Hotărârea nr. 285/2015

hotarirea 285 - 28 decembrie 2015 - modificare stat de functii Politia Locala


ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local

HOTĂRÂREA NR.285

privind modificarea Statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 decembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.7335 din 21.12.2015, întocmit de Compartimentul Resurse Umane din cadrul Poliției Locale, prin care se propune modificarea, începând cu data de 1 ianuarie 2016, a statutului de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea, ca urmare a promovării a 5 (cinci) funcționari publici a examenului în grad profesional imediat superior, conform Raportului final nr. 7280 din 17.12.2015;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor art.63-65 din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(3), lît b), art. 45, alin.(1) si art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2016, se modifică statul de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea ca urmare a promovării examenului în grad imediat superior prin transformarea a 5 (cinci) posturi, după cum urmează:

 • - postul de polițist local, clasa I, grad asistent, clasa de salarizare 46, gradația 5 din cadrul Compartimentului Siguranța Circulației pe Drumurile Publice se transformă în post de polițist local, clasa I, grad principal, clasa de salarizare 51, gradația 5 în cadrul aceluiași compartiment;

 • - postul de polițist local, clasa I, grad asistent, clasa de salarizare 45, gradația 4 din cadrul Compartimentului Siguranța Circulației pe Drumurile Publice, se transformă în post de polițist local, clasa I, grad principal, clasa de salarizare 50, gradația 4, în cadrul aceluiași compartiment;

 • - postul de polițist local, clasa I, grad asistent, clasa de salarizare 45, gradația 4 din cadrul Serviciului Ordine Publică - Compartimentul Ordine Publica se transformă în post de polițist local, clasa I, grad principal, clasa de salarizare 50, gradația 4 în cadrul aceluiași compartiment;

 • - postul de polițist local, clasa I, grad asistent, clasa de salarizare 45, gradația 4 din cadrul Serviciului Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire - Compartimentul Operatori Sistem Supraveghere se transformă în post de polițist local, clasa I, grad principal, clasa de salarizare 50, gradația 4 în cadrul aceluiași compartiment;

 • - postul de inspector, clasa I, grad asistent, clasa de salarizare 46, gradația 5 din cadrul Biroului Financiar, Contabilitate, Administrativ, SSM, se transformă în post de inspector, clasa I, grad principal, clasa de salarizare 51, gradația 5 în cadrul aceluiași birou.

 • (2) Modificările prevăzute la alin.(1) se regăsesc în anexa - Statul de funcții al Poliției Locale a Municipiului Râmnicu Vâlcea, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Resurse Umane;

 • - Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

  PREȘEDINTE DE ȘEDJNTA, MihaTPERSlvC V—


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 28 decembrie 2015

Red. O.M.S -1 ex.

S.A.P.L.

POLITIA LOCALĂ RM.VALCEA

STATUL DE FUNCȚII AL POLITIEI LOCALE RM.VALCEA!*


Nr.

crt.

Numele si Prenumele

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

7'

Observatii

de conducere

de execuție

de cond.

de execuție

profesionă

L J

i,

stttdiilw

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ii

CONDUCERE                                          ______

1

VACANT

Director executiv

n

S

VACANT

COMPARTIMENTUL JURIDIC                                              ___

2

Consilier Juridic

I

Superior

S

3

Consilier Juridic

1

Principal

S

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

4

Referent

ni

Principal

M

5

Referent

IU

Superior

M

BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE / ADMINISTRATIV / SSM

6

Sef birou

n

S

7

Inspector

i

Principal

S

8

Referent

ni

Superior

M

9

Referent

in

Superior

M

10

Referent

ni

Superior

M

11

M

Șofer

M

12

M

Șofer

M

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII /AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

13

Sef serviciu

I n

S

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII

14

Polițist local

i

Superior

s

15

Polițist local

i

Superior

s

16

Polițist local

i

Principal

s

17

Polițist local

i

Principal

s

18

Polițist local

i

Principal

s

VACANT

COMPARTIMENTUL AFISAJ STRADAL/PROTECTIA MEDIULUI

19

Polițist local

i

Asistent

s

20

Polițist local

i

Principal

s

2!

