Hotărârea nr. 39/2015

Hotarirea 39 - 27 februarie 2015 - infiintare ADI Zona Metropolitana Turistica Ramnicu Valcea

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.39

privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară, la data de 27 februarie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție raportul nr.6566 din 19.02.2015, întocmit de către Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001 prin care se propune aprobarea asocierii municipiului Râmnicu Vâlcea cu stațiunile turistice și localitățile de legătură aflate în imediata vecinătate în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea”, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr.14, jud. Vâlcea, aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociației respective, a aportului la patrimoniul inițial al Asociației și a cotizației anuale a municipiului Râmnicu Vâlcea, împuternicirea primarului municipiului să participe la adunarea generală de constituire a Asociației și să semneze Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea” și de a reprezenta municipiul în Adunarea Generală a Asociației, precum și împuternicirea unei persoane de a reprezenta municipiul în Consiliul de Administrație al Asociației și ca Președinte al acestuia;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și având în vedere propunerea formulată în plenul ședinței referitoare la desemnarea domnului Ion Didoiu - secretar al municipiului care să reprezinte Municipiul în Consiliul de Administrație al Asociației și ca Președinte al acestuia;

Având în vedere faptul că România se înscrie printre țările europene cu un remarcabil potențial balnear și de sănătate cu peste 30% din apele minerale și termale din Europa, iar asemenea zestre naturală este localizată la nivel național în cateva zone geografice compacte, dintre care, poate cea mai privilegiată zonă se găseste in județul Vâlcea, unde la o distanță sensibil egală față de municipiu reședință de județ, de 18-20 km se află trei dintre cele mai cunoscute stațiuni turistice din țară - Călimănești, Băile Olănești și Băile Govora - din cele 37 atestate la nivel național conform Hotărârii Guvernului nr.852/2008 și două dintre stațiunile balneoclimatice - Băile Olănești și Călimănești -Căciulata - din cele 11 localități cu acest statut la nivel național conform Hotărârii Guvernului 1016/2011; aceste stațiuni turistice și balneoclimatice și orașul Ocnele Mari focalizate de municipiul reședință de județ, împreună cu localitățile de legătură Mihăești, Vlădești, Păușești - Măglași, Bujoreni, Dăești și Muereasca - se constituie ca o zonă în care turismul este, și poate deveni tot mai mult o forță motrice de dezvoltare interdependentă și a fiecărei localități în parte;

Ținând seama de discuțiile purtate cu toți primarii din cele 11 (unsprezece) localități (municipiul Râmnicu Vâlcea, Călimănești, Băile Olănești, Băile Govora, Ocnele Mari, Mihăești, Vlădești, Păușești - Măglași, Bujoreni, Dăești și Muereasca) care și-au exprimat acordul formal de a întreprinde demersurile pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea” (Z Me T), structură cu personalitate juridică;

Luând în considerare faptul că până la această dată a fost obținută de la Ministerul Justiției dovada disponibilității denumirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea”;

în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1, alin.(2), lit. j) și art.11 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin. (2) și art.115 din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 16 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea - municipiu reședință de județ cu stațiunile turistice și localitățile de legătură aflate în imediata vecinătate -Călimănești, Băile Olănești, Băile Govora, Ocnele Mari, Mihăești, Vlădești, Păușești -Măglași, Bujoreni, Dăești și Muereasca - în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea”.

(2) Sediul Asociației este în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu, nr.14, jud. Vâlcea.

 • Art.2. (1) Se aprobă Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea”, precum și Statutul acesteia, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă aportul municipiului la patrimoniul inițial al Asociației în cuantum de 1.000 de lei.

 • (3) Se aprobă cotizația anuală a municipiului Râmnicu Vâlcea ca membru al Asociației în cuantum de 50.000 lei/an.

Art.3. Se împuternicește primarul municipiului să participe la adunarea generală de constituire a Asociației și să semneze Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea”, aprobate conform art.2, alin.(1).

Art.4. Se împuternicește primarul municipiului să reprezinte municipiul în Adunarea Generală, ca președinte al Adunării generale și Președinte al Asociației.

Art.5. Se împuternicește dl. Ion Didoiu - secretar al municipiului Râmnicu Vâlcea să reprezinte municipiul în Consiliul de Administrație al Asociației și ca Președinte al Consiliului de Administrație.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILESCU
CONTRASEMNEAZĂ ftENTRU

SECRETAR-------

jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea 27februarie 2015


ACT CONSTITUTIV al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea”

CAPITOLUL I: MEMBRII ASOCIAȚIEI, VOINȚA ȘI SCOPUL ASOCIERII:

Art.l. Datele de identificare ale asociaților și ale reprezentanților acestora: denumirea/numele, prenumele, cetățenia, actul de identitate și sediul/domiciliul acestora.

 • 1.1. MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA cu sediul în Rm. Vâlcea, str. G-ral Praporgescu, nr.14, CIF , reprezentat legal, conform HCL, prin dl. GIGI ION MATEI - CNP, în calitate de viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea ce îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar;

 • 1.2. ORAȘUL BĂILE GOVORA, cu sediul în orașul Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu,nr.l66, CIF , reprezentat legal, conform HCL _____________, prin dl. MATEESCU

MIHAI - CNP 1541105386040, în calitate de primar al orașului Băile Govora;

 • 1.3. ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI, cu sediul în orașul Băile Olănești, str. 1 Decembrie, nr.l, CIF ________________, reprezentat legal, conform HCL, prin dl. VASILACHE VASILE SORIN - CNP, în calitate de primar al orașului Băile Olănești;

 • 14. ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, cu sediul în orașul Călimănești, Calea lui Traian nr.306, CIF ___________________, reprezentat legal, conform HCL , prin dl. CONSTANTINESCU FLORIN EL - CNP, în calitate de primar al orașului Călimănești;

 • 1.5. ORAȘUL OCNELE MARI, cu sediul în orașul Ocnele Mari, str. Alexandru loan Cuza, nr. 53, CIF _________________, reprezentat legal, conform HCL , prin dl. IORDACHE

PETRE - CNP 1490119384194, în calitate de primar al orașului Ocnele Mari;

 • 1.6. COMUNA BUJORENI, cu sediul în comuna Bujoreni, sat Olteni, nr.273, CIF __________________, reprezentată legal, conform HCL , prin dl. ROȘU ALEXSANDRU - CNP 1560507384261, în calitate de primar al comunei Bujoreni;

 • 1.7. COMUNA DĂEȘTI, cu sediul în comuna Dăești, sat Sîmbotin, CIF , reprezentată legal, conform HCL, prin dl. POPOLAN GHEORGHE VALERIAN -CNP 1790713384211, în calitate de primar al comunei Dăești;

 • 1.8. COMUNA MIHĂEȘTI, cu sediul în comuna Mihăești, str. Principală nr.73, CIF ________________, reprezentată legal, conform HCL , prin dl. BÂRZĂGEANU CONSTANTIN - CNP 1681128180794, în calitate de primar al comunei Mihăești;

 • 1.9. COMUNA MUEREASCA, cu sediul în comuna Muereasca, CIF ______________

reprezentată legal, conform HCL ____________, prin dl. UNGUREANU ION - CNP

, în calitate de primar al comunei Muereasca;

 • 1.10. COMUNA PĂUȘEȘTI MĂGLAȘI, cu sediul în comuna Păușești Măglași, CIF __________________, reprezentată legal, conform HCL ______________, prin dl. DEDIU ALEXANDRU DOREL - CNP 1620701384186, în calitate de primar al comunei Păușești Măglași;

 • 1.11. COMUNA VLĂDEȘTI, cu sediul în comuna Vlădești, str. Principală, CIF_________________,

reprezentată legal, conform HCL , prin dl. GHIȚĂ GHEORGHE SORIN - CNP , în calitate de primar al comunei Vlădești.

