Hotărârea nr. 37/2015

Hotarirea 37 - 27 februarie 2015 - evaluare activitate asistenti personali iulie - decembrie 2014

ROMÂNIA

Județul vâlcea

M.UNICIPIUL RÂMN1CU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.37

privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav (iulie - decembrie 2014)

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 februarie 2015, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 839 din 16.02.2015 întocmit de către Direcția de Protecție Socială prin care se propune aprobarea raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului al II - lea al anului 2014, a formularelor utilizate în cadrul compartimentului de specialitate al Direcției de Protecție Socială, precum și suplimentarea pentru semestrul I al anului 2015, cu 150 de locuri, a numărului de 1150 de posturi destinate încadrării de asistenți personaliși/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Rm.Vâlcea;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor art.40 alin.2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

în baza art.36, alin.(2), lit.”d” și alin.(6), lit.”aw, pct.2, art.45 alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă raportul de evaluare a activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului al II -lea al anului 2014, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă formularele utilizate în cadrul compartimentului de specialitate al Direcției de Protecție Socială, conform anexelor nr.2 - 4 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se suplimentează, pentru semestrul I al anului 2015, cu 150 de locuri numărul de 1150 de posturi destinate încadrării de asistenți personaliși/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Rm.Vâlcea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: - Direcției de Protecție Socială;

- Direcței Economico-Financiare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILEȘCU

a c u A \\ A

CONTRASEMNEAZĂ F^ENTRUbEGALITATE, yX SECRETAR RțUNICIPIUi

XjXjurist Ion DIDOIU j

M F J        /

Râmnicu Vâlcea 27 februarie 2015
CONSILIUL LOCAL AL MUN. RM.VALCEA                                p. PRIMAR,

DIRECȚIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ                                      Viceprimar

SERVICIUL ASISTENȚA SOCIALĂ                        1           a Gigi Ion MATEI

Nr. 839/16.02.2015                                     7WTXa Ut. / &;

RAPORT

privind evaluarea activității asistenților personaliDi I ai persoanelor cu handicap grav

(iulie-decembrie 2014 )

Potrivit dispozițiilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea dreptimfomțersoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, autoritățile locale, prin serviciul public de asistență socială, au rolul de a monitoriza obligațiile ce revin asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, și de a prezenta consiliului local, semestrial, un raport privind activitatea desfășurată de aceștia, structurat după cum urmează:.

Dinamica angajării asistentilor personali

In conformitate cu prevederile art.42 alin.4 din Legea nr.448/2006, părinții sau reprezentanții legali ai copiilor cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal șt primirea unei indemnizații lunare. întrucât, în perioada la care ne raportăm, s-a înregistrat un trend ascendent al acestor opțiuni (între 18-42 cereri/lună), urmare, în principal, a recunoașterii „Accidentului vascular cerebral” ca afecțiune generatoare de handicap la pensionari, ne-am confruntat cu situații în care un număr de persoane îndreptățite nu și-au putut primi drepturile bănești din lipsă de locuri. Luând act de situația creată, DPS a solicitat consiliului local suplimentarea numărului de sturi. de la 1100 la 1150 (HCL.225/29.10.2014).

în intervalul 01.07-30.12.2014, s-au încheiat 3 contracte individuale de muncă (în două dintre cazuri, persoanele bolnave sunt copii minori, cu afecțiuni grave, care necesită supraveghere și îngrijire permanentă din partea familiei) și au fost încetate alte 3 contracte individuale de muncă ale asistenților personali (expirarea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, în 2 cazuri; decesul persoanei asistate, în al treilea caz), astfel că, la finele anului se aflau în plată 130 asistenți personali.

