Hotărârea nr. 290/2015

hotarirea 290 - 28 decembrie 2015 - rectificare buget local si lista de investitii (1,2 si 6)

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUN ICIP1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.290 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe total surse de finanțare pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 decembrie 2015, la care participă 14 consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.287441 din data de 28.12.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015;

Văzând prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2015 s-au aprobat bugetul local și listele de investiții pe surse de finanțare, valoarea totală a bugetului fiind de 250.552.880 lei, acesta ajungând, în urma rectificărilor bugetare, la valoarea totală de 301.162.190 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

în temeiul prevederilor art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 14 voturi « pentru », 0 voturi «împotrivă » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015 în plus cu suma de 49.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Bugetul pe anul 2015, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 301.211.590 iei, la partea de venituri, din care 274.310.410 lei - venituri estimate pentru anul 2015 și 26.901.180 lei - excedent al anului 2014, și 301.211.590 lei, la partea de cheltuieli.

  • Art.2. Se rectifică « Lista de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare » în plus cu suma de 49.400 lei, aceasta ajungând la valoarea totală de 22.751.200 lei, din care 20.959.400 lei contribuție buget local și 1.791.800 lei, contribuție buget de stat, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.3. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1 -2, iar anexele nr.3 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015», nr.4 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015» și nr.5 - «Lista de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local » rămân nemodificate.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Dezvoltare Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEE^Âr~-< CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 28 decembrie 2015

Red. O.M.S. - 1 ex.

S.A.P.L.

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


SITUAȚIA


VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015
- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2015

din care

TR. I

TR. il

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

301,211,590.00

97,893,780.00

70,598,950.00

59,109,320.00

73,609,540,00

I. VENITURI PROPRII

131,568,580.00

41,898,630.00

28,938,030.00

29,840,320.00

30,891,600.00

A.VENITURI FISCALE

115,293,380.00

37,576,110.00

25,267,500.00

25,885,270.00

26,564,500.00

1

impozit profit

010201

1,100,000.00

318,000.00

258,000.00

296,000.00

228,000.00

2

Imp. ven. din transf propr, imob

030218

2,065,000.00

450,000.00

450,000.00

300,000.00

865,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

72,030,000.00

18,007,500.00

18,007,500.00

18,007,500.00

18,007,500.00

4

Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

5

impozit clădiri pers.fizice

07020101

7,230,000.00

4,800,000.00

1,100,000.00

800,000.00

530,000.00

6

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

17,000,000.00

7,300,000.00

2,500,000.00

3,500,000.00

3,700,000.00

7

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,624,000.00

1,050,000.00

200,000.00

224,000.00

150,000.00

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

2,430,000.00

715,000.00

440,000.00

472,000.00

803,000.00

9

Impozit teren extravilan

07020203

76,000.00

50,000.00

20,000.00

0.00

6,000.00

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,150,000.00

320,000,00

350,000.00

300,000.00

180,000.00

11

Sume din TVA pentru echilibrare

110206

806,380.00

235,610.00

334,000.00

223,770.00

13,000.00

12

Taxa hoteliera

120207

75,000.00

20,000.00

15,000.00

15,000.00

25,000,00

13

Impozit pe spectacol

150201

40,000.00

20,000,00

13,000.00

12,000.00

-5,000.00

14

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,450,000.00

2,500,000.00

500,000.00

790,000.00

660,000.00

15

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

2,850,000.00

960,000.00

530,000.00

645,000,00

715,000.00

16

Taxa eliberare autorizatii

160203

1,770,000.00

520,000.00

430,000,00

200,000.00

620,000.00

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

287,000.00

120,000.00

90,000.00

70,000.00

7,000.00

18

Alte impozite si taxe

180250

310,000.00

190,000.00

30,000.00

30,000.00

60,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

16,030,200.00

4,232,520.00

3,602,530.00

3,868,050.00

4,327,100.00

19

Venituri concesiuni - inchirieri

300205

3,949,550.00

879,520.00

915,030.00

830,000.00

1,325,000.00

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,414,000.00

900,000.00

650,000.00

700,000.00

164,000.00

21

Contribuție părinți - crese

330210

200,000.00

63,000.00

46,000.00

40,000.00

51,000.00

22

Contribuții cantina sociala

330212

15,000.00

9,000.00

2,000,00

2,000.00

2,000,00

23

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

4,800.00

2,000.00

1,500.00

2,300.00

-1,000.00

24

Taxe extrajudiciare

340202

830,000.00

235,000.00

225,000.00

225,000.00

145,000.00

25

Alte venituri din taxe administrativo

340250

120,000.00

35,000.00

33.000.00

32,000.00

20,000.00

26

Venituri din amenzi aplicate

350201

4,253,000.00

950,000.00

850,000,00

850,000.00

1,603,000.00

27

Taxe speciale

360206

1,400,000.00

820,000.00

190,000.00

200,000.00

190,000.00

28

Taxă de reabilitare termică

360223

501,100.00

0.00

0.00

0.00

501,100.00

29

Alte venituri

360250

2,259,000.00

339,000.00

690,000.00

940,000.00

290,000.00

30

Venituri din sponsorizări

370201

83,750.00

0.00

0.00

46,750,00

37,000.00

iC. VENITURI DIN CAPITAL

245,000.00

90,000.00

68,000.00

87,000.00

0.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

65,000.00

10,000.00

8,000.00

7,000.00

40,000.00

31

Venituri din vanzari locuințe

390203

180,000.00

80,000.00

60,000.00

80,000.00

-40,000,00

32

Venituri din vanzarea unor bunuri

390207

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ii. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

