Hotărârea nr. 281/2015

hotarirea 281 - 28 decembrie 2015 - republicare HCL 216 din 2015 (aprobare impozite si taxe locale pentru anul 2016)

ROMAN LA

Județul vâlcea

Municipiul RâmnicuVâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.281

privind modificarea, completarea și republicarea Hotărârii Consiliului Local nr.216/2015 referitoare la aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2016

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 decembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.285453/DEF/18.12.2015, întocmit de Direcția Economico-Financiară, prin care se propune modificarea, completarea și republicarea Hotărârii Consiliului Local nr.216 din 2015 referitoare la aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2016 ;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și ca urmare a amendamentului formulat în plenul ședinței în sensul reducerii cotei de impozitare pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice (punctul 2, litb din anexa nr.1) de la 1,3% la 1%, la care se aplică cota adițională de 15%, amendament adoptat cu 21 voturi «pentru», 0 voturi «împotrivă » și 0 abțineri;

Ținând seama de modificările aduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal și a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală în domeniul impozitelor și taxelor locale și luând în considerare faptul că aceste modificări nu au fost cuprinse în tabloul impozitelor și taxelorjocale pentru anul 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.216/2015 ;

în aplicarea principiului autonomiei locale, în virtutea căruia stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale intră în competența consiliului local, așa cum se prevede la art.36, alin.(2), lit.b), coroborat cu alin.(4), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, așa cum a fost modificată și completată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.50/2015 ;

în baza art.36, alin.(4), lit."c", art.45 alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre propus cu amendament, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Local nr.216/2015 referitoare la aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2016 ale cărei prevederi, inclusiv anexele 1-8, se înlocuiesc cu următoarele, după cum urmează:

 • I. Se aprobă cotele procentuale pentru calculul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • II Se aprobă impozitele și taxele locale, precum și alte taxe asimilate acestora, în sume fixe, pentru anul 2016, prezentate în anexele nr.2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • III. Se aprobă taxele instituite prin hotărâri ale Consiliului Local în baza prevederilor art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pentru anul 2016, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • IV. Se aprobă tarifele pentru serviciile specifice prestate de Poliția Locală a municipiului, valoarea despăgubirilor pentru distrugeri și sancțiuni contravenționale instituite de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul 2016, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • V. Se aprobă taxele, precum și nivelurile minime și maxime pentru sancțiunile contravenționale, stabilite în baza unor legi speciale, surse de venit al bugetului local, pentru anul 2016, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • VI. (1) Se aprobă Regulamentul privind procedura de acordare a facilității fiscale de reducere cu 50% a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice în municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru anul fiscal 2016, în temeiul art.456, alin.(2), lit.m) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

 • (2) Regulamentul aprobat conform alin.(1) este prevăzut în anexa nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • VII. (1) Se aprobă Regulamentul privind procedura de acordare a facilității fiscale de scutire la plată a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice în municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru anul fiscal 2016, în temeiul art.456, alin.(2), lit.n) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

(2) Regulamentul aprobat conform alin.(1) este prevăzut în anexa nr.8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • VIII. Se aprobă acordarea unei bonificații de 10% contribuabililor persoane fizice și juridice care efectuează anticipat, până la 31 martie inclusiv, plata integrală a obligațiilor datorate bugetului local calculate pentru fiecare rol unic provenind din orice fel de impozite și taxe, inclusiv amenzi și se acordă pentru sursele de venit reprezentând impozitul pe clădiri, teren și mijloace de transport.

 • IX. Termenele pentru plata obligațiilor către bugetul local constând din impozite, taxe și alte sume calculate, avându-se în vedere nivelurile stabilite și aprobate pentru anul 2016, sunt următoarele:

 • a) Impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se datorează anual și se plătesc în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice. în condițiile în care impozitul anual cumulat, datorat de persoane fizice și persoane juridice, este de până la 50 de lei inclusiv, acesta se plătește integral până la primul termen de plată.

 • b) Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor se achită anticipat eliberării acestora.

 • c) Taxele pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se plătesc anual în două rate egale până la data de 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate datorată aceluiași buget local de către contribuabili persoane fizice și juridice, de până la 50 de lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. Pentru amplasarea mijloacelor de publicitate se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.137/2014 referitoare la actualizarea «Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Râmnicu Vâlcea».

 • d) Taxa pentru deținere sau utilizare de utilaje (vehicule lente) se achită până la 31 martie a anului fiscal 2016;

 • e) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate pe bază de contract se achită până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii.

 • f) Impozitul pe spectacole se achită până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

 • g) Taxa specială pentru susținerea financiară a culturii și sportului vâlcean se plătește lunar până în ultima zi lucrătoare.

 • h) Taxele de urgență se achită anticipat eliberării actelor administrative.

 • i) Taxele stabilite în baza unor legi speciale se achită anticipat efectuării serviciilor.

j)Tarifele pentru servicii, despăgubirile și amenzile stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local se achită conform reglementărilor instituite prin acestea.

 • X. Creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2015 mai mici de 40 de lei se anulează conform art.266 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

XL Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, iar prevederile acesteia se completează cu cele ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, ale Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și cu actele normative subsecvente în vigoare.

Art.2. Prezenta hotărâre reprezintă republicarea Hotărâii Consiliului Local nr.216/2015 referitoare la aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2016, modificată și completată.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dată publicității și se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire Direcției Economico-Financiare, celorlalte structuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și serviciilor publice și instituțiilor înființate de Consiliul Local.

PREȘEDINTE Dl Mihai PfeR


CONTRASEMNEAZĂ I^ENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, / jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 28 decembrie 2015

Red. O.M.S-1 ex.

S.A.P.L.

TABLOUL

CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE Șl TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM Șl AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU ANUL FISCAL 2016


COTE PROCENTUALE pentru calcul impozite și taxe locale pentru

Nr.

Denumire impozit sau taxă

Limite

Cotă im

aozitare

crt

L.227/2015

2015

2016

1

Art. 457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Pentru clădirile rezidențiale si clădirile anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice ( cota de impozitare se aplică la valoarea impozabilă a clădirii stabilită în condițiile legii)

Art. 458 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

a.) Pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice ( cota de impozitare se aplica asupra valorii care poate fi : valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referința; valoarea finala a lucrărilor de construcții, in cazul clădirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința; valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul clădirilor dobândite in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința)

b.) Pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol ( cota de impozitare se aplică la valoarea impozabilă a clădirii stabilită în condițiile legii)

c.) In cazul in care valoarea clădirii nu poate fi calculata conform prevederilor de la pct.a.), impozitul se calculează prin aplicarea cotei asupra valorii impozabile determinate conform art.457.

Art. 459 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

a.) In cazul clădirilor cu destinație mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosita in scop rezidențial conform art.457 cu impozitul determinat pentru suprafața folosita in scop nerezidential, conform art458.

b.) In cazul in care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculează conform art.457.

c.) Daca suprafețele folosite in scop rezidențial si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidențiate distinct, se aplica următoarele reguli:

 • - in cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculează conform art.457;

 • - in cazul in care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe clădiri se calculează conform art.458.

0,08 - 0,2%

0,2-1,3%

0,4%

2%

0,1%

0,1%

0,3%

0,4%

2%

Art. 460 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Impozitul/taxa pe clădiri în cazul persoanelor juridice:

 • a) pentru clădirile rezidențiale aflate in proprietatea sau deținute de persoanele juridice

 • b) pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau deținute de persoanele juridice ( * a fost aplicata cota adiționala de 15%

0,08 - 0,2%

0,2-1,3%

1,5% .

0,2%

/,

1,15%>

aprobata pentru 2016)

c) pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau deținute de persoanele juridide, utilizate pentru activitati in domeniul agricol

0,4%

0,4%

2

d) in cazul clădirilor cu destinație mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determina prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosita in scop rezidențial conform alin.a.) cu impozitul calculat pentru suprafața folosita in scop nerezidential, conform alin.b.) sau c.).

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

 • • ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;

 • • valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 • • valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

 • • valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

 • • în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 • • în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.

e.) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

f.) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea

5%

10-30%

7,5%*

impuZ3Diiâ a ciauini in uiumn o ani anianon anuiui uc luicninaj uuta impozitului/taxei pe clădiri este 5%. (* a fost aplicata cota adiționala de 50% stabilita pentru 2016)

g.) în cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datprează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform alin.a) sau b), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

3

Art. 474 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

alin (5) - Taxă pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențiala sau o cladire-anexa

Taxa datorată se calculează prin aplicarea cotei la valoarea autorizată a lucrărilor de construcții

alin (6) - Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

alin.(8) -Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

alin.(9) -Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau

0,5%

1%

30% din taxa inițiala

0,5%

1%

30% din taxa inițiala

0,5%

1 %

30% din taxa inițiala

parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

alin.(12)~Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

alin.(13) - Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rdlote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

0,1%

3%

2%

0,1%

3%

2%

0,1%

3%

2%

4

Art. 477 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

Taxa se calculează prin aplicarea cotei la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate (exclusiv TVA)

1 - 3%

3%

3 %

5

Art. 481 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Impozitul pe spectacole

 • a) pentru spectacolele și manifestările nominalizate la alin (2) lit. a art.481

Se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor

 • b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la alin (2) lit. a

Se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor

pana la 2%

pana la 5%

2%

5%

2%

5%

Declararea, dobândirea, înstrăinarea și modificarea clădirilor
 • (1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

 • (2) în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (3) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:

 • a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

 • b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizația de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepție în termenul prevăzut de lege;

 • c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, în condițiile legii, la data expirării acestui termen și numai pentru suprafața construită desfășurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speță pereți și acoperiș. Procesul-verbal de recepție se întocmește la data expirării termenului prevăzut în autorizația de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum și suprafața construită desfășurată în raport cu care se stabilește impozitul pe clădiri.

 • (4) Declararea clădirilor în vederea impunerii și înscrierea acestora în evidențele autorităților administrației publice locale reprezintă o obligație legală a contribuabililor care dețin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de construire.