Labei nr. 1. Situația asistenților personali la 31.12.2014

nr. asist.pers. angajați

pers.asistată copil

pers.asistată adult

membri ai familiei

pers, externe familiei

contract per. determinată

contract per. nedeterminată

130

39

91

124

6

39

91

Se poate observa că, în 30% din cazuri asistenții personali au în îngrijire copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 18 ani, contractele individuale de muncă fiind încheiate pe perioadă determinată, iar 70% dintre ei acordă servicii de asistență adulților și vârstnicilor (19-74 ani) în baza contractelor de muncă pe perioadă nedeterminată. în 95,3% din cazuri, îngrijirea este acordată de membri ai familiei persoanei cu handicap (părinte, soț/soție, bunic), ceea ce reflectă caracterul familial al serviciilor.

De asemenea, numărul beneficiarilor de indemnizație lunară (echivalentă cu salariul net al asistentului rsonal), a crescut până la sfârșitul anului 2014, de la 919 la 992 persoane, dintre care 198 sunt copii.

în ceea ce privește salarizarea asistenților personali și achitarea indemnizațiilor lunare în cursul semestrului al ll-lea 2014, suma aferentă acestor obligații financiare a fost de 786.694 lei, respectiv 3.754.893 lei. întrucât, de la începutul anului trecut, nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat, a fost mai mic decât nivelul cheltuielilor de personal estimate, aferente asistenților personali, iar suma alocată la rectificarea bugetară din luna octombrie 2014 (334 mii lei, transfer din TVA) a fost insuficientă, DPS a solicitat ordonatorului principal de credite, prin adresa nr. 606/18.11.2014, suplimentarea alocațiilor bugetare destinate plății salariilor asistenților personali, începând cu luna noiembrie. Urmare a acestor demersuri, s-a reușit ca achitarea drepturilor bănești mai sus amintite să fie făcută la zi.

■          ume se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihna in slmnsă

-■ D-’sa sau posibili taica de dezvoltare a centrelor (ie tip respiro

întrucât nu sunt condiții de înlocuire a asistentului personal pe perioada concediului de odihnă și nici nu există posibilitatea găzduirii bolnavului într-un centru respiro (la nivelul municipiului neexistând o astfel de instituție), s-a aplicat măsura legală, și obligatorie, de acordare persoanei cu handicap grav a unei indemnizații echivalente cu salariul net al asistentului personal (670 lei), în luna în care acesta își va efectua concediul de odihnă iegal.

Menționăm că, în semestrul al ll-lea al anului 2014, 80 de asistenți personali au beneficiat de CO, conform planificării, protecția persoanelor cu handicap grav îngrijite de către aceștia fiind asigurată prin acordarea de indemnizații. Semnalăm faptul că, în același perioadă s-a înregistrat și o situație de suspendare provizorie a raporturilor de serviciu datorată concediului pentru incapacitate temporară de muncă a asistentului personal, caz în care bolnavul a primit suma cuvenită perioadei de absență a acestuia, pentru a-i^ suplini serviciile.                                                                                                                  f

Potrivit legislației aplicabilă, angajatorul are obligația să asigure instruirea specifică a asistenților personali aflați în plată. Menționăm că toți asistenții personali încadrați, au participat în anul 2013 la cursuri de perfecționare profesională, iar pentru cei angajați ulterior (7 pers.), ne propunem să realizăm o instruire specifică, până la sfârșitul anului 2015.

De reținut că, permanent, toți asistenții personali beneficiază, la cerere, de informare, consiliere și suport, din partea compartimentului de specialitate din cadrul DPS.

:. Armarul de controale efectuate și problemele sesizate

în perioada la care ne raportăm, inspectori din cadrul Serviciului Asistență Socială au realizat 57 de anchete sociale de reevaluare a situației socio-medicale a persoanei asistate și 78 rapoarte de întrevedere, din analiza cărora s-a desprins faptul că asistenții personali și-au îndeplini atribuțiile de serviciu și se implică în realizarea obiectivelor prevăzute în programul individual de reabilitare și integrare socială a persoanei cu handicap. Precizăm că nu s-au constatat abateri de la normele de disciplină a muncii sau încălcări ale obligațiilor prevăzute în contractele individuale de muncă.