19,901,180.00

9,000,030.00

10,901,150.00

0.00

0.00

III VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

149,741,830.00

46,995,120.00

30,759,770.00

29,269,000.00

42,717,940.00

A. VENITURI DIN TVA

1102

110,091,000.00

33,866,000.00

20,554,000.00

23,429,000.00

32,242,000.00

1

Cheltuieli personal invatamant

110202

60,125,000.00

14,836,000.00

15,350,000.00

14,509,000.00

15,430,000.00

2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

49,966,000.00

19,030,000.00

5,204,000.00

8,920,000.00

16,812,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

8,119,000.00

2,941,000.00

2,200,000.00

584,000.00

2,394,000.00

- hotărâri judecătorești învă|îimânt

110202

30,091,000.00

13,085,000.00

0.00

5.330,000.00

11,676.000.00

- diferente CAS HJ

110202

1,324,000.00

0.00

0.00

0.00

1,324,000.00

- cheltuieli personal crese

110202

1,098,000.00

252.000.00

252,000.00

254,000.00

340,000.00

- indemnizații insotitori

110202

9,334,000.00

2,752,000.00

2,752,000.00

2,752,000.00

1,078,000.00

B. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

8,779,450.00

803,900.00

3,198,500.00

1,147,600.00

3,629,450.00

1

Retehnologizare centrale termice

420201

1,297,800.00

0.00

1,297,800.00

0.00

0 00

2

Subvenții de la BS pentru proiecte FEN

420220

5,885,650.00

773,900.00

1,304,100.00

1,147,600.00

2,660,050.00

3

Ajutoare incalzire-AJPIS

420234

60,000.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

4

Subvenții pentru locuințe sociale

420255

494,000.00

0.00

444,600.00

0.00

49,400.00

5

Corecții financiare

420262

1,042,000.00

0.00

152,000.00

0.00

890,000.00

C. SUBVENȚII ALTE ADMINISTRAȚII

4302

293,440.00

0.00

0.00

0.00

293,440.00

1

Subvenție CJ Valcea

430230

293,440.00

0.00

0.00

0.00

293,440.00

D. FONDURI EUROPENE

4502

23,577,940.00

5,325,220.00

7,007,270.00

4,692,400.00

6,553,050.00

1

FEDR - Rambursare

450201

23,509,220.00

5,275,100.00

6,945,270.00

4,692,400.00

6,596,450.00

2

FSE * Rambursare

450202

854,720.00

50,120.00

62,000.00

0.00

742,600.00

3

FEDR - Prefinanțare

45020103

-841,000.00

0.00

0.00

0.00

-841,000.00

4

FSE - Prefinanțare

45020203

55,000.00

0.00

0.00

0.00

55,000.00

E. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00


vie

Gigi Io

SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2015

- lei -

Nr.

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL

CREDITE BUGETARE 2015

din care

crt

CHELTUIELI

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

301,211,590

97,893,780

70,579,550

59,128,720

73,609,540

din care:

DIN SURSE PROPRII

132,119,080

40,488,130

38,022,200

32,910,100

20,698,650

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

167,816,900

40,978,370

33,807,350

33,630,290

59,400,890

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

132,119,080

40,488,130

38,022,200

32,910,100

20,698,650

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

22,607,850

5,726,700

5,823,800

5,827,500

5,229,850

din care:

1

Autoritati executive

CAP.51

7,477,000

1,800,000

1,800,000

1,810,000

2,067,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

62,000

15,000

15,000

15,000

17,000

3

Politia Locala

CAP.61

3,294,000

740,000

840,000

885,000

829,000

4

Aparare Civila

CAP.61

41,000

10.000

10,000

10,000

11,000

5

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,843,000

500,000

500,000

500,000

343,000

6

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

666,850

210,000

210,000

200,000

46,850

7

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,788,000

437,500

443,500

444,000

463,000

8

Centrul Excelenta Handbal

CAP.67

28,000

50,000

50,000

50,000

■122,000

9

DADP

CAP.67

490,500

115,700

110,800

126,000

138,000

10

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

989,000

250,000

250,000

250,000

239,000

■I I

Cantina ajutor social

CAP.68

156,000

40,000

40,000

50,000

26,000

12

DPS - salarii insotitori persoane handicap

CAP.68

1,955,000

500,000

598,000

513,000

344,000

13

Serviciul public crese

CAP.68

1,009,000

355,000

248,000

246,000

160,000

14

DADP

CAP.70

1,405,500

385,500

275,500

403,500

341,000

15

DADP

CAP. 74

279,000

37,000

167,000

40,000

35,000

16

DADP

CAP. 84

1,124,000

281,000

266,000

285,000

292,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

88,551,830

19,983,650

21,155,600

29,026^680

18,385,900

din care:

1

Autoritat! executive

CAP. 51

9,186,700

3,372,000

1,786,500

2,483,000

1,545,200

- aparat propriu

4,390,400

1,365,700

1,149,000

968,000

907,700

- rambursare imprumut

4,790,000

2,000,000

637,500

1,515,000

637,500

- despăgubiri civile

6,300

6,300

0

0

0

2

Dobanda

CAP. 55

1,453,000

565,000

540,000

383,000

-35,000

- dobanda imprumut

1,327,000

525,000

525,000

368,000

-91,000

- comisioane

126,000

40,000

15,000

15,000

56,000

3

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

659,600

129,000

179,000

248,600

103,000

- Politia Locala

579,600

100,000

150,000

229,600

100,000

- aparat propriu

80,000

29,000

29,000

19,000

3,000

5

Invatamant

CAP. 65

7,145,980

1,581,350

2,282,800

1,452,630

1,829,200

- cheltuieli funcționale -scoli

2,410,500

281,000

719,000

633,300

777,200

- reparatii curente scoli

2,016,000

570,000

570,000

327,000

549,000

- trasport profesori

68,000

0

0

0

68,000

- internate

565,000

230,000

180,000

5,000

150,000

- ajutoare sociale - sportivi

210,000

70,000

78,000

0

62,000

- ajutoare sociale - copii cu CES

793,340

260,350

267,000

192,990

73,000

- aj.sociale - copii cu CES (inv. particular)

25,340

13,000

8.000

4.340

0

burse elevi

457,000

157.000

150,000

0

150,000

- despăgubiri civile

200,000

0

200,000

0

0

rambursare credit intern

290,000

0

0

290,000

0

- transferuri (Colegiul Economic)

110.800

0

110.800

0

f)

:>

1 -41 a!ak"?                                              ' ;"AP 6^

.........................................-.................................-.................■ ■-■■■■

371,000

98.750

147.750

72.750

5’.750

fi

■ dispui îs a re medicali7.' scoh

271,000

/3.750

122,750

■47.750

,          26.750

- dispensar 1 HC

100,000

25.000

25,000

25.000

25,000

'li

7

Cultura, recreere si religie

CAP

67

12,930,820

2,680,500

3,205,500

3,008,170

4,036,650

- DADP

1,400,000

350,000

350,000

350,000

350,000

- aparat propriu

990,000

183,500

398,500

177,500

230,500

- cheltuieli din sponsorizări

77,350

0

0

40,350

37,000

- intretinere spatii verzi

2,726,000

744.000

744,000

744,000

494,000

- Clubul Sportiv Municipal

900,000

225,000

225,000

225,000

225,000

- Asoc, Handbal Club Municipal

2,560,000

550.000

600,000

580,000

830,000

- activilati tineret

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

- culte religioase

150,000

100,000

25,000

25,000

0

- alte acțiuni culturale

195,000

90,000

25,000

125,000

-45,000

- Teatrul Municipal ARIEL

1,212,150

250,000

544.000

250,000

168,150

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

655,000

163,000

269,000

67,000

156,000

- rambursare credit intern

2,013,100

0

0

447,100

1,566,000

recuperare sume an precedent

-47,780

0

0

-47,780

0

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP.

