Hotărârea nr. 33/2015

Hotarirea 33 - 27 februarie 2015 - adoptare masuri repartizare spatii G320

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.33 privind adoptarea unor măsuri pentru repartizarea spațiilor temporare de locuit rămase disponibile în Cămin G320, Sc.B

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 februarie 2015, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție raportul nr.6662 din 20.02.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune împuternicirea Primarului municipiului să repartizeze spațiile temporare de locuit din incinta imobilului Cămin G320, sc.B, rămase disponibile prin renunțare sau reziliere, unor persoane cu posibiltăți materiale reduse și situații sociale deosebite, cu respectarea condițiilor de acces prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr.305/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comert, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement

Având în vedere că pe parcursul derulării contractelor de închiriere pentru spațiile de locuit din incinta Cămin G320, se disponibilizează câte un spațiu de locuit, fie prin renunțare, fie prin reziliere și, ținând cont că, prin hotărârea nr. 305/2011, completată de Hotararea nr.346/2011, Consiliul Local a împuternicit Primarul municipiului să repartizeze spațiile de locuit atribuite rămase disponibile prin renunțare, neîndeplinirea condițiilor de acces, sau rezilierea contractelor pe parcursul exploatării acestora în regim de închiriere, în internatul Grupului Școlar "Henri Coandă", unor persoane cu situații sociale deosebit de grave, cu respectarea criteriilor de acces prevăzute la art. 1 și a condițiilor impuse de art. 2 din hotărârea menționată, se impune adoptarea unor măsuri pentru atribuirea acestor spații de locuit;

în baza art.36, alin,(6), art.45 alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația PublicăLocală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Până la adoptarea unei metodologii de repartizare a spațiilor temporare de locuit din Căminele Internat, se împuternicește primarul municipiului să repartizeze spațiile temporare de locuit din incinta imobilului Cămin G320, sc.B, rămase disponibile prin renunțare sau reziliere, unor persoane cu posibiltăți materiale reduse și situații sociale deosebite, cu respectarea condițiilor de acces prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr.305/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico - Financiare.CONTRASEMNEAZĂ VENTRUXEGALITATE, SECRETAR NICIPIU,  jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea 27 februarie 2015