în același interval de timp, a fost realizată evaluarea socială a asistenților personali în vederea angajării (3 cazuri) și a solicitantilor de indemnizație de însoțitor (174 cazuri noi), precum și reevaluarea socială a 56 de beneficiari de indemnizație lunară aflați în plată. Nu s-au constatat elemente semnificative care să justifice refuzul angajării asistentului personal sau acordării indemnizației lunare, posibile situații de neglijare/abandon a persoanei bolnave, și nici nu au fost înregistrate reclamații, sesizări din partea bolnavilor/aparținătorilor, cu referire la modul în care sunt îngrijiți de către asistenții personali.

Pentru a responsabiliza mai mult asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, aceștia se prezintă lunar la sediul instituției noastre pentru a semna pontajul sau pentru a comunica absența temporară din localitate, din diverse motive (tratamente în clinici de recuperare, vacanțe, investigații medicale, etc.).

Potrivit dispozițiilor HG nr.427/2001, cu modificările și completările ulterioare, în luna decembrie 2014, cei 130 de asistenți personali aflați în plată, au întocmit și depus la compartimentul de specialitate, rapoartele semestriale de activitate, datele fiind prelucrate statistic.

în activitatea noastră am încercat să consiliem familia persoanei bolnave, asistentul personal, privitor la drepturile și obligațiile ce decurg în urma încheierii contractului de muncă, la necesitatea respectării programului individual de reabilitare și integrare socială de către persoana cu handicap și la posibilitatea de a apela la servicii specializate cum ar fi: recuperare neuropsihomotorie (centre aflate în cadrul DGASPC-Băbeni, Rm.Vâlcea, ONG-uri de profil cu care DPS a încheiat parteneriate/convenții de colaborare, alte asociații/fundații); servicii tip respiro (DGASPC-Băbeni); servicii specializate pentru copiii cu autism (Centrul de servicii terapeutice pentru copilul cu autism „Mara” din cadrul DPS).

Alte forme de sprijin acordate de către autorități persoanelor cu dizabilităț! și familiilor acestora pentru Jepâșirea unor situatii de risc social, sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos:

Nr.crt.

Servicii suport oferite

Beneficiari

1

Card-legitimație pt. locuri gratuite de parcare

50

2

Scutire de la plata rovinietei

51

3

Anchete sociale pt. încadrare în grad de handicap

1041

4

Anchete sociale pt. obținerea certificatului de orientare școlară/profesională

8

5

Anchete sociale de reevaluare pers, instituționalizate/evaluare în vederea instituționalizării

22

6

Anchete sociale pt. obținerea pensiei de invaliditate

29

7

Servicii recuperare/reabilitare și suport în cadrul Centrului „Mara” (copii/zi)

35

8

Suport financiar de urgență pt. acoperirea parțială a costurilor unor investigații medicale de specialitate/tratamente (sumă totală-14.700 lei)

12

9

10A

Servicii informare/consiliere (medie zilnică)

20

Acordare gratuitate transport local:

 • - cazuri noi

 • - reevaluare lunară medie

92

750

mtrucât s-au înregistrat neconcordanțe între nivelul creditelor bugetare aprobate pentru transportul local ai persoanelor cu nevoi speciale și cheltuielile reale aferente, prin adresa nr.398/17.11.2014, s-a solicitat ordonatorului principal de credite suplimentarea alocațiilor bugetare destinate asigurării gratuității transportului pentru beneficiarii Legii nr.448/2006, astfel încât, la finele anului 2014 s-a reușit achitarea integrală a facturilor emise de către operatorul local, SC ETA SA (în sumă totală - 664.000 lei).