68

2,684,730

752,550

680,050

658,030

594,100

- aparat propriu

132,000

34,550

41,250

28,100

28,100

- Direcția de Protectie Sociala

300,000

93,000

80,000

80,000

47,000

- DPS - fundație

6,000

3,000

0

0

3,000

- crese - cheltuieli funcționale

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

- Cantina ajutor social

950,000

270,000

240,000

224,000

216,000

- ajutoare sociale crese - copii cu CES

4,740

2,000

2,000

740

0

- ajutoare sl indemnizații

275,000

20,000

120,000

80,000

55,000

- abonamente insotitori

700,000

190,000

190,000

190,000

130,000

- indemnizații persoane handicap

35,000

60,000

-60,000

0

35,000

- recuperare sume an precedent

-18,010

0

-13,200

-4,810

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP.

70

10,258,000

2,610,500

2,364,500

2,278,500

3,004,500

-DADP

6,570,000

1,950,000

1,850,000

1,750,000

1,020,000

- aparat propriu

586,500

159,500

78,500

54,500

294,000

- asociatii de dezvoltare intracomunitara

289,500

80,000

75,000

75,000

59,500

- fond HD

2,812,000

421,000

361,000

399,000

1,631,000

10

Protecția mediului

CAP.

74

7,020,000

1,700,000

1,855,000

1,705,000

1,760,000

-DADP

675,000

25Q,QOQ

200,000

115,000

110,000

- aparat propriu

495,000

50,000

255,000

190,000

0

- salubrizare

4,750,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

1,375,000

- cofinantare proiect APAVIL

1,100,000

275,000

275,000

275,000

275,000

11

Combustibili si energie

CAP.

81

6,314,200

45,000

94,000

30,000

6,145,200

- compensare preț energie

6,145,200

0

0

0

6,145,200

- TVA concesiune

169,000

45,000

94,000

30,000

0

12

Transporturi

CAP. 84

30,527,800

6,449,000

8,020,500

16,707,000

-648,700

- DADP

13,680,300

4,528,000

5,854,000

9,032,000

-5,733,700

- aparat propriu

304,500

161,000

206,500

-201,000

138,000

- mobilier stradal

500,000

150.000

150,000

100,000

100.000

- fond risc credit SC ETA SA

360,000

0

360,000

0

0

- despăgubiri civile

600,000

200,000

200,000

0

200,000

- rambursare credit intern

8,257,000

160,000

0

4,700,000

3,397,000

- subvenție ETA

6,826,000

1,250,000

1,250,000

3,076,000

1.250,000

C. CHELTUIELI INVESTIjll

20,959,400

14,777,780

11,042,800

-1,944,080

■2,917,100

din care

1

Autoritati executive

CAP.

51

433,200

77,000

120,000

120,000

116.200

2

Ordine publica

CAP.

61

252,200

45,000

90,000

72,600

44,600

3

Invatamant

CAP.

65

913,400

587.000

587,000

617,000

-877,600

4

Sanatate

CAP.

66

161,200

41,000

41,000

41,000

________38,200

5

Cultura recreere

CAP.

67

1,882,200

500.000

675,000

440.000

267,200

6

Asistenta sociala

CAP.

68

718,200

290.000

253,200

240,000

-65,000

7

Dezvoltare publica

CAP.

70

10,228,600

9.359,780

5.373,600

-756,280

-3,748,500

8

Protecția mediului

CAP.

74

359,000

85,000

85,000

610,000

-421,000

9

Strazi-i- majorare capital ETA

CAP

84

6,011,400

3,793.000

3,818,000

-3,328,400

1,728.800

______

  • li. CHIÎ.L1 UILLi LJlN SUMt -JU ;;L-.8          S

  • A. SUME DIN TVA

E CI A^A

i b / ,8i 6,900 ''110,091,000

40,9 7 8,3/0

33,866,000

U3.807-350 20.554,000

u.u 40,290

23,429,000

59,40Q,39G 32,242,000

din care

1

Salarii invatamant

CAP.65

60,125,000

14,836,000

15.350,000

14,509,000

15,430,000

2

Alte cheltuieli descentralizate

49,966,000

19,030,000

5,204,000

8,920,000

16,812,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

8,119,000

2,941,000

2,200,000

584,000

2,394,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.85

30,091,000

13,085,000

0

5,330,000

11.676,000

- diferente CAS HJ

CAP.65

1,324,000

0

0

0

1,324,000

- salarii personal crese

CAP.68

1,098,000

252,000

252.000

254,000

340,000

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

9,334,000

2,752,000

2,752,000

2,752,000

1,078,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

2,145,240

30,000

1,742,400

0

372,840

din care

1

Subvenții CJ - copii cu CES

CAP.65

293,440

0

0

0

293,440

2

Ajutoare încălzire

CAP.68

60,000

30.000

0

0

30,000

3

Subvenții pentru locuințe sociale

CAP.68

494,000

0

444,600

0

49,400

4

Retehnologizare centrale termice

CAP.70

1,297,800

0

1,297,800

0

0

C. FONDURI EUROPENE

55,580,660

7,082,370

11,510,950

10,201,290

26,786,050

FEDR

54,701,060

6,933,870

11,559,750

10,216,290

25,991,150

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

388,370

388,370

0

O

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

15,024,000

1,765,500

3,756,750

599,700

8,902,050

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 70

12,329,100

2,260,000

1,130,000

3,724,000

5,215,100

4

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

26,959,590

2,520,000

6.673,000

5,892,590

11.874,000

FSE

879,600

148,500

-48,800

-15,000

794,900

1

Colegiul Economic

CAP. 65

0

110,800

-110,800

0

0

2

CNI Matei Basarab

CAP. 65

82,000

20,000

62,000

0

0

3

Liceul Tehnologic Oltchim

CAP. 65

0

15.000

0

-15.000

0

4

Liceul Tehnologic Cpt. N. Plesoianu

CAP. 65

386,900

0

0

0

386,900

5

Școala Gimnaziala Colonie

CAP. 65

410,700

0

0

0

410,700

6

Municipiul Rm. Valcea

CAP. 65

0

2,700

0

0

-2,700

D.REZERVE                      '

CAP. 97

1,275,610

16,427,280

-1,250,000

-7,411,670

-6,490,000

ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIT!! - ANUL 2015 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF H6f


leiRON^^Ț / :

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Valoare

Valoare

Realizat

Cheltuieli

FINANȚATE DIN

Ca

Ter

cri

data începerii execuției

inițiala

totala

pana ta

totale

Sur

Cred

Cred

Alte surse

Total

din care:

pa

men

nr si data acord MF

actualizata

31 dec.

