Hotărârea nr. 44/2015

hotarirea 44 - 27 februarie 2015 - prelungire perioada Surzi

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.44

privind transmiterea imobilului - construcție PT 18 către Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Surzilor Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 februarie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.6300 din 23.02.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală prin care se propune transmiterea în folosință gratuită către Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Surzilor Vâlcea, a spațiului, în suprafață de 62,63 m.p., situat în incinta PT 18 - Cozia, strada Regina Maria nr. 9 A, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire;

Având în vedere raportele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea nr.49/24.02.2005, Consiliul Local a aprobat transmiterea în folosință gratuită Asociației Naționale a Surzilor din România - Grupa Vâlcea, a spațiului situat în incinta PT 18 -Cozia, strada Regina Maria nr. 9 A, în vederea amenajării sediului acestei asociații;

Luând în considerare adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr.6300 din 18.02.2015, Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Surzilor Vâlcea a solicitat prelungirea perioadei de folosință a acestui spațiu cu încă 10 ani și având în vedere că în hotărârea mai sus menționată nu a fost prevăzută posibilitatea de prelungire a perioadei de folosință a spațiului;

în temeiul prevederilor art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art. 115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

H O T Ă R Ă ȘT E:

Art1. Se transmite în folosință gratuită către Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Surzilor Vâlcea, spațiul, în suprafață de 62,63 m.p, situat în incinta PT 18 - Cozia, strada Regina Maria nr. 9 A, pe o perioadă de 10 (zece) ani, în condițiile în care a fost transmis inițial, cu posibilitatea de prelungire cu acordul Consiliului Local.

Art.2. Se împuternicește Primarul municipiului ca, prin serviciile de specialitate, să întocmească un nou protocol de predare - primire a spațiului și să semneze protocolul respectiv.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Asociației Naționale a Surzilor din România - Filiala Surzilor Vâlcea.