Hotărârea nr. 279/2015

hotarirea 279 - 28 decembrie 2015 - aprobare Caiet de sarcini prestare activitati componente

HOTĂRÂREA NR.279
privind aprobarea Caietului de sarcini privind prestarea unor activităti componente ale serviciului public de salubrizare al municipiului, respectiv activitatea de organizare a prelucrării, neutralizării si valorificării materiale şi energetice a deşeurilor şi pentru activitatea de administrare a depozitelor de deşeuri

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 decembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcţie ;
Având în vedere expunerea de motive nr.42640/24.11.2015, întocmită de Direcţia Dezvoltare Locală, prin care se propune aprobarea Caietului de sarcini privind prestarea unor activităti componente ale serviciului public de salubrizare al municipiului, respectiv activitatea de organizare a prelucrării, neutralizarii si valorificarii materiale şi energetice a deşeurilor şi activitatea de administrare a depozitelor de deşeuri ;
Văzând şi Raportul nr.46987 din data de 23.12.2015, întocmit de Direcţia Dezvoltare Locală ;
Luând în considerare rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de buget-finanţe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii, administrarea domeniului public şi privat, agricultură şi nr.4, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ;
Ţinând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.312/161/29.11.2012 a fost aprobat caietul de sarcini pentru delegarea unor activităţi componente ale serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, aşa cum erau acestea definite de Legea nr.101/2006 a serviciului public de salubrizare şi având în vedere că administrarea Depozitului Ecologic Feţeni şi a Staţiei de Compost Râureni era realizată de către Direcţia Administrării Domeniului Public, structură funcţională în subordinea Consiliului Local, în baza Manualelor de operare întocmite de către asistenţa tehnică a proiectului ”Sistem integrat de management al deşeurilor în municipiul Râmnicu Vâlcea” din cadrul măsurii ISPA 2001 RO 16 PE 014;
În temeiul prevederilor Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificarile şi completările ulterioare şi ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
Respectând procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ,cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza art.36, alin.(2), lit.”d”, art.45, alin.(3) şi art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” şi 0 abţineri,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă Caietul de sarcini privind prestarea unor activităti componente ale serviciului public de salubrizare al municipiului, respectiv activitatea de organizare a prelucrării, neutralizării si valorificării materiale şi energetice a deşeurilor şi activitatea de administrare a depozitelor de deşeuri, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicităţii şi se comunică pentru a fi adusă la îndeplinire:
- Direcţiei Dezvoltare Locală;
- Direcţiei Administrării Domeniului Public.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Mihai PERSU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, 
jurist Ion DIDOIU


Intreaga HCL scanata in fprmat PDF

Râmnicu Vâlcea, 28 decembrie 2015