 • (5) în cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

 • (6) în cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, precum și în cazul reevaluării unei clădiri, care determină creșterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective și datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (7) în cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizație de desființare.

 • (8) Dacă încadrarea clădirii în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (9) în cazul clădirilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declarația fiscală.

 • (10) în cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

 • b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

 • c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.

 • (11) Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilității contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. în cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporțional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • (12) Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință, la care anexează o copie a acestui contract.

 • (13) în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

 • (14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

 • (15) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.

Plata impbzitului/taxei
 • 1) Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

 • 2) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

 • 3) Taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

Scutiri

Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

 • a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice sau agrement, altele decât cele desfășurate în relație cu persoane juridice de drept public;

 • b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;

 • c) clădirile aflate în proprietatea fundațiilor înființate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

 • d) clădirile care, prin destinație, constituie lăcașuri de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute oficial și asociațiilor religioase, precum și componentelor locale ale acestora, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice;

 • e) clădirile funerare din cimitire și crematorii;

 • f) clădirile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice care generează alte venituri decât cele din taxele de școlarizare, servirea meselor pentru preșcolari, elevi sau studenți și cazarea acestora, precum și clădirile utilizate de către creșe, astfel cum sunt definite și funcționează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

 • g) clădirile unei instituții sau unități care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, precum și clădirile federațiilor sportive naționale, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

 • h) clădirile unităților sanitare publice, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice;

 • i) clădirile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum și cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat;

 • j) clădirile care sunt afectate activităților hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătățiri funciare și de intervenții la apărarea împotriva inundațiilor, precum și clădirile din porturi și cele afectate canalelor navigabile și stațiilor de pompare aferente canalelor, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

 • k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje și tuneluri și care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcții, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice;

 • I) clădirile aferente infrastructurii feroviara publice sau infrastructurii metroului;

 • m) clădirile Academiei Române și ale fundațiilor proprii înființate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

n) clădirile aferente capacităților de producție care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat;

 • o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnițe, ciupercârii, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice;

 • p) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art, 2 lit. a), c)-e) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr, 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr, 111/2007, cu modificările și completările ulterioare;

 • q) clădirile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

 • r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate;

 • u) clădirile aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, cu statut de utilitate publică, precum și cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosință de acestea de la o instituție sau o autoritate publică, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

 • v) clădirile destinate serviciului de apostilă și supralegalizare, cele destinate depozitării și administrării arhivei, precum și clădirile afectate funcționării Centrului Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale;

 • w) clădirile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție.

Facilitati acordate de Consiliul local

Se aproba scutirea de la plata impozitului/taxei pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice.

Se aproba scutirea de la plata impozitului/taxei pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizatii neguvernamentale si întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

Se aproba acordarea de facilitati la plata impozitului pe clădiri si pentru anul 2016 pentru următoarele :

 • • clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • • clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr, 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare.

Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.

Se aproba scutirea de la plata impozitului pentru clădirea noua cu destinație de locuința, realizata in condițiile Legii locuinței nr.114/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum si clădirea cu destinație de locuința, realizata pe baza de credite, in conformitate cu Ordonanța Guvernului nr, 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice si construcții de locuințe, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.82/1995, cu modificările si completările ulterioare. In cazul instrainarii clădirii, scutirea de impozit nu se acorda noului proprietar al acesteia.

Se aproba scutirea de la plata impozitului pentru clădirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea persoanelor prevăzute al art.3 alin.țlj iit.b) si art.4 alin.(1) din Legea nr.341/2004, cu modificările si completările ulterioare - Legea recunoștinței fata de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției romane din decembrie 1989.

Consiliul local poate acorda facilitati la plata impozitului pe clădiri datorat de către persoanele juridice doar în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis avand un obiectiv prevăzut de legislația in domeniul ajutorului de stat.

In vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pntru anul fiscal 2016, se stabilesc următoarele reguli:

"a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații până la data de 31 martie 201Ș inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, a prezentului cod;

 • b) persoanele juridice.au obligația să depună declarații privind clădirile pe care le dețin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinația și valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;

 • c) persoanele fizice și juridice care la data de 31 decembrie 2015 dețin mijloace de transport radiate din circulație conform prevederilor legale din domeniul circulației pe drumurile publice au obligația să depună o declarație în acest sens, însoțită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorității publice locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;

 • d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.              469 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016

persoanelor care dețin documente justiH^^^jwdfie^^hă la data de 31 decembrie 2015 și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale                           până la data de 31 martie 2016 inclusiv;"

Anexa nr. 2

.... HCLnr. ......

A. ti;.':'..      -^1

NIVELURILE SUMELOR FIXE CE SE

LA CALCULUL IMPOZITELOR Șl TAXELOR LOCALEBEW^'ANUL 2016

I. IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANELE FIZICE Alt 457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă - lei/m2-

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

2015

2016

2015

2016

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

935

1000

555

600

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

254

300

159

200

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

159

200

143

175

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

95

125

63

75

E. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

La calcularea valorii impozabile a clădirii și a impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, se au în vedere:

 • 1. Valorile impozabile pe metru pătrat suprafață construită desfășurată, pe tipuri de clădiri;

 • 2. Rangul localității și zona în care este amplasată clădirea.

Pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, localitate de rangul II, coeficienții de corecție pe zone sunt:

ZONA

Coeficient

Coef. pt. blocuri cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente

Zona A

2,40

2,30

Zona B

2,30

2,20

Zona C

2,20

2,10

Zona D

2,10

2,00

în cazul unei clădiri care are pereții exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabel valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca locuință, ale scărilor și teraselor neacoperite.

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

în cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corecție prevăzut in tabel se reduce cu 0,10.

Valoarea impozabilă a clădirii, determinată se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:

 • a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

 • b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

 • c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

în cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenție la structura de rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de rezistență mecanică și stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum și, după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând, în principal, creșterea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientale și funcționale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

 • II. IMPOZITUL Șl TAXA PE TEREN

Art. 457-465 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

 • a) IMPOZITUL ! TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII

Calculul impozitului/taxei pe teren

 • (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

 • (2) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, precum și terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

LEl/HA

Zona în cadrul localității

Nivelurile impozitului/taxei, pentru localitate rangul II

2015

2016

Limite L.227/2015

pers fizice și juridice

pers fizice și juridice

A

6042- 15106

7.553

7.553

B

4215- 10538

5.269

_______5.269_______

c

2668 - 6670

3.335

3.335

D

1410-3526

1.763

1,763

 • b) IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCȚII
 • (3 ) In cazul unui teren amplasat In intravilan, înregistrat tn registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, pentru suprafața care depășește 400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la alin. (5) , art.465 din Legea nr.227/2015.

 • (4 ) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

LEl/HA

Nr. crt.

Categoria de folosință

Zona

A

B

C

D

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

1

Teren arabil

112

112

84

84

76

76

60

60

2

Pășune

84

84

76

76

60

60

52

52

3

Fâneață

84

84

76

76

60

60

52

52

4

Vie

184

184

140

140

112

112

76

76

5

Livadă

212

212

184

184

140

140

112

112

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

112

112

84

84

76

76

60

60

7

Teren cu ape

60

60

52

52

32

32

X

X

8

Drumuri și căi ferate

X

X

x

X

X

X

X

X

9

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

Ca excepție,în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor de la lit.c) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

 • b) au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

 • c) IMPOZITUL PE TERENURILE DIN EXTRAVILAN

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

LEl/HA

Nr. crt.

Categoria de folosință

Nivelurile impozitelor pe zone

2015

2016

A

B

A

B

1

Teren cu construcții

74

64

74

71

2

Teren arabil

120

110

120

115

3

Pășune

67

60

67

64

4

Fâneață

67

60

67

64

5

Vie pe rod

132

122

132

127

6

Vie pana la rod

X

X

X

X

7

Livadă pe rod

134

122

134

129

8

Livada pana la rod

X

X

X

X

9

Pădure în vârstă de peste 20 ani sau alt teren cu vegetație forestieră

38

32

38

37

10

Pădure < 20 ani

x

X

X

X

11

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

14

12

14

14

12

teren cu amenajări piscicole

82

71

82

78

13

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

14

Teren neproductiv

X

X

X

X

înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și schimbarea categoriei de folosință se pot face numai pe bază de documente, anexate la declarația făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare și categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice.

Scutiri

Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:

 • a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, cu excepția suprafețelor folosite pentru activități economice sau agrement;

 • b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;

 • c) terenurile fundațiilor înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

 • d) terenurile aparținând cultelor religioase recunoscute oficial și asociațiilor religioase, precum și componentelor locale ale acestora, cu excepția suprafețelor care sunt folosite pentru activități economice;

 • e) terenurile aparținând cimitirelor și crematoriilor;

 • f) terenurile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția suprafețelor care sunt folosite pentru activități economice care generează alte venituri decât cele din taxele de școlarizare, servirea meselor pentru preșcolari, elevi sau studenți și cazarea acestora, precum și clădirile utilizate de către creșe, astfel cum sunt definite și funcționează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările și completările ulterioare;

 • g) terenurile unităților sanitare publice, cu excepția suprafețelor folosite pentru activități economice;

 • h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigație, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele și stațiile de pompare aferente acestora, precum și terenurile aferente lucrărilor de îmbunătățiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosință a terenului, emis de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară;

 • i) terenurile folosite pentru activitățile de apărare împotriva inundațiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecție definite în lege, precum și terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeței solului;

 • j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora;

 • k) terenurile care prin natura lor și nu prin destinația dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură;

 • I) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naționale, drumuri principale administrate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., zonele de siguranță a acestora, precum și terenurile ocupate de piste și terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranță;

 • m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum și cele ale metroului;

n) terenurile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum și cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat;

 • o) terenurile aferente capacităților de producție care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat;

 • p) terenurile Academiei Române și ale fundațiilor proprii înființate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice;

 • q) terenurile instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice;

 • r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-leqe nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate;

 • u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • v) terenurile destinate serviciului de apostilă și supralegalizare, cele destinate depozitării și administrării arhivei, precum și terenurile afectate funcționării Centrului Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale;

 • w) suprafețele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producție lemnoasă, cele certificate, precum și cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani;

 • x) terenurile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție;

y) terenurile aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, cu statut de utilitate publică, precum și cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosință de acestea de la o instituție sau o autoritate publică, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice.

