Hotărârea nr. 275/2015

hotarirea 275 - 28 decembrie 2015 - prelungire durata contract de inchiriere incheiat cu PNTCD

ROMAN1A

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.275 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.39998/02.02.2010, încheiat cu PNȚCD - Organizația Județeană Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 decembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.46991 din 23.12.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune prelungirea duratei contractului de închiriere nr.39998/02.02.2010, încheiat cu Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat - Organizația Județeană Vâlcea, până la data de 31.12.2018, precum și împuternicirea primarului municipiului ca, prin serviciile de specialitate, să întocmească și să semneze actul adițional la contractul de închiriere;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere faptul că la data de 13.04.2005, între municipiul Râmnicu Vâlcea și Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat - Orgnizația Județeană Vâlcea, a fost încheiat contractul având ca obiect închirierea, pe o perioadă de un an, a spațiului situat în strada Carol I nr.19, în suprafață de 77,85 m.p., suprafață extinsă ulterior la 108,03 m.p., valabilitatea contractului fiind prelungită ulterior până la data de 31.12.2015 ;

Luând în considerare adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr.40848 din 10.11.2015, prin care Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat - Organizația Județeană Vâlcea a solicitat prelungirea duratei de folosință a spațiului desris mai sus până la data de 31.12.2018 ;

în temeiul prevederilor Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(5), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Durata contractului de închiriere nr.39998/02.02.2010, încheiat cu Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat - Organizația Județeană Vâlcea, se prelungește până la data de 31.12.2018.

(2) Prelungirea duratei contractului de închiriere menționat la alin.(1), se va face prin act adițional și, în acest sens, se împuternicește primarul municipiului ca, prin serviciile de specialitate, să întocmească și să semneze actul adițional la contract.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a ft adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat - Organizația

Județeană Vâlcea.

PREȘEDINTEDESEDIN Mihai PERSb Xj


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 28 decembrie 2015

Red, O.M.S - 1 ex.

S.A.P.L.

_ spctiu ocupat t>E Inspectoratul t>E stat

T. 2&.S1 Z 3347      ■                             ^OiCAH

_' £. 9.84 mp 8. 48,3o m©

3. 7. 25mp   3« Z oo mo

t           12-               -TOTAL ; SOPRA.HAȚÂ Ot^lS

o. 44.-/mp 44. 4»86 mp


5. 44. e


; Suprafața utîi_â ' ^3, e$ *


<3.-SPAȚIU RA.ETA '    7.00 rnp

SPATH CINEMATOGRAFIE 44. G.Aomp   MZ 22.3â ^.p

42,46       48. 34.84 vnp

4€. 3,60


2rU :

*s« "1


Șoc. J a! l/K Ol;

-13ANEXA HOINĂREA .Nl <275-


S=42,^mța <ș


O ,o


SPzsnvh v^RbE


p-F _____373


17


_446.J


%-s. 24fSA mp

o q.