000

2.466.000

0

0

0

130.000

0

0

0

0

130.000

130.000

0

0

0

115.000

0

0

0

0

115.000

115.000

0

0

0

745.000

0

0

0

0

745.000

745.000

0

0

0

720.000

0

0

0

0

720.000

720.000

0

0

0

400,000

0

0

0

0

400.000

400.000

0

0

0

394.000

0

0

0

0

394.000

394.000

0

0

0

74.000

0

0

0

0

74.000

74.000

0

0

0

68.000

0

0

0

0

68.000

6S.000

0

0

0

22

Rețea canalizare pluviala Eleodor Constantinescu

436.000

436.000

0

416.000

0

0

0

0

416.000

416.000

0

0

0

din care C+M

412.000

412.000

0

412.000

0

0

0

0

412.000

412.000

0

0

0

23

Rețea canalizare pluviala Dan Basarab

155.000

155.000

0

149.000

0

0

0

0

149.000

149.000

0

0

0

din care C+M

147.000

147.000

0

147.000

0

0

0

0

147,000

147.000

0

0

0

24

Rețea canalizare str. Ion Creanga

1.200.000

1.200.000

0

620.000

0

0

0

0

620.000

620.000

0

0

0

din care C+M

1.000.000

1.000.000

0

610.000

0

0

0

0

610,000

610.000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

6.465.100

12.478.530

3.732,400

5.586.600

0

0

0

0

5,586.600

5.586.600

0

0

0

din care C+M

2.000.403

7.237.060

3,668.284

1.270.320

0

0

0

0

1.270.320

1.270.320

0

0

0

C1 .Achiziții de imobile

196.000

195.000

0

195.000

0

0

0

0

195.000

195.000

0

0

0

C2. Dotări Independente

2.034.000

2.034.000

0

2.034.000

0

0

0

0

2.034.000

2.034.000

o’

0

0

C3. Consolidări

2.162.000

8.175.430

3.732.400

1.283.500

0

0

0

0

1.283.500

1.283.500

b

0

0

din care C+M

2.000.403

7.237.060

3.668.284

1.270.320

0

0

0

0

1.270.320

1.270.320

0

0

0

25

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni (ramura 3 blc BD,A1,A2, B1,C16,C1,C2,C3,C4)

660.000

2.446.730

1,490.651

78.000

0

0

0

0

78.000

78.000

0

0

0

din care C+M

608.040

2.161.830

1.446.837

76.756

0

0

0

0

76.756

76.756

0

0

0

26

Reabilitare rețele termice încălzire st apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2,C18,C19,C20,C24,C26,C27)

765.000

2.946.900

1.445.276

5.500

0

0

0

0

5.500

5.500

0

0

0

din care C+M

709.163

2.611.900

1.431.669

4.434

0

0

0

0

4.434

4.434

0

0

0

27

hteanunare relele termice încălzire si apa caiaa de consum ri 1J Piața Centrala (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,S2,S3, A+B,O,P,R,V1-V2,V3,V6,I Piața)

737.000

2,781.800

796.473

1.200.000

0

0

0

0

1.200.000

1.200.000

0

0

0

din care C+M

683.200

2.463.330

789,778

1.189.130

0

0

0

0

1.189.130

1.189.130

0

0

0

04. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si $F

2.074.100

2.074.100

0

2.074.100

0

0

0

0

2.074.100

2.074.100

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

334.000

334.000

0

334.000

0

0

0

0

334.000

334.000

0

0

0

din care C+M

182.000

182.000

0

182.000

0

0

0

0

182.000

182.000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

184.000

184.000

0

184.000

0

0

0

0

184.000

184.000

0

0

0

din care C+M

182.000

182.000

0

182.000

0

0

0

0

182.000

182.000

0

0

0

28

Lucrări de împrejmuire si impadurire, zona Feteni (11,0837 ha)