Declararea și datorarea impozitului și a taxei pe teren
 • (1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

 • (2) în cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, și datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (3) în cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

 • (4) Dacă încadrarea terenului în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (5) în cazul modificării categoriei de folosință a terenului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinței, și datorează impozitul pe teren conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (6) în cazul terenurilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea respectivă, ca anexă la declarația fiscală.

 • (7) în cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

 • b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadență, impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

 • c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.

 • (8) Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilității contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. în cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporțional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • (9) Persoana care datorează taxa pe teren are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință, la care anexează o copie a acestui contract.

 • (10) în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

 • (11) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

 • (12) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

Plata impozitului și a taxei pe teren
 • • Impozitul pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

 • • Impozitul pe teren, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

 • • în cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) și (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.

 • • Taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

Facilitati acordate de Consiliul local

Se aproba scutirea de la plata impozitului/taxei pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizatii neguvernamentale si întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

Se aproba scutirea de la plata impozitului/taxei pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.3alin.(1) lit.b) si art.4 alin.(1) din Legea nr.341/2004, cu modificările si compeltarile ulterioare.

Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.

Consiliul local poate acorda facilitati la plata impozitului pe teren datorat de către persoanele juridice doar în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis a vând un obiectiv prevăzut de legislația in domeniul ajutorului de stat.

Majorarea impozitelor și taxelor locale

Cotele adiționale de majorare a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 se stabilesc astfel:

 • • pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau deținute de persoanele juridice, cota de 15%;

 • • pentru clădirile pentru care nu s-a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori

anului de referință , aflate in proprietatea persoanelor juridice, cota de 50%.

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local va majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condițiile stabilite prin Regulament aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local. ( Criteriile vor fi aprobate prin hotarare de consiliu local)

Consiliul local va majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan. Criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite se vor stabili prin Regulament aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local. ( Criteriile vor fi aprobate prin hotarare de consiliu local).

Clădirile și terenurile care intră sub incidența acestui alin, se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

Hotărârile consiliului local stabilite au caracter individual.

 • III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT Art. 470 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

 • a) MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACȚIUNE MECANICĂ

LE

Nr.

crt.

TIPURI DE AUTOVEHICULE

Suma, în LEI, pentru fiecare grupă de 200 cmJ sau fracțiune din aceasta

2015

2016

/. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta)

1

Motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv

8

8

2

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc

-

9

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm'3 și 2000 cm3 inclusiv

18

18

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmd și 2600 cm3 inclusiv

72

72

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmJ și 3000 cm3 inclusiv

144

144

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 „„3 cm

290

290

7

Autobuze, autocare, microbuze

24

24

8

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

30

30

9

Tractoare înmatriculate

18

18

II, Vehicule înregistrate

1.

Vehicule cu capacitate cilindrica

lei/200 cmc

lei/200 cmc

1.1.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cmc

3

3

1.2.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cmc

5

5

2.

Vehicule fara capacitate cilindrica evidențiata

100 lei/an

100 lei/an

în cazul mijloacelor de transport hibride, pentru anul 2016 se aproba reducerea impozitului cu 50%.

în cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

în cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

b.) AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ EGALĂ SAU MAI MARE DE 12 TONE
_____________________________________________ ___________________LEI

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă | Impozitul (în lei/an)

admisă

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

două axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

2

Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

3

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

4

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

5

Masa de cel puțin 18 tone

517

1.169

II

trei axe

1

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

2

Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

3

Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

4

Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

5

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

6

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

7

Masa de cel puțin 26 tone

947

1.472

III

patru axe

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

3

Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

4

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

5

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

6

Masa de cel puțin 32 tone

1.545

2.291

în cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

c.) COMBINAȚII DE AUTOVEHICULE (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ EGALĂ SAU MAI MARE DE 12 TONE
LEI

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2+1 axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

4

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

5

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

6

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

7

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

8

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

9

Masa de cel puțin 28 tone

747

1.310

II

2+2 axe

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

3

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

4

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

5

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

6

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1,984

7

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

8

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

9

Masa de cel puțin 38 tone

1.984

3.012

III

2+3 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

3

Masa de cel puțin 40 tone

2.197

2.986

IV

3+2 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937'

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

4

Masa de cel puțin 44 tone

2.679

3.963

V

3+3 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

4

Masa de cel puțin 44 tone

1.434

2.283

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule, impozitul asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

d.)REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE

LEI

Masa totală maximă autorizată

Impozit

2015

2016

a. Până la 1 tonă, inclusiv

9

9

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

34

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

52

d. Peste 5 tone

64

64

în cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

e.)MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ

LEI

2015

2016

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

21

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

56

3. Bărci cu motor

210

210

4. Nave de sport și agrement *)

1119

1119

5. Scutere de apă

210

210

6. Remorchere și împingătoare:

X

X

a) până la 500 CP, inclusiv

559

559

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv

909

909

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv

1398

1398

d) peste 4000 CP

2237

2237

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

182

182

8, Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

182

182

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv

280

280

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

490

490

Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziție sau un alt document similar.

Declararea și datorarea impozitului pe mijloacele de transport
 • (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

 • (2) în cazul dobândirii unui mijloc de transport proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

 • (3) în cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligația sa depună o declarație la organul fiscal local in a carul raza teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, si datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

 • (4) în cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația să depună o declarație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (5) în cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, și datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (6) în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârșitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;

 • b) locatarul are obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoțită de o copie a acestor documente;

 • c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât și locatorul au obligația depunerii declarației fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoțită de o copie a acestor documente.

 • (7) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

Plata impozitului
 • • Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

 • • Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. în cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiași unități administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

Scutiri

Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

 • a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

 • b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

 • c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art, 1 din Decretul-leqe nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

 • d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin, (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

 • e) navele fluviale de pasageri, bărcile și luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei și Insula Balta lalomiței;

 • f) mijloacele de transport ale instituțiilor publice;

 • g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public;

 • h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;

 • i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;

 • j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență;

 • k) mijloacele de transport ale instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;

 • I) mijloacele de transport ale fundațiilor înființate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

 • m) mijloacele de transport ale organizațiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

n) autovehiculele acționate electric;

 • o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă și care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;

 • p) mijloacele de transport deținute de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale.

 • IV. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR Șl A AUTORIZAȚIILOR

Art. 474-475 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Nr. crt.

Taxa

NIVELURI ANUL 2015

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2016

1.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

X

x

a) până la 150 m2 inclusiv

6 lei

6 lei

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

7 lei

7 lei

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

9 lei

9 lei

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

12 lei

12 lei

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

14 lei

14 lei

f) peste 1.000 m2

14,00+0,01 lei/m2 pentru fiecare m care depășește 1.000 m2

14,00+0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1,000 m2

2.

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje și excavări - pentru fiecare m2 afectat

8 lei

8 lei

3.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate pe căile și în spațiile publice - pentru fiecare nr afectat acestor lucrări

 • - Taxa pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj - pentru fiecare m2 afectat acestor lucrări

 • - Taxa pentru amplasarea firmelor și reclamelor -pentru fiecare m2 aferent acestor lucrări

 • - Taxa pentru emiterea avizului de publicitate temporara (lui/mp suprafața expunere)

8 lei

8 lei

8 lei

8 lei

8 lei

8 lei

8 lei

8 lei

4.

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

13 lei pentru fiecare racord

13 lei pentru fiecare racord

5.

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean

15 lei

15 lei

6,

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

9 lei

9 lei

7.

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

20 lei

20 lei

8.

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică (taxa viză anuală se plătește până la 31 dec. a anului în curs pentru anul următor)

X

X

- unități tip restaurant cu SU de până la 200 mp inclusiv - eliberare sau viză anuală

900 lei/unitate

900 lei/unitate

- unități tip restaurant cu SU cuprinsă între 201 mp - 300 mp inclusiv - eliberare sau viză anuală

2000 lei/unitate

2000 lei/unitate

- unități tip restaurant cu SU cuprinsă între 301 mp - 500 mp inclusiv - eliberare sau viză anuală

2300 lei/unitate

2300 lei/unitate

- unități tip restaurant sau bar cu SU peste 500 mp - eliberare sau viză anuală

2700 lei/unitate

4000 lei/unitate

- unități tip bar cu SU de până la 50 mp inclusiv -eliberare sau viză anuală

400 lei/unitate

400 lei/unitate

- unități tip bar cu SU cuprinsă între 51 mp -100 mp inclusiv - eliberare sau viză anuală

600 lei/unitate

600 lei/unitate

- unități tip bar cu SU peste 100 mp - eliberare sau viză anuală

1000 lei/unitate

1000 lei/unitate

- alte unitati de alimentație publica definite conform HG nr.843/1999 si care nu sunt de tip restaurant, respectiv bar bar cu SU de pana la 30 mp - eliberare sau viza anuala

-

200 lei/unitate

- alte unitati de alimentație publica definite conform HG nr.843/1999 si care nu sunt de tip restaurant, respectiv bar cu SU cuprinsa intre 31 60 mp inclusiv mp inclusiv - eliberare sau viza anuala

-

400 lei/unitate

- alte unitati de alimentație publica definite conform HG nr.843/1999 si care nu sunt de tip restaurant, respectiv bar cu SU peste 60 mp inclusiv - eliberare sau viza anuala

-

600 lei/unitate

9.

Taxă pentru eliberarea atestatului de producător

30 lei

30 lei

10.

