Hotărârea nr. 288/2015

hotarirea 288 - 28 decembrie 2015 - angajare avocat Teatru Ariel Municipal

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNIC1P1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.288

privind angajarea unui avocat/societate de avocatură care să asigure reprezentarea Teatrului Municipal ”Ariel” Râmnicu Vâlcea în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 decembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.2062 din 24.12.2015, întocmit de Teatrul municipal Ariei, prin care se propune angajarea unui avocat/societate de avocatură care să asigure reprezentarea Teatrului Municipal « Ariei » în dosarele aflate pe rolul instantor de judecată, respectiv dosarul nr.1365/288/2015, dosarul nr.31187/3/2012 și dosarul nr.3797/90/2015 ;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare si completare a unor acte normative;

în baza art.36, art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 21 de voturi « pentru », 0 voturi «împotrivă » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă angajarea unui avocat/societate de avocatură care să asigure reprezentarea Teatrului Municipal « Ariei» Râmnicu Vâlcea în dosarele instituției aflate pe rolul instanțelor de judecată, respectiv dosarul nr.1365/288/2015, dosarul nr.31187/3/2012 și dosarul nr.3797/90/2015.

.Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Teatrului Municipal « Ariei » Râmnicu Vâlcea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ PfeNTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 28 decembrie 2015