Hotărârea nr. 30/2015

hotarirea 30 - 27 februarie 2015 - efectuare plata Arhiepiscopie

ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul Local

-IM! . uni im II


HOTĂRÂREA NR.30

privind efectuarea unei plăți din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 februarie 2015, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.6440 din 19.02.2015, întocmit de Direcția Economico -Financiară și Biroul Comunicare, Sport, Cultură, prin care se propune alocarea sumei de 78.405,07 lei, din capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, Arhiepiscopiei Râmnicului;

Ținând seama de raportele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridica, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere adresa nr.1561 din 14.01.2015 a Arhiepiscopiei Râmnicului prin care solicită sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor cu utilitățile înregistrate în sezonul rece 2014 -2015 la sediul acesteia din strada Episcopiei nr. 1;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul cultelor, ale Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România și ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 de aprobare a normelor de aplicare a O.G. nr. 82/2001;

în baza art.36, alin.(6), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 19 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, a sumei de 78.405,07 lei, Arhiepiscopiei Râmnicului, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Biroului Comunicare, Sport, Cultură.


Rânmicu Vâlcea, Generai Praporgescu 14, 240182, Jud. Vâlcea te!: +40-250-731016 fax; +40-250-731843 priinaria@priniariavi.ro

BIROUL COMUNICARE, SPORT, CULTURĂ

Secretar


Președinte de ședința


ANEXĂ LA HCL M

Nr.

cri

Nr. adresa

Solicitant

Suma solicitată

(lei)

Suma^^ aprobată^ (lei) \

J!^^)^âtina(ia

1

1561/14.01.2015

Arhiepiscopia Râmnicului

78.405,07

Acoperirirea cheltuielilor cu utilitățile înregistrate la sediul Arhiepiscopiei din str. Episcopiei nr. 1 în sezonul rece 2014 - 2015

TOTAL: 78.405,07 lei

LlClp]