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare

____________50 lei___________

50 lei

Scutiri

Sunt scutite de taxa,pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor următoarele:

 • a) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve ne recăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-leqe nr, 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lăcașuri de cult sau construcții-anexă;

 • d) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului public al statului;

 • e) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lucrările de interes public național, județean sau local;

 • f) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul construcției este o instituție publică;

 • g) autorizațiile de construire pentru autostrăzile și căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;

 • h) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul construcției este o instituție sau o unitate care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;

 • i) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o fundație înființată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

 • j) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o organizație care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

 • k) certificat de urbanism sau autorizație de construire, în cazul unei calamități naturale.

 • V. TAXA PENTRU AFISAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ SI PUBLICITATE

Art. 477 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Taxa

NIVELURI ANUL 2015

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2016

a) In cazul unui afișaj situat in locul in care persoana derulează o activitate economica

- lei/mp sau fracțiune de mp/an

32 lei

32 lei

b) In cazul oricărui alt panou, afișaj sau oricărei alte structure de afișaj pentru reclama si publicitate

- lei/mp sau fracțiune de mp/an

23 lei

23 lei

Pentru amplasarea mijloacelor de publicitate se vor respecta prevederile HCL nr.137/2014 de aprobare a reactualizării Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate in municipiul Ramnicu Valcea aprobat prin HCL nr.146 din 31,05.2012.

Definiția tuturor mijloacelor publicitare este prezentata in HCL nr.137/2014 de aprobare a reactualizării Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate in municipiul Ramnicu Valcea aprobat prin HCL nr.146 din 31.05.2012.

Orice persoană care utilizează un panou, un afișaj sau o structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, datorează plata taxei anuale .

Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local.

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracțiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afișează în scop de reclamă și publicitate.

Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate, datorată aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Persoanele care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate sunt obligate să depună o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișâj.

Scutiri

• Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate și taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică instituțiilor publice, cu excepția cazurilor când acestea fac reclamă unor activități economice.

Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afișajul sau structura de afișaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 477 fiind plătită de această ultimă persoană.

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se datorează pentru afișele, panourile sau alte mijloace de reclamă și publicitate amplasate în interiorul clădirilor.

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalațiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulație, precum și alte informații de utilitate publică și educaționale.

Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate pentru afișajul efectuat pe mijloacele de transportoare nu sunt destinate, prin construcția lor, realizării de reclamă și publicitate.

ALTE TAXE INSTITUITE DE CONSI

Art. 486 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal


Nr.

crt.

Taxa

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2015

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2016

0

1

2

3

I.

Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice:

X

X

a) Pentru activități de comerț ocazional

x

X

ZONA I - lei/mp/zi

4 lei

4 lei

ZONA II - lei/mp/zi

3 lei

3 lei

ZONA III - lei/mp/zi

1 leu

1 leu

b) Taxă pentru utilizarea domeniului public în vederea amenajării de terase și cafenele de vară

x

X

ZONA I - lei/mp/luna

48 lei /mp/luna

48 lei /mp/luna

ZONA II - lei/mp/luna

30 lei /mp/luna

30 lei /mp/luna

ZONA III - lei/mp/luna

7 lei /mp/luna

7 lei /mp/luna

Taxa pentru utilizarea domeniului public de construcțiile provizorii folosite pentru terasele de vara, in perioada nefunctionare este de 10% din valoarea taxei inițiale.

c) Pentru activități economice pe bază de contract (amplasare construcții provizorii)

X

X

ZONA I - lei/ mp/ lună

33 lei/mp/lună

33 lei/mp/lună

ZONA II - lei/ mp/ lună

26 lei/mp/lună

26 lei/mp/lună

ZONA III - lei/mp/lună

19 lei/mp/lună

19 lei/mp/lună

- pentru activitatile de prestări servicii si comercializare de presă și carte, taxa este de 50% din valoarea taxei pentru activități economice

d) Pentru depozitarea și expunerea unor mărfuri și materiale

X

X

ZONA I - lei/mp/zi

5 lei

5 lei

ZONA II -lei/mp/zi

4 lei

4 lei

ZONA III - lei/mp/zi

2 lei

2 lei

e) Taxa pentru utilizarea domeniului public pentru servicii de reclamă și publicitate (prin amplasarea de panouri publicitare sau alte tipuri de mobilier stradal) - minim 1mp

X

X

ZONAl - lei/zi

5 lei

5 lei

ZONA II -lei/zi

4 lei

4 lei

ZONA III - lei/zi

3 lei

3 lei

f) Pentru manifestări ocazionale (expoziții, concerte) si activitati distractive (spectacole de circ, parcuri distractive)

2 lei/mp/zi

2 lei/mp/zi

II.

Alte taxe stabilite de Consiliul Local

X

X

1) taxă pentru eliberare autorizație dispecerat taxi

350 lei/ autorizație

350 lei/ autorizație

2) taxă viză anuală autorizație dispecerat taxi

300 lei/ autorizație

300 lei/ autorizație

3) taxă modificare autorizație dispecerat taxi

50 lei/ autorizație

50 lei/ autorizație

4) taxă eliberare duplicat autorizație dispecerat taxi

32 lei/ autorizație

32 lei/ autorizație

5) taxa prelungire autorizație dispecerat taxi (la 5 ani)

X

60 lei/autorizatie

6) taxă pentru eliberare autorizație transport

32 lei/ autorizație

32 lei/ autorizație

7) taxă modificare autorizație transport

12 lei/ autorizație

12 lei/ autorizație

8) taxă eliberare duplicat autorizație transport

32 lei/ autorizație

32 lei/ autorizație

9) taxa viza autorizație transport (la 5 ani)

X

60 lei/autorizatie

10) taxă eliberare autorizație taxi

32 lei/ autorizație

32 lei/ autorizație

11) taxă modificare autorizație taxi

12 lei/ autorizație

12 lei/ autorizație

12) taxă eliberare duplicat autorizație taxi

32 lei/ autorizație

32 lei/ autorizație

13) taxa prelungire autorizație taxi (la 5 ani)__________________

X

60 lei/autorizatie

 • 14) taxă viză autorizație taxi:

 • • dacă se achită integral până la data de 10.01,2016

 • • dacă se achită în două tranșe egale la termenele 10.01.2016 și 10.07.2016

272 lei/an/autorizație 300 lei/an/autorizație

272 lei/an/autorizație 300 lei/an/autorizație

 • 15) taxă eliberare cazier conduită profesională:

 • • dacă se eliberează în ziua depunerii cererii

 • • dacă se eliberează începând cu ziua următoare depunerii cererii

50 lei

30 lei

50 lei

30 lei

16) taxă de înregistrare a autovehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării

20 lei/ vehicul

20 lei/ vehicul

17) taxă eliberare duplicat certificat de înregistrare a autovehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării

30 lei/certificat

30 lei/certificat

18) taxa pentru radierea autovehiculelor pentru care nu exista obligația înmatriculării

10 lei/vehicul

10 lei/vehicul

19) taxă viză anuală certificat înregistrare a autovehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării:

 • • dacă se achită până la data de 15.03.2016

 • • dacă se achită după data de 15.03.2016

20 lei/ an/ vehicul

40 lei/ an/ vehicul

20 lei/ an/ vehicul

40 lei/ an/ vehicul

20) taxă pentru eliberarea autorizației de liberă trecere

 • • grad I

 • • grad II

 • • specială

 • • autorizație de o zi - vigneta lei/zi

lei/lună/autorizatie

396

132

1100

100

lei/ lună/autorizatie

396

132

1100

100

Dacă durata solicitată pentru autorizare este fracțiune a unei luni calendaristice, taxa datorată se calculează prin rotunjire în plus la nivelul unei decade din lună.

21) taxă aviz - obținere autorizație de către cei care execută operații de recuperare a deșeurilor refolosibile

260 lei

260 lei

22) taxă eliberare certificat de atestare administrator imobile

50 lei

50 lei

23) taxă eliberare duplicat certificat de atestare administrator imobile

50 lei

50 lei

24) taxă eliberare adeverință privind plata integrală a locuințelor proprietate de stat sau proprietate a municipiului / adeverința privind regimul juridic al terenurilor aferente blocurilor de locuințe contruite de stat

 • • dacă se eliberează în ziua depunerii cererii

 • • dacă se eliberează începând cu ziua următoare depunerii cererii

10 lei

5 lei

10 lei

5 lei

 • 25) tarife pentru închirierea bunurilor aparținând domeniului public aflate în administrarea unităților de învățământ:

 • • închiriere terenuri în vederea amplasării de construcții provizorii (chioșcuri)

 • • Închiriere spatii cu destinația chioșc alimentar in incinta unităților de invatamant

(Pentru unitățile de învățământ situate în cartierele limitrofe ale municipiului (Goranu, Râureni, Stolniceni, Copăcelu, Căzănești, Colonia Nuci, Aranghel), tarifele se reduc cu 50%)

 • • Închiriere săli festivități

 • • închiriere săli de curs, amfiteatre, ateliere școlare, cabinete si laboratoare

 • • închiriere săli și terenuri de sport

 • • închiriere spații pentru cabinet medical, pentru medicii de familie

28 lei/mp/lună

45 lei/mp/luna

30 lei/ora

20 lei/oră

30 lei/oră

50 lei/lună/medic

28 lei/mp/lună

45 lei/mp/luna

30 lei/ora

20 lei/oră

30 lei/oră

50 lei/lună/medic

26) taxa pentru utilizarea sălii de examinare din cadrul Complexului Sportiv Municipal, pentru candidatii care solicita obținerea permiselor de conducere

X

X

27) taxă pentru avizarea programului de funcționare

20 lei

20 lei

28) taxă emitere ecuson parcare de reședință

20 lei/an

20 lei/an

29) taxă emitere ecuson vizitator, parcare de reședință:

 • • pentru rudele de gradul I și II

 • • pentru alte categorii de vizitatori____________________________

20 lei/an

5 lei/zi

20 lei/an |            5 lei/zi

 • 30) taxa pentru prelungirea valabilitatii - ecusoanele parcare de reședința si vizitator-parcare de reședința gradul de rudenie I si II:

 • • daca prelungirea se face cu o luna înainte de expirarea termenului menționat pe ecuson

 • • daca prelungirea se face după expirarea termenului menționat pe ecuson

8 lei/an

15 lei/an

8 lei/an

15 lei/an

31) taxa pentru elibererarea unei autorizatii/avizarea unei autorizatii pentru desfasurarea activitati economice

80 lei/an

80 lei/an

32) taxa pentru eliberare duplicat autorizație privind desfasurarea activitatii de alimentație publica

20 lei/autorizatie

20 lei/autorizatie

33) Taxă efectuare fotocopii de pe documentele solicitate de persoane fizice, juridice sau instituții, inclusiv copii certificate pentru autencitate si acte din arhiva

X

X

-1 pagină format A4

2

2

-1 pagină format A3

3

3

34) Taxe eliberare extrase din documentațiile de urbanism : - lei / extras

X

X

- format A4

24

24

- format A3

36

36

- format A2

48

48

- format A1

60

60

- format AO

72

72

35) Taxa pentru asigurarea publicității si informarea publicului/cetatenilor interesati in vederea aprobării documentațiilor de urbanism inițiate de persoane fizice/juridice, conform HCL nr.96/2011 pentru :

Planul Urbanistic de Zona cu Regulamentul de Urbanism aferent

Planul Urbanistic de Detaliu

400

200

400

200

36) Taxe eliberare planuri parcelare

X

X

- format A4

12

12

- format A3

18

18

37) Pentru organizare de șantier - lei/mp/zi

2

2

38) Taxa emitere aviz publicitate temporara lei/mp

8

8

 • 39) Pentru ocuparea domeniului public de către societăți comerciale și persoane fizice în vederea executării lucrărilor de branșamente și racorduri:

 • - pentru suprafețe carosabile            - lei/mp/zi

 • - pentru suprafețe pietonale              - lei/mp/zi

 • - alte terenuri                               - lei/mp/zi

X

4

3

2

X

4

3

2

40) Taxa emitere aviz de către DADP, in vederea execuției lucrărilor de intervenții pe domeniul public de către diverși deținători de rețele subterane, precum si de alte persoane juridice lei/aviz

40

40

41) Taxa înregistrare fiscala a bunurilor impozabile (mobile sau imobile)

3 lei/bun

3 lei/bun

42) Taxa eliberare certificate de atestare fiscala

4

4

 • 43) Taxă oficiere căsătorii

 • - Sâmbătă

Duminica (pentru situatii deosebite) si pentru oficierile din cursul saptamanii si sambata, in afara orelor de program

70

300

70

300

44) Taxă acces pentru filmare căsătorii lei/eveniment

25

25

45) Taxă acces fotografiere căsătorii lei/eveniment

15

15

46) Taxă pentru serviciile specifice prestate către alte localități arondate - 14(paisprezece) localități lei/locuitor

1,20

1,20

47) Taxa pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri (persoane fizice si juridice)

48/60

50

48) Taxa de desfacere a căsătoriei prin a.cord,cr|-so^lor

600

500

49) Taxa pentru eliberarea de copii helt^^it^^^^lanuri cadastrale sau de pe alte asemeneaplanțîribet^ujB.de consiliile locale

32     /

—32

ceeizuții-, .   \ Secalăr WUtUlMvl'i

j-1vhcu'           Y ■'*;•■■•'          A™ k'olow

Anexa nr. 4


TAXE INSTITUITE DE CONSILIUl^^GfflxȚ în baza prevederilor Art 484 din LegeaZ27/2015

 • 1. Taxa specială pentru susținerea financiară a culturii și sportului vâlcean

  Nr. crt.

  Categorii plătitori

  Nivel taxă

  2015

  2016

  1

  Persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale și cele autorizate în baza unor legi speciale

  7 lei/lună

  7 lei/lună

  2

  Microîntreprinderi

  20 lei/lună

  20 lei/lună

  3

  întreprinderi mici

  25 lei/lună

  25 lei/lună

  4

  întreprinderi mijlocii

  35 lei/lună

  35 lei/lună

  5

  Regii autonome

  60 lei/lună

  60 lei/lună

  6

  Contribuabili mari, instituții bancare și de asigurări

  200 lei/lună

  200 lei/lună

Taxa pentru susținerea financiară a culturii și sportului vâlcean este taxă anuală și se plătește lunar până în ultima zi lucrătoare. Pentru întârzierea la plată se datorează majorări calculate în cotele stabilite pentru creanțe bugetare.

Taxa se datorează de către:

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale care desfășoară activități economice;

persoanele fizice care desfășoară profesii liberale autorizate în baza unor legi speciale;

agenții economici persoane juridice cu sedii, puncte de lucru, filiale, sucursale, reprezentanțe sau alte forme de organizare, deschise pe raza municipiului și care desfășoară activități economice

Pentru punctele de lucru, filiale, sucursale, reprezentanțe sau alte forme legale de organizare, nivelul taxei datorate se stabilește avându-se în vedere încadrarea în categoria de plătitori a agentului economic de care aparțin.

 • 2. Taxa de urgența


  jWs')


  Nr. crt

  TAXĂ

  Nivel taxă

  - lei

  2015

  2016

  1

  Pentru eliberare CERTIFICAT DE URBANISM - maxim 10 zile lucrătoare

  400 lei

  400 lei

  2

  Pentru eliberare AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE -maxim 10 zile lucrătoare

  600 lei

  600 lei

  3

  Pentru eliberarea ADEVERINȚĂ DE ROL AGRICOL necesară la alte instituții - eliberare imediată

  10 lei

  10 lei

  4

  Pentru eliberare CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALĂ - eliberare imediată

  X

  X

  - pentru persoanele fizice

  20 lei

  20 lei

  - pentru persoanele juridice

  30 lei

  30 lei

  5

  Pentru aprobare cerere și AVIZARE FIȘE privind înregistrarea (înmatricularea), scăderea (radierea) mijloacelor de transport - eliberare în ziua depunerii cererii

  X

  X

  - înregistrare - persoane fizice

  10 lei

  10 lei

  - înregistrare - persoane juridice

  20 lei

  20 lei

  - scădere - persoane fizice

  5 lei

  5 lei

  - scădere - persoane juridice ________________________________

  10 lei

  10 lei

Anexa nr. 5

TARIFE          ll J £

pentru serviciile prestate de POLIȚIA LOCALA'-$L
valoarea despăgubirilor pentru distrugeri și sancțiuni con^^țjjBâ^'7 instituite de Consiliul Local al Municipiului Ramnicu \^aWda! <

1. Servicii prestate de Poliția Locala

Nr.

crt.

DENUMIRE TARIF

NIV

EL

2015

2016

1.

Servicii specifice - polițist local / lună

1500 lei

1500 lei

2.

Servicii specifice - polițist local/ oră

12 lei

12 lei

3.

Servicii specifice de monitorizare și intervenție rapidă - preț lunar pentru abonament

100 lei

100 lei

4.

Servicii specifice de monitorizare și intervenție rapidă - intervenția echipajului mobil la declanșarea sistemului de alarmare.

40 lei

40 lei

Contravaloarea serviciilor va fi facturată prin grija Poliției Locale, iar urmărirea și încasarea serviciilor facturate se efectuează de acest serviciu public, sumele încasate constituindu-se venit la bugetul local.
 • 2. Valoare despăgubiri pentru distrugeri și degradări bunuri din domeniul public și privat al Municipiului Ramnicu Valcea și pentru ocuparea abuzivă de terenuri

  Nr.

  crt.

  Categorii distrugeri, degradări bunuri

  NIVEL taxă

  2015

  2016

  1

  Distrugerea a 1 mp stradă pavată

  150 lei

  150 lei

  2

  Distrugerea a 1 mp stradă asfalată

  280 lei

  280 lei

  3

  Distrugerea a 1 mp stradă betonată

  230 lei

  230 lei

  4

  Distrugerea a 1 mp stradă

  150 lei

  150 lei

  5

  Distrugerea a 1 ml împrejmuire din lemn

  160 lei

  160 lei

  6

  Distrugerea a 1 ml împrejmuire din prefabricate beton

  210 lei

  210 lei

  7

  Distrugerea a 1 ml împrejmuire plasă sârmă pe ramă

  150 lei

  150 lei

  8

  Distrugerea a 1 ml împrejmuire gard viu

  90 lei

  90 lei

  9

  Distrugerea a 1 mp zona verde

  150 lei

  150 lei

  10

  Distrugerea unei bănci

  1000 lei

  1000 lei

  11

  Distrugerea unui scaun

  500 lei

  500 lei

  12

  Distrugerea unui coș pentru colectat hârtie

  500 lei

  500 lei

  13

  Distrugerea unui vas pentru flori din beton

  300 lei

  300 lei

  14

  Distrugerea unui vas pentru flori mozaicat

  300 lei

  300 lei

  15

  Distrugerea unui arbore cu diametru până la 10 cm

  1000 lei

  1000 lei

  16

  Distrugerea unui arbore cu diametru până la 15 cm

  1200 lei

  1200 lei

  17

  Distrugerea unui arbore cu diametru până la 20 cm

  1700 lei

  1700 lei

  18

  Distrugerea unui arbore cu diametru peste 20 cm

  2000 lei

  2000 lei

  19

  Distrugerea unui semn de circulație

  300 lei

  300 lei

  20

  Distrugerea unui semn de orientare sau dirijare

  450 lei

  450 lei

  21

  Deteriorarea elementelor ornamentale la fântânile arteziene

  410 lei/buc

  410 lei/buc

  22

  Deteriorarea elementelor ornamentale la scările monumentelor

  260 lei/buc

  260 lei/buc

  23

  Degradarea suprafețelor pietonale mozaicate

  210 lei/mp

  210 lei/mp

  24

  Degradarea capacelor la căminele de vizitare, necarosabile

  410 lei/buc

  410 lei/buc

  25

  Degradarea capacelor la gurile de scurgere pentru colectarea apelor pluviale

  300 lei/buc

  300 lei/buc

  26

  Degradarea capacelor carosabile la căminele de vizitare

  800 lei/buc

  800 lei/buc

  27

  Ocuparea abuzivă de teren în vederea cultivării de legume sau includerea în curți

  3 lei/mp/zi

  3 lei/mp/zi

  28

  Ocuparea abuzivă de teren în vederea comercializării ambulante a produselor agroalimentare sau industriale: - târguri

  - trotuare și spații verzi

  12 lei/mp/zi

  22 lei/mp/zi

  12 lei/mp/zi

  22 lei/mp/zi

  29

  Ocuparea abuzivă de teren cu construcții provizorii pentru comercializarea de bunuri

  8 lei/mp/zi

  8 lei/mp/zi

  30

  Ocuparea de teren domeniu public al municipiului cu autovehicule oferite spre vânzare

  60 lei /autovehicul/zi

  60 lei /autovehicul/zi

Sumele de încasat se calculează prin grija personalului cu atribuțiuni din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice și se constituie venit al bugetului local.
 • 3. Sancțiuni contravenționale instituite de Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea pe diverse domenii

  Nr, crt

  HCL prin care s-a instituit și fapta sancționată

  NIVELURI 2015

  NIVELURI 2016

  Minim - Max

  Minim - Max

  1,

  HCL nr. 132/19 din 22 iulie 2004 - privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 82/2001 privind stabilirea taxelor, autorizarea și desfășurarea activității de transport greu și aprovizionare în municipiul Rm. Vâlcea

  X

  X

  - Sancțiunea prevăzută la art. 1 lit. M

  1.000-2.500

  1.000-2.500

  2.

  HCL nr. 154/25 octombrie 2001 - privind instituirea Normelor specifice pentru reglementarea unor activități desfășurate în mun. Rm. Vâlcea, altele decât cele din sectorul comercial și al serviciilor de piață

  Capitolul IV - Răspunderea contravențională

  X

  X

  - Sancțiunea prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. a

  500-1.500

  500- 1.500

  - Sancțiunea prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. b

  500-1.000

  500-1.000

  - Sancțiunea prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. c

  300 - 800

  300 - 800

  3,

  HCL nr. 104/26 iunie 2003 - privind "Autorizarea exercitării activității de comercializare în zone publice" Capitolul III - Sancțiuni și contravenții

  X

  X

  - Sancțiunea prevăzută la art. 12, alin.(1) lit a

  300 - 2.000

  300-2.000

  - Sancțiunea prevăzută la art. 12, alin.(1) lit. b

  200-1.500

  200- 1.500

  - Sancțiunea prevăzută ia art. 12, alin.(1) lit. c

  500 - 2.500

  500-2.500

  - Sancțiunea prevăzută la art. 12, alin,(1) lit. d

  1.000-2.500

  1.000-2.500

  4.

  HCL nr. 248/135/30 noiembrie 2004 - privind procedura de avizare a programului de funcționare a agenților economici Capitolul III - Sancțiuni

  X

  X

  - Sancțiunea prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a

  300-2.000

  300-2.000

  - Sancțiunea prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b

  500-2.000

  500 - 2.000

  - Sancțiunea prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c

  200 - 800

  200 - 800

  5.

  HCL nr. 50 din 27 martie 2006 - privind aprobarea "Normelor de salubrizare a mun. Rm. Vâlcea"

  Capitolul VII - Sancțiuni Art. 55

  PENTRU PERSOANELE FIZICE

  X

  X

  - Sancțiunea prevăzută la Art. 55 lit. a

  200- 1.000

  200-1.000

  - Sancțiunea prevăzută la Art. 55 lit. b

  250-2.500

  250-2.500

  - Sancțiunea prevăzută la Art. 55 lit. c

  200-2.000

  200 - 2.000

  - Sancțiunea prevăzută la Art. 55 lit. d

  300-2.500

  300-2.500

  - Sancțiunea prevăzută la Art. 55 lit. e

  500 - 2.500

  500-2.500

  PENTRU PERSOANELE JURIDICE

  X

  X

  - Sancțiunea prevăzută la Art, 55 lit. a

  300-1.500

  300- 1.500

  - Sancțiunea prevăzută la Art. 55 lit. b

  400-2.000

  400-2,000

  - Sancțiunea prevăzută la Art. 55 lit. c

  500-2.500

  500-2.500

  - Sancțiunea prevăzută la Art. 55 lit. d

  500-2,500

  500-2.500

  - Sancțiunea prevăzută la Art. 55 lit. e

  • pentru încălcarea prevederilor art. 39 lit. a si b, art.40; art.

  42. - lit. f; art. 43. lit. e, g, i, k, I art.43, lit. n

  • pentru încălcarea prevederilor art.41

  500-2.500

  500 - 2.500

  500-2.500

  1.000-2,500

  Capitolul X - Dispoziții finale - art. 59

  500 - 2,000

  500-2.000

  6.

  HCL nr. 266/28 decembrie 2006 - privind eliberarea autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică

  X

  X

  - Sancțiunea prevăzută la art. 12, lit.a)

  1000 -2500

  1000 - 2500

  - Sancțiunea prevăzută la art. 12, lit.b)

  100-500

  100-500

  7.

  HCL nr.204/52/31 iulie 2008 privind aprobarea "Regulamentului de organizare și executare a Serviciului de transport în regim de taxi în mun. Rm. Vâlcea"

  X

  X

  - Sancțiunea prevăzută la art. 8 alin. (4)

  100-500

  100-500

  - Sancțiunea prevăzută la art. 36 alin. (1)

  100-500

  100-500

  8.

  HCL nr. 333/181 din 30 octombrie 2008 - privind gestionarea animalelor abandonate sau lăsate fără supraveghere pe raza municipiului Rm. Vâlcea

  X

  X

  - Sancțiunea prevăzută la art. 13 alin. (1)

  200-1.000

  200- 1.000

  9.

  HCL nr.336/184/30 octombrie 2008 privind stabilirea locurilor de așteptare a clienților în cadrul transportului în regim de taxi

  X

  X

  - Sancțiunea prevăzută la art. 5 lit.a

  200 - 400

  200 - 400

  - Sancțiunea prevăzută la art. 5 lit.b

  300-1.000

  300- 1.000

  - Sancțiunea prevăzută la art. 6 alin.(2)

  300-1.000

  300- 1.000

  10.

  HCL nr. 335/183/30 octombrie 2008 - privind reglementarea, pe teritoriul municipiului Râmnicu-Vâlcea, a transportului public de persoane județean și interjudețean prin curse regulate sau speciale

  X

  X

  Sancțiunea prevăzută la Art. 3 alin.(1) - persoane fizice - persoane juridice

  800- 1.500

  1.500-2.500

  800-1.500

  1,500-2.500

  11.

  HCL nr.394/242 din 29 decembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de transport public local de călători din municipiul Râmnicu Vâlcea

  X

  X

  - Sancțiunea prevăzută la art. 35

  500

  500-2.500

  12.

  HCL nr.124 din 30 aprilie 2009 referitoare la interzicerea unor activități generatoare de disconfort pentru populație

  X

  X

  - Sancțiunea prevăzută la art. 3 alin. (1)

  500-2.500

  500-2.500

  13.

  HCL nr. 180 din 30 iunie 2010 privind păstrarea curățeniei municipiului Râmnicu-Vâlcea de către posesorii de animale de companie

  X

  X

  - Sancțiunea prevăzută la art. 5

  100-500

  100-500

  14.

  H.C.L, nr.361 din 14 decembrie 2010 privind adoptarea unor măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților în municipiul Ramnicu-Valcea

  X

  X

  - Sancțiunea prevăzută la art. 4, alin.(1)

  2000 - 2500

  2000 - 2500

  - Sancțiunea prevăzută la art. 4, alin.(2)

  500 - 2500

  500 - 2500

  15,

  HCL nr.165 din 17 iunie 2011 privind aprobarea "Regulamentului de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, bazatelor, târgurilor și oboarelordin municipiul Râmnicu-Vâlcea”

  Capitolul VI Răspunderi

  X

  X

  - Sancțiunea prevăzută de art.31, alin.(1) lit.a)

  50-70

  100-500

  - Sancțiunea prevăzută de art.31, alin.(1) lit.b)

  50-100

  100- 1500

  16

  HCL nr. 191 din 26 iulie 2011 privind interzicerea accesului circulației vehiculelor cu tracțiune animală în municipiul Râmnicu

  X

  __X______

  Vâlcea

  - Sancțiunea prevăzută la art. 2, alin.(1)

  200 -400

  200 - 400

  17.

  HCL nr. 87 din 29 martie 2012 - referitoar la completarea "Regulamentului privind regimul parcărilor publice aflate în zona centrală a municipiului Râmnicu-Vâlcea” aprobat prin HCL nr. 125/2009 și aprobarea formei actualizate a acestuia

  X

  X

  Sancțiunea prevăzută la Art.13 alin.(2) din Regulament - persoane fizice - persoane juridice

  100-300

  200 - 500

  100-500

  200 - 800

  18.

  HCL nr.137 din 30 mai 2013 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă și terenurilor de sport din municipiul Râmnicu Vâlcea”

  X

  X

  - Sancțiunea prevăzută la art. 2, alin.(1) lit.a)

  50-150

  100-300

  - Sancțiunea prevăzută la art. 2, alin.(1) lit.b)

  100-500

  500-1.000

  - Sancțiunea prevăzută la art. 2, alin.(1) lit.c)

  200 - 700

  300 - 700

  - Sancțiunea prevăzută la art. 2, alin.(1) lit.d)

  500-1.000

  500-2.500

  19.

  HCL nr.10 din 31 ianuarie 2014 privind modificarea "Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 309/2013

  X

  X

  - Sancțiunea prevăzută la art. 12, lit.a)

  2.000-2,500

  2.000-2.500

  - Sancțiunea prevăzută la art. 12, lit.b)

  500-1.000

  500- 1.000

  - Sancțiunea prevăzută la art. 12, lit.c)

  2,000-2.500

  2.000-2.500

  - Sancțiunea prevăzută la art. 12, lit.d)

  2.000-2.500

  2.000-2.500

  - Sancțiunea prevăzută la art. 12, lit.e)

  2.000-2.500

  2.000-2.500

  - Sancțiunea prevăzută la art. 12, lit.f)

  1.000-2.000

  1.000-2.000

  - Sancțiunea prevăzută la art. 12, lit.g)

  2.500-2.500

  2.500-2.500

  - Sancțiunea prevăzută la art. 12, lit.h)

  2.000-2.500

  2,000-2.500

  - Sancțiunea prevăzută la art. 12, lit.i)

  200 - 500

  200 - 500

  - Sancțiunea prevăzută la art. 12, lit.j)

  1.000-2.500

  1.000-2.500

  - Sancțiunea prevăzută la art. 12, lit.k)

  500 - 2.000

  500-2.000

  20.

  HCL nr.23 din 31 ianuarie 2014 privind aprobarea "Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Râmnicu Vâlcea”

  X

  X

  - Sancțiunea prevăzută la art. 59, alin.1 lit.a)

  1.000-2.500

  1.000-2.500

  - Sancțiunea prevăzută la art. 59, alin.1 lit.b)

  2.000-2.500

  2.000-2.500

  - Sancțiunea prevăzută la art. 59, alin.1 lit.c)

  1.000-1.800

  1.000-1.800

,.-r \ Â             Anexa nr. 6

.......

TAXE Șl SANCȚIUNI CONTRAV&TW^liE\ stabilite în baza unor legi săraafe

surse de venit ai bugetelor locale pentrti^nut|0-16.%

v n '.ev

 • 1. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

  ________ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

  Nr. crt.

  Extras din norma juridică

  -LEI-

  CAPITOLUL I

  Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice

  1

  Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

  2

  2

  Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

  X

  - pentru animale sub 2 ani

  2

  - pentru animale peste 2 ani

  2

  3

  Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

  X

  - pentru animale sub 2 ani

  2

  - pentru animale peste 2 ani

  5

  4

  Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscala fiscală

  X

  5

  Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție

  2

  6

  Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

  2

  7

  înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și sexului

  15

  8

  înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

  2

  9

  Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

  2

  10

  Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

  2

  11

  Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

  2

  CAPITOLUL II Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

  1

  Acte de identitate:

  X

  a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români, eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii           străini și pentru persoanele fără cetățenie,

  precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români

  5

  b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

  6

  2

  Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

  3

  3

  Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

  2

  CAPITOLUL III Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

  1

  Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

  x

  a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E

  6

  b) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E Tb și TV

  28

  2

  Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, B1, B+E

  84

  CAPITOLUL IV Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

  1

  Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

  X

  a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv

  60

  b) autovehicule și remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg

  145

  2

  Taxă de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

  9

  3

  Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

  414

  CAPITOLUL IV1 Taxă pentru furnizare date

  1

  înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare

  5

  CAPITOLUL V

  Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  1

  Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere

  15

 • 2. ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

LEI

Nr. crt.

Serviciul efectuat

NIVEL TAXA

2015

2016

1

Contravaloare carte de identitate

7

7

2

Contravaloare carte de identitate provizorie

1

1

3

Furnizare date

1 leu/persoana

1 leu/persoana

4

Identificarea persoanelor pe teritoriul României solicitată de cetățenii străini

35 lei/persoană

35 lei/persoană

Se stabilesc și se încasează prin grija personalului din cadrul Direcției de Evidență a persoanelor.

3. LEGEA NR. 7/4996 - a cadastrului și a publicității imobiliare

LEI

Nr. crt.

Denumire

NIVEL

2015

2016

1

Taxă pentru emiterea certificatului de atestare a stadiului realizării unei construcții - persoane fizice

50

50

2

Taxă eliberare certificat de atestare a stadiului realizării unei construcții - persoane juridice

500

500

Se si

abilesc și se încasează prin grija celor care emit certificatele de atestare.

4. SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE STABILITE PRIN LEGI SPECIALE

a) Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - niveluri minime și maxime

LIMITELE MINIME Șl MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 493 alin. (3)

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit b)-d) cu amendă de la 279 de lei la 696 de lei

Art. 493 alin. (4)

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei.

Art. 493 alin. (4*1)

Necomunicarea informațiilor si a documentelor de natura celor prevăzute la art.494 alin.(12) in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii solicitării constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 500 la 2.500 lei.

LIMITELE MINIME Șl MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Art. 493 alin. (5)

(6) în cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin.

 • (3) și (4) se majorează cu 300%, respectiv:

 • - contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 280 de lei la 1116 de lei, iar cele de la lit. b)- d) cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1300 de lei la 6312 lei.

Art. 493 alin. (4*1)

Necomunicarea informațiilor si a documentelor de natura celor prevăzute la art.494 alin.(12) in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii solicitării constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 500 la 2.500 lei.

Constatarea și aplicarea sancțiunilor este în competența persoanelor împuternicite de primar din cadrul Direcției Economico - Financiare.

b) Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă

LEI

Nr. crt.

Faptele sancționate contravențional

Niveluri sancțiuni

2015 minim - maxim

2016

minim - maxim

1

Contravențiile prevăzute la art.62 alin(1) lit. a-c

50-150

50-150

2

Contravențiile prevăzute la art.62 alin(1) lit. d-r

100-200

100-200

Constatarea și aplicarea sancțiunilor este în competența persoanelor împuternicite de primar din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor.
c) Ordonanța de Urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

LEI

Nr.

crt.

Faptele sancționate contravențional

Niveluri sancțiuni

2015 minim - maxim

2016

minim - maxim

1

Contravențiile prevăzute la art. 15 alin (IJ^^ațrt 22 alin(1), art. 23 și art.37 alin(4)               n

25-50

25-50

2

Contravențiile prevăzute la art.14 alin(1), art.17 ; alin(1), art.18 alin(2) și (3), art.38 și art.39

40-80

40-80

3

Contravențiile prevăzute la art.24 și 35

75-150

VKnexa nr. 7

REGULAMENT privind procedura de acordare a facilității fiscale de reducere cu

bitului pe clădiri


datorat de contribuabilii persoane fizice, în Municipiul Rm.Vâlcea pentru anul fiscal 2016, în temeiul art.456, alin.(2) litera m) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,

 • • art.456, alin.(2) litera mj din Legea nr.227/2015~ privind Codul fiscal

 • • Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 158/2011, modificata si completata de Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 63/07 noiembrie 2012

 • • Ordinul 163/540/23/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de

locuințe, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 158/2011;

 • • Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții;

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm.Vâlcea nr.233/31.08.2010 se aproba prezentul Regulament care reglementează procedura de acordare a facilitatii fiscale de reducere cu 50% a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice, in municipiul Rm.Valcea pentru anul fiscal 2016, în temeiul art.456, alin.(2) litera m) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal:

Art.(1)

 • a) Pentru anul fiscal 2016 se reduce cu 50% impozitul pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice, proprietari ai apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuiala proprie , pe baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, așa cum este prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, modificata si completata de Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 63/07 noiembrie 2012.

 • b) Lucrările de interventie/activitatile pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, eligibile in sensul actelor normative menționate, sunt:

 • ■J lucrări de reabilitare termică a anvelopei;

J lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire;

J instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură și/sau centrale termice pe biomasă, inclusiv achiziționarea acestora în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru care nu au fost aprobate dosarele de finanțare prin «Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire», în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

J Lucrările de reabilitare termică a anvelopei cuprind:

> izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate,

 • t âmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

 • > izolarea termică a fațadei - parte opacă, inclusiv termo-hidroîzolarea terasei, respectiv termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, cu sisteme termoizolante;

 • > închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților;

 • > izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.

J Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire cuprind:

 • > repararea/refacerea instalației de distribuție între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă, precum și montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;

 • > repararea/înlocuirea cazanului și/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor de CO(2).

J Odată cu executarea lucrărilor de intervenție pot fi eligibile și următoarele lucrări conexe, în condițiile în care acestea se justifică din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică și, după caz, în auditul energetic:

 • > repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe;

 • > repararea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;

 • > demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

 • > refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;

 • > repararea/refacerea canalelor de ventilație din apartamente în scopul menținerii/realizării ventilării naturale a spațiilor ocupate;

 • > realizarea lucrărilor de rebranșare a blocului de locuințe la sistemul centralizat de producere și furnizare a energiei termice;

 • > montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie;

 • > repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe.

J Lucrările se fundamentează în raportul de audit energetic și, după caz, în raportul de expertiză tehnică și se detaliază în proiectul tehnic și detaliile de execuție.

Art.(2) - De facilitatea fiscală prevăzută la art.(1) beneficiază doar proprietarii (persoane fizice) de apartamente din blocurile de locuințe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990 și care au executat lucrările de intervenție pe cheltuială proprie, precum si proprietarilor de locuințe realizate după proiecte elaborate in perioada 1950-1990, cu destinația de :

 • a) Locuințe sociale si celelalte unitati locative, aflate in proprietatea/administrarea consiliului local, indiferent daca sunt amplasate in blocuri de locuințe sau sunt locuințe unifamiliale;

 • b) Locuințe unifamiliale, proprietari persoane fizice, cu adaptarea soluțiilor in funcție de caracteristicile, particularitățile si valoarea arhitecturala a locuințelor.