2015

se

banc

banc

constituite

alocatii

De la

ct

P 1 F

2014

pro

int.

ext. *

potrivit

bugetare

Contrîb. de

tati

prii

legii

bugetul local

la buget Stat

TOTAL

78,189,435

156,004,675

10,045,241

22,761,200

0

0

0

0

22,751,200

20,959,400

1,791,800

0

0

din care C+M

64,785,949

119,586,039

7,847,296

14,141,485

0

0

0

0

14,141,485

12,391,725

1,749,760

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

38,835,632

107,529,635

1,299,962

9,150,200

0

0

0

0

9,150,200

9,150,200

0

n

0

din care C+M

35,762,286

83,058,799

346.524

8,854,945

0

0

0

0

8,854,945

8,854,945

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI - TOTAL

7,490,889

7,490,889

0

828,950

0

0

0

0

828,950

828,950

0

0

0

din care C+M

6,847,751

6,847,751

0

691,000

0

0

0

0

691,000

691,000

0

0

0j

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL

31,863,064

40,984,151

8,745,279

12,772,060

0

0

0

0

12,772,050

10,980,250

1,791,800

0

0,

din care C+M

22,175,912

29,679,489

7,500,772

4,595,540

0

0

0

0

4,595,540

2,845,780

1,749,760

G

r“" 0

Cap. 51.02. Autoritati publice

433,200

433,200

0

433,200

0

0

0

0

433,200

433,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

u___          0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

__      0

0

____gj

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

433,200

433,200

0

433,200

0

0

0

0

433,200

433,200

' 0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

■” o’

0

0

C2, Dotări independente

433,200

433,200

0

433,200

0

0

0

0

433,200

433.200

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I ’

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

252,200

252,200

0

252,200

0

0

0

0

252,200

252,200

o]

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

oi

Ă

LUCRĂRI IN CONTINUARE

35,000

35,000

0

35,000

0

0

0

0

35,000

35,000

b

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

Sistem supraveghere video in municipiul Rm. Valcea

35,000

35,000

0

35.000

0

0

0

0

35,000

35,000

0

n

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33 000

33,000

0

o

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

217,200

217,200

0

217,200

0

0

0

0

217,200

217,200

0

0

0

i

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

217,200

217,200

0

217,200

0

0

0

0

217,200

217,200

0

0

6

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.65.02. - Invatamant

928,400

928,400

0

913,400

0

0

0

0

913,400

913,400

b

0

0

din care C+M

649,000

649,000

0

566,000

0

0

0

0

566,000

566,000

0

0

b

a ;

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

din care C+M

0

0

0

B :

LUCRĂRI NOI

360,950

360,950

0

din care C+M

316,000

316,000

0

Școala gimnaziala nr - acoperiș tip șarpanta

37.500

37,500

0

din care C+M

30,000

30.000

0

Școala gimnaziala Colonie - teren de sport cri suprafața sintetica,

inclusiv impreimuire

200.450

200,450

0

din care C+M

170.000

170,000

0

L.ceul Antim ivireanu - construcție sala de sport

23,000

23,000

0

din care C+M

18,000

18,000

0

5

Școala Colonie Nuci - lucrări șarpanta

100,000

100.000

0

clin care C+M

98,000

98,000

0

c

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

567,450

567,450

0

din care C+M

333,000

333,000

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

C2 Dotări independente

107,000

107,000

0

C3. Consolidări

337,000

337,000

0

din care C+M

333,000

333,000

0

Colegiul National Al. Lahovari - reabilitare teren de sport

337.000

337,000

0

din care C+M

333.000

333,000

0

C4. Chelt, de proiectare pt, elab. SPF si SF

123,450

123,450

0

C5. Majorare capital

0

0

0

Cap.66.02. - Sanatate

161,200

161,200

0

din care C+M

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

din care C+M

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

din care C+M

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

161,200

161,200

0

din care C+M

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

1

C2. Dotări independente

161,200

161,200

0

C3. Consolidări

0

0

0

din care C+M

0

0

0

I

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

[■■■■■ ■

C5. Majorare capital

0

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreare si religie

6,719,550

6,719,550

293,571

din care C+M

6,061,200

6,061,200

197,057

! A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2,710,240

2,710,240

228,713

din care C+M

2,595,000

2,595,000

197,057

Bazin de inot didactic - utilitati si sistematizare verticala

500,000

500,000

160

din care C+M

495.000

495.000

0

Alimentare cu energie electrica - Parc Zăvoi

210.240

210.240

197.484

din care C+M

200.000

200.000

197,057

Amenatare Arenele Traian

2,000,000

2 000,000

31.069

din care C+M

1,900.000

1,900,000

0

! B

LUCRĂRI NOI

247,000

247,000

0

din care C+M

233,000

233,000

O

Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independentei

247.000

247,000

0

din care C+M

233.000’

233,000

0

■             ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

3,762,310

3,762,310

64,858

j                       din care C+M

3,233,200

3,233,200

0

I                    C1. Achiziția de imobile

0

O

’o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

:QiQ

„L

0

0

0

0

0

0

0

0

0

345,960

0

0

0

0

345,950

345,950

0

0

0

301,000

0

0

0

0

301,000

301,000

0

_ 0

0

_____0

Jj

___u

37,500

0

0

0

0

37 500

37,500

i

30,000

0

0

0

0

0

30 000

30.000

200,450

0

0

0

200,450

200.450

0

170,000

0

o

0

0

170,000

170,000

_

0

23,000

18,000

0

0

0

0

0

23 000

23,000

0

0

18 000

18,000

0

Q

85,000

0

0

0

0

85,000

85.000

0

_u

1 o

0

83,000

567,450

____0 0

0

0

0

33,000

63,000

0

0

0

0

567,450

567,450

265,000

0

0

0

0

265,000

265,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

'0

0

■    0

107,000

0

0

0

0

107,000

107,000

0

337,000

0

0

0

0

337,000

337,000

0

0

0

265,000

0

0

0

0

265,000

265,000

0

0

0

337,000

0

0

0

0

337 000

337 000

0

i;

0

265,000

0

0

0

0

265,000

265,000

0

(3

0

123.450

0

0

0

0

123,450

123,450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o1

0

0

161,200 0

__0 “ 0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

_ 0

/o jj

6

0

0

"o

0

0

0

0

0

0

0

■ ’o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

b

161,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

__0

_ 0 0

__o 0

1,882,200

0

0

0

0

1,882,200

1,882,200

0

1.431,000

0

0

0

0

1,431,000

1,431,000

0

0

8,200

0

0

0

0

8,200

8,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,200

0

0

0

0

1,200

1,200

0

0

0

b

0

oi o

0

C

0

n

5,000

0

0

0

0

5.000

5,000

o"