în activitatea de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, autoritățile administrației publice locale au acordat o atenție sporită și:

J asigurării accesului persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional prin includerea în infrastructura publică a tuturor accesibilităților prevăzute de legislația în domeniu (rampe de acces, sisteme de semnalizare sonoră și vizuală la trecerile de pietoni, mijloace de transport în comun special adaptate, spații de parcare);

7 colaborării cu organizațiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap (ASCHFR-filiala Vâlcea, SNIHFR-filiala Vâlcea, ANSR-filiala Surzilor Vâlcea, Asociația Nevăzătorilor-filiala Vâlcea, Asociația copiilor cu autism, Fundația Soul to Soul).

Concluzionând, apreciem că serviciile sociale de care au beneficiat" persoanele cu handicap grav în intervalul iulie-decembrie 2014, au corespuns standardelor de calitate în domeniu, monitorizarea lor și acțiunea preventivă a inspectorilor de specialitate din cadrul DPS Rm.Vâlcea, conducând la evitarea apariției stărilor conflictuale, neglijării sau abuzului persoanelor cu dizabilități asistate.

Reținând că:

✓ DPS implementează și dezvoltă un sistem de management al calității, specificat în standardul european SR EN ISO 9001:2008 și materializat prin Certificatul SMC nr. 573C/24.01.2015, în scopul obținerii performanței privind îmbunătățirea continuă a serviciilor sale (prin utilizarea de formularistică tipizată) și asigurării accesului echitabil și nediscriminatoriu la asistență socială;

7 potrivit dispozițiilor HG nr.1091/2014, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 975 lei lunar, începând cu 01.01.2015 (1075 lei/lună din 01.07.2015), iar pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior acestuia - directorul executiv DPS a emis Decizia nr.3/12.01.2015 privind respectarea acestor prevederi legale, iar la fundamentarea bugetului local au fost propuse sume care să acopere plata asistenților personali și a indemnizațiilor lunare, în condițiile precizate mai sus;

7 ne confruntăm, în continuare, cu o creștere a numărului persoanelor care optează pentru acordarea indemnizației de însoțitor sau încadrarea de asistent personal (peste 30/lună), comparativ cu numărul de posturi aprobat și „mișcările” naturale survenite în rândul titularilor, care fac posibilă eliberarea unor locuri (57 solicitări au fost puse în plată cu lunile ianuarie și februarie a.c., iar alte 14 dosare complete nu pot fi încă rezolvate favorabil, situație în care beneficiarii nu își vor primi drepturile financiare legale, retroactiv);

Propunem Consiliului Local al Municipiului Rm.Vâlcea emiterea unei hotărâri privind:
 • 1. aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului al ll-lea 2014 și a formularelor utilizate în cadrul compartimentului de specialitate al DPS, anexate la prezentul raport;

 • 2. suplimentarea, pentru semestrul I al anului în curs, cu 150 de locuri, a numărului de 1150 de posturi destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Rm. Vâlcea;

Director Executiv, Virginia FULGESCUJUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUN. RM. VÂLCEA DIRECȚIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ SERVICIUL ASISTENȚA SOCIALĂ NR.................../..............................

Anexa 2. ** / aprobat, ^cL &7 DIRECTOR EXECUTIV


ANCHETĂ SOCIALĂ privind angajarea asistentului personal

 • 1, Nume și prenume asistent personal:..........................................................................................

 • 2. CI/BI: seria:.................Nr................................CNP.....................................................................

 • 3. Stare civilă:...................................................................................................................................

 • 4. Domiciliu: O comun cu persoana cu handicap................................................................................

O alte situații...................................................................................................................

 • 5. Situație privind școlarizarea:

O Școli absolvite..............................................................................................................

O Cursuri califi ca re/perfecțio nare urmate:

 • □ asistent personal

 • □ îngrijitor persoane vârstnice □ altele / precizați..........................................................................................

 • 6. Situație socio - profesională la momentul încheierii contractului individual de muncă :

O Nu a fost angajat niciodată - motive............................................................................