184.000

184.000

0

184.000

0

0

0

0

184.000

184.000

0

0

0

din care C+M

182.000

182.000

0

182.000

0

0

0

0

182,000

182.000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

150.000

150.000

0

150.000

0

0

0

0

150.000

150.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CI.Achiziții de Imobile

120.000

120.000

0

120.000

0

0

0

0

120.000

120.000

0

0

0

C2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

C3. Consolidări

b

6

o1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0

0

0

C4 Cheft. de proiectare pt. elab. SPF si SF

30.000

30.000

0

30.000

0

0

0

0

30.000

30,000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transport urban

13.187.498

81.427.945

747.999

10.043.500

0

0

0

0

10.043.500

10.043.500

0

0

0

din care C+M

9,155,720

56.035.871

271.489

6.235.150

0

0

0

0

6.235.150

8,235.150

0

0

0

>4

LUCRĂRI IN CONTINUARE

8.740.934

77.121.727

453,428

6.171.000

0

0

0

0

6.171.000

6.171.000

0

0

0

din care C+M

8.124.200

55,205.923

0

5.748,750

0

0

0

0

5.748.760

5.748,750

0

0

0

29

Amenajare sens giratoriu int. str. Republicii cu str. Decebal

640.032

640.032

34.032

606.000

0

0

0

0

606.000

606,000

0

0

0

din care C+M

586.000

586.000

0

586.000

0

0

0

0

586.000

586.000

0

0

0

30

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes * Piața OstrovenițHCL 182/2013)

2.000.000

3.418.370

84.939

3.000.000

0

0

0

0

3.000.000

3.000.000

0

0

0

din care C+M

1.980.000

2.884.550

0

2.884.550

0

ol

0

0

2.884.550

2.884.550

0

0

0

31

Amenajare trotuare in cartier Copacelu-Cazanesti

2.600,902

2.600.902

42.550

2.550.000

0

0

0

0

2.550.000

2.550.000

o’

0

0

din care C+M

2.278.200

2.278.200

0

2.278,200

0

o]

0

0

2.278.200

2.278.200

0

0

0

32

Artera de legătura intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - revizuire si completare

2.000.000

38.975.813

207.435

10.000

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

din care C+M

1.980.000

21.244.248

0

0

0

0

0

0

_____________0

0

0

0

33

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mim. Rm. ValceafHCL 183/2013)

1.500.000

31.486.610

84.472

5.000

0

0

0

0

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

1.300.000

28.212.925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

120.000

120.000

0

112.000

0

0

0

0

112.000

112.000

0

0

0

___________________ din care C+M

100.000

100.000

0

100.000

0

0

0

0

100.000

100,000

0

0

0

34

Relocare conducta distribuție gaze naturale din zona obiectiv Reabilitare pod peste raui OH

120.000

120.000

0

112.000

0

0

0

0

112.000

112.000

0

0

____0

din care C+M

100.000

100.000

100.000

0

0

0

0

100.000

100,000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

4.326.564

4.186.218

294.571

3,760.500

0

0

0

0

3,760.500

3.760.500

0

0

0

din care C+M

931.520

729.948

271.489

386.400

0

0

0

0

386.400

386.400

0

0

0

CI -Achiziții de imobile

300.000

300.000

0

300.000

0

0

0

0

300.000

300,000

0

0

0

C2. Dotări Independente

2.254.000

2.254.000

0

2.254.000

0

0

0

0

2.254.000

2.254,000

0

0

0

C3. Consolidări

968.564

828.218

294.570

402.500

0

0

0

0

402.500

402.500

0

0

0

din care C+M

931.520

729.948

271.489

386.400

0

0

0

0

386.400

386.400

0

0

0

35

Modernizare tronson str. Patr. 1. Marina intre bd D Radulescu si str, OstrovenifHCL 179/2014)

300.000

367.218

211.258

122.500

0

0

0

0

122.500

122,500

0

0

0

din care C+M

360.000

318.444

199.357

119.100

0

0

0

0

119.100

119.100

0

0

0

36

Modernizare str.ToamneifHCL 226/2011)

495.564

288.000

83.312

133.000

0

0

0

0

133,000

133.000

0

0

0

din care C+M

431.520

271.504

72.132

127.300

0

o’

0

0

127.300

127.300

0

__0

0

37

Consolidare teren afectat de alunecați pe slr Feteni, in mun Rm Valcea

80.000

80.000

0

72.000

0

0

0

0

72.000

72.000

0

0

____0

din care C+M

70.000

70.000

0

70.000

0

0

0

0

70.000

70.000

0

0

0

38

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare praq aval

93.000

93.000

0

75.000

0

0

0

0

75,000

75.000

0

0

0

din care C+M

70.000

70.000

o’

70.000

0

0

0

0

70.000

70.000

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab, SPF si SF

437.000

437.000

b

437.000

0

0

0

0

437.000

437.000

0

0

0

C6. Majorare capital

367.000

367.000

1

367,000

0

0

0

0

367.000

367.000

0

0

0

Municipiul Rm. Valcea

C.U.I. 2540813


Anexa (1b) la HCL nr..4.G.dk*-


LISTA

poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetareNr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

