Hotărârea nr. 283/2015

hotarirea 283 - 28 decembrie 2015 - modificare stat de functii aparat de specialitate

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNIC1PIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.283

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.01.2016

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 decembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.46371 din 21.12.2015, întocmit de Direcția Resurse Umane, prin care se propune modificarea, începând cu data de 1 ianuarie 2016, a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului prin transformarea unor posturi (funcții publice), ca urmare a promovării examenului în grad imediat superior;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridica, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și ale Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), litb), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01 ianuarie 2016, se modifică statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului prin transformarea a 6 (șase) funcții publice, ca urmare a promovării examenului în grad imediat superior, după cum urmează:

Nr.crt.

Compartimentul/Serviciul

Funcția publica

Nr. Posturi

actuala

în care a promovat

1.

Serviciul Administrație Publica Locală, Reglementări și Aplicare Legea 10/2001 -Direcția Administrație, Juridic, Contencios

consilier juridic, ci. I, grad profesional principal

consilier juridic, cl. I, grad profesional superior

2

2.

Serviciul Juridic Contencios -Direcția Administrație, Juridic, Contencios

consilier juridic, cl. I, grad profesional asistent

consilier juridic, cl. I, grad profesional principal

1

3.

Serviciul Juridic, Executări Silite - Direcția Economico -Financiară

Inspector, cl. I, grad profesional principal

Inspector, cl. I, grad profesional superior

1

4.

Compartiment Registratură, Informarea și Consultarea Publicului - Direcția Urbanism

Inspector, cl. I, grad profesional asistent

Inspector, cl. I, grad profesional principal

1

5.

Serviciul Evidența Persoanelor - Direcția de Evidență a Persoanelor

Inspector, cl. I, grad profesional principal

Inspector, cl. I, grad profesional superior

1

  • (2) Modificările prevăzute la alin.(1) se regăsesc în anexa - Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului și al Direcției de Evidență a Persoanelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Resurse Umane.Red. O.M.S - 1 ex.

S.A.P.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA PRIMĂRIA MUN. RM. VALCEA


STAT DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUIĂl^lF^ECȚIElt)E>EVIDENȚĂ A PERSOANELOR


Nr.crt.

STRUCTURA . • '   •

DEMNITATE

. ;WbueĂ ; .

Mite iiȘZW s? To'

Hl®

■7

£<2-

•• O.\

sfc

iz.'

;'. Func$acontractuală     ' ■_'

. ■ "O- S ■

. ■■■ ■ ^g.5-o;._-.-.- -'T

'-2 x> 2 .

■3 .«'2■■

SSBî »s«s«

®E5W

: .

:^J3r-

WW-:- ■

•de conducere

de.execu^e

: A A_’\. "

^-5J?e

-a?

? -• ”:: ®. :-®0® ® -.5?? ■/]

' ■ -S2’ < “

/.-■<•’ 14"'

DEMNITARI

1

PRIMAR

s

2

VICEPRIMAR

s

3

VICEPRJMAR

s

4

SECRETAR MUNICIPIU

n I

85

s

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE, JURIDIC, CONTENCIOS

5

Director Executiv

I!

80

S

j

SERVICIU ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA, REGLEMENTARI Șl APLICARE LEGEA 10/2001

6

Șef serviciu

II

I

76

S

7

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

S

8

INSPECTOR

I

Superior

50

S

9

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

s

10

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

s

11

CONS. JURIDIC

I

Asistent

34

s

12

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

s

13

INSPECTOR

I

Superior

50

s

14

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

s

COMPARTIMENT ARHIVĂ Șl GESTIONARE DOCUMENTE

15

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

........

16

REFERENT

III

Superior

23

M

17

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

_______________________SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS

I ~~ lF~T ~                   ~ ~~|                î Șef Serviciu |    ~ II ~       ~          ~ ~ I 76 | S |

. Nr..crt.;

S <•           STRUCTURA • . • - '

FljNCȚjA de'. •

4DEMNITATE- j:

siBiiiiffi

?K«f?S

SK0;T^

o sate

■E-.-'0j'v';-7

Usa: o? MB? «h

0

Funcțiacontractuală      :

. > .

•_■•■ '.ă-’35 ■ ' <

/■; •••c.- g-

■:     '.g cl- 5.

