Hotărârea nr. 289/2015

hotarirea 289 - 28 decembrie 2015 - prelungire perioada de tragere imprumut de la EXIMBANK

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.289

privind modificarea repartizării pe obiective a finanțării rambursabile internă în sumă de 20.000.000 lei de la Banca de Export Import a României - EXIMBANK S.A., precum și aprobarea prelungirii perioadei de tragere până la 04.06.2016

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 decembrie 2015, la care participă 14 consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.46994 din data de 23.12.2015, întocmit de Direcția Economico-Financiară, prin care se propune :

  • - prelungirea, până la data de 04.06.2016, a perioadei de tragere a creditului contractat de la Banca de Export Import a României - EXIMBANK S.A. pentru finanțarea unor investiții publice de interes local;

  • - modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr,104/2015 prin care au fost stabilite obiectivele de investiții publice ce urmau a fi finanțate din împrumutul bancar în sensul scoaterii din listă a trei obiective de investiții, respectiv : « Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe (88, S7/2, 04, 20)”, “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe (123, P1, P4, P5, 24, A37/1, 98, N9, N10, 15, 03, 06, 07, 08, 18)” precum și “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe (S3, H2, R4, 51A, 113, 129, 131, 132, A1)” și înlocuirea acestora cu obiectivul de investiții “Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea”;

Văzând prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Ținând seama de amendamentul formulat în plenul ședinței în sensul eliminării articolului 2 din proiectul de hotărâre privitor la repartizarea împrumutului bancar pe obiective de investiții, amendament adoptat cu 14 voturi «pentru», 0 voturi «împotrivă » și 0 abțineri;

Având în vedere că prin Hotărârea nr.231 din 26 noiembrie 2014 Consiliului Local a împuternicit primarul municipiului pentru demararea procedurilor legale în vederea contractării unui împrumut intern, pe o perioadă de 10 ani, necesar completării surselor proprii de finanțare privind realizarea unor investiții publice de inters local, incluse în portofoliul de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea; totodată, prin Hotărârea Consiliului Local nr.103/2015 a fost aprobat costul creditului și condițiile de contractare a acestuia de la Banca de Export Import a României - EXIMBANK S.A. a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare, iar prin Hotărârea nr.104/2015 s-a aprobat repartizarea finanțării rambursabile interne de 20.000.000 lei pe 4 (patru) obiective de investiții;

Potrivit condițiilor stabilite prin contractul de credit încheiat la data de 04.06.2015 cu Banca de Export Import a României - EXIMBANK S.A., condiții aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.103/2015, perioada de tragere (consum) era de 1 an (12 luni), însă potrivit Hotărârii nr.4147 din 25 iunie 2015 a Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale s-a aprobat tragerea integrală a finanțării în anul 2015; ținând seama de faptul că în perioada anului 2015 din totalul sumei de 20.000.000 lei s-au efectuat trageri în sumă de 388.209,58 lei, reprezentând 1t94% din valoarea împrumutului contractat, rezultând astfel un sold neutilizat la data de 31.12.2015 de 19.611.790,42 lei, se impune prelungirea perioadei de tragere și în anul 2016, cu aprobarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului de Finanțe;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Noului Cod Civil referitoare la contracte, precum și de cele ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin,(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 14 voturi « pentru », 0 voturi « împotrivă » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Perioada de tragere a creditului contractat de la Banca de Export Import a României - EXIMBANK S.A. pentru finanțarea unor investiții publice de interes local se prelungește până la data de 04 iunie 2016.

  • (2) Noua dată stabilită pentru perioada de tragere, respectiv 4 iunie 2016, va fi aprobată, conform procedurilor legale, de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului de Finanțe.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.

    PREȘEDINTE DE ^Jțj-TA^


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, I jurist Ion DIDOIU j

Râmnicu Vâlcea, 28 decembrie 2015

Red. O.M.S-1 ex.

S.A.P.L.