Plati efectuate *)

Nr. si data documentului

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

13.367.000

Din care C+M

4.042.820

I

ACHIZIȚII IMOBILE

615.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

195.000

1

Amenajare cimitir Raureni 22000mp

buc

1

180.000

2

Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

15.000

Cap. 74.02. Protecția mediului

120.000

3

Depozit ecologic Feteni - despăgubiri proprietari imobile afectate

buc

1

120.000

Cap.84.02 Transport urban

300.000

4

Bretele de lagatura la Pasaj denivelat T. Vladimirescu

buc

1

200.000

5

Terenuri propuse ca străzi prin PUZ Ostroveni

100.000

—~—----———.— — _

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

5.422.000

Cap. 51.02 Autoritari publice

429.200

1

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

37.000

2

Up-grade modul juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

12.400

3

Echipament de comunicatii voce

buc

1

5.000

4

PLOTTER

buc

1

35.000

5

Pachet GPS

buc

1

100.000

6

Program informatic gestionare contracte de închiriere si concesiune -completare

buc

1

30.000

7

Licența antivirus

buc

1

15.000


8

Routere rețea fibra optica transfer date criptate-3buc

buc

3

9.000

9

Licențe sistem de operate si editare text

buc

1

100.000

10

Calculatoare de proces

buc

2

10.000

11

Calculator tip laptop

buc

2

7.000

12

Imprimanta laser

buc

3

10.500

13

Scaner A3

buc

1

6.300

14

Videoproiector cu ecran de proiecție

buc

1

3.000

15

Sistem electronic de dirijare si ordonare plati

buc

1

49.000

Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranța naționala

144.600

16

Licențe LPR

buc

4

16.900

17

Licențe server

buc

1

6.200

18

Fibra optica

buc

1

7.000

19

Control Ier/S AN

buc

1

10.800

20

Grup electrogen pentru alimentare echipamente electronice (9kW)

buc

1

13.700

21

Autospeciale Politia locala

buc

2

90.000

Cap.65.02. - Invatamant

39.000

22

Elevator Liceul Henri Coanda

buc

1

9.000

23

Dotări Grădiniță pp Ostroveni 2

buc

1

30.000

Cap.66.02. - Sanatate

161.200

24

Canapele consultatii

buc

3

31.000

25

Unituri dentare

buc

2

74.400

26

Aparat de sterilizat

buc

1

55.800

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

310.000

27

Maimuța Macac Japonez

buc

2

10.000

28

Lama

buc

1

6.000

29

Foisoare zona agrement

buc

24

144.000

30

Locuri de joaca

buc

3

150.000

Cap.68.02- Asigurări, asist.sociala

50.000

31

Autoturism Direcția protecție sociala

buc

1

50.000

Cap.70.02. Locuinte,serv.si dezv.publica

2.034.000

32

Autoutili. cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

1

253.000

33

încărcător multifuncțional DADP

buc

1

300.000

34

Motocompresor

buc

1

85.000

35

Generator de curent

buc

1

4.000

36

Mașina de găurit cu percuție

buc

1

3.500

37

Mașina pentru trasat marcaje transversale

buc

1

120.000

38

Rezervor pentru transport si depozitare emulsie

buc

1

11.000

39

Autoutilitare transport materiale si lucratori

buc

1

691.000

40

Generator de curent monofazat

buc

1

15.000

41

Autogunoiera

buc

1

540.000

42

Stâlpi iluminat Calea lui Traian

buc

15

11.500

Cap.84.02 Transport urban

2.254.000

43

Autobuze capacitate mica

buc

2

1.200.000

44

Sistem informatic e-Tiketing

buc

1

1.054.000

III.

CONSOLIDĂRI

4.134.000

1

din care C+M

4.042.820

Cap.65.02. - Invatamant

337.000

din care C+M

333.000

Colegiul National Al. Lahovari - reabilitare teren de sport

buc

337.000

din care C+M

333.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

1.156.000

din care C+M

1.150.000

2

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

ml

3200

1.000

din care C+M

0

3

Reabilitare bazine inot Baza de agrement Ostroveni

buc

1.155.000

din care C+M

1.150.000

Cap.68.02- Asigurări,asistsociala

955.000

din care C+M

903.100

4

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

955.000

din care C+M

903.100

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv. publica

din care C+M

5

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni (ramura 3 blc B0,A1,A2, 61,016,01,02,03,04)

ml

din care C+M

6

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2.C18,019,020,024,026,027)