; • e.o: e

• ■•arfrX

?£ ?-,»7EEfii.i

■ ifo'

-<bJ. :

■. -'E--;--

®

r’ ;?.ev

S--tȘ; ■''

- V- '- y ' £s~ - ■■                i              !     < -4

SSJȘtfiWfi®

s®s»wsw MMHMH

Sd$-®3ffi34iQ6ț^raȘKhM}&

deexeduțfe

-< d '

BtW ’XW-

? ^.-- — -<,-' ”= fl -M:.- --■?-’

19

CONS. JURIDIC

1

Superior

50

s

20

CONS. JURIDIC

1

Superior

50

s

21

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

s

22

CONS. JURIDIC

1

Superior

50

s

23

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

s

24

CONS. JURIDIC

1

Superior

50

s

25

CONS. JURIDIC

1

Superior

50

s

DIRECȚIA RESURSE UMANE

26

..... .................. .. ..

Director Executiv

II

80

S

BIROUL RESURSE UMANE

27

Șef Birou

II

74

S

28

CONSILIER

I

Superior

50

S

29

CONSILIER

I

Superior

50

S

30

INSPECTOR

I

Principal

39

S

31

INSPECTOR

I

Principal

39

S

32

CONSILIER

I

Superior

50

s

33

INSPECTOR

I

Superior

50

s

BIROUL ADMINISTRATIV

34

Șef Birou

II

72

S

35

REFERENT

IA

21

M

36

ȘOFER

I

15

M

37

ȘOFER

I

15

M

38

ȘOFER

l

15

M

39

ȘOFER

I

15

M

40

MUNCITOR CALIFICAT

I

15

M

41

ÎNGRIJITOR

12

G

42

ÎNGRIJITOR

12

G

43

ÎNGRIJITOR

12

G

44

ÎNGRIJITOR

12

G

45

ÎNGRIJITOR

12

G

46

ÎNGRIJITOR

12

G

47

REFERENT

I

17

M

Pap*

■ Nr. CȚt ::.       -

STRUCTURA .      :

HJNC}‘IAUE-fi 'DEMNOATE^:

• . ’       7 Tiincța

fi ,fi-fi \

^Sj& JftS

Biții

wif wB BK >fiO'fi

sfc Bfe ...Xfi fi'7:7.;

' • • Funcțiacontractualâ   ■ -■ •

.iȘ-.s g’.w

7 X fi <®î.i£- ?: • ' ,..-

•■■'.'-o'■&'•.-

R®S

- £7®^ : «•o a

ATt-S

£•

■ >«;?■ .ti

SW

o'

• ; fi' ; ’’ c ?’; fi'

4e-cbndue«ere-?

“ V'-.S

’■ - . '     - ’1 ? ’ ■          -

'  -X3.T-- —

să fi* ^7; B

'fifi'

A.;M'  ;

_. _ Jc- . :.

.._.tî. -

.' ia-'

’^ti- ■ -

_________________________________________________COMPARTIMENT RELAȚII CU ROMII       ____________________________

I 48 |                      - -      ।               ।                    - - -        ~|| I I I ~    | CONSILIER, II |        | 331 S |

____________________________________COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII Șl CONTROL INTERN

49

CONSILIER

1 Principal

39

S

50

INSPECTOR

1 Asistent

34

S

BIROUL INFORMATICĂ Și CENTRUL PENTRU INFORMAREA CETĂȚENILOR

51

Șef Birou

II

74

S

52

CONSILIER

I

Superior

50

S

53

CONSILIER

I

Superior

50

S

54

INSPECTOR

I

Superior

50

S

55

INSPECTOR

I

Superior

50

S

56

CONSILIER

l

Asistent

34

S

57

INSPECTOR

I

Principal

39

S

__

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

58

AUDITOR

I

Superior

55

S

59

AUDITOR

I

Superior

55

S

60

AUDITOR

I

Superior

55

S

61

AUDITOR

1

Superior

55

S

CABINET PRIMAR

62

CONSILIER

IA

48

S

63

CONSILIER

IA

48

S

64

CONSILIER

IA

48

S

65

CONSILIER

IA

48

S

BIROUL COMUNICARE, SPORT, CULTURĂ

66

Șef Birou

II

74

S

67

INSPECTOR

I

Superior

50

S

68

INSPECTOR

I

Superior

50

S

69

INSPECTOR

I

Principal

39

S

70

INSPECTOR

I

Principal

39

s

71

INSP.SPEC.

II

33

S

DIRECȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ

72

Director Executiv

II

80

S

j

Pb>M 3 Al 23

Nr. crt. :

STRUCTURA .      -

: r FU^'C'|:fĂ:pE\ . . liE^rrATt:/ /

a?.j- <■■'-4' \'z.'

