Hotărârea nr. 280/2015

hotarirea 280 - 28 decembrie 2015 - plata cheltuieli Parohia TOTI SFINTII

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUN1C1PIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local

■Ț"î

■H


www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR.280 rliAUiiîali


privind plata unor cheltuieli către Parohia "Toți Sfinții” conform contractului de comodat nr.8153/16.03.2011

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 decembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în discuție raportul nr.46989 din 23.12.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune plata din bugetul local a sumei de 26.622,8 lei către Parohia «Toți Sfinții» reprezentând cheltuieli efectuate pentru refacerea acoperișului casei parohiale;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-socîale ;

Având în vedere că prin contractul de comodat aprobat prin hotărârea Consiliului Local nr.340/30.11.2010 înregistrat la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 8153/16.03.2011, Parohia Toți Sfinții în calitate de comodant, a transmis în folosință gratuită Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de comodatar, un teren în suprafață de 2200 mp, situat în strada Căpitan Negoescu, nr. 1, precum și construcția aflată la stadiul fizic de la acea dată, în scopul finalizării construirii imobilului început, cu destinația de grădiniță de copii - Grădinița nr. 1 "Toți Sfinții" și ținând cont de numeroasele solicitări ale Parohiei "Toți Sfinții";

în temeiul prevederilor cap IV, punct 4.1, lit. f), din contractul de comodat nr.8153/16.03.2011 potrivit cărora "comodatarul va suporta cheltuielile aferente întreținerii curții comune care va servi drept parc precum și cheltuielile referitoare la refacerea acoperișului Bisericii Toți Sfinții, a celorlalte anexe și plata căldurii bisericii pe durata contractului".

în baza art.36, art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 21 de voturi "pentru”, 0 voturi ” împotrivă ”, 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă plata din bugetul local a sumei de 26.622,8 lei către Parohia « Toți Sfinții » reprezentând cheltuieli efectuate pentru refacerea acoperișului casei parohiale, în contul R034BTRL03901205523441XX deschis la Banca Transilvania - Sucursala Vâlcea.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Parohia « ToțLSfinții >>.

PREȘEDINTE DE                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Mihai/F•Eesaj


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOHJ

Râmnicu Vâlcea, 28 decembrie 2015