Art.2. Exprimarea voinței de asociere

Noi, reprezentanții unităților teritorial-administrative menționate la art.l, ca urmare a înțelegerii intervenite pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ TURISTICĂ RÂMNICU VÂLCEA”, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și în aplicarea Legilor nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare,

am hotărât,

constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ TURISTICĂ RÂMNICU VÂLCEA”, care să promoveze interesele noastre comune.

Art.3. Scopul și obiectivele Asociației, precum și mijloacele de realizare a acestora

Explicitarea scopului Asociației

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ TURISTICĂ RÂMNICU VÂLCEA” are ca scop dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale care alcătuiesc Asociația și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, cu prioritate în domeniul turismului, prin furnizarea în comun a unor servicii publice și prin dezvoltarea infrastructurilor și a obiectivelor de dezvoltare de interes comun,

Explicitarea obiectivelor Asociației

Obiectivele ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ TURISTICĂ RÂMNICU VÂLCEA” sunt următoarele:

 • a) Dezvoltarea echitabilă, durabilă și în interdependență a întregii zone metropolitane și a fiecărei unități administrativ teritoriale care compun Asociația;

 • b) îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicații și energie a unităților administrativ teritoriale care compun Asociația și a întregii zone metropolitane;

 • c) Dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice; înființarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes zonal;

 • d) Dezvoltarea economică integrată, exploatarea și valorificarea eficientă a resurselor specifice fiecărei localități componente a Zonei Metropolitane;

 • e) Dezvoltarea de noi zone rezidențiale, conform standardelor europene;

 • f) Dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii sociale și a dezechilibrelor sociale;

 • g) Dezvoltarea eficientă si integrată a potențialului turistic de care dispune zona;

 • h) Dezvoltarea turismului balnear, de odihnă și cel de afaceri, ca forme de turism deja consolidate și dezvoltarea altor forme de turism, precum cel ecologic, montan, sportiv, de tranzit, monahal etc, i) Atragerea de noi investiții si creșterea accesului la resurse;

 • j) Atragerea zonală a fondurilor europene;

 • k) Organizarea și participarea la cursuri de pregătire, perfecționare și reconversie profesională, seminarii și conferințe;

 • 1) Dezvoltarea de programe privind crearea de locuri de muncă și îmbunătățire a nivelului general de trai;

 • m) Promovarea investițiilor private și publice, în vederea dezvoltării durabile a zonei metropolitane și a unităților administrativ-teritoriale care o compun;

n) Acordarea de burse de studii și alte forme de sprijin material pentru elevi/studenți;

 • o) Promovarea în comun a unor proiecte culturale de anvergură;

 • p) Valorificarea și promovarea potențialului cultural, etnografic și tradițional al comunităților din Zona Metropolitană;

 • q) Alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului asociației.

Explicitarea mijloacelor de îndeplinire a scopului și obiectivelor Asociației

 • a) Elaborarea strategiei de dezvoltare metropolitană ca documentație de planificare teritorială integrată pentru fundamentarea planurilor urbanistice generale;

 • b) Elaborarea de proiecte de dezvoltare sectorială, pe domenii de interes și/sau grupuri de unități administrativ-teritoriale din cadrul Asociației;

 • c) Elaborarea strategiei de dezvoltare a turismului;

 • d) Promovarea de proiecte și programe cu finanțare europeană și guvernamentală în domeniul turismului, culturii, protecției mediului și promovării afacerilor;

 • e) Promovarea de proiecte și programe de dezvoltare și de valorificare a potențialului unităților administrativ-teritoriale, membre asociate, în parteneriat cu alte persoane fizice și juridice din țară și străinătate;

 • f) Elaborarea de studii și anchete de specialitate, în scopul inventarierii potențialului de dezvoltare al zonei metropolitane, precum și a problemelor cu care se confruntă populația și diferite categorii sociale;

 • g) Elaborarea unor strategii de marketing pentru promovarea potențialului turistic al zonei metropolitane și al fiecărei unități administrativ-teritoriale, îndeosebi a stațiunilor turistice și balneoclimatice.

CAPITOLUL II:

DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ, ÎNSEMNELE, SEDIUL, DURATA SI PATRIMONIUL:

2^.1*14 DcmimireH ^^socisțici

 • (1) Denumirea asociației este: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÂ „ZONA METROPOLITANĂ TURISTICĂ RÂMNICU VÂLCEA”, conform dovezii nr.138671 din data de 06.10.2014 privind disponibilitatea denumirii Asociației, eliberată de Ministrul Justiției.

 • (2) Această denumire va fi menționată în toate înscrisurile emise de Asociație.

 • (3) Abreviat, se va utiliza prescurtarea ADI - ZmeT Rm, Vâlcea

Art.5. Forma juridică a Asociației

Forma juridică a Asociației este: asociație de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică, organizație neguvernamentală și nonprofit, constituită în vederea atingerii obiectivelor proprii.

Art6. însemnele Asociației

Asociația va avea sigla, emblema și ștampila proprie, astfel:

 • a) Sigla asociației: „ZMeT Rm. Vâlcea”.

 • b) Emblema Asociației este reprezentarea grafică a dispunerii geografice a unităților administrativ-teritoriale componente la înființarea Asociației.

 • c) Ștampila Asociației este de formă rotundă, cu două cercuri concentrice, între care este imprimată sigla asociației: „ZMeT Rm.Vâlcea”, iar în interiorul ștampilei, emblema asociației.

Art.7. Sediul Asociației

 • (1) Sediul juridic al asociației este în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr,14, județul Vâlcea, România.

 • (2) Sediul asociației poate fi schimbat prin hotărârea Adunării Generale a Asociației.

 • (3) Asociația poate înființa filiale în localități din România și străinătate, prin hotărârea Adunării Generale, în condițiile legii.

Art.8. Durata Asociației:

Asociația se constituie și își desfășoară activitatea pe o perioadă nedeterminată, începând cu data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

Art9. Patrimoniul Asociației:

 • (1) Patrimoniul Asociației este compus din patrimoniul inițial, pe de o parte, și patrimoniul ulterior constituit, pe de altă parte, în condițiile legii.

 • (2) Patrimoniul inițial al Asociației este de 11.000 lei și este constituit prin aportul în numerar, individual, de către membrii fondatori, în părți egale.

 • (3) Suma prevăzută la alin.(2) va fi depusă la bancă, într-un cont separat, deschis în numele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ TURISTICĂ RÂMNICU VÂLCEA”.

 • (4) Cotizația anuală a fiecărui asociat reprezintă parte a patrimoniului ulterior constituit conform alin.(l) și se stabilește în considerarea populației fiecărei unități administrativ-teritoriale asociate, astfel:

 • - 1.500 lei/an pentru localitățile a căror populație este sub 2.000 de locuitori;

 • - 3.000 lei/an pentru localitățile a căror populație este cuprinsă între 2.001 și 4.000 de locuitori;

 • - 6.000 lei/an pentru localitățile a căror populație este cuprinsă între 4.001 și 7.500 de locuitori;

 • - 7.500 lei/an pentru localitățile cu peste 7.501 de locuitori;

 • - 50.000 lei/an pentru municipiul Râmnicu Vâlcea.