BL \ . :B®.. B

•b-b «ti ■b® ȘW0SK LjBB

M®Ș W as» B::OBj

W&0 b£»£-

>VrîS.-.r: ? •• Mi

?B s® B>

» xțzjB

B#:E B «B*

■;: 2B- \ -:

:-S:-2 2^

Oi®

•’         p?1*

■/: «B l‘-NC

-•• > ÎQ -. : *

■ SK

W ' :' .OF;,. ^(3%’

■ - S= ‘£!®B .

;; Z ■ .’

7

,Vjj£:2îBBB

:£??$ b B’Hb< • j

deexecuțfe

- : " cr’ "7 -■

■ • ,< • • • .. •••

' ' ■ ■ :<‘"; ț ■'■ z

• /      B

?? îi® iB

B ?’B;' ?•'

'W'B

:b / *7$': - B.-

10 "

-f ? B'-: M : ' z

73

Director Executiv

Adjunct

1!

78

s

SERVICIUL PERSOANE JURIDICE

74

Șef Serviciu

II

76

S

75

INSPECTOR

I

Superior

50

S

76

INSPECTOR

I

Superior

50

S

77

INSPECTOR

I

Superior

50

S

78

INSPECTOR

I

Principal

39

S

79

INSPECTOR

ț

Superior

50

s

80

CONSILIER

l

Superior

50

s

81

INSPECTOR

I

Superior

50

s

82

INSPECTOR

I

Superior

50

s

83

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

SERVICIUL PERSOANE FIZICE

84

Șef Serviciu

II

76

S

85

INSPECTOR

I

Superior

50

s

86

INSPECTOR

I

Superior

50

s

87

INSPECTOR

I

Superior

50

s

88

INSPECTOR

I

Principal

39

S

89

INSPECTOR

I

Principal

39

S

90

INSPECTOR

I

Superior

50

S

91

INSPECTOR

I

Principal

39

s

92

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

93

INSPECTOR

I

Superior

50

s

94

INSPECTOR

I

Superior

50

s

95

INSPECTOR

I

Superior

50

s

96

INSPECTOR

I

Principal

39

S

97

INSPECTOR

I

Superior

50

s

98

INSPECTOR

I

Principal

39

s

99

INSPECTOR

I

Superior

50

s

SERVICIUL JURIDIC, EXECUTĂRI SILITE

- — - ■ -~

100

|                | Șef Serviciu

II

76

S

101

INSPECTOR

I

Superior

50

S

I I

Ne cit,.

, ' ■        STRUCTURA         i.

. fUNCT^A'DE:?-> ra^MNITAT&J

..-/A                 'T....

£&«•£—

-*%«*<*

Hii ^-vtî.tofevîj-

il

.<ri

.0 • v- •

/2<e 8f'£.

•O^: : z.'& S

■'2>, JS^

<;c :■.

W

T.’fll./-

?;S.ș

î®:-

•' -Ș:

<" . . - \

vdeVexecuțte/Hiyelultîe

i^sSrî:

■^Șfi^ntoîăisi?5-= f-

=1<< i:-y

deexecțitte

■ ■ .• • • . - , • - ■ •

t fi-ișfe

£75^

:<:      70 . ’E; ’ ’’

-;1:^ ~L- .