ml

din care C+M

7

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,S2,S3, A+B,O,P,R,V1-V2,V3,V6,I

ml

din care C+M

Cap.84.02 Transport urban

din care C+M

8

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

mp

din care C+M

9

Modernizare str.Toamnei

ml

din care C+M

10

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

ml

din care C+M

11

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

ml

din care C+M

-W—

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. elab.st de prefez., fezabilitate a

proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

Cap. 65.02. Invatamant

1

Școala gimnaziala nr. 5 - acoperiș tip șarpanta

buc

2

Liceul Antim Ivireanu - construcție sala de sport

buc

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

3

Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independentei

buc

4

Amenajare Arenele Traian

buc

1.263.500

1.270.320

890

78.000

76.756

1038

5.500

4.434

1000

1.200.000

1.189.130

402.500

386.400

1972

122.500

119.100

800

133.000

127.300

20

72.000

70.000

10

75.000

70.000

2.819.000

26.900

1

10.000

1

16.900

251.000

1

8.000

1

148.000

5

Reabilitare bazine inot Baza de agrement Ostroveni

buc

1

35.000

6

Bazin de inot didactic - utilitati si sistematizare verticala

buc

1

60.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

2.074.100

7

Reactualizare PUZ Central

buc

1

40.000

8

Actualizare "Strategia de dezvoltare locala a municipiului Rm. Valcea 2014-2020"

buc

1

40.000

9

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi

buc

1

660.000

10

Reactualizare PUZ Goranu 2

buc

1

57.200

11

PUZ Zona comerciala Dovali

buc

1

37.000

12

Gospodărie de producere, transport si punere in opera a mixturilor asfattice

buc

1

100.000

13

Utilitati si sistematizare verticala ANL Ostroveni 5

buc

1

77.000

14

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

buc

1

500

15

Migrare in subteran a fibrei optice aferente Calea lui Traian

buc

1

34.600

16

PUZ Dealul Malului (100 ha)

buc

1

85.000

17

Actualizare suport topografic

buc

1

148.800

18

Amenajare parc auto SC Piețe Prest

buc

1

70.000

19

Reabilitare si extindere iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

buc

1

350.000

20

Extindere rețea iluminat public de la intersecția str. Posada cu Calea lui Traian, pana la sensul giratoriu-Pasaj Raureni

buc

1

30.000

21

Monitorizarea lucrărilor aferente obiectivului "Reorganizarea si amenajarea spațiului public central"

buc

1

62.000

22

PUZ zona agrement Nord

buc

1

40.000

23

Realizare branșamente la rețeaua de apa rece si canalizare, montarea de apometre individuale si amenajare puncte sanitare pentru baraca 28,29 - Colonia Nuci

buc

1

6.000

24

Rețea de canalizare apa pluviala -Ostroveni sat

buc

1

180.000

25

Rețea canalizare pluviala Eleodor Constantinescu

buc

1

20.000

26

Rețea canalizare pluviala Dan Basarab

buc

1

6.000

27

Rețea de canalizare str. ion Creanga

buc

1

30.000

1                                                )

Cap. 74.02. Protecția mediului

30.000

28

Strategia privind serviciul de salubrizare

buc

1

30.000

Cap.84.02 Transport urban

437.000

29

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - revizuire si completare

buc

1

170.000

30

Amenajare sens giratoriu int. str. Republicii cu str. Decebal

buc

1

3.000

31

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

buc

1

8.000

32

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

buc

1

18.000

33

Relocare conducta distribuție gaze naturale din zona obiectiv Reabilitare pod peste râul Olt

buc

1

8.000

34

Plan de mobilitate urbana in municipiul Rm. Valcea

buc

1

100.000

35

Amenajare trotuare str. Ștrandului, zona Ambient-Boromir

buc

1

50.000

36

Prelungirea bulevardului Tineretului, spre nord, intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății

buc

1

80.000

MAJORARE CAPITAL

367.000

Cap.84.02 Transport urban

367.000

1

Majorare capital SC ETA SA

367.000

____ ...______________

p. Primar                                              \ \

Viceprimar            y r....                                 V qeprimar

Gigi Ion Matei                                         Vasiie Cocos

.W ' :

Director Investiții        ■ • '                                          \

Ing. Liviu Miftode      T:.

Președinte sBdinta //ii k

/v / Nffîl

/

Director Economic

Ec. lomLeppdat

Sef Serviciu investitii

Ing.^Cc^rina Toma

Secr etapMwHGjni u

Jr. Ion fejdoiu \