0

0

0

0

r o

0

___0 '“2,000

0

0

2.000

0

0

0

0

2,000

0

0

0

' 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 ”o

247,000

0

0

0

0

247.000

247,000

0

233,000

0

0

0

0

233,000

233,000

0

0

0

247 000

0

0

0

0

247.000

247,000

0

__0

0 ’o

233,000

0

0

0

0

233,000

233,000

0

1,627,000

0

0

0

0

1,627,000

1,627,000

0

0 ~~"o’

0

6

1,198,000

0

0

0

0

1,198,000

1,198,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

____               C2. Dotări independente

210,000

210,000

0

C3, Consolidări

3,391,310

3,391,310

64,855

din care C+M

3,233,200

3,233,200

0

■ 1

Înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

2.201,310

2,201,310

64,855

din care C+M

2 083,200

2,083,200

0

1?

Reabilitare bazine inot Baza de agrement Ostroveni

1,190,000

1,190,000

0

din care C+M

1.150.000

1.150,000

0

______

..........C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF sf SF

161,000

161,000

3

.._                    CE. Majorare capital

0

0

0

Cap.68.02- Asigurări, asist.sociala

8,143,740

11,391,743

4,653,450

___          din care C+M

7,106,789

9,575,281

3,560,999

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

din care C+M

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

_ __                din care C+M

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8,143,740

11,391,743

4.653,450

din care C+M

7,106,789

9,575,281

3,560,999

C1. Achiziția de imobile

0

0

6

C2. Dotări independente

50,000

50,000

0

______ C3. Consolidări

8,093,740

11,341,743

4,653,450

din care C+M

7,106,789

9,575.281

3,560,999

13

'-amin ue bairam -corp fy transt in icc sociale (HCL nr. 107/46/26 07 20121

8,093.740

11,341743

4.653.450

din care C+M

7.106.789

9.575,281

3 560.999

____      C4. Chelt. de proiectare pt elab. SPF si SF

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

Cap.70,02. Locuințe,serv.si dezv.pubtica

46,426,897

52,753,637

4,350,221

din care C+M

40.856,240

46,307,687

3,317.751

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

27,349,358

27.662,668

617,821

din care C+M

25,043,086

25,257,876

149,467

"4

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

591,140

591.140

175,759

din care C+M

552,000

552,000

149,467

■i n

Gospodărie df? prc-ckicere, transport si punere in opera a mixturilor asfaltice

6,100,000

8 J 00,000

0

din care C+M

8,091,000

8,091.000

0

16

Sistem de irigării a spatiilor verzi <n municipiu

200.000

513,310

35,555

din care C+M

195,000

409,790

0

Ulilitati si sistematizare verticala ANL Ostroveni 5

2,612.030

2,612,030

59,247

din care C+M

2,200,000

2,200,000

0

ia

Amenajare Piața Centrală: (HCL 350/2008)

15.846,188

15,846,188

347,260

din care C+M

14,005.086

14.005,086

0

B

LUCRĂRI NOI

5,503,939

5,503,939

0

din care C+M

5,241,751

5,241,751

0

Amenajare parc auto SC Piețe Prest

2.170,000

2.170.000

0

din care C+M

2.100,000

2.100,000

0

20

Extindere relea iluminat public de la intersecția str Posada cu Cafea lui Traian. pana la sensul girateiiu-Pasai Raureni

1 742.939

1,742,939

0

din care C+M

1.648,751

1,648,751

0

01

Realizare branșamente la rețeaua de apa rece si canalizare, montarea de apnmetre individuale si amenajare puncte sanitare pentru baraca 23.29 - Colonia Nuci

400.000

400,000

i

Ol

dm care C+M

394.000

394.000

0

Rețea de canalizare apa pluviala -Ostroveni sal

600.000

600.000

0

......

din care C+M

540.000

540,000

0

210,000

0

0

0

0

210,000

210,000

0

0

I 0

1,256,000

0

0

0

0

1,256,000

1,256,000

0

1 0

1.198,000

0

0

0

0

1,198,000

1,198,000

0

0

0

101,000

0

0

0

0

101,000

101,000

0

0

1

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

b

0

ț '"'o

1,155,000

0

0

0

0

1.155.000

1.155,000

d

0

[ '' 0

1,128.000

0

0

0

0

1,128,000

1 128,000

0

0     0

161,000

0

0

0

0

161,000

161,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

^0

L_ oj

1,212,200

0

0

0

0

1,212,200

718,200

494,000

0

0

1,094,000

0

0

0

0

1,094,000

600,000

494,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

' 0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

1,212,200

0

0

0

0

1,212,200

718,200

494,000

0

0

1,094,000

0

0

0

0

1,094,000

600,000

494,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,000

0

0

0

0

50,000

50,000

0

0

0

1,162,200

0

0

0

0

1,162,200

668,200

494,000

0

0

1,094,000

0

0

0

0

1,094,000

600,000

494.000

0

0

1,162,200

0

0

0

0

1 162 200

668,200

494 000

8

(ii

1,094,000

1 094,000

600,000

494 GOLI

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,526,400

0

0

0

0

11,526,400

10,228,600

1,297,800

0

0

8,818,486

0

0

0

0

8,818,485

7,562,725

1.255,760

0

0

7,363,700

0

0

0

0

7,363,700

7,363,700

0

0

0

7,179,296

0

0

0

0

7,179,295

7,179,295

0

0

0

292.500

0

0

0

0

292.500

292.500

0

0

0

287.295

r o

0

0

0

287.295

287,295

0

Q

Ol

10,000

0

a

0

0

■'0.000

10.000

0

n

0

0

0

3

0

0

0

0

i)

d

0

411,000

0

0

0

0

411.000

■111,000

0

0

0

392,000

0

0

0

0

392.000

3S2.000

c

0

0

853,000

0

0

0

0

953,000

853.000

ca o

0

800.000

0

0

0

0

800,000

800,000

0

0

5,797,200

0

0

0

c

5 797,200

5.797.200

0

0

0

5,700,000

0

0

0

0

5.700,000

5.700.000

__ _   0

0

67,000

0

0

0

0

57,000

57,000

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,000

0

0

0

0

1 2.000

12.000

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-----------

15,000

0

<]

LJ

0

15,000

15.000

n

l’t

0

0

0

0

G

0

0

0

p

0

0

(1

fl

0

0

0

C)

0

0

0

0

0

0

0

f)

