Hotărârea nr. 29/2015

Hotarirea 29 - 27 februarie 2015 - efectuare plati buget local

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

M.UNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.29

privind efectuarea unor plăți din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 februarie 2015, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.6435 din 19.02.2015, întocmit de Direcția Economico -Financiară și Biroul Comunicare, Sport, Cultură prin care se propune alocarea unor plăți din capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” pentru diverse activități culturale, sportive, ca urmare a faptului că au fost înregistrate mai multe solicitări privind acordarea unui sprijin financiar din partea unor asociații sau fundații;

Ținând seama de raportele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(6), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, a sumei de 27.000 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Compartimentului Comunicare, Sport, Cultură.


SEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU!

jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 27 februarie 2015
BIROUL COMUNICARE, SPORT, CULTURĂ             /^/

/ rWii

___________________ANEXĂ LA HCL 27         zf J

Nr. cri

Nr. adresa

Solicitant

Suma solicitată

(lei)

Suma aprobată (lei)

1

39240 din

24.11,2014

Școala Gimnazială nr. 13

2000

2000

Organizarea Concursului interjudețean de matematică distractivă ”Micul Thales”, ediția a IV-a, în data de 09.04.2015 ’

2

2018 din

19.01.2015

Fundația ” Informai”

5000

4000

Organizarea Concursului național „Tehnici Matematice”, ediția a Xll-a, în perioada 21-23.03.2015

3

3667 din

29.01.2015

Asociația ”Pro

Energetic sec. XXT

6000

5000

Pregătirea la Râmnicu Vâlcea, în perioada 24.04 - 01.05.2015, a lotului național și internațional lărgit de informatică și susținerea probelor de baraj în vederea stabilirii echipelor reprezentative ale României la concursurile internaționale de informatică.

4

4975 din

09.02.2015

Societatea Culturală ” Anton Pann”

1500

1000

Editarea, tipărirea și lansarea volumului ”3 în 1 și ce va... mai fi” al scriitorului Viorel Popescu

5

1350 din

13.01.2015

Forumul Cultural al Râmnicului

4000

3000

Editarea și tipărirea publicației „Studii Vâlcene” nr. VHI/2014

6

5522 din

12.02.2015

Fundația Culturală „Slantul Antim Ivireanul”

1500

1500

Organizarea celei de-a V-a ediții a „Memorialului Bartolomeu Valeriu Anania” în perioada 16 — 17 martie 2015

7

5361 din

11.02.2015

Clubul Sportiv „Tenis Club”

3000

2500

Organizarea celei de-a VU-a ediții a Cupei Râmnicului la tenis, în perioada 7-13 martie 2015

8

5765 din

16.02.2015

Asociația Județeană „Sportul pentru Toți”

5000

2500

Organizarea a 10 competiții sportive de amatori de fotbal, cros, baschet etc. în perioada 1 martie - 1 iunie 2015

9

43097 din

22.12.2014

Asociația Fan Club ”Brigada Zăvoi”

8000

3000

Activitățile de susținere a echipelor HCM și CSM Râmnicu Vâlcea în meciurile ce urmează a fi disputate, acasă sau în deplasare, în cursul anului 2015

10

6365 din

19.02.2015

Fanfara ”Gabriel Chaborschi”

2.500

2.500

Susținerea unei stagiuni de primăvară de 12 concerte de fanfară în spații publice (printre care concerte în datele 1 martie, 8 martie și circumscris Zilei Râmnicului - 20 mai)

TOTAL: 27.000 lei

Secretar jurist loiț Didoiu
Președinte de ședință Gheorghe Mihăilescu^ ✓       1  / X