Polițist local

i

Principal

s

VACANT

COMPARTIMENTUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI PE DRUMURILE PUBLICE                            _

22

Polițist local

I

Principal

S

23

Polițist local

I

Principal

s

24

Polițist local

I

Asistent

s

25

Polițist local

I

Principal

s

26

Polițist local

III

Superior

M

27

Polițist local

ni

Superior

M

28

Polițist local

in

Superior

M

29

Polițist local

ni

Superior

M

30

Polițist local

ni

Superior

M

31

Polițist local

ni

Principal

M

TEMP. VACANT

32

Polițist local

in

Principal

M

33

Polițist local

ni

Principal

M

VACANT

34

Polițist local

in

Principal

M

VACANT

SERVICIUL DISPECERAT/ MONITORIZARE / PAZA SI INSTRUIRE

35

Sef serviciu

U

S

COMPARTIMENTUL DISPECERAT MONITORIZARE

36

Polițist local

ni

Superior

M

37

Polițist local

iii

Superior

M

38

Polițist local

m

Superior

M

39

Polițist local

HI

Superior

M

40

Polițist local

III

Superior

M

41

Polițist local

ni

Superior

M

42

Polițist local

ni

Superior

M

43

Polițist local

in

Superior

M

44

Polițist local

ni

Superior

M

45

Polițist local

ni

Superior

M

46

Polițist local

in

Superior

M

47

Polițist local

în

Superior

M

48

Polițist local

ni

Superior

M

49

Polițist local

HI

Superior

M

50

Polițist local

in

Superior

M

51

Polițist local

iii

Superior

M

52

Polițist local

ni

Superior

M

VACANT

53

Polițist local

in

Principal

M

VACANT

COMPARTIMENTUL OPERATORI SISTEM SUPRAVEGHERE                                ______

54

Polițist local

I

Principal

S

55

Polițist local

I

Principal

s

56

Polițist local

ni

Superior

M

57

Polițist local

ni

Superior

M

58

Polițist local

ni

Superior

M

59

Polițist local

in

Superior

M

60

Polițist local

in

Superior

M

61

Polițist local

ni

Superior

M

62

Polițist local

iii

Asistent

M

63

Polițist local

iii

Principal

M

TEMP. OCUPAT

COMPARTIMENTUL PAZA

64

referent

I

M

65

referent

n

M

66

referent

n

M

67

referent

ii

M

68

referent

n

M

69

referent

n

M

70

referent

ii

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICA

71

Sef serviciu

H

S

COMPARTIMENTUL ORDINE PUBLICA ACTIVITATE COMERCIALA

72

Polițist local

i

Principal

s

73

Polițist local

i

Principal

s

74

Polițist local

in

Superior

M

75

Polițist local

iii

Superior

M

76

Polițist local

iii

Superior

M

77

Polițist local

ni

Superior

M

COMPARTIMENTUL EVIDENTA PERSOANELOR

78

Polițist local

in

Superior

M

COMPARTIMENTUL ORDINE PUBLICA

79

Polițist local

i

Principal

S

80

Polițist local

in

Superior

M

81

Polițist local

ni

Superior

M

82

Polițist local

m

Superior

M

83

Polițist local

in

Superior

M

84

Polițist local

iii

Superior

M

85

Polițist local

III

Superior

M

86

Polițist local

III

Superior

M

87

Polițist local

III

Superior

M

88

Polițist local

in

Superior

M

89

Polițist local

ni

Superior

M

90

Polițist local

in

Superior

M

91

Polițist local

iii

Superior

M

92

Polițist local

ni

Superior

M

93

Polițist local

in

Superior

M

94

Polițist local

in

Superior

M

95

Polițist local

ni

Superior

M

96

Polițist local

iii

Superior

M

97

Polițist local

IU

Superior

M

98

Polițist local

iii

Superior

M

99

Polițist local

iii

Superior

M

100

Polițist local

in

Superior

M

101

Polițist local

iii

Superior

M

102

Polițist local

ni

Superior

M

103

Polițist local

in

Superior

M

104

Polițist local

ni

Superior

M

105

Polițist local

in

Superior

M

106

Polițist local

hi

Superior

M

107

Polițist local

in

Superior

M

108

Polițist local

iii

Superior

M

109

Polițist local

ni

Superior

M

110

Polițist local

hi

Superior

M

111

Polițist local

ni

Principal

M

1.12

Polițist local

ni

Principal

M

113

Polițist local

in

Principal

M

114

Polițist local

iii

Principal

M

115

Polițist local

in

Principal

M

Funcția / Număr posturi

Ocupate

Vacante

Total

Nr.total de funcții publice

99

7

106

Nr.total de inalti funcționari publici

0

0

0

Nr.total de funcții publice de conducere

4

1

5

Nr.total de funcții publice de execuție

95

6

101

Nr.total de funcții contractuale de execuție

9

0

9

Nr.total de posturi potrivit art.HI alin.(2) din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificările si completările ulterioare

0

0

0

Nr.total de funcții din instituție

108

7

115

* sub fiecare sef de structura se vor trece toate funcțiile publice si tot personalul contractual