Hotărârea nr. 42/2015

Hotarirea 42 - 27 februarie 2015 - modificare denumire Amenajare Piata Centrala

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.42 privind modificarea denumirii obiectivului de investiții "Amenajare și modernizare Piața Centrală" în "Amenajare Piața Centrală"

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 februarie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție reportul nr6530 din 19.02.2015, întocmit de Direcția Investiții Achiziții Publice, prin care se propune modificarea denumirii obiectivului de investiții în sensul ca, în loc de "Amenajare și modernizare Piața Centrală” se va citi "Amenajare Piața Centrală” în toate hotărârile Consiliului Local care fac referire la acest obiectiv de investiții, precum și în celelalte documente emise pentru realizarea acestui obiectiv (certificat de urbanism, autorizație de construire, documentații tehnico-economice etc.);

Ținând cont de raportul cuprinzând avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Având în vedere că prin Hotărârea nr.350/198/2008 Consiliului Local a aprobat Studiul de Fezabilitate la obiectivul de investiții "Amenajare și modernizare Piața Centrală”, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.21/11.02.2015 s-a aprobat devizul general actualizat la data de 31.12.2014 pentru realizarea acestui obiectiv de investiții;

Ținând seama de faptul că în cuprinsul listei obiectivelor de investiții - anul 2015 - Total surse de finanțare s-a prevăzut și obiectivul "Amenajare și modernizare Piața Centrală”, iar cu ocazia depunerii acesteia la Trezoreria Rm.Vâlcea, pentru efectuarea unor plăți, reprezentanți ai acestei instituții au adus la cunoștință faptul că este necesară modificarea denumirii "Amenajare și modernizare Piața Centrală” în "Amenajare Piața Centrală" sau repoziționarea acestui obiectiv in capitolul Consolidări din cadrul listei de investitii și având în vedere că realizarea acestui obiectiv presupune demolarea construcției existente și realizarea unei noi construcții;

în baza art.36, alin.(2), lit.b), art.45 alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) în toate hotărârile Consiliului Local care fac referire la obiectivului de investiții "Amenajare și modernizare Piața Centrală” se modifică denumirea obiectivului de investiții din "Amenajare și modernizare Piața Centrală în "Amenajare Piața Centrală”.

(2) Consecință a prevederilor alin. (1) se va citi "Amenajare Piața Centrală" și in celelalte documente emise pentru realizarea acestui obiectiv de investiții (certificat de urbanism, autorizație de construire, documentații tehnico-economice etc.).

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: