Hotărârea nr. 282/2015

hotarirea 282 - 28 decembrie 2015 - aprobare Act aditional 2 la conventia de parteneriat dintre CL si Centrul pt Familie

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Localwww.pnmariavl.ro


HOTĂRÂREA NR.282

privind aprobarea Actului adițional nr.2 la convenția de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcția de Protecție Socială și Asociația „Centrul pentru Familie”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.247/2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 decembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.47016 din data de 23.12.2015, întocmit de Direcția de Protecție Socială, prin care se propune prelungirea duratei parteneriatului dintre Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcția de Protecție Socială și Asociația "Centrul pentru Familie” ~ Râmnicu Vâlcea, respectiv până la data de 31.12.2016, precum și virarea către această asociație, în tranșe semestriale, din bugetul Direcției de Protecție Socială a sumei reprezentând cheltuielile cu utilitățile (încălzire, apă, energie electrică) pentru spațiul în care asociația funcționează;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive șt de agrement ;

Având în vedere cererea nr.44348/07.12.2015 prin care Asociația “Centrul pentru Familie”, cu sediul în municipiul Rm.Vâlcea, str. Avram lancu nr.7, a solicitat analizarea posibilității prelungirii, pentru o perioadă de un an, a parteneriatului cu Direcția de Protecție Socială în vederea susținerii serviciilor de asistență și îngrijire acordate în cadrul Centrului de Zi ce funcționează la adresa de mai sus, în scopul prevenirii abandonului și instituționalizării copiilor cu varsta cuprinsă între 1 lună și 5 ani; ținând seama, totodată, de faptul că această asociație este singura organizație din municipiu care administrează un centru de zi pentru copii cu vârste intre o lună și 5 ani și care, prin serviciile furnizate a reușit să prevină abandonul copiilor, să promoveze o viață sănătoasă și pozitivă de familie și să se raporteze la copil ca persoană complexă, care are nevoie nu doar de îngrijire, ci și de părinți cu minime abilități parentale;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr.292/2011 a asistenței sociale ;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 21 de voturi « pentru », 0 voturi «împotrivă » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Durata parteneriatului dintre Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea -Direcția de Protecție Socială și Asociația "Centrul pentru Familie” - Râmnicu Vâlcea, parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.247/2013, se prelungește până la data de 31.12.2016.

(2) Prelungirea prevăzută la alin.(1) se va face în baza unui act adițional, nr.2, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Suma reprezentând cheltuielile cu utilitățile (încălzire, apă, energie electrică) pentru spațiul în care funcționează Asociația "Centrul pentru Familie” va fi virată acesteia în tranșe semestriale din bugetul Direcției de Protecție Socială - Râmnicu Vâlcea (capitolul 68.02.50.02 - Serviciul public de asistență socială, alineat 59.11 ~ Asociații și fundații).

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției de Protecție Socială;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Asociației "Centrul pentru Familie” - Râmnicu Vâlcea.

Red. O.M.S - 1 ex.

S.A.P.L.


ACT ADIȚIONAL nr.2 la

—-----—----------^C^onvenția_de„partenLerîat._............_

încheiată între Direcția de Protecție Socială Rm.Vâlcea și

Asociația “Centru pentru familie”, aprobată prin HCL 247/30.09.2013

Direcția de Protecție Socială Rm.Vâlcea din cadrul Consiliul Local al Municipiului Rm.Vâlcea, cu sediul în Rm.Vâlcea, strada Matei Basarab nr.28, bl.14 parter, Cod fiscal: 15412972, reprezentată prin doamna Virginia Fulgescu, în calitate Director executiv, pe de o parte


Și

Asociația „Centrul pentru Familie” persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în Rm.Vâlcea, strada Avram lancu nr.7, Cod fiscal nr. 14392575, fiind constituită și înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor în baza Sentinței Civile nr.2566/21.12.2001 pronunțată de Judecătoria Rm.Vâlcea, reprezentată prin ddamna Camelia Păsat - Director,

pe de altă parte

denumite în continuare părți

în temeiul prevederilor art.5 din Convenția de parteneriat, încheie prezentul act adițional prin care convin, următoarele                               ..........................

Articol unic

Articolul 5, punctul 5.1. “Durata convenției de parteneriat” se modifică și va avea următorul conținut:

“Convenția de parteneriat este valabilă pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016”