Hotărârea nr. 43/2015

hotarirea 43 - 27 februarie 2015 - adoptare masuri copertine

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local
HOTĂRÂREA NR.43

pentru adoptarea unor măsuri privind exploatarea terenurilor pe care se află amplasate copertine auto realizate în baza HCL nr.64/2006

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 februarie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.6937 din 24.02.2015, întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune atribuirea destinației de parcări de reședință, începând cu data de 01.03.2015, terenurilor aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea pe care sunt amplasate copertine în baza Regulamentului privind procedura de realizare a copertinelor auto pe terenuri aparținând domeniului public al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.64/2006 și, în consecință, nu vor mai fi prelungite protocoalele privind utilizarea temporară a terenurilor aparținând domeniului public în vederea amenajării de copertine auto, urmând ca posesorii acestora să fie somați pentru eliberarea terenului;

Ținând seama de raportele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că prin Hotărârea nr.64/2006, Consiliul Local a aprobat “Regulamentul privind procedura de realizare a copertinelor auto pe terenuri aparținând domeniului public al municipiului'1 și în baza acestuia terenurile aparținând domeniului public, situate în cartierele cu blocuri de locuințe, urmau a fi ocupate cu copertine auto numai în baza autorizației de construire eliberată la solicitarea asociațiilor de proprietari în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a regulamentului, precum și în baza Protocoalelor privind utilizarea temporară a terenurilor aparținând domeniului public, încheiate anual cu fiecare utilizator în parte;

Ținând seama de faptul că prin hotărârea nr. 18 din 30.01.2013, Consiliul Local a aprobat Planul Urbanistic General al municipiului, împreună

cu regulamentul de urbanism aferent, și conform acestor documentații, se impune eliminarea unor disfuncționalități identificate pe raza municipiului, printre acestea fiind și numărul insuficient al locurilor de parcare, iar existența copertinelor provizorii pe terenurile amenajate ca parcări publice, crează un aspect urbanistic negativ, atât pentru locuitorii din zonă cât și pentru vizitatori;

în baza art.36, alin.(6), lit.a), pct. 11, art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art,1. începând cu data de 01.03.2015, se atribuie destinația de parcări de reședință terenurilor aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea pe care sunt amplasate copertine în baza „Regulamentului privind procedura de realizare a copertinelor auto pe terenuri aparținând domeniului public al municipiului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.64/2006.

Art.2. Consecință a prevederilor art.1, nu vor mai fi prelungite protocoalele privind utilizarea temporară a terenurilor aparținând domeniului public în vederea amenajării de copertine auto, urmând ca posesorii acestora să fie somați pentru eliberarea terenului.

Art.3. începând cu data intrării în vigoare a noilor reglementări, respectiv 01.03.2015, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2006 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Urbanism;

  • - Serviciului Corp Control Primar, Inspectori Zonali.


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ/^f    NICIPI