Hotărârea nr. 286/2015

hotarirea 286 - 28 decembrie 2015 - modificare stat de functii Filarmonica Ion Dumitrescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNIC1PIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


11

1 rr I


www.primaciavl.ro


HOTĂRÂREA NR.286 privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii «Ion Dumitrescu» Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară ta data de 28 decembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.46829 din 23.12.2015, întocmit de Filarmonica «Ion Dumitrescu», prin care se propune modificarea statului de funcții al acestei instituții de cultură, începând cu data de 1 ianuarie 2016;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art.41, alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 21 de voturi « pentru », 0 voturi «împotrivă » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2016, se modifică statul de funcții al Filarmonicii « Ion Dumitrescu », prin :

  • I. Transformarea a 5 (cinci) posturi, ca urmare a promovării examenului în grad imediat superior, astfel:

  • - două posturi de artist instrumentist, grad II din cadrul Secțiunii Orchestra Simfonică se transformă în posturi de artist instrumentist, grad I, în cadrul aceleiași secțiuni;

  • - un post de corist (S), grad I din cadrul Secțiunii Cor se transformă în post de corist (S), grad IA, în cadrul aceleiași secțiuni;

  • - două posturi de corist (S), grad II din cadrul Secțiunii Cor se transformă în posturi de corist (S), grad I, în cadrul aceleiași secțiuni.

  • II. Ocuparea postului vacant existent de artist instrumentist, grad IA din cadrul Secțiunii Orchestra Simfonică.

(2) Modificările prevăzute la alin.(1) se regăsesc în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

Direcției Economico-Financiare;

Direcției Resurse Umane; Filarmonicii ”lon Dumitrescu”.

PREȘEDINTE DE^ȘED Mihai PERSU^C


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, / jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 28 decembrie 2015

Red. O.M.S-1 ex.

S.A.P.L.

FILARMONICA "ION DUMITRESCU" RAMNICU VALCEA


STAT DE FUNCȚII FILARMONICA 'ION DUMITRESCU' RAMNICU VALCEA


începând cu 01 ianuarie 2016

NR. CRT

STRUCTURA

Funcția contractuala

Treapta profesion ala/erad

Nivelul studiilor

observatii

de conducere

de execuție

1

manager (contract de management

nr. 14657/ 29.04.2014)

2

contabil sef

II

S

COMPARTIMENT JURIDIC

3

consilier juridic

II

S

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITA"

rE

4

economist

IA

S

5

referent de specialitate

II

S

6

referent de specialitate

II

S

7

referent de specialitate

II

S

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

8

economist

IA

S

COMPARTIMENT ARTISTIC                               __

9

consultant artistic

I

S

10

bibliotecar

IA

S

SECȚIUNEA ORCHESTRA SIMFONICA

11

dirijor

IA

S

12

dirijor

IA

S

VACANT

13

concert maestru

IA

s

14

sef partida

IA

s

15

sef partida

IA

s

16

sef partida

IA

s

17

sef partida

IA

s

18

sef partida

IA

s

19

sef partida

IA

s

20

sef partida

IA

s

vacant - concurs in desfășurare

21

artist instrumentist

IA

s

22

artist instrumentist

IA

s

23

artist instrumentist

IA

s

24

artist instrumentist

IA

s

25

artist instrumentist

IA

s

o

26

artist instrumentist

IA

s

27

artist instrumentist

IA

s

28

artist instrumentist

IA

s

29

artist instrumentist

IA

s

30

artist instrumentist

IA

s

31

artist instrumentist

IA

s

32

artist instrumentist

I

s

33

artist instrumentist

I

s

34

artist instrumentist

l

s

35

artist instrumentist

I

s

36

artist instrumentist

I

s

37

artist instrumentist

I

s

VACANT

38

artist instrumentist

II

s

39

artist instrumentist

debutant

S

vacant - concurs in desfășurare

40

instrumentist

I

M

41

instrumentist

l

M

COMPARTIMENT TEHNIC DE SPECIALITATE

42

recuziter

I

M

43

recuziter

I

M

44

recuziter

I

M

45

controlor bilete

M

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

46

îngrijitor

M

SECȚIUNEA COR

47

dirijor cor

IA

S

48

corist

IA

S

49

corist

IA

S

50

corist

IA

S

51

corist

IA

S

52

corist

IA

S

53

corist

I

S

54

corist

I

S

55

corist

I

S

56

corist

I

S

57

corist

I

S

58

corist

I

S

59

corist

I

S

60

corist

II

S

61

corist

II

S

Conform cap.VI pct.B din Legea 284/2010

62

corist

II

S

Conform cap.VI pct.B din Legea 284/2010

63

corist

II

S

Conform cap.VI pct.B din Legea 284/2010

64

corist

II

S

Conform cap.VI pct.B din Legea 284/2010

65

corist

II

S

Conform cap.VI pct.B din Legea 284/2010

66

corist

1

IVI

67

corist

1

M

68

corist

1

M

69

corist

II

M

70

corist

debutant

M

vacant - concurs in desfășurare

L SEF, 1BUNEA

CONTAB Ec.Claudi;