0

Ci

14.000

0

0

0^

0

14,000

14.000

o

0

0

-__________________0

0

0

c

G

0

0

p,

C:

(3

24

c

Rețea canalizare uluviala Eleodor Constantinescu

436,000

436,000

0

dii । care C+M

412.000

412,000

0

Rețea canalizare pluviala Dan Basarab

155.000

155 000

0

_______            din care C+M

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

147.000

13,573,600

147,000

19,587,030

_________0

3,732,400

din care C+M

10,571,403

15,808,060

3,668,284

C1-Achiziții de imobile

195,000

195,000

0

C2. Dotări independente

1,114,500

1,114,500

0

C3. Consolidări

11,162,000

17,175,430

3,732,400

din care C+M

10,571,403

15,808,060

3,668,284

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 1

Ostroveni (ramura 3 blc B0.A1.A2, B1,C'l6.C1.C2.C3,C4j

660,000

2,446.730

1 490.651

din care C+M

608.040

2 161,830

1,446.837

26

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bioc AB,<’. C1B,C19,C20.C24,C26,C27)

765.000

2,946,900

1,445,276

din care C+M

709,163

2.611,900

1,431,669

2"

IxtdUilHdlt       LHH1IL& lOUJlZUc Sl dj-'d       Ut UOIi&Ufh p-81 IJ

Piața Centrala (ramura? blocC,D.P.RS1 S2.S3. A+B.O.P,R,V1-

I Piataț________________________________________________

din care C+M

737.000

663.200

2 781.800

2.463.330

796.473

783,778

28

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm Valcea, inclusiv realzarea unei canalizatii subterane aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

0.000 000

9.000,000

0

din care C+M

3,571.000

8,571,000

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

1,102,100

1,102,100

0

C5. Majorare capital

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

1,439,000

1,439,000

0

din care C+M

1,057,000

1,057,000

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

din care C+M

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

1,259,000

1,259,000

0

din care C+M

1.057,000

1,057,000

0

29

Lucrări de împrejmuire si împădurire, zona Feteni (11,0837 ha)

59,000

59 000

0

din care C+M

57,000

57.000

0

30

' c~

Rețea canalizare str Ion Creanqa

1,200.000

1,200,000

din care C+M

1.000,000

1,000,000

0

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

180,000

180,000

0

din care C+M

O

0

0

C1 .Achiziții de imobile

120,000

120,000

0

C2. Dotări independente

0

0

°l

C3. Consolidări

0

0

0

din care C+M

0

0

0

C4 Chelt. de proiectare pt. elab, SPF si SF

60,000

60,000

0

’a”

C5, Majorare capital

0

0

0

Cap. 84.02. Transport urban

13,685,298

81,925,745

747,999

din care C+M

9,055,720

55,935,871

271,489

LUCRĂRI IN CONTINUARE

8,740,934

77,121,727

453,428

din care C+M

8,124,200

55,205,923

0

31

Amenajare sens uiratoriu irit. str. Republicii ou str. Oecebal

640.032

640,032

34,032

din cate C+M

586.000

586.000

0

7ț 7

Subtraveraarc pietonala bd Tineretului Complex Hermes - Piața

i OstrovenitHCL 182/2013j____________________________________

|                          din care C -M

2.000.000

3,418,370

84.939

1 980 000

2.884.550

0

16.000

0

0

0

0

16.000

16 000

n?

i 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ij

L)

0

0

0

0

0

0

0

0

i")

0

4,105,700

0

0

0

0

4,105,700

2,807,900

1,297,800

0

0

1,639,150

0

0

0

0

1,639,190

383,430

1,256.760

0

0

195,000

0

0

0

0

195,000

195,000

0

0

0

1,114,500

6

0

0

0

1,114,500

1,114,500

0

0

0

1,694,100

0

0

0

0

1,694,100

396,300

1,297,800

0

" 0

1,639,190

0

0

0

0

1,639,190

383,430

1,255,760

0

0

78,000

0

0

0

0

78,000

24.000

54 000

3

0

76,756

0

0

0

0

76.756

23.556

53 200

rj

0

5.500

0

0

0

G

5 500

2,300

0

4,434

0

0

0

0

4 434

1.874

__ 2 560

0

1,600.600

0

0

0

0

1.600 600

360 OOU

1.2-0.600

0

0

1,568,000

0

0

0

0

1,558,000

358 000

_ L200/JQO

0

o;

10,000 L.

0

G

G

10.600

10.000

{■}

t)

0

0

0

0

0

0

L-                   0

0

l.p)

0

0

1,102,100

0

0

0

0

1,102,100

1,102,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0

359,000

0

0

0

0

359,000

359,000

0

0

b

157,000

0

0

0

0

157,000

157,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179,000

0

0

0

0

179,000

179,000

0

0

0

157,000

0

0

0

0

157,000

157,000

0

0

0

59,000

0

0

0

0

59,000

50.000

0

0

(1

57,000

0

0

0

0

57.000

57.000

0

0

120.000

0

0

0

0

120.000

120,000

0

Q

g

100.000

0

0

0

0

100.000

100,000

0

0

n

180,000

0

0

0

0

180,000

180,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120,000

b

0

0

0

120,000

120,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60,000

0

0

6

0

60,000

60,000

0

0

0

0

0

0

o"

0

0

0

0

0

0

6,011,400

0

0

0

0

6,011,400

6,011,400

0

o

0

2,075,000

0

0

0

0

2,075,000

2,075,000

0

0

0

1,743,300

0

0

0

0

1,743,300

1,743,300

b

0

0

1,675,650

0

0

0

0

1,675,650

1,675,650

0

0

0

“00

0

0

0

0

700

700

0

0

0

0

0

0

0

n

0

0

n

0

0

77.600

0

0

0

0

77 600

77 600

0

ij

75.650

0

0

0

LI

75 650

75 650

0

0

Oi

33

Amenajare trctuaie in cartier Copăcel u-Cazanesti

2.600,902

2 600.902

42.550

din care C+M

2,278,200

2.278 200

0

34

Artera de legătura intre bd N Balcescu & bd Tinerelului, inclusiv rampele aferente pasatului suprateran - revizuire si completare

2,000,000

38 975 813

207,435

din care C+M

1,980,000

21,244,248

3<

Amenajare parcaie subterana cartier Cstrovens. in mun Rm.