102

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

s

103

INSPECTOR

I

Superior

50

s

104

INSPECTOR

I

Superior

50

s

105

INSPECTOR

I

Superior

50

s

106

REFERENT

III

Superior

23

M

107

INSPECTOR

I

Principal

39

S

108

REFERENT

III

Superior

23

M

109

INSPECTOR

I

Debutant

24

S

110

INSPECTOR

I

Superior

50

S

111

INSPECTOR

I

Principal

39

S

112

CONS, JURIDIC

I

Superior

50

S

113

INSPECTOR

I

Principal

39

S

114

REFERENT

III

Superior

23

M

115

REFERENT

III

Superior

23

M

SERVICIUL ÎNREGISTRĂRI FISCALE , OPERATORI GHIȘEU

116

Șef Serviciu

II

76

S

117

INSPECTOR

I

Superior

50

S

118

INSPECTOR

I

Superior

50

s

119

REFERENT

III

Superior

23

M

120

REFERENT

III

Superior

23

M

121

INSPECTOR

I

Superior

50

S

122

INSPECTOR

I

Superior

50

s

123

REFERENT

III

Superior

23

IVI

124

REFERENT

III

Superior

23

M

125

REFERENT

III

Superior

23

M

126

REFERENT

III

Superior

23

M

127

CONSILIER

I

Superior

50

S

128

REFERENT

III

Superior

23

M

SERVICIUL CONTABILITATE Șl BUGET

129

Șef Serviciu

II

76

S

130

CONSILIER

I

Superior

50

S

131

INSPECTOR

I

Superior

50

s

132

INSPECTOR

I

Superior

50

s

133

CONSILIER

l

Superior

50

s

134

INSPECTOR

I

Superior

50

s

PflțJM 5 (Sn Î2

Nr..crt.

-.      ■: STRUCTURA           •

:raNGȚlADE ;■■■

PUBLICĂ-'^

-y'7'v

t rs: -<’-\îj 5^40^

:.r,2

'//OK

ii

Șxj.îQJ^’

•■ . S :•

•.      &2S■ •

,.v ?ăL& ;

■■ ■ • ■: ■■

j       .ffl>~OiPa - ■■

p, «> — . '■-■

.S’vS .•^ .2 • SttiS

tțwlt

W

■■ jN;:;

>

o>

• ;z •

dec<mdț»cere

«laUz^ptr.tuncțttte de^ondctcere^faidui)

deconducere <..

de execuție •

<-•1 J.--\ • >j ;■- ?:-»{' Ț yy'' ’■

1

'-7-

'     8’:'.

■ — -^ ■   " - -fi.- -=/=      ;•-■ ■;

?-    - ""io / -

Țțf.

135

REFERENT

III

Superior

23

M

136

INSPECTOR

1

Superior

50

S

137

INSPECTOR

1

Superior

50

S

138

INSPECTOR

1

Superior

50

S

139

REFERENT

III

Superior

23

M

140

INSPECTOR

1

Principal

39

S

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, REGISTRATURĂ

141

REFERENT

IA

21

M

142

ÎNGRIJITOR

12

G

143

ARHIVAR

13

M

Dl

RECȚIA DEZVOLTARE LOCALĂ

144

Director Executiv

II

80

S

145

Director Executiv Adjunct

II

78

S

COMPARTIMENTUL DE TRANSPORT LOCAL

146

INSPECTOR

I

Superior

50

S

147

INSPECTOR

I

Superior

50

S

SERVICIUL CADASTRU, AGRICULTURĂ Șl REGISTRUL AGRICOL

148

Șef Serviciu

II

76

S

149

INSPECTOR

I

Superior

50

S

150

CONSILIER

I

Superior

50

S

151

CONSILIER

I

Superior

50

S

152

INSPECTOR

I

Principal

39

S

153

INSPECTOR

I

Superior

50

s

154

REFERENT

III

Superior

23

M

155

INSP.SPEC,

IA

48

S

SERVICIUL RELAȚII, ÎNDRUMARE ASOCIAȚII PROPRIETARI

156

| Șef Serviciu

II                      I

76

S

157

j

INSPECTOR I

Asistent

34

S

158

CONSILIER    I

Superior

50

S

159

REFERENT III

Superior

23

M

160

REFERENT III

Superior

23

M

161

REFERENT III

Superior

23

M

162

INSPECTOR | I

Asistent

34

S

Puglrw &   22

Nr. ort.

, ■ ': .STRUCTURA        •

" DEMNH'ATE :

-V» -?':v S 1: fc/frW* <          -•

-y /

BB

iSMB

Iii

-•/feSE?'£

Bt®

lifi rt®

y ;iyȚuțiâ^V5^țrâ^Kwifâ^'£i:<.;.

-^■'.s-k'5' V7& *î               ;,'-.rer7?*'’ ■'-7R' ■'" K.rrit ■ -<..'':.

iws

;•.. •-■; rafii

:2>o-

l-a.^E-

•Ci^^dei^șlaHz^qB b- ■ r>. >\S1''ir >L AkAj.l'-l S ''' .'

tBSh-:-

'■      - 7^ -:

dS^^tică4^ra4ulȚ

S£5

deexecuțfe

- :.O*

- <'i- :: V          -iB:      > <-L ? ’

