Hotărârea nr. 32/2015

Hotarirea 32 - 27 februarie 2015 - solicitare trecere teren din dom public al statului in dom public al municipiului

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.32

privind solicitarea de trecere a unui teren din domeniul public al statului - Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, concesionat COMPANIEI NAȚIONALE DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA", în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 februarie 2015, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.3853 din 19.02.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune adoptarea unei hotărâri care să reprezinte solicitarea de trecere a unui teren în suprafață de 37,58 m.p., parte din suprafața totală de teren de 22.704,40 m.p., înscris în Cartea Funciară nr.44928, având numărul cadastral 8655, din domeniul public al statului -Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, concesionat Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice «TRANSELECTRICA», în domeniul public al municipiului și administrarea Consiliului Local, urmând ca acesta să aibă destinația de teren aferent stației de Pompare Ape Uzate 1 (SPAU1) Râureni, Râmnicu Vâlcea; de asemenea, prin raportul susmenționat se propune împuternicirea primarului ca, prin aparatul de specialitate să întocmească și să transmită documentația pentru promovarea proiectului de hotărâre de guvern ;

Ținând seama de raportele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-soctale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că în cadrul proiectului « Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea », finanțat prin Axa Prioritară 1 a POS Mediu, a fost semnat și se află în derulare contractul de execuție lucrări « Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Râmnicu Vâlcea, aglomerarea Râmnicu Vâlcea, Zona Sud (CL5)» și ținând seama de faptul că, pentru asigurarea colectării și transportului apelor uzate menajere din zonele de extindere a rețelei (Stolniceni-Râureni) către stația de epurare, datorită pantei terenului care este în sens invers stației de epurare, cât și lungimii considerabile a extinderii de la drumul național, a rezultat necesitatea amplasării a 4 (patru) stații de pompare apă uzată, una dintre acestea, respectiv SPAU 1, fiind amplasată pe partea dreaptă a DN 64, la km.112 +030, ocupând o suprafață de 37,58 m.p. ;

Luând în considerare adresa nr.3849 din 30.01.2015, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.3853 din 30.01.2015, prin care societatea APAVIL S.A. a solicitat, ca urmare a amplasării pe terenul aparținând domeniului public al statului și concesionat Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice « TRANSELECTRICA » a stației de pompare SPAU 1, demararea procedurilor legale pentru preluarea acestei suprafețe de teren în domeniul public al municipiului și administrarea Consiliului Local;

în temeiul prevederilor art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;

în baza art.36, art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se solicită trecerea imobilului-teren în suprafață de 37,58 m.p., parte din suprafața totală de teren de 22.704,40 m.p., înscris în Cartea Funciară nr.44928, având numărul cadastral 8655, din domeniul public al statului -Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, concesionat Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice «TRANSELECTRICA», în domeniul public al municipiului și administrarea Consiliului Local.

(2) Terenul în suprafață de 37,58 m.p., identificat conform planului de situație, anexă la prezenta hotărâre, va avea destinația de teren aferent stației de Pompare Ape Uzate 1 (SPAU1) Râureni, Râmnicu Vâlcea.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului ca, prin aparatul de specialitate, să întocmească și să transmită documentația pentru promovarea proiectului de hotărâre de guvern privind trecerea terenului în suprafață de 37,58 m.p. din domeniul public al statului - Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, concesionat COMPANIEI NAȚIONALE DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA", în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - societății APAVIL SA.

1
Curți construcții, trtraglan Raureni


jreni


Raureni


Service

travian Raureni


Inventar coordonate zona suprapunere


Număr pct.

X

Y

A

396214.56

448007.18

B

396221.15

448013.53

166A

396224.97

448010.66

C

396216.29

448004.71

8

396217.88

448006.11

9

396216.72'

448007.33

10

396219.14

448004.25

11

396220.44

448009.19


Curți construcții

Intravilan Raureni


PVC Dn 400,


101A


5=37.58 mp


160A/


Număr pct

X

Y

166a

396224.97

448010.66

165

396208.94

448022.72

164

396198.78

448035.88

163

396185.40

448053.58

162

396178.56

448048.80

161a

396193.64

CJ

CJ

Ci

OJ

160a

396196.65

448023.13

101a

396201.43

443007.04

101

396203.22

447995.63


^.N. TRANSELECTRICA S.A.


ZONA DE SUPRAPUNERE SP1 S=37.58mp


। Data:

Rev.

Mottvvi revizuirii:

Asocierea: S.C. Govora SA; S.C. Protectchim S.R.L;

S.C. Europan Prod SA.; S.C. Alexconstruct S.R.L;

S.C. RalunicS.R.L.             ;

Beneficiar S.C. APAVIL SA

Adresa: Caroi f, nr.3-5, Rnt. Vaicea

Consultant S.C. EPTISA ROMAN IAS;R.k</ ,Ț-

DATA ■ 2015

TMu Proiect "Extinderea ai mabittaroa infrastructuri da apa st ape uzați ki «glcmoferee Rm. Valeee, zona Sud*.

NcprobctCCIZOO BRO1BPR011-CL5

Aprobat

ing. Tirtie Dan          c

Proiectat

; ing. lonita Gabriei; <

SCARA

Titlu ptaosa:

PLAN DE SITUAȚIE

AMPLASASE SjTATIE POMPARE SP1

Faza: Revizie proiect execuția

Desenat

ing. lonita Gabriei ' {

1:500

Nr. planșa: 1

Documenta de referința:

Nr.:

fie inițiale:

Planșe