Hotărârea nr. 3/2015

hotarirea 3 - 20 ianuarie 2015 - desemnare viceprimar L18

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 3 privind desemnarea unui viceprimar în comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 20 ianuarie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 1851 din 16,01.2015, întocmit de către Serviciul APL, Reglementări, Aplicare L10/2001 prin care se propune desemnarea domnului viceprimar, Eduard Vîrlan, în comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 177/26/2012 domnul viceprimar Gigi Ion Matei a fost desemnat în comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, iar ulterior prin hotărârea nr, 57/2014 acesta a fost desemnat să îndeplinească atribuțiile specifice funcției de primar până la alegerea unui nou primar; de asemenea, ținând seama de faptul că potrivit prevederilor legale primarul este președintele acestei comisii, precum și de faptul că domnul viceprimar Eduard Vîrlan coordonează activitatea Direcției Dezvoltare Locale, care are în subordine și Serviciul Cadastru, Agricultură și Registru Agricol;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr,1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se desemnează domnul viceprimar, Eduard Vîrlan, în comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Art.2. începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 177/26/2012 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Serviciului Cadastru, Agricultură și Registru Agricol;

  • • domnului viceprimar Eduard Vîrlan.