ValceafHCL 183/2013)

1,500,000

31,486,610

84,472

din care C+M

1.300,000

28.212.925

0

B

LUCRĂRI NOI

120,000

120,000

0

din care C+M

0

0

0

36

Relocare conducta distribuite gaze naturale din zona obiectiv Reabilitare pod peste rau! Olt

120.000

120,000

0

din cate C+M

0

0

. C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

4,824,364

4,684,018

294,571

din care C+M

931,520

729,948

271,489

C1 .Achiziții de imobile

300,000

300,000

0

C2. Dotări independente

474.800

474,800

0

C3. Consolidări

968,564

828,218

294,570

din care C+M

931,520

729,948

271.489

35

Modernizare tronson str. Patr I Marina intre bd D Radulescu si str. Ostrovenii HCL 179/2014)

300,000

367 218

211 258

din care C+M

360,000

318.444

199,357

36

Modernizare str.Toamnei(HCL 226/2011)

495,564

288,000

83.312

din care C+M

431,520

271,504

72.132

^7

Consolidate tereii afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm

Valcea

60,000

80.000

0

din care C+M

70,000

70,000

0

Consolidare zona ■ str Stancioiului prin amenajare prag aval

93,000

93,000

0

din care C+M

70,000

70,000

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

437,000

437,000

0

C5. Majorare capital        i

2,644,000

2,644,000

1

p. Primar

Vicepnmar

Gigi Matei

Președinte ședința1,650,000

0

0

0

0

î'650,000

1,650,000

0

o

1.600,000

0

0

0

0

1.600.000

1,600,000

0

—~

9.500

0

0

0

0

9,500

9.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

' 0

0

5,500

0

0

0

0

5,500

5,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0^

0

0

0

0

0

0

n      o

0

0

0

----- •

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ol

0

0

0

o’

4,268,100

0

0

0

0

4,268,100

4,268,100

6

0

0

368,350

0

0

0

0

399,350

399,350

0

0

0

300,000

0

0

0

0

300,000

300,000

0

0

0

474,800

0

0

0

0

474,800

474,800

0

0

0

412,300

0

0

0

0

412,300

412,300

0

0

0

399,350

0

0

0

0

399,350

399,350

0

0

........b

135,300

0

0

0

0

135 300

135,300

0

0

6

129,950

0

0

0

0

129,950

129,950

0

n

G

205,000

0

0

0

0

205.000

205,000

.....0

0

0

199,400

0

0

0

u

199 400

199,400

0

l'ț

Pr

72,000

0

(I

0

0

72,000

72,000

■:j

0

70,000

0

0

0

0

70.000

70,000

0

0,

0

0

0

0

0

0

0

" 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

437,000

0

0

0

0

437,000

437,000

0

0

0

2,644,000

0

0

0

0

2,644,000

2,644,000

0

0

0

Director Investiții

Set serviciul InvestițiiIng. Liviu Miftode t

Secretar Municipiu

Jr Ion Didoiij

Municipiul Rm Valcea

C.U.I. 2540813


Anexa (1b) la HCL nr..J


LISTApoziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetare

Nr. crt

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

Plati efectuate *)

documentului

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

12,772,050

Din care C+M

4,595,540

1

ACHIZIȚII IMOBILE

615,000

Cap.70.02. Loculnte,serv.si dezv.publica

195,000

1

Amenajare cimitir Raureni 22000mp-achizitie teren

buc

1

180,000

2

Extindere Cimitir Cetatuia-achizitie teren

buc

1

15,000

Cap. 74.02. Protecția mediului

120,000

3

Depozit ecologic Feteni - despăgubiri proprietari imobile afectate

buc

1

120,000

Cap.84.02 Transport urban

300,000

4

Bretele de lagatura la Pasaj denivelat T. Vladimirescu-achizitie teren

buc

1

200,000

5

Achiziție terenuri propuse ca străzi prin PUZ Ostroveni-achizitie teren

100,000

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

2,767,900

Cap. 51.02 Autorități publice

433,200

1

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

37,000

2

Up-qrade modul juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

12,400

3

Echipament de comunicatii voce

buc

1

5,000

4

PLOTTER

buc

1

35,000

5

Pachet GPS

buc

1

100,000

6

Program informatic gestionare contracte de inchiriere si concesiune -completare

buc

1

30,000

Licența antivirus

buc

1

15,000

8

Routere rețea fibra optica transfer date criptate

buc

2

9,000

9

Licențe sistem de operate si editare text

buc

1

100,000

10

Calculatoare de proces

buc

2

10,000

11

Calculator tip laptop

buc

2

7,000

12

Imprimanta laser

buc

3

10,500

13

Scaner A3

buc

1

6,300

14

Video proiector cu ecran de proiecție

buc

1

3,000

15

Sistem electronic de dirijare si ordonare plati

buc

1

49,000

16

Centrala telefonica Direcția Economico Financiara

buc

1

4,000

Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranța naționala

217,200

17

Licențe LPR

buc

4

16,900

18

Licențe server

buc

1

6,200

19

Fibra optica

buc

1

7,000

20

Controller/SAN

buc

1

10,800

21

Grup electrogen pentru alimentare echipamente electronice (9kW)

buc

1

13,700

22

Autospeciale Politia locala

buc

2

90,000

23

Sistem centralizat de alarmare

buc

1

72,600

Cap.65.02. - Invatamant

107,000

24

Elevator Liceul Henri Coanda

buc

1

12,000

25

Dotări Grădiniță pp Ostroveni 2

buc

1

30,000

26

Centrala termica - Colegiul Mircea cel Batran (sala de atletism)

buc

1

10,000

2V

Simulator Liceul Tehn. Cap. N. Plesoianu

buc

1

55,000

Cap.66.02. - Sanatate

161,200

28

Canapele consultatii

buc

3

31,000

29

Unituri dentare

buc

3

74,400

30

Aparat de sterilizat

buc

3

55,800

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

210,000

31

Maimuța Macac Japonez

buc

2

10,000

32

Lama

buc

1

6,000

33

Foisoare zona agrement

buc

19

44,000

34

Locuri de joaca

buc

3

150,000

Cap.68.02- Asigurări,asist, sociala

50,000

35

Autoturism Direcția protecție sociala

buc

1

50,000

Cap.70.02. Locuinte,serv.si dezv.publica

1,114,500

36

Autoutili cu tract4x4 cu echip. speciale

buc

1

253,000

37

încărcător multifuncțional DADP

buc

1

300,000

38

Motocompresor

buc

1

85,000

39

Generator de curent

buc

1

4,000

40

Mașina de găurit cu percuție

buc

1

3,500

41

Mașina pentru trasat marcaje transversale

buc

1

120,000

42

Rezervor pentru transportai depozitare emulsie

buc

1

11,000

43

Autoutilitare transport materiale si lucratori

buc

1

168,000

44

Generator de curent trifazat

buc

1

15,000

45

Autogunoiera

buc

1

40,000

46

Stâlpi iluminat Calea lui Traian

buc

15

115,000

Cap.84.02 Transport urban

474,800

47

Sistem informatic e-Tiketing

buc

1

444,000

48

Statii autobuz

buc

2

30,800

111.

