Hotărârea nr. 35/2015

Hotarirea 35 - 27 februarie 2015 - aprobare PUZ str Ferdinand,investitor SC LEX-IM-POL SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.35

privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă "ZONĂ DE SERVICII”, strada Ferdinand nr.38, investitor S.C. LEX-IM-POL S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 februarie 2015, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

T 3

Luând în discuție Raportul nr.6411 din 19.02.2015, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Zonă ”ZONĂ DE SERVICII”, strada Ferdinand nr.38, investitor S.C. LEX-IM-POL S.R.L.;

Ținând seama de raportele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere avizul favorabil nr.222 din 20.05.2014 al Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și ținând cont de faptul că, în vederea aprobării, au fost obținute avizele și acordurile prevăzute de legislația în vigoare și în certificatul de urbanism emis;

Respectându-se prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională din admnistrația publică;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(5), lit.c), art. 45, alin.(2), lit. e) și art.115 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Zonă ”ZONĂ DE SERVICII”, strada Ferdinand nr.38, investitor S.C. LEX-IM-POL S.R.L., cu respectarea următoarelor condiții:

 • - se vor realiza construcții cu utilizările premise, specificate în regulamentul de urbanism aferent PUZ, fără afectarea locuitorilor/proprietarilor din zona studiată;

 • - funcțiunea de servicii propusă este valabilă doar pentru terenul în suprafață de 2.973 m.p., proprietatea investitorului.

 • (2) Termenul de valabilitate al documentației aferentă Planului Urbanistic de Zonă ”ZONĂ DE SERVICII”, strada Ferdinand nr.38, investitor S.C. LEX-IM-POL S.R.L., aprobată conform alin.(1), este de 2 (doi) ani de la data aprobării.

 • (3) Documentația aferentă Planului Urbanistic de Zonă ”ZONĂ DE SERVICII”, strada Ferdinand nr.38, investitor S.C. LEX-IM-POL S.R.L., anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

 • (4) Responsabilitatea privind calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparține specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie :

 • - Direcției Urbanism ;

 • - Direcției de Investiții și Achiziții Publice.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GHEORGHE MHĂILESCU

  li cE ițiț tt       |a

  w?

  • CONTRASEMNEAZĂ PENTRU^EGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU,

  *\     jurist Ion DIDOIU )

  ® 11 /

  Râmnicu Vâlcea, 27 februarie 2015