".■f        / :’7?-

. .■ ■••-■■••-' -’3-<• •. ■•Vi;? .,;

j.bs&'-B

163

REFERENT

IA

21

M

SERVICIUL EVIDENȚĂ Șl GESTIUNE PATRIMONIU

164

Șef Serviciu

II

74

s

165

INSPECTOR

1

Superior

50

s

166

INSPECTOR

1

Superior

50

s

167

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

168

REFERENT

III

Superior

23

M

169

REFERENT

III

Superior

23

M

170

INSPECTOR

1

Principal

39

S

171

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

s

COMPARTIMENT CONTRACTE

172

INSPECTOR

I

Superior

50

S

173

INSPECTOR

I

Superior

50

S

174

INSPECTOR

I

Superior

50

S

UNITATEA LOCALĂ DE MONITORIZARE

175

INSPECTOR

I

Superior

50

S

176

INSPECTOR

|

Principal

39

S

177

CONSILIER

I

Principal

39

S

COMPARTIMENTUL ENERGETIC

| 178

INSPECTOR

I

Superior

50

S

SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

179

Șef Serviciu

II

76

s

180

CONSILIER

I

Asistent

34

S

181

CONSILIER

I

Debutant

24

s

182

INSPECTOR

I

Principal

39

s

183

CONSILIER

I

Asistent

34

s

184

CONSILIER

I

Superior

50

S

185

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

186

INSP.SPEC.

I

38

S

187

INSP.SPEC.

IA

48

s

188

INSP.SPEC.

II

33

s

189

INSP.SPEC.

I

38

s

190

INSP.SPEC.

II

33

s

Pfl9ln®74<t»î2

Nr. crt,.. :

■'. '■■          STRUCTURA. fi ■. . -

X-XiX/? .■ yupcțfc ■.■-.fi.;

Bl g&fifi'.

■B

Ml

iHOt

xxi Bifcti

£?■''** W r' W 4 ' *'. Clasădesalarlzare: jWXX.î':\

O IW yzy

: 5S:A ■•• '• yy&s-.y SffifeSsP K®»S Z’:5>,^cfe:-E< X ’ș ".-■ C -XW^ Et' ■>■- 1-

i^Xn??c3i.3X’ « i^gi-siS;?

ț-7Z«Pj.ce-~

7SL> .yfeș

-J2 U?

1

?;:t

\ :■

fs?                                ?'-:7 7

- Zpp i-5-1 x y’P      y << 7   ;j -

XXXX ii

X XX Xijslyî          liâ:

deoorri«^(gr*dul)

’tleexewțle

-■ - ' '

-' fi-. •

XX y: X5^

y -        ; ,;5

"Z. ■

; •         /    9      ■

> :<.- :. : jqX/i

':'' ---izC 1*u-’

- Î2T

44

BIROUL PROIECTE, PROGRAME

191

Șef Birou

li

74

S

192

CONSILIER

I

Superior

50

S

193

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

194

CONSILIER

I

Principal

39

S

195

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

196

INSPECTOR

I

Principal

39

S

197

INSP.SPEC.

IA

48

s

198

INSP.SPEC.

I

38

s

199

INSP.SPEC.

IA

48

s

200

INSP.SPEC.

I

38

s

201

INSP.SPEC.

II

33

s

DIRECȚIA URBANISM

202

Arhitect Șef

II

81

s                                                    I

203

Director Executiv

II

80

S ___________________________________I__________

SERVICIUL AUTORIZARE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl REȚELE EDILITARE

204

Șef Serviciu

II

76

S

205

CONSILIER

I

Superior

50

s

206

CONSILIER

I

Superior

50

s

207

CONSILIER

I

Superior

50

s

208

CONSILIER

I

Superior

50

s

209

CONSILIER

I

Superior

50

s

210

REF DE SPEC

II

Superior

39

SSD

211

INSPECTOR

I

Principal

39

S

212

INSPECTOR

I

Superior

50

S

BIROUL PROIECTARE, DEZVOLTARE URBANĂ Șl G.I.S.

213

Șef Birou

II

74

S

214

CONSILIER

I

Superior

50

S

215

CONSILIER

I

Superior

50

S

216

INSPECTOR

I

Superior

50

S

217

CONSILIER

I

Principal

39

S

218

INSPECTOR

I

Superior

50

S

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, INFORMAREA Șl CONSULTAREA PUBLICULUI

Nr.. crt..