Conform art.2 din OG nr. 18/2009 , expresia “b/oc de locuințe” are următoarea semnificație : “ cladire-imobilul format din proprietăți individuale definite ca apartamente si proprietatea comuna indiviza. Expresia vizeaza atat clădirea in ansamblul sau, cat si parti ale acesteia - tronsoane de bloc -separate prin rost”, iar expresia “locuința unifamiliala” are următoarea semnificație "clădire cu destinația de locuința care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.”

Art.(3) - Facilitatea fiscală prevăzută la art.(1) nu se acordă proprietarilor care au beneficiat de lucrări de intervenție realizate cu contribuție financiara de la bugetul local/stat conform OUG nr. 18/2009 și

proprietarilor care au beneficiat de facilități fiscale pentru lucrări realizate în baza Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural ambientale a clădirilor.

Art.(4) - Facilitatea fiscală prevăzută la art.(1) se acordă pe o perioadă de 5 (cinci) ani și doar pe baza certificatului energetic care confirmă realizarea recomandărilor propuse în auditul energetic, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare.

Art.(5)

 • a) Cererile pentru acordarea facilității fiscale în anul 2016, se depun de contribuabilii persoane fizice la Primăria Municipiului Rm.Vâlcea - Direcția Economico - Financiară, individual, până la data de 15 martie 2016 inclusiv. Termenul este de decădere.

 • b) Cererile vor fi însoțite obligatoriu de următoarele documente:

J Copie buletin/carte de identitate a solicitantului (în cazul in care sunt mai mulți proprietari se vor prezenta toate documentele de identitate);

J Copie act proprietate și schiță cadastrală;

J Extras CF al imobilului, valabil la data depunerii cererii;

J Copia autorizației de construire pentru lucrările de reabilitare termică;

 • ✓ Copia procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, din care să rezulte că s-au realizat lucrările recomandate de auditorul energetic, semnat de reprezentantul administrației publice locale și încheiat, cel mai târziu, până la data de 31 decembrie 2015;

 • / Certificatul de audit energetic prin care se confirmă realizarea recomandărilor propuse în auditul energetic, eliberat până cel mai târziu, la data de 31 decembrie 2015;

 • J Declarația pe propria răspundere a proprietarului imobilului că lucrările de intervenție au fost realizate pe cheltuială proprie;

 • ✓ Certificat de atestare a obligațiilor fiscale către bugetul local;

J In cazul lucrărilor efectuate în comun, Direcția Urbanism va emite un înscris solicitanților -Asociații de Proprietari, care va cuprinde : numărul și data procesului verbal de recepție, certificatul de performanță energetică a clădirii și copia autorizației de construire. Asociația de proprietari va înmâna câte o copie a acestui înscris fiecărui proprietar, care o va depune anexată la celelate documente , la cererea pentru acordarea facilității fiscale.

Art.(6) - {n cazul în care se constată ulterior acordării facilității fiscale, ca documentele prezentate de solicitant cu privire la realizarea lucrărilor, au fost întocmite cu încălcarea reglementărilor legale, facilitățile fiscale se consideră ca fiind acordate necuvenit contribuabililor în cauză, acestora stabilindu-li-se din oficiu obligațiile de plată referitoare la impozitul pe clădiri corespunzător, la care se adaugă accesoriile calculate de la data de când impozitul pe clădiri se datora bugetului local, în situația în care nu s-ar fi acordat facilitatea fiscală și, până la data efectuării plății, inclusiv, si, daca este cazul, recalcularea bonificației acordate pentru plata cu anticipație a obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2016.

Art.(7) - Beneficiază de aceasta facilitate fiscala, contribuabilii, persoane fizice, care la data depunerii cererii nu au obligatii de plata restante către bugetul local, inclusiv amenzi.

Art.(8) - Facilitatea fiscală acordată potrivit prezentului Regulament, nu se menține în cazul în care beneficiarul facilității fiscale înstrăinează sub orice formă imobilul respectiv.

Art.(9) - Prezentul regulament este aplicabil proprietarilor, persoane fizice cu domiciliul în Rm.Vâlcea, care utilizează imobile definite conform art.(2), cu destinația de locuință și numai pentru o clădire folosită ca domiciliu , conform actelor de identitate.

Art.(10) - Beneficiarii facilității fiscale și cuantumul acesteia pe fiecare contribuabil se înscriu într-o anexă la hotărârea prin care se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2016.

ffa / L- '     \ Anexa nr. 8

I -d ''HOL nt. ^8>......

VĂ !•' ■ • i / : '

REGULAMENT                 "

privind procedura de acordare a facilității fiscale de scutire la plata'a^irripozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice, în Municipiul Rm.Vâlcea pentru anul fiscal 2016, în temeiul art.456( alin.(2) litera n) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal


arhitectural ambientale a clădirilor;

 • • Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții;

 • • Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

se aproba prezentul Regulament care reglementează procedura de acordare a facilitatii fiscale de scutire la plata a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice, in municipiul Rm.Valcea pentru anul fiscal 2016, în temeiul temeiul art.456, alin.(2) litera n) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal:

Art.(1)

 • a) Pentru anul fiscal 2016 se scutește la plata impozitul pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice, proprietari ai imobilelor care au executat lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural ambientale a clădirilor.

 • b) Lucrările de intervenție privind reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor se stabilesc prin proiectul tehnic elaborat de colective tehnice de specialitate coordonate de un arhitect cu drept de semnătură și pot consta, după caz, în:

J lucrări de reparare/refacere a zidăriilor/pereților exteriori;

J lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și altele asemenea;

J lucrări de reparare/refacere a sistemului de acoperire;

J lucrări de reparare/refacere a tâmplăriei exterioare și a elementelor exterioare funcționale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornișe și altele asemenea;

lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri, ancadramente, bosaje, profiluri și altele asemenea;

J lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațade/acoperiș, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție.

Art.(2) - Sunt exceptate de la aplicarea art.(1):

 • a) Clădirile expertizate tehnic și încadrate, în condițiile legii, în clasa I de risc seismic și pentru care proprietarii, persoane fizice, sunt obligați să acționeze pentru proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție privind reducerea riscului seismic al clădirilor;

 • b) Clădirile reabilitate termic sau în curs de reabilitare la data intrării în vigoare a Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural ambientale a clădirilor, precum și blocurile de locuințe înscrise în programe locale multianuale pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică, în condițile legislației în vigoare privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

 • c) Clădirile și ansamblurile clasate sau în curs de clasare, în condițiile legii, ca monumente istorice.

 • c) Art.(3) - Facilitatea fiscală prevăzută la art.(1) nu se acordă proprietarilor care au beneficiat de lucrări de intervenție realizate cu contribuție financiara de la bugetul local/stat și proprietarilor care au beneficiat de facilități fiscale pentru lucrări realizate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011.

Art.(4) - Facilitatea fiscală prevăzută la art.(1) se acordă pe o perioadă de 5(cinci) ani și doar dacă finalizarea lucrărilor s-a efectuat în termenul stabilit de autoritatea locală.

Art.(5)

 • a) Cererile pentru acordarea facilității fiscale în anul 2016, se depun de contribuabilii persoane fizice la Primăria Municipiului Rm.Vâlcea - Direcția Economico - Financiară, individual, până la data de 15 martie 2016 inclusiv. Termenul este de decădere.

 • b) Cererile vor fi însoțite obligatoriu de următoarele documente:

J Copie buletin/carte de identitate a solicitantului (în cazul in care sunt mai mulți proprietari se vor prezenta toate documentele de identitate);

/ Copie act proprietate și schiță cadastrală;

J Extras CF al imobilului, valabil la data depunerii cererii;

J Copia autorizației de construire pentru lucrările de reabilitare arhitectural - ambientale;

J Copia procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, din care să rezulte că s-au realizat lucrările autorizate în baza Legii nr. 153/2011, semnat de reprezentantul administrației publice locale și încheiat, cel mai târziu, până la data de 31 decembrie 2015;

J Declarația pe propria răspundere a proprietarului imobilului că lucrările de intervenție au fost realizate pe cheltuială proprie;

J Certificat de atestare a obligațiilor fiscale către bugetul local;

J In cazul lucrărilor efectuate în comun, Direcția Urbanism va emite un înscris solicitanților -Asociații de Proprietari, care va cuprinde : numărul și data procesului verbal de recepție și copia autorizației de construire. Asociația de proprietari va înmâna câte o copie a acestui înscris fiecărui proprietar, care o va depune anexată la celelate documente , la cererea pentru acordarea facilității fiscale.

Art.(6) - {n cazul în care se constată ulterior acordării facilității fiscale, ca documentele prezentate de solicitant cu privire la realizarea lucrărilor, au fost întocmite cu încălcarea reglementărilor legale, facilitățile fiscale se consideră ca fiind acordate necuvenit contribuabililor în cauză, acestora stabilindu-li-se din oficiu obligațiile de plată referitoare la impozitul pe clădiri corespunzător, la care se adaugă accesoriile calculate de la data de când impozitul pe clădiri se datora bugetului local, în situația în care nu s-ar fi acordat facilitatea fiscală și, până la data efectuării plății, inclusiv, si daca este cazul, recalcularea bonificației acordate pentru plata cu anticipație a obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2016.

Art.(7) - Beneficiază de aceasta facilitate fiscala, contribuabilii, persoane fizice, care la data depunerii cererii nu au obligatii de plata restante către bugetul local, inclusiv amenzi.

Art.(8) - Facilitatea fiscală acordată potrivit prezentului Regulament, nu se menține în cazul în care beneficiarul facilității fiscale înstrăinează sub orice formă imobilul respectiv.

Art.(9) - Prezentul regulament este aplicabil proprietarilor, persoane fizice cu domiciliul în Rm.Vâlcea, care utilizează imobile cu destinația de locuință și numai pentru o clădire folosită ca domiciliu , conform actelor de identitate.

Art.(10) - Beneficiarii facilității fiscale și cuantumul acesteia pe fiecare contribuabil se înscriu într-o anexă la hotărârea prin care se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar centru anul 2016.

de rtikcu I