CONSOLIDĂRI

4,861,600

din care C+M

4,595,540

Cap.65.02. - Invatamant

337,000

din care C+M

265,000

1

Colegiul National Al Lahovari - reabilitare teren de sport

buc

1

337.000

din care C+M

265,000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

1,256,000

din care C+M

1,198,000

2

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

ml

4000

101,000

din care C+M

70,000

3

Reabilitare bazine inot Baza de agrement Ostroveni

buc

1

1,155,000

din care C+M

1,128,000

Cap.68,02- Asigurari.asist.sociala

1,162,200

din care C+M

1,094,000

4

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

1,162,200

din care C+M

1,094,000

Cap.70,02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1,694,100

din care C+M

1,639,190

5

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 1

Ostroveni (ramura 3 blc B0,A1 ,A2, B1,C16tC1,C2,C3,C4)

ml

890

78,000

din care C+M

76,756

6

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2,C18,C 19,C20,C24,C26,C27)

ml

1038

5,500

din care C+M

4,434

7

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala (ramura 2 bloc CtD,E,F,S1lS2,S3, A+B,0,P,R,V1-

ml

1000

1,600,600

din care C+M

1,558,000

8

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

buc

1

10,000

din care C+M

0

Cap,84.02 Transport urban

412,300

din care C+M

399,350

9

Modernizare tronson str. Patr, I Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

mp

1972

135,300

din care C+M

129,950

10

Modernizare str,Toamnei

ml

800

205,000

din care C+M

199,400

11

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

ml

20

72,000

____________________ din care C+M     _ _________

70,000

12

Consolidare zona - sti Stancioiului prin amenajare prag aval

ml

10

0

din care C+M

0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. elab.st. de prefez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

1,883,550

Cap. 65.02. Invatamant

123,450

1

Școala gimnaziala nr. 5 - acoperiș tip șarpanta

buc

1

10.000

2

Liceul Antim Ivireanu - construcție sala de sport

buc

1

16,900

.. _______________

3

Școala gimnaziala Colonie - teren de sport cu suprafața sintetica, inclusiv împrejmuire

buc

1

1,550

4

Reabilitare si modernizare Colegiul National Mircea cel Batran (expertiza tehnica)

buc

1

20,000

5

Liceul tehnologic Oltchim (documentație tehnica) - reabilitare instalație termica, electrica si sanitara

buc

1

30,000

6

Liceul sanitar A. Ivireanu - clădire internat (expertiza tehnica, DALI)

buc

1

30,000

/

Școala Colonie Nuci - lucrări șarpanta

buc

1

15,000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

161,000

8

Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independentei

buc

1

8,000

9

Amenajare Arenele Traian

buc

1

38,000

10

Reabilitare bazine inot Baza de agrement Ostroveni

buc

1

35,000

11

Consolidare Baza sportiva Zăvoi - reabilitare teren II si tribune (doc tehnica)

buc

1

70,000

12

Bazin de inot didactic - utilitari si sistematizare verticala

buc

1

10,000

Cap.70.02. Locuinte.serv.si dezv.publica

1,102,100

13

Reactualizare PUZ Central - documentație urbanism

buc

1

46,000

14

Actualizare "Strategia de dezvoltare locala a municipiului Rm. Valcea 2014-2020"

buc

1

40,000

15

Cadastru verde si Repistrul Spatiilor Verzi - documentație (harți, baza

buc

1

200,000

16

Reactualizare PUZ Goranii 2- documentație urbanism

buc

1

57,200

17

PUZ Zona comerciala Dovali- documentație urbanism

buc

1

37,000

18

Gospodărie de producere, transport si punere in opera a mixturilor asfaltice

buc

1

14,000

19

Utilitati si sistematizare verticala ANL Ostroveni 5

buc

1

77,000

20

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

buc

1

500

21

Rețea subteran a fibrei optice aferente Calea lui Traian

buc

1

34,600

22

PUZ Deaiui Malului (100 ha)- documentație urbanism

buc

1

23

Actualizare suport topografic

buc

1

24

Amenajare parc auto SC Piețe Prest

buc

1

25

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

buc

1

26

Extindere rețea iluminat public de la intersecția str. Posada cu Calea lui Traian, pana la sensul giratoriu-Pasaj Raureni

buc

1

27

PUZ zona agrement Nord- documentație urbanism

buc

1

28

Realizare branșamente la rețeaua de apa rece si canalizare, montarea de apometre individuale si amenajare puncte sanitare pentru baraca 28,29 - Colonia Nuci

buc

1

29

Rețea de canalizare apa pluviala -Ostroveni sat

buc

1

30

Rețea canalizare pluviala Eleodor Constantinescu

buc

1

31

Rețea canalizare pluviala Dan Basarab

buc

1

Cap, 74.02. Protecția mediului

32

Rețea de canalizare str Ion Creanga

buc

1

33

Strategia privind serviciul de salubrizare

buc

1

Cap.84.02 Transport urban

34

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - revizuire si completare

buc

1

35

Amenajare sens giratoriu int. str. Republicii cu str. Decebal

buc

1

36

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

buc

1

37

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

buc

1

38

Relocare conducta distribuție gaze naturale din zona obiectiv Reabilitare pod peste râul Olt

buc

1

39

Plan de mobilitate urbana in municipiul Rm. Valcea

buc

1

40

Amenajare trotuare str. Ștrandului, zona Ambient-Boromir

buc

1

41

Prelungirea bulevardului Tineretului, spre nord, intre str Gib

Mihaescu si str. Libertății___________________________________________________

buc

1

85,000

148,800

70,000

150,000

30,000

0

6,000

80,000

20,000

6,000

60,000

30,000

30,000

437,000

170,000

0

37,000

0

0

100,000

30,000

80,000

42

Pasaj C.F. str, Straubing (documentație tehnica)

buc

1

20,000

MAJORARE CAPITAL

2,644,000

Cap.64.02 Transport urban

2,644,000

1

Majorare capital SC ETA SA

2,644,000

p. Primar |                                                       /

Viceprimail    I                                         Viceprimar

Gigi Ion Mateyy                                      Vasile/ipocos

Director Investiții                                                 / li

Ing. Liviu Miftode h                                                  !/

Președinte ședința | // 0

CvV\ '

Director Economic

Ec. Ion Lepadat

1

Sef Serviciu investitii

Ing. Corinajtoaa

Secretar Municipiu ]

Jr. Ion Didoiu         /