. • <..     ..STRUCTURA:. • : 7v

* ■! h^î- ’A *■*■:•-. -                                           -jS- M

ii#

sslfe® swiw

(.î?.’E^--X

W*L

w sî.-J3§

-,is : tip \ .:SL;!?- •; -

-.?Ț«3î$r>i

îgo^-

C= -                                                ’P. ''--S‘Jy

^^deîiex&yTȘtjfc

'-î-

*"                                          -2--ț          ’-.C--'- 2         • '■ ‘      -4-"

iwțiBrt

-a

.•; j.:

219

INSPECTOR

1

Superior

50

s

220

_

INSPECTOR

1

Principal

39

s

DIRECȚIA DE INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII PUBLICE

221

|                j Director Executiv

il

80

S

j

SERVICIUL INVESTIT» PUBLICE

222

Șef Serviciu

II

76

S

223

CONSILIER

I

Superior

50

s

224

CONSILIER

I

Superior

50

s

225

CONSILIER

I

Superior

50

s

226

CONSILIER

l

Superior

50

s

227

CONSILIER

I

Superior

50

s

228

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

229

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

COMPARTIMENT URMĂRIRE LUCRĂRI REPARAȚII

230

CONSILIER

I

Superior

50

s                        I

231

CONSILIER

I

Superior

50

s :                               |

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

232

Șef Serviciu

II

76

S

233

INSPECTOR

l

Superior

50

s

234

INSPECTOR

I

Superior

50

S

235

INSPECTOR

I

Superior

50

s

236

CONS.JURIDIC

I

Principal

39

S

237

INSPECTOR

I

Superior

50

s

238

INSPECTOR

I

Superior

50

s

239

INSPECTOR

|

Principal

39

s

SERVICIUL CORP CONTROL PRIMAR, INSPECTORI ZONALI

240

Șef Serviciu

II

76

S

241

INSPECTOR

|

Superior

50

s

242

INSPECTOR

I

Superior

50

s

243

INSPECTOR

I

Principal

39

s

244

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

S

245

INSPECTOR

I

Superior

50

S

246

INSPECTOR

I

Superior

50

s

perina 9 cfei 22

■ Nr.fcrt.

. Y • STRUCTURA•         '•

4WCȚIADE■

®                    . . L:';

Y® 3» o ’sfb ■’®ș

Bl

?;Yyy5W;/-

Wi»l|

;7.|\ Y te

**#«**► W;-

ii

Igg

M&® wlKo

Wfte

/■ i-i

is®p

;^gă> l.:

O

'? ;'9.

|b--îY;Z--:

Y ?; Y

i :'Y 7 <•''< Y; : -              'Y '

'.'11'/''^''./       7'Y; 7Y 7

<' inT-ț-'J'i/ ,4a*-                   V

rv-7^ -<

iflMfiSSOjj jte'wwarti^iv^uJde '■' r •’iiY i?;:                          ':

■ deexecuție

-- -

YSjIliYSYgz

■■'■'■- in -

247

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

248

INSPECTOR

1

Principal

39

S

249

INSPECTOR

1

Superior

50

s

250

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

251

INSPECTOR

1

Debutant

24

s

252

INSPECTOR

1

Debutant

24

s

COMPARTIMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA , SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ

253

REFERENT

III

Superior

23

M

254

MUNCITOR CALIFICAT

1

15

M

DIRECȚIA DE EVIDENȚ/

\ A PERSOAN

ELOR

255

Director Executiv

II

80

s

BIROUL STARE CIVILA

256

Șef Birou

II

74

S

257

INSPECTOR

l

Superior

50

S

258

REFERENT

III

Superior

23

M

259

REFERENT

III

Superior

23

M

260

INSPECTOR

I

Superior

50

S

261

INSPECTOR

I

Principal

39

S

262

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

263

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

264

Șef Serviciu

II

76

S

265

INSPECTOR

I

Superior

50

S

266

INSPECTOR

I

Superior

50

S

267

INSPECTOR

I

Superior

50

S

268

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

269

INSPECTOR

I

Superior

50

s

270

INSPECTOR

I

Superior

50

s

271

REFERENT

II!

Superior

23

M

272

INSPECTOR

I

Superior

50

S

273

INSPECTOR

I

Principal

39

s

274

INSPECTOR

I

Principal

39

S

275

INSP.SPEC.

IA

48

S

276

REFERENT

IA

21

M

Pajtrw 10-A122


NR. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

3

SECRETAR MUNICIPIU

1

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

32

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

3

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

202

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

17

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

38

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

3

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN PRIMĂRIE

277


p. PRIMAR VICEPRIMA Gigî Ion MATDIRECȚIA RESURSE UMANE, Ec. loa BORLEAN