Hotărârea nr. 38/2015

Hotarirea 38 - 27 februarie 2015 - desfiintarea Zona Metropolitana

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUN 1C1P1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.38

privind împuternicirea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

“Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” să ceară încetarea activitatii Asociației

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 februarie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.6680 din 20.02.2015, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001, prin care se propune, în conformitate cu prevederile art.40 cap.VIII din Statutul Asociației, împuternicirea reprezentantului municipiului Râmnicu Valcea în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea" să ceară încetarea activitatii Asociației;

Ținând seama de raportul cuprinzând avizul comisiei de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26Z2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare și ale cap.VIII din Statutul Asociației;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

întrunind 16 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se împuternicește reprezentantul municipiului Râmnicu Valcea în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” să ceară incetarea activitatii Asociației.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Administrație, Juridic, Contencios din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

  • - Membrilor Asociației.