Baza de calcul a cotizației este populația fiecărei localități din luna decembrie a anului precedent, comunicată de Institutul Național de Statistică.

 • (5) Patrimoniul Asociației poate fi majorat prin aport în numerar, sau în natură, provenind de la asociați, sau de la terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, cu cotizații, donații, sponsorizări, etc.

 • (6) întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie și va fi utilizat exclusiv pentru realizarea obiectivelor Asociației.

CAPITOLUL III

ORGANELE ASOCIAȚIEI:

Art.10, Organe de conducere, supraveghere și control:

Asociația are următoarele organe de conducere, supraveghere și control:

 • a) Adunarea Generală a Asociației;

 • b) Președintele Asociației;

 • c) Consiliul de Administrație;

 • d) Cenzorul.

Art.ll. Adunarea generală este organul suprem de conducere, alcătuit din primari, ca reprezentanți legali ai membrilor asociați, împuterniciți, în acest scop, prin hotărâri ale Consiliilor Locale ale unităților administrativ-teritoriale asociate.

Art.12. (1) Președintele Asociației este reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală.

 • (2) Președintele Asociației este și președintele Adunării Generale a Asociației.

 • (3) Președintele Asociației este asistat de doi vicepreședinți, aleși de Adunarea Generală, unul din rândul reprezentanților orașelor și unul din rândul reprezentanților comunelor.

Artl3. (1) Consiliul de Administrație este format din 7 (șapte) membri din rândul reprezentanților nominalizați de asociați prin hotărâri ale Consiliilor Locale.

 • (2) Consiliul de Administrație are un președinte, care este reprezentantul municipiului, și doi vicepreședinți aleși, unul din rândul asociaților - orașe, și unul din rândul asociaților - comune.

 • (3) Ceilalți patru membri ai Consiliului de Administrație sunt câte doi reprezentanți din rândul asociaților - orașe și doi reprezentanți din rândul asociaților - comune.

 • (4) Consiliul de Administrație alege un secretar din rândul reprezentanților nominalizați de asociați pentru această funcție prin hotărâre a Consiliului Local.

 • (5) Secretarul Consiliului de Administrație va organiza activitatea de secretariat atât pentru Consiliul de Administrație, cât și pentru Adunarea Generală.

 • (6) Secretarul nu poate fi membru al Consiliului de Administrație, și nici reprezentant în Adunarea Generală.

ART.14. (1) Președintele și vicepreședinții Asociației nu pot fi membri ai Consiliului de Administrație.

 • (2) Reprezentantul unui asociat nu poate fi în același timp vicepreședinte al Asociației și vicepreședinte al Consiliului de Administrație.

Art.15. (1) Președintele Asociației este membru de drept al Adunării Generale și președintele acesteia. Acesta prezidează reuniunile Adunării Generale și reprezintă Asociația în relațiile cu terții.

 • (2) Mandatul pentru președinția Asociației este de 4 (patru) ani.

 • (3) Pentru reprezentarea Asociației în activitatea curentă a acesteia, președintele și/sau Consiliul de Administrație va putea da mandat unui alt membru al Consiliului de Administrație sau Directorului Executiv, precizând sfera, durata și limitele competentelor conferite.

Artl6. (1) Organul de control financiar al Asociației este cenzorul Asociației, care va fi desemnat de Adunarea Generală prin vot secret.

(2) Cenzorul îndeplinește atribuțiile conform reglementărilor legale în materie.

ART.17. Funcția de cenzor în cadrul Asociației poate fî deținută și de către persoane care nu sunt membri ai Asociației, cu condiția de a avea capacitate deplină de exercițiu și să îndeplinească celelalte condiții legale.

CAPITOLUL IV DISPOZIȚII FINALE:

Art.18. Persoanele împuternicite:

Viceprimarul municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul Gigi Ion Matei, va nominaliza persoana care va desfășura procedura de dobândire a personalității juridice a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea”.

Art.19. Alte prevederi:

Prezentul Act Constitutiv se completează cu Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea”, care detaliază din punct de vedere tehnic structurile interne ale Asociației și atribuțiile acestora, precum și modalitățile curente de funcționare a acestora.

Semnat astăzi ______________________________, de către membrii fondatori ai Asociației în prima

ședință de constituire a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea” și editat în 12 (douăsprezece) exemplare originale, din care 11 (unsprezece) exemplare originale (câte un exemplar original pentru fiecare asociat) și 1 (unu) exemplar original pentru Judecătoria Râmnicu Vâlcea.

Asociații

Reprezentant (primar)

Semnăturâ/Ștampilă

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Matei Gigi Ion

Orașul Băile Govora

Mateescu Mihai

Orașul Băile Olănești

Vasilache Vasile Sorin

Orașul Călimănești

Constantinescu Florinei

Orașul Ocnele Mari

lordache Petre

Comuna Bujoreni

Roșu Alexsandru

Comuna Dăești

Popolan Gheorghe Valerian

Comuna Mihăești

Bârzăgeanu Constantin

Comuna Muereasca

Ungureanu Ion

Comuna Păușești Măglași

Dediu Alexandru Dorel

Comuna Vlădești

Ghiță Gheorghe Sorin

STATUTUL

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

„ZONA METROPOLITANĂ TURISTICĂ

77                  A                  A ...............................................................

RAMNICU VALCEA”

CUPRINS:

CAPITOLUL I - DATELE DE IDENTIFICARE ALE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE ASOCIATE

CAPITOLUL H - EXPRIMAREA VOINȚEI DE ASOCIERE ȘI A SCOPULUI PROPUS

CAPITOLUL IU - DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, ÎNSEMNELE ȘI SEDIUL ASOCIAȚIEI

CAPITOLUL IV - DURATA DE FUNCȚIONARE ȘI PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

CAPITOLUL V - EXPLICITAREA SCOPULUI ȘI OBIECTIVELOR ASOCIAȚIEI, PRECUM ȘI A MIJLOACELOR DE REALIZARE A ACESTORA

CAPITOLUL VI - MEMBRU ASOCIAȚIEI, ORGANIZAREA, ORGANELE DE

CONDUCERE, SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL

CAPITOLUL VII - VENITURI ȘI CHELTUIELI

CAPITOLUL Vm- ÎNCETAREA ACTrVHĂȚH ASOCIAȚIEI

CAPITOLUL IX- DIRECTORUL EXECUTIV ȘI APARATUL TEHNIC EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI

CAPITOLUL X - REGULAMENTUL INTERN

CAPITOLUL XI - DISPOZIȚII FINALE

CAPITOLUL I - DATELE DE IDENTIFICARE ALE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE ASOCIATE

ART.l. Datele de identificare ale asociaților și ale reprezentanților acestora: denumirea/numele, prenumele, cetățenia, actul de identitate și sediul/domiciliul acestora.

 • 1.1. MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA cu sediul în Rm. Vâlcea, str. G-ral Praporgescu, nr.14, CIF                    , reprezentat legal, conform HCL_________________, prin dl.

GIGI ION MATEI - CNP______________________, în calitate de viceprimar al municipiului

Râmnicu Vâlcea ce îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar;

 • 1.2. ORAȘUL BĂILE GOVORA, cu sediul în orașul Băile Govora, str, Tudor Vladimirescu,nr.l66, CIF, reprezentat legal, conform HCL______________,

prin dl. MATEESCU MIRAI - CNP 1541105386040, în calitate de primar al orașului Băile Govora;

 • 1.3. ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI, cu sediul în orașul Băile Olănești, str. 1 Decembrie, nr.l, CIF, reprezentat legal, conform HCL, prin dl. VASILACHE VASILE SORIN - CNP, în calitate de primar al orașului Băile Olănești;

 • 1.4. ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, cu sediul în orașul Călimănești, Calea lui Traian nr.306, CIF , reprezentat legal, conform HCL , prin dl.

CONSTANTINESCU FLORINEL - CNP , în calitate de primar al orașului Călimănești;

 • 1.5. ORAȘUL OCNELE MARI, cu sediul în orașul Ocnele Mari, str. Alexandru loan Cuza, nr. 53, CIF , reprezentat legal, conform HCL , prin dl. IORDACHE PETRE - CNP 14901193 84194, în calitate de primar al orașului Ocnele Mari;

 • 1.6. COMUNA BUJORENI, cu sediul în comuna Bujoreni, sat Olteni, nr.273, CIF , reprezentată legal, conform HCL , prin dl. ROȘU ALEXSANDRU - CNP 1560507384261, în calitate de primar al comunei Bujoreni;

 • 1.7. COMUNA DĂEȘTI, cu sediul în comuna Dăești, sat Sîmbotin, CIF, reprezentată legal, conform HCL , prin dl. POPOLAN GHEORGHE VALERIAN - CNP 1790713384211, în calitate de primar al comunei Dăești;

 • 1.8. COMUNA MIHĂEȘTI, cu sediul în comuna Mihăești, str. Principală nr.73, CIF ________________, reprezentată legal, conform HCL, prin dl. BÂRZĂGEANU CONSTANTIN - CNP 1681128180794, în calitate de primar al comunei Mihăești;

 • 1.9. COMUNA MUEREASCA, cu sediul în comuna Muereasca, CIF _______________,

reprezentată legal, conform HCL ____________, prin dl. UNGUREANU ION - CNP

, în calitate de primar al comunei Muereasca;

 • 1.10. COMUNA PĂUȘEȘTI MĂGLAȘI, cu sediul în comuna Păușești Măglași, CIF _________________, reprezentată legal, conform HCL prin dl. DEDIU ALEXANDRU DOREL - CNP 1620701384186, în calitate de primar al comunei Păușești Măglași;

1 H COMUNA VLĂDEȘTI, cu sediul în comuna Vlădești, str. Principală, CIF __________________, reprezentată legal, conform HCL _____________, prin dl. GHIȚĂ GHEORGHE SORIN - CNP , în calitate de primar al comunei Vlădești.

CAPITOLUL n - EXPRIMAREA VOINȚEI DE ASOCIERE SI A SCOPULUI PROPUS

ART.2. Exprimarea voinței de asociere și a scopului propus

 • (1) în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și în aplicarea Legilor nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național -secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, unitățile administrativ-teritoriale menționate la art.l, în calitate de membri fondatori, am constituit ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ TURISTICĂ RÂMNICU VÂLCEA”, persoană juridică fără scop patrimonial, de drept privat și de utilitate publică.

 • (2) Scopul asocierii este acela de a promova dezvoltarea durabilă a unităților administrativ teritoriale care alcătuiesc asociația și a zonelor limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, prin furnizarea în comun a unor servicii publice și dezvoltarea infrastructurilor și a obiectivelor de dezvoltare de interes comun.

CAPITOLUL HI - DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, ÎNSEMNELE SI SEDIUL ASOCIAȚIEI

ART.3. Denumirea Asociației

 • (1) Denumirea asociației este: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ TURISTICĂ RÂMNICU VÂLCEA” (denumită în continuare Asociație), conform dovezii nr.138671 din data de 06.10.2014 privind disponibilitatea denumirii Asociației, eliberată de Ministrul Justiției.

 • (2) Această denumire va fi menționată în toate înscrisurile emise de Asociație.

ART.4. Forma juridică a Asociației este: asociație de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică, organizație neguvemamentală și nonprofit, constituită în vederea atingerii obiectivelor proprii.

ART.5. însemnele Asociației

Asociația va avea sigla, emblema și ștampila proprie, astfel:

 • a) Sigla asociației: „ZMeT Rm. Vâlcea”.

 • b) Emblema Asociației este reprezentarea grafică a dispunerii geografice a unităților administrativ-teritoriale componente la înființarea Asociației.

 • c) Ștampila Asociației este de formă rotundă, cu două cercuri concentrice, între care este imprimată sigla asociației: „ZMeT Rm.Vâlcea”, iar în interiorul ștampilei, emblema asociației.

ART.6. Sediul asociației

Sediul juridic al asociației este în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr.14, județul Vâlcea, România.

Sediul asociației poate fi schimbat prin hotărârea Adunării Generale a Asociației.

Asociația poate înființa filiale în localități din România și străinătate, prin hotărârea Adunării Generale, în condițiile legii.

CAPITOLUL IV - DURATA DE FUNCȚIONARE SI PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

ART.7. Durata de funcționare

Asociația se constituie și își desfășoară activitatea pe o perioadă nedeterminată, începând cu data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

ART.8. Patrimoniul Asociației

 • (1) Patrimoniul Asociației este compus din patrimoniul inițial, pe de o parte, și patrimoniul ulterior constituit, pe de altă parte, în condițiile legii.

 • (2) Patrimoniul inițial al Asociației este de 11.000 lei și este constituit prin aportul în numerar, individual, de către membrii fondatori, în părți egale.

 • (3) Suma prevăzută la alin.(2) va fi depusă la bancă, într-un cont separat, deschis în numele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ TURISTICĂ RÂMNICU VÂLCEA”.

 • (4) Cotizația anuală a fiecărui asociat reprezintă parte a patrimoniului ulterior constituit conform alin.(l) și se stabilește în considerarea populației fiecărei unități administrativ-teritoriale asociate, astfel:

 • - 1.500 lei/an pentru localitățile a căror populație este sub 2.000 de locuitori;

 • - 3.000 lei/an pentru localitățile a căror populație este cuprinsă între 2.001 și 4.000 de locuitori;

 • - 6.000 lei/an pentru localitățile a căror populație este cuprinsă între 4.001 și 7.500 de locuitori;

 • - 7.500 lei/an pentru localitățile cu peste 7.501 de locuitori;

 • - 50.000 lei/an pentru municipiul Râmnicu Vâlcea.

Baza de calcul a cotizației este populația fiecărei localități din luna decembrie a anului precedent, comunicată de Institutul Național de Statistică.

 • (5) Patrimoniul Asociației poate fi majorat prin aport în numerar, sau în natură, provenind de la asociați, sau de la terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, cu cotizații, donații, sponsorizări, eto.

 • (6) întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie și va fi utilizat exclusiv pentru realizarea obiectivelor Asociației.

CAPITOLUL V - EXPLICITAREA SCOPULUI SI OBIECTIVELOR ASOCIAȚIEI, PRECUM SI A MIJLOACELOR DE REALIZARE A ACESTORA

ARTA Explicitarea scopului asociației

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ TURISTICĂ RÂMNICU VÂLCEA” are ca scop dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale care alcătuiesc Asociația și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, cu prioritate în domeniul turismului, prin furnizarea în comun a unor servicii publice și prin dezvoltarea infrastructurilor și a obiectivelor de dezvoltare de interes comun.

ART. 10. Explicitarea obiectivelor asociației

Obiectivele ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ TURISTICĂ RÂMNICU VÂLCEA” sunt următoarele:

 • a) Dezvoltarea echitabilă, durabilă și în interdependență a întregii zone metropolitane și a fiecărei unități administrativ teritoriale care compun Asociația;

 • b) îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicații și energie a unităților administrativ teritoriale care compun Asociația și a întregii zone metropolitane;

 • c) Dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice; înființarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes zonal;

 • d) Dezvoltarea economică integrată, exploatarea și valorificarea eficientă a resurselor specifice fiecărei localități componente a Zonei Metropolitane;

 • e) Dezvoltarea de noi zone rezidențiale, conform standardelor europene;

 • f) Dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii sociale și a dezechilibrelor sociale;

 • g) Dezvoltarea eficientă si integrată a potențialului turistic de care dispune zona;

 • h) Dezvoltarea turismului balnear, de odihnă și cel de afaceri, ca forme de turism deja consolidate și dezvoltarea altor forme de turism, precum cel ecologic, montan, sportiv, de tranzit, monahal etc.

 • i) Atragerea de noi investiții si creșterea accesului la resurse;

 • j) Atragerea zonală a fondurilor europene;

 • k) Organizarea și participarea la cursuri de pregătire, perfecționare și reconversie profesională, seminarii și conferințe;

 • 1) Dezvoltarea de programe privind crearea de locuri de muncă și îmbunătățire a nivelului general de trai;

 • m) Promovarea investițiilor private și publice, în vederea dezvoltării durabile a zonei metropolitane și a unităților administrativ-teritoriale care o compun;

n) Acordarea de burse de studii și alte forme de sprijin material pentru elevi/studenți;

 • o) Promovarea în comun a unor proiecte culturale de anvergură;

 • p) Valorificarea și promovarea potențialului cultural, etnografic și tradițional al comunităților din Zona Metropolitană;

 • q) Alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului asociației.

ART.ll. Explicitarea mijloacelor de îndeplinire a scopului și obiectivelor Asociației:

 • a) Elaborarea strategiei de dezvoltare metropolitană ca documentație de planificare teritorială integrată pentru fundamentarea planurilor urbanistice generale;

 • b) Elaborarea de proiecte de dezvoltare sectorială, pe domenii de interes și/sau grupuri de unități administrativ-teritoriale din cadrul Asociației;

 • c) Elaborarea strategiei de dezvoltare a turismului;

 • d) Promovarea de proiecte și programe cu finanțare europeană și guvernamentală în domeniul turismului, culturii, protecției mediului și promovării afacerilor;

 • e) Promovarea de proiecte și programe de dezvoltare și de valorificare a potențialului unităților administrativ-teritoriale, membre asociate, în parteneriat cu alte persoane fizice și juridice din țară și străinătate;

 • f) Elaborarea de studii și anchete de specialitate, în scopul inventarierii potențialului de dezvoltare al zonei metropolitane, precum și a problemelor cu care se confruntă populația și diferite categorii sociale;

 • g) Elaborarea unor strategii de marketing pentru promovarea potențialului turistic al zonei metropolitane și al fiecărei unități administrativ-teritoriale, îndeosebi a stațiunilor turistice și balneoc 1 i matice.

CAPITOLUL VI - MEMBRII ASOCIAȚIEI, ORGANIZAREA, ORGANELE DE CONDUCERE, SUPRAVEGHERE SI CONTROL

ART.12. Membrii Asociației sunt exclusiv unitățile administrativ-teritoriale ca persoane juridice de drept public, care recunosc și aplică prezentul statut.

ART.13, Unitățile administrativ teritoriale care au constituit Asociația sau care aderă ulterior la aceasta își păstrează integral toate drepturile și obligațiile conferite de Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și de celelalte acte normative specifice administrației publice locale. Autoritățile deliberative și executive de la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale componente își păstrează autonomia locală, în condițiile legii.

ART.14, Principiile care stau la baza funcționării Asociației sunt:

 • a) respectarea autonomiei unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația;

 • b) dezvoltarea durabilă, integrată și echilibrată a întregii zone;

 • c) dezvoltarea durabilă a fiecărei unități administrativ-teritoriale, membră a Asociației;

 • d) solidaritatea unităților administrativ-teritoriale în depășirea situațiilor dificile cu care se poate confrunta o comunitate membră a Asociației;

 • e) atragerea și consultarea populației în procesul luării deciziilor;

 • f) parteneriatul;

 • g) transparența decizională.

ART.15. Admiterea unui nou membru se face pe baza cererii scrise a acestuia, adresată președintelui Asociației, prin care solicitantul aderă la prezentul statut. Cererea de înscriere va trebui să fie însoțită de hotărârea consiliului local prin care se aprobă aderarea unității administrativ-teritoriale respective la Asociație, precum și Statutul Asociației.

ART.16. (1) Cererea de înscriere în Asociație se analizează de către Consiliul de Administrație care o supune aprobării fiecărui membru al Asociației, acesta din urmă pronunțându-se prin hotărâre a Consiliului Local. Propunerea Consiliului de Administrație de aprobare a primirii de noi membri are la bază analiza interesului Asociației, compatibilitatea intereselor unităților administrativ-teritoriale asociate cu interesele unității administrativ-teritoriale care solicită admiterea în Asociație.

 • (2) Cererea de aderare la Asociație, împreună cu hotărârea Consiliului Local al unității administrativ-teritoriale care solicită aderarea, însoțite de analiza Consiliului de Administrație prin care se propune sau nu aderarea, se comunică fiecărui membru al Asociației.

ART.17. După adoptarea hotărârilor de admitere a unui nou membru de către toți membrii asociați, acestea se comunică Consiliului de Administrație, care analizează îndeplinirea condițiilor de primire în Asociație și convoacă Adunarea Generală, care hotărăște primirea sau nu a noului membru. Hotărârea se adoptă cu votul unanim al reprezentanților membrilor asociați.

ART.18. Admiterea unui membru în Asociație se consideră efectuată după aprobarea de către toți asociații, adoptarea hotărârii Adunării Generale, conform art. 17, și după înscrierea acestuia în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

ART.19. Depunerea cererii de înscriere a unui nou membru în Registrul asociațiilor și fundațiilor se efectuează de către președintele Consiliului de Administrație al Asociației în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data hotărârii Adunării Generale privind primirea unui nou membru în Asociație.

ART.20. Membrii Asociației au următoarele drepturi statutare:

 • a) să beneficieze de facilitățile de organizare și dezvoltare potrivit scopului și obiectivelor Asociației;

 • b) să participe la activitățile, proiectele și programele Asociației;

 • c) să folosească dotările materiale ale Asociației conform misiunii acesteia;

 • d) sa poarte însemnele și emblema Asociației;

 • e) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere și control, în condițiile prevăzute de prezentul statut;

 • f) să beneficieze de toate formele de solidaritate, de apărare și sprijin de care dispune Asociația; g) să-și exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă de interes pentru Asociație;

 • h) să conteste deciziile Consiliului de Administrație și să ceară convocarea Adunării Generale dacă sunt susținuți prin semnături de 1/3 din membri;

 • i) să renunțe la calitatea de membru; renunțarea la calitatea de membru se face prin hotărâre a Adunării Generale a Asociației, care va avea la bază hotărârea consiliului local a asociatului respectiv și studiul de specialitate privind implicațiile renunțării la calitatea de asociat și costurile acesteia;

 • j) să beneficieze de baza de date și informații a asociației;

 • k) să fie consultați în toate problemele de interes ale zonei metropolitane;

 • 1) să solicite și să primească sprijin pentru probleme ce țin de activitatea zonei;

 • m) să fie informați asupra programelor și proiectelor de dezvoltare a zonei.

ART.21. Membrii Asociației au următoarele obligații statutare:

 • a) să cunoască și să respecte Statutul asociației, Actul Constitutiv și actele de decizie ale conducerii Asociației;

 • b) să contribuie la îndeplinirea scopului și obiectivelor asociației,

 • c) să răspundă solicitărilor Asociației și să participe la orice acțiuni întreprinse de aceasta;

 • d) să fie solidari cu ceilalți asociați în depășirea situațiilor critice cu care aceștia se pot confrunta;

 • e) să nu angajeze Asociația în nicio activitate, fără mandat din partea Consiliului de Administrație;

 • f) să-și achite obligațiile materiale și financiare stabilite de Asociație și cele cuprinse în angajamentele pe care și le-au asumat;

 • g) să evite sau să se abțină de la comentarii sau intervenții publice de natură a produce prejudicii Asociației.

ART.22. Calitatea de membru al Asociației încetează în următoarele situații:

 • a) retragere;

 • b) excludere, în condițiile prezentului statut.

ART.23. Pentru încălcări ale Statutului sau ale Regulamentului Intern, membrii asociați pot fi sancționați astfel:

 • a) atenționarea scrisă cu privire la normele încălcate și recomandarea de a le respecta pe viitor;

 • b) mustrarea scrisă;

 • c) retragerea drepturilor prevăzute la art.20, lit. e) și g);

 • d) excluderea membrului din Asociație;

Sancțiunile de la literele a) și b) se aplică prin decizia Consiliului Director.

Sancțiunile de la literele c) și d) se aplică de către Adunarea Generală a Asociației, cu votul a 2/3 din totalul voturilor atribuite conform art.32, alin,(2).

ART.24. Asociația are următoarele organe de conducere, supraveghere și control:

 • a) Adunarea Generală a Asociației;

 • b) Președintele Asociației;

 • c) Consiliul de Administrație;

 • d) Cenzorul.

ART.25. Adunarea generală este organul suprem de conducere, alcătuit din primari, ca reprezentanți legali ai membrilor asociați, împuterniciți, în acest scop, prin hotărâri ale Consiliilor Locale ale unităților administrativ-teritoriale asociate.

ART.26.(1) Președintele Asociației este reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală.

 • (2) Președintele Asociației este și președintele Adunării Generale a Asociației.

 • (3) Președintele Asociației este asistat de doi vicepreședinți, aleși de Adunarea Generală, unul din rândul reprezentanților orașelor și unul din rândul reprezentanților comunelor.

ART.27/1) Consiliul de Administrație este format din 7 (șapte) membri din rândul reprezentanților nominalizați de asociați prin hotărâri ale Consiliilor Locale.

 • (2) Consiliul de Administrație are un președinte, care este reprezentantul municipiului, și doi vicepreședinți aleși, unul din rândul asociaților - orașe, și unul din rândul asociaților - comune.

 • (3) Ceilalți patru membri ai Consiliului de Administrație sunt câte doi reprezentanți din rândul asociaților - orașe și doi reprezentanți din rândul asociaților - comune.

 • (4) Consiliul de Administrație alege un secretar din rândul reprezentanților nominalizați de asociați pentru această funcție prin hotărâre a Consiliului Local

 • (5) Secretarul Consiliului de Administrație va organiza activitatea de secretariat atât pentru Consiliul de Administrație, cât și pentru Adunarea Generală.

 • (6) Secretarul nu poate fi membru al Consiliului de Administrație, și nici reprezentant în Adunarea Generală.

ART.28.(1) Președintele și vicepreședinții Asociației nu pot fi membri ai Consiliului de Administrație.

 • (2) Reprezentantul unui asociat nu poate fi în același timp vicepreședinte al Asociației și vicepreședinte al Consiliului de Administrație.

ART.29. Adunarea Generală a Asociației se întrunește o dată pe an (de regulă în primul trimestru al anului), în adunare ordinară și, ori de câte ori este cazul, în adunare extraordinară.

ART.30/1) Convocarea Adunării Generale ordinare/extraordinare se face de către președintele Asociației; convocarea Adunării Generale extraordinare se poate face și de către Consiliul de Administrație sau la propunarea unei treimi din membrii cu drept de vot ai Asociației.

 • (2) în toate cazurile, procedurile administrative de convocare, organizare și desfășurare a adunărilor generale se realizează de către Consiliul de Administrație.

ART.31.(1) Adunarea generală este statutar întrunită în prezența tuturor membrilor Asociației.

 • (2) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul statutar de participanți, se stabilește o nouă dată, la o distanță de cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare și cel mult 15 (cincisprezece) zile lucrătoare față de prima convocare.

 • (3) La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră a fi statutar constituită, dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 (două-treimi) din membrii Asociației.

 • (4) Dacă la cea de-a doua convocare nu se întrunește numărul statutar de participanți, se stabilește o nouă dată, la o distanță de cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare și cel mult 10 (zece) zile lucrătoare față de cea de-a doua convocare.

 • (5) La a treia convocare, Adunarea Generală se consideră a fi statutar constituită, indiferent de numărul membrilor prezenți.

ART.32.(1) Actul de decizie al Adunării Generale este hotărârea, iar votul pentru adoptarea acesteia se exprimă direct, doar de către reprezentanții unităților administrativ-teritoriale asociate. (2) Votul reprezentanților membrilor Asociației va fi proporțional cu populația, fiind atribuit un vot la 1.000 de locuitori sau parte din 1000 de locuitori.

(3) Hotărârile se adoptă cu votul a 2/3 (două-treimi) din totalul de voturi atribuit conform alin.(2) membrilor Asociației, cu excepția hotărârilor privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului și dizolvarea și lichidarea Asociației pentru care sunt necesare voturile a 3/4 (trei-pătrimi) din totalul de voturi atribuit membrilor Asociației conform alin.(2).

ART.33.(1) Ședințele Adunării Generale sunt conduse de Președintele Asociației; în lipsa acestuia, ședințele vor fi conduse de către Președintele Consiliului de Administrație.

 • (2) Dezbaterile și hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special, urmare a aplicării art.30, alin.(2).

 • (3) Pentru conformitate și opozabilitate, hotărârile Adunării Generale sunt semnate de către Președintele Asociației și secretarul Consiliului de Administrație, care asigură și secretariatul Adunării Generale.

 • (4) Hotărârile Adunării Generale vor fi imprimate cu sigla și emblema Asociației, și, după semnare și aplicarea ștampilei, vor fi date publicității și comunicate pentru ducere la îndeplinire.

 • (5) Hotărârile Adunării Generale a Asociației sunt obligatorii pentru membrii acesteia si se aplica cu prioritate în raport cu hotărârile Consiliilor Locale ale membrilor.

 • (6) La întrunirile Adunării Generale pot participa și alte persoane fizice și juridice, la invitația oricăruia dintre membrii Asociației; de asemenea poate participa de drept orice consilier local al unităților administrativ teritoriale care compun Asociația.

ART.34. Adunarea Generală îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) alege vicepreședinții Asociației;

 • b) aprobă ordinea de zi a fiecărei ședințe;

 • c) aprobă și modifică Statutul și Regulamentul intern al asociației;

 • d) numește Consiliul de Administrație, conform art.27;

 • e) alege și revocă cenzorul Asociației;

 • f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației și bilanțul contabil;

 • g) stabilește cotizațiile, contribuțiile și taxele de înscriere pe care le datorează membrii Asociației;

 • h) aprobă primirea de noi membri și excluderea membrilor din Asociație;

 • i) aplică sancțiunile prevăzute la art.23, lit.c) și d);

 • j) aprobă dizolvarea și lichidarea Asociației;

 • k) aprobă colaborarea și/sau asocierea cu organizații similare din țară și străinătate;

 • 1) adoptă hotărâri în scopul îndeplinirii obiectivelor Asociației;

 • m) alte atribuții conform Statutului, Regulamentului intern, hotărârilor Adunării Generale și actelor normative în domeniu.

ART.35.(1) Consiliul de Administrație constituit conform art.27 își desfășoară activitatea în ședințe lunare ordinare și în ședințe extraordinare, în situații urgente.

 • (2) In prima ședință de constituire, Consiliul de Administrație alege cei doi vicepreședinți și stabilește regulile de funcționare.

 • (3) Convocarea Consiliului de Administrație în ședințe ordinare se face de către Președinte, iar în ședințe extraordinare de către Președinte, sau cel puțin 3 (trei) membri.

ART.36.(1) Consiliul de Administrație este statutar întrunit în ședință în prezența a cel puțin 5 (cinci) dintre membrii săi.

 • (2) Dacă la prima convocare nu se întrunește acest cvorum, se procedează la o nouă convocare, în termen de cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare, și cel mult 10 (zece) zile lucrătoare de la data primei convocări.

 • (3) La a doua convocare, Consiliul de Administrație este considerat statutar întrunit în prezența a cel puțin 3 (trei) membri, dintre care Președintele și/sau sau unul din vicepreședinți.

 • (4) Dacă nici la a doua convocare nu se desfășoară ședința Consiliului de Administrație, oricare din reprezentanții asociaților sesizează președintele Asociației.

ART.37.(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor statutare și a celor stabilite prin hotărâri ale Adunării Generale, Consiliul de Administrație adoptă decizii.

 • (2) Deciziile Consiliului de Administrație se adoptă prin vot, fiecare membru votând ca reprezentant al unui asociat cu numărul de voturi atribuit conform art.32, alin.(2) sau și ca reprezentant al unui asociat conform deciziei Consiliului de Administrație, emisă conform art.37, alin.(3).

 • (3) Pentru votare, asociații care nu au reprezentant în Consiliul de Administrație deleagă puterea de vot în adoptarea deciziilor unui alt membru al Consiliului de Administrație, prin hotărâre a Consiliului Local respectiv.

 • (4) Deciziile Consiliului de Administrație se adoptă cu votul a cel puțin 2/3 (două-treimi) din totalul voturilor atribuite membrilor asociați conform art.32, alin.(2) și art.37, alin.(2) și (3), cu excepția deciziilor adoptate pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin art.39, lit.a), care se adoptă cu votul a cel puțin 3/4 (trei-pătrimi) din totalul voturilor atribuite.

 • (5) Pentru conformitate și opozabilitate, deciziile sunt semnate de către președintele și secretarul Consiliului de Administrație.

 • (6) Deciziile Consiliului de Administrație vor fi imprimate cu sigla și emblema Asociației și, după semnare și aplicarea ștampilei Asociației, vor fi comunicate pentru a fi îndeplinite.

ART.38.(1) Consiliul de Administrație gestionează activitatea Asociației, în conformitate cu scopurile pentru care aceasta a fost constituită.

 • (2) Activitățile necesare, desfășurate în aplicarea alin.(l), vor fi realizate sub directa supraveghere și responsabilitate a Consiliului de Administrație, de către un aparat de specialitate condus de către un Director Executiv, angajat în baza unei organigrame aprobate prin hotărâre a Adunării Generale, la propunerea Consiliului de Administrație.

ART.39. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

 • a) avizează studii, prognoze, programe, proiecte, planuri de acțiune și strategii de dezvoltare economico-socială și de mediu, de organizare și amenajare a teritoriului și urbanism, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții, precum și participarea la programe de dezvoltare regională și zonală, și le supune aprobării Adunării Generale a Asociației și consiliilor locale ale unităților administrativ teritoriale care compun Asociația, implicate în proiectele respective;

 • b) avizează proiectul de buget al Asociației la propunerea Președintelui Consiliului de Administrație, în vederea aprobării acestuia de către Adunarea Generală;

 • c) solicită și administrează fonduri pentru implementarea proiectelor de dezvoltare a Zonei Metropolitane Turistice și a fiecărei localități componente a Asociației;

 • d) propune Adunării Generale înființarea, în condițiile legii, de instituții, societăți comerciale și servicii publice pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației;

 • e) organizează concursul pentru numirea Directorului Executiv și a aparatului de specialitate al Asociației și stabilește retribuirea acestora;

 • f) numește și revocă purtătorul de cuvânt al Asociației;

 • g) îndeplinește atribuțiile prevăzute la art.30, alin.(l) și (2) referitoare la organizarea și desfășurarea întrunirilor Adunării Generale;

 • h) realizează proiectele și programele Asociației și contribuie la realizarea proiectelor și programelor unităților administrativ-teritoriale componente;

 • i) asigură aplicarea hotărârilor Adunării Generale a Asociației și ale consiliilor locale ale unităților administrativ teritoriale care compun Asociația referitoare la dezvoltarea interdependentă, durabilă, a Zonei Metropolitane Turistice;

 • j) aprobă, la propunerea Directorului Executiv al Asociației, planul anual de acțiune al aparatului executiv al Asociației;

 • k) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației, în limita împuternicirilor exprese și explicite ale Consiliului de Administrație;

 • 1) administrează patrimoniul Asociației și conduce activitățile acesteia;

 • m) alte atribuții conform Statutului, Regulamentului intern, hotărârilor Adunării Generale și deciziilor Consiliului de Administrație.

ART.40.(l) Consiliul de Administrație se reunește, de regulă, lunar și ori de câte ori este necesar. (2) La ședințele Consiliului de Administrație pot participa, în calitate de observatori, și alte persoane fizice și juridice, la invitația oricăruia dintre membrii Consiliului de Administrație; de asemenea, poate participa de drept, cu același statut de observator, orice consilier local al unităților administrativ teritoriale care compun Asociația.

ART.41.(1) Președintele Asociației nominalizat conform art.25 și 26, alin.(l) este membru de drept al Adunării Generale și președintele acesteia. Acesta prezidează reuniunile Adunării Generale și reprezintă Asociația în relațiile cu terții,

 • (2) Mandatul pentru președinția Asociației este de 4 (patru) ani.

 • (3) Pentru reprezentarea Asociației în activitatea curentă a acesteia, președintele și/sau Consiliul de Administrație va putea da mandat unui alt membru al Consiliului de Administrație sau Directorului Executiv, precizând sfera, durata și limitele competentelor conferite.

ART.42.(1) Organul de control financiar al Asociației este cenzorul Asociației, care va fi desemnat de Adunarea Generală prin vot secret

 • (2) Cenzorul îndeplinește atribuțiile conform reglementărilor legale în materie.

ART.43. Funcția de cenzor în cadrul Asociației poate fi deținută și de către persoane care nu sunt membri ai Asociației, cu condiția de a avea capacitate deplină de exercițiu și să îndeplinească celelalte condiții legale.

CAPITOLUL VH - VENITURI ȘI CHELTUIELI

ART.44. Veniturile Asociației provin din:

 • a) cotizațiile și contribuțiile unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației, precum și eventualele taxe de înscriere; acestea se achită din bugetele locale ale acestora în valoarea stabilită de Adunarea Generală;

 • b) fonduri atrase prin programele de dezvoltare cu finanțare europeană și/sau națională aferente proiectelor de dezvoltare regională pentru Zona Metropolitană Turistică și pentru localitățile membre ale Asociației;

 • c) donații, sponsorizări, legate și subvenții;

 • d) alte resurse financiare primite de la bugetele locale, județean și de stat;

 • e) venituri realizate din activități economice directe;

 • f) dobânzile bancare provenite din plasarea sumelor disponibile în condiții legale;

 • g) orice alte surse legale de venituri.

ART.45. Veniturile obținute de Asociație se folosesc exclusiv în vederea realizării scopului și obiectivelor prevăzute în Statut.

ART.46. Anul financiar începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an și se încheie la data de 31 decembrie, cu excepția primului an, când începe la data înregistrării Asociației ca persoană juridică.

ART.47. Activitatea economico-financiară a Asociației se desfășoară pe baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală.

ART.48. Contabilitatea Asociației este ținută în conformitate cu reglementările legale în materie.

CAPITOLUL Vin - ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII ASOCIAȚIEI

ART.49. Asociația poate fi dizolvată prin hotărârea Adunării Generale adoptată cu votul a 3/4 (trei-pătrimi) din totalul voturilor atribuite conform art.32, alin.(2).

ART.50. Dizolvarea Asociației se va putea face numai în baza unui audit și a unui studiu de specialitate privind finalizarea proiectelor în derulare și funcționarea celor implementate și coordonate de către Asociație.

ART.51. Lichidarea Asociației se va face în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare.

ART.52. întregul activ al Asociației se va atribui, după lichidare, unei alte asociații sau societăți nepatrimoniale având un obiect de activitate similar sau apropiat, după cum va hotărî Adunarea Generală, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL IX - DIRECTORUL EXECUTIV SI APARATUL TEHNIC EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI

ART.53. Directorul Executiv al Asociației este numit prin decizie a Consiliului de Administrație, în urma unui concurs/examen.

ART.54.(1) Procedura de organizare a concursului/examenului pentru funcția de Director Executiv și lucrător în aparatul tehnic, precum și condițiile de angajare a acestora, se aprobă anterior de către Consiliul de Administrație.

 • (2) Pentru a putea ocupa funcția de Director Executiv și lucrător în aparatul tehnic, o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ cel puțin următoarele condiții:

 • - să aibă capacitate deplină de exercițiu;

 • - să aibă studii post universitare.

ART.55. Președintele și Consiliul de Administrație pot delega Directorului Executiv orice atribuție care revine acestora potrivit prezentului Statut sau potrivit legii.

ART.56. Directorul Executiv al Asociației are, în principal, următoarele atribuții:

 • a) pune în executare hotărârile Adunării Generale, deciziile Consiliului de Administrație și ale Președintelui Asociației, în limitele conferite de prezentul Statut, de Regulamentul intern și de lege;

 • b) participă la întrunirile Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Asociației;

 • c) elaborează proiectul de buget al Asociației și-l propune spre aprobare Adunării Generale, după avizarea acestuia de către Consiliul de Administrație;

 • d) elaborează organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului tehnic-executiv al Asociației și, în vederea aprobării de către Adunarea Generală, le propune spre avizare Consiliului de Administrație;

 • e) angajează, în urma unui concurs/examen, personalul aparatului tehnic-executiv al Asociației, în baza organigramei și a statului de funcții aprobate de către Adunarea Generală;

 • f) asigură execuția bugetului de venituri si cheltuieli ale Asociației;

 • g) elaborează programul anual de achiziții publice al Asociației și, după aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație, coordonează derularea procedurii de achiziție în cadrul Asociației, cu respectarea prevederilor legale în materie;

 • h) întocmește referate și avizează referatele întocmite de personalul din aparatul executiv al Asociației, pe care le propune aprobării Consiliului de Administrație sau Adunării Generale, după caz;

 • i) conduce și coordonează activitatea curentă și aparatul tehnic al Asociației;

 • j) alte atribuții conform Statutului, Regulamentului intern, hotărârilor Adunării Generale și deciziilor Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL X - REGULAMENTUL INTERN

ART.57. Regulamentul intern este aprobat de Adunarea Generală, prin hotărâre, la propunerea Consiliului de Administrație.

ART.58. Prin Regulamentul intern se stabilesc detaliat atât drepturile și obligațiile membrilor Asociației, cât și modul de organizare și funcționare a Asociației și a aparatului tehnic al acesteia. De asemenea se stabilește procedura de aplicare a sancțiunilor și modalitatea practică de soluționare a eventualelor neînțelegeri intervenite între doi sau mai mulți membri ai Asociației.

CAPITOLUL XI - DISPOZIȚII FINALE

ART.59. Asociația are siglă, emblema și ștampilă proprii, conform art.5,

ART.60. Asociația are obligația să mediatizeze calitatea de membru a tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația, în toate activitățile și proiectele desfășurate, folosind stema și alte însemne distinctive ale unităților administrativ-teritoriale respective, în scopul realizării obiectivelor Asociației.

ART.61. Utilizarea de către membrii Asociației și/sau de colaboratorii acesteia, inclusiv de către aparatul tehnic al Asociației, a stemei și a celorlalte însemne distinctive ale unităților administrativ teritoriale care compun Asociația, în scopul obținerii de foloase personale necuvenite, se pedepsește conform legilor în vigoare.

ART.62. Prezentul statut este cadrul normativ pe baza căruia se va desfășura întreaga activitate a Asociației și este guvernat de legea română.

ART.63. Prezentul Statut poate fi modificat doar prin hotărâre a Adunării Generale a Asociației, cu votul a 3/4 din totalul voturilor atribuite conform art.32, alin.(2), adoptată după aprobarea prealabilă a modificării de către Consiliile Locale ale membrilor asociați,

ART.64. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare, incidente activității Asociației, precum și cu prevederile Regulamentului Intern al Asociației, atunci când acesta va fi adoptat.

ART.65. Litigiile ulterioare născute în legătură cu acest Statut se soluționează pe cale amiabilă, iar în caz contrar sunt deduse instanței competente.

ART.66. Asociația va putea înființa societăți comerciale având ca obiect activități economice adiacente și în strânsă legătură cu scopul principal al Asociației, cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

ART.67. Prezentul statut, însușit prin hotărâri ale consiliilor locale ale asociaților, intră în vigoare prin aprobarea Adunării Generale în ședința din data de. Este alcătuit din XI capitole și 67 de articole și a fost redactat în 12 (douăsprezece) exemplare originale, din care 11 (unsprezece) exemplare originale (câte un exemplar original pentru fiecare asociat) și 1 (unu) exemplar original pentru Judecătoria Râmnicu Vâlcea.