O A fost angajat și acum este:

 • □ Pensionar

 • □ Șomer

 • □ Fără ocupație

 • 7. Asistentul personal are antecedente penale:    □ Da             □ Nu

 • 8. Gradul de rudenie/statutul asistentului personal față de persoana deservită:

 • 9. Persoana cu handicap asistată:     □ copil              □ adult

Nume și prenume.....................................................................................................................

Domiciliu:.................................................................................................................................

Situație familială: □ locuiește singură

 • □ locuiește cu familia

 • □ locuiește cu asistentul personal

Venit realizat:     □ pensie limită de vârstă

 • □ pensie invaliditate - gradul □

 • □ indemnizație persoană cu handicap

 • □ alocație de stat (minor)

 • □ buget personal complementar (minor)                           1/2

Certificatele handicap: nr. :.................din............................valabilitate:...............................

Afecțiunea generatoare de deficiență..........................................................................

10. Tipul handicapului: □

fizic

nevăzător

psihic

somatic

mental

asociat

auditiv

 • 11. Motive pentru care persoana cu handicap are nevoie de asistent personal:

12. Servicii pe care asistentul personal le poate oferi persoanei cu handicap:

0 activități de bază:

O activități instrumentale:

igienă corporală □ îmbrăcare/dezbrăcare □

prepararea hranei □

efectuarea de cumpărături □

igiena eliminărilor □ hrănire și hidratare □ transfer și mobilizare □ deplasare în interior □ comunicare □

activități de menaj □

facilitarea deplasării în exterior □

companie □

activități de petrecere a timpului liber □

13. Propuneri:

SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ,JUDEȚULVÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUN. RM. VÂLCEA

DIRECȚIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ

SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Nr................../...............................


ANCHETĂ SOCIALĂ privind acordarea indemnizației de însoțitor

 • 1. Nume și prenume persoană cu handicap grav:.........................................................................

 • 2. C.NJC.P./B.l./CJJ seria............., nr..........................,CNP..............................................................

 • 3. Domiciliu: a. stabil............................................................................................................................................

 • b. flotant...........................................................................................................................................

 • 4. Studii: □ nu este cazul

□ nivel actual:

 • > primare

 • > gimnaziale

 • > medii

 • > superioare

5. Situație profesională:

□ nu este cazul □ elev/student □ fără loc de muncă

 • □ șomer

 • □ salariat

 • □ pensionar limită de vârstă

 • □ pensionar invaliditate - gradul □

 • 6. Stare civilă:....................................................................................................................................

 • 7. Situație familială: □ locuiește cu familia de origine

□ locuiește cu familia proprie

□ singur □ alte persoane/precizați.........................................................................

 • 8. Descrierea locuinței: (casă/apartament, statut juridic, nr. de camere locuibile, dependințe, igienă, utilităti, etc):

9. Venituri realizate de persoana cu handicap grav :...................................

10. Certificat de handicap : nr......................din............................valabilitate

11. /Afecțiune generatoare de deficiență:......................................................

12. Data apariției bolii :

 • □ genetică

 • □ copilărie

 • □ adolescență

 • □ alte situații...............................................-.....

 • 13. Stare prezentă:

 • 14. Activități pe care persoana cu handicap grav le poate efectua:

  Tip de activitate

  Singură

  Are nevoie de ajutor

  parțial

  total

  Igienă personală

  Mobilizare / transfer

  Toaletă parțială

  Toaletă generală

  --- - - -----

  —------- -----

  —■ — - •-

  Alimentație

  Deplasare

  în interiorul locuinței

  în exteriorul locuinței

  Efectuare cumpărături

  Gestiune / administrare buget

  Activități de menaj

  Utilizare mijloace comunicare (telefon, alarma)

  Activități pentru petrecerea timpului liber

  Respectare prescripții medicale

  Respectare program individual de recuperare, reabilitare și integrare socială

 • 15. Aparținător/ reprezentant legal:

'r Nume și prenume:......................................................................................................

> Domiciliu:

> Telefon:...................................................................................................................... > Calitate:

□ rudă

□ curator/tutore*

□ mandatar*

 • 16. Propuneri:

SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ,

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUN. RM VÂLCEA DIRECȚIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ Nr................../...........................


RAPORT DE ACTIVITATE ASISTENT PERSONAL semestrul/

 • A. DATE DESPRE ASISTENTUL PERSONAL

 • 1. Numele și prenumele:....................................................................................................................................

 • 2. CNP:..............................................................................................................................................................

 • 3. Starea civilă:..................................................................................................................................................

 • 4. Domiciliul:.......................................................................................................................................................

 • 5. Școlarizare / cursuri de calificare (inclusive pentru ocupația de asistent personal):.......................................

 • 6, Situația privind angajarea în muncă anterior încheierii contractului individual de muncă:

 • □ nu a fost angajat

 • □ șomer

 • □ a renunțat la locul de muncă

 • 7. Gradul de rudenie cu persoana cu dizabilități:................................................................................................

 • 8. Locuiește cu persoana cu handicap:            □ DA                  □ NU

 • B. DATE DESPRE PERSOANA CU DIZABILITATI

 • 1. Numele și prenumele:....................................................................................................................................

 • 2. CNP:...............................................................................................................................................................

 • 3. Starea civilă:...................................................................................................................................................

 • 4. Domiciliul:.......................................................................................................................................................

 • 5. Școlarizare. □ nu a fost școlarizat □ a absolvit...........................................................................................................................

 • □ a întrerupt școala

 • 6. Angajare în muncă:

 • □ nu a fost angajată - motive...............................................................................................................

 • □ a fost angajată și acum este:

O pensionar limită de vârstă/pensie de invaliditate gradul □ O șomer O fără loc de muncă

 • 7. Veniturile realizate de persoana cu dizabilitati:..............................................................................................

 • 8. Situația familială: □ locuiește singură

 • □ locuiește cu familia

 • □ locuiește cu alte persoane.........................................................................................

9 Locuința: □ proprietate personală □ proprietate personală a părinților □ alte situații.......................

 • □ are cameră proprie

 • □ nu are cameră proprie

 • □ utilități:

□ gradul de igienă:


O da

O salubru


O alte situații/precizați......

O insalubru


 • 10. Motivul pentru care bolnavul are nevoie de asistent personal:

 • 11. Servicii de îngrijire și supraveghere oferite persoanei cu handicap grav în perioada raportată:

 • □ asigurarea întreținerii corespunzătoare a curățeniei în spațiul de locuit al persoanei cu handicap

 • □ pregătirea și servirea mesei persoanei cu handicap, în condiții igienice corespunzătoare

 • □ asigurarea alimentației corespunzătoare

 • □ asigurarea igienei corporale, lenjeriei de pat și corp, etc.

 • □ administrarea medicamentelor prescrise de medici

 • □ participarea activă la crearea unui climat afectiv adecvat persoanei bolnave

 • □ supraveghere / implicare în realizarea recomandărilor cuprinse în planurile de recuperare

 • □ semnalarea urgentă a semnelor de agravare a bolii, familiei/medicului de familie/medicului specialist (dacă a fost cazul)

 • □ solicitarea consultului la domiciliu, pentru bolnav (când s-a impus acest lucru)

 • □ acompanierea persoanei bolnave la centrele de recuperare/reabilitare din oraș/alte localități. Precizați.........................................................................................................................................

 • 12. Obstacolele întâmpinate în prestarea serviciilor:

Telefon bolnav/aparținători:.............................................

Telefon asistent personal:...............................................

Data:


Asistent personal,


Prezentul Raport de activitate va fi prezentat de către asistentul personaj

iecenibrie din an. însoțit, obligatoria. de actele de identitate în original, ale bolnavului și așistentuțuij^eișQnaI.