Hotărârea nr. 31/2015

Hotarirea 31 - 27 februarie 2015 - inventariere terenuri cu destinatia de drum public

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.31

privind inventarierea unor imobi le-teren uri în domeniul public al municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 februarie 2015, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.6401 din 19.02.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune inventarierea în domeniul public al municipiului a unui teren în suprafață de 5.975 m.p., cu destinația de drum - prelungire strada Lacului, precum și a unui teren în suprafață de 976 m.p., cu destinația de zonă verde aferentă străzii Lacului, precum și completarea, pe cale de consecință, a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007 ;

Ținând seama de raportele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 181/2011 s-a aprobat inventarierea în domeniul public al municipiului a mai multor imobile-terenuri, cu destinația de drumuri publice, printre care și terenul aferent căii publice «strada Lacului» în suprafață de 2.655 m.p., acesta fiind înscris în Cartea Funciară nr.44791 ;

Ținând cont de faptul că în urma aprobării, prin Hotărârea Consiliului Local nr.324/2011, a Planului Urbanistic de Zonă Ostroveni Sud, a fost prevăzută continuarea străzii Lacului spre Nord, pe malul Lacului Ostroveni, până la intersecția cu strada Patriarh lustinian Marina, iar în urma verificării traseului acesteia a rezultat că o lungime de cca.500 m., în prelungirea spre Nord a actualei străzi Lacului, care nu afectează proprietăți private, fiind în zona de protecție a Lacului Ostroveni, putând, astfel, fi inventariată în domeniul public al municipiului, cu destinația de drum public ;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se inventariază în domeniul public al municipiului imobilul-teren în suprafață de 5.975 m.p., aflat în prelungirea străzii Lacului spre Nord, pe malul Lacului Ostroveni.

(2) Terenul menționat la alin, (1) va avea destinația de drum public și este identificat în planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se inventariază în domeniul public al municipiului imobilul-teren în suprafață de 976 m.p., identificat în planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

(2) Terenul menționat la alin.(1) va avea destinația de zonă verde aferentă străzii Lacului.

Art.3. Consecință a prevederilor art.1 și 2, se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Urbanism.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA. GHEORGHE MIHĂILESCU


    CONTRASEMNEAZĂ PENTRtkLEGALITATE,


    SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIUJ


Râmnicu Vâlcea, 27 februarie 2015


48074Suprafață propusă pentru prelungirea străzii Lacului - S 5975 mp

Zona Verde aferentă propunerii prelungirii străzii Lacului 5 976 mp

Suprafața aferentă străzii Lacului, inventariată in domeniul public si înscrisă în Cartea Funciară a municipiului Rm